Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wałbrzych, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00220209/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE "AQUA-ZDRÓJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin do Restauracji Wałbrzyskiego Centrum Sportowego- Rekreacyjnego AQUA – ZDRÓJ Sp. z o.o. przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE "AQUA-ZDRÓJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020698864

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ratuszowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-304

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748488494

1.5.8.) Numer faksu: 748488494

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@aqua-zdroj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: aqua-zdroj.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sp. z o.o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność obiektów sportowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin do Restauracji Wałbrzyskiego Centrum Sportowego- Rekreacyjnego AQUA – ZDRÓJ Sp. z o.o. przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7aeb6dff-f494-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00220209

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanieofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniemwyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu Platformy zakupowej Gminy Wałbrzych: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej ( dokument z podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lubpodpisem osobistym

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Wałbrzych:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.
b) Pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci internet, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax, włączona obsługa JavaScript, zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, zainstalowany Acrobat Reader, zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
c) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe: dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11, dla Windows 8: Internet Explorer 11, dla Windows 10: Internet Explorer 11.
d) Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy: Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies SA., Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
2) Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.
3) Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
2247).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Paczka z próbkami winna być oznaczona: „Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin do Restauracji Wałbrzyskiego Centrum Sportowego- Rekreacyjnego AQUA – ZDRÓJ Sp. z o.o. przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu”. Numer postępowania 11/2023”. Wewnątrz należy umieścić informacje o nazwie i adresie Wykonawcy. Zamawiający wymaga złożenia próbek w siedzibie Zamawiającego w terminie, do dnia 25.05.2023 do godz. 12.00 . Przedmiotowe środki dowodowe, stanowią treść oferty Wykonawcy i nie podlegają uzupełnieniu ani poprawieniu.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) dalej jako RODO, Zamawiający informuję iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o. ul. Ratuszowa 6 58-304 Wałbrzych, tel./fax +48 74 848 84 94, e-mail: biuro@aqua-zdroj.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@aquazdroj. pl, telefonicznie pod numerem tel./fax +48 74 848 84 94 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszympostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie przepisów Ustawy z dnia11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ww. ustawy, tj.: przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby podającej jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ww. ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie przez osobę, której
dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO przy czym zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 11/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 101664,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa i wędlin do Restauracji Wałbrzyskiego Centrum Sportowo- Rekreacyjnego „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu.
Zamawiający według bieżących potrzeb zamawiał będzie u Wykonawcy mięso wołowe, wieprzowe, drobiowe, dziczyznę oraz wędliny według wykazu szczegółowego, zawartego w załączniku nr 1a – Formularz asortymentowo – cenowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilościowego przedmiotu umowy, w stosunku do ilości wskazanych w formularzu asortymentowo – cenowym. W ramach oceny oferty Wykonawcy wg kryteriów wyszczególnionych w dalszej części Zamawiający przewiduje konieczność dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego próbek oferowanych produktów ( przedmiotowe środki dowodowe). Szczegóły dotyczące zasad dokonywania oceny dostarczonych produktów określa załącznik nr 7 – Regulamin pracy Komisji Degustacyjnej.
Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę transportu dostarczanych produktów do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca winien dysponować samochodem odpowiadającym wymaganiom sanitarnym, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U 2020 poz. 2021) w związku z rozporządzeniem nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i rady Unii Europejskiej z dnia 29.04.2004 r – higiena środków spożywczych ( zał. nr 2 do rozporządzenia), którymi będzie dostarczał przedmiot zamówienia. Zamawiający każdorazowo może kontrolować warunki, w jakich przewożone są produkty. W razie stwierdzenia uchybień Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru produktów.
Wykonawca winien posiadać wdrożony w produkcji i w obrocie wymienionego w SWZ asortymentu system HACCAP, tj. legitymować się dokumentem wystawionym przez organy upoważnione do urzędowej kontroli żywności lub firmę upoważnioną do przeprowadzenia certyfikacji stwierdzającym, że system HACCAP jest stosowany.
Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatności, umożliwiającym identyfikację artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez producenta i umożliwiające ich identyfikowalność, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego.
Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca musi posiadać decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu danego produktu, będącego przedmiotem zamówienia.
Wymagane jest, aby dostarczane mięso było bez ścięgien i łoju. Towar zamawiany będzie od poniedziałku do piątku. Przewiduje się dostawy w sobotę.
Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia w bieżącym zapotrzebowaniu w postaci minimum logistycznego etc. Każde zgłoszone zapotrzebowanie niezależnie od wartości musi zostać zrealizowane terminowo i rzetelnie. Zgodnie z zapisami wzoru umowy każda niewłaściwie zrealizowana dostawa będzie odnotowana przez Zamawiającego i przy dwukrotnie stwierdzonych nieprawidłowościach Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i nałożenia kar umownych.
Do określenia jakości odbieranego towaru Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przez WSSE lub WIJHARS ( także w obecności uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego)w zakresie: procesów technologicznych, jakości surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń, urządzeń i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej zatrudnionego personelu, warunków socjalnych, warunków magazynowania surowców i gotowych przetworów oraz transportu towaru.
Wykonawca zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobom upoważnionym do odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawienia żywności prze Wykonawcę osobom nieupoważnionym.
W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację osobiście lub telefonicznie w dniu dostawy.
Wykonawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność niespełniającą wymagań jakościowych na wolną od wad maksymalnie do 2 godzin od dnia i godziny jej zgłoszenia i na własny koszt. Wykonawca podpisuje odbiór żywności niespełniającej wymagań.
Zamawiający informuje, że wskazane w SWZ i jej załącznikach ( w tym w Formularzu asortymentowo – cenowym) typy i symbole, nazwy producentów, nazwy własne produktów, pochodzenie itd. mają charakter przykładowy.
Wykonawca winien zapewnić, że oferowane produkty będą wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania jakościowe dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach oraz obowiązujących przepisach prawa a także posiadać ważne terminy przydatności do spożycia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15130000-8 - Produkty mięsne

15111100-0 - Wołowina

15112000-6 - Drób

15119100-6 - Mięso królicze

15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość dostarczanych produktów

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami, potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ.
3. Odpis lub informacja z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne nprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
4. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Formularz asortymentowo – cenowy ( zał. nr 1a).
2) Próbki artykułów wyszczególnionych w zał. nr 7 do SWZ - Regulamin pracy Komisji De\gustacyjnej

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdz. X pkt 3 ( jeżeli dotyczy),
2. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa ( jeżeli dotyczy) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców należy złożyć świadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania przez każdego z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (Konsorcjum/ wspólnicy spółki cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
b) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp
– fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;
c) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać, jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, należy złożyć oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IX ust. 1 przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przed zawarciem umowy, jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, jako
najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następujących przypadkach:
a) jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego ( korzyść ekonomiczna, techniczna, eksploatacyjna),
b) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
c) jeżeli wystąpiła urzędowa zmiana stawki podatku VAT.
d) zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia lub terminu dostarczenia towaru w przypadku zaistnienia przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego, np. udokumentowanego ogólnego braku na rynku jakiegoś asortymentu produktów lub wielkości opakowań. Wykonawca może po uzgodnieniu i uzyskaniu aprobaty przedstawiciela Zamawiającego dokumentując zaistniałą przyczynę, dostarczyć produkt podobny lub w innym opakowaniu w cenie podanej w formularzu cenowym po przeliczeniu na aktualną wielkość opakowania lub towaru. O zaistniałym fakcie Wykonawca zobowiązany jest w dniu otrzymania zamówienia na towar pisemnie powiadomić
przedstawiciela Zamawiającego pod rygorem zastosowania kar umownych.
e) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż 10% wartości pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy.
Strony przewidują także możliwość dokonania zmian umowy w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.),
przy zachowaniu określonych w tym przepisie obowiązków. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę Strony umowy poinformują się w formie pisemnej. Zamawiający lub Wykonawca w terminie 5 dni od dnia złożenia przez drugą stronę wniosku oceni, czy wykazano powód i wpływ zmian do umowy. Strony zastrzegają sobie możliwość wezwania Strony wnioskującej do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń do złożonego wniosku. W przypadku zaakceptowania wniosku Strony wyznaczą datę podpisania aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-25 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-24

Zobacz inne

Prawo