Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Strzegom, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00220267/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Strzegom

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – Zadanie Nr 4 – remiza OSP w Kostrzy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Strzegom

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718372

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 38

1.5.2.) Miejscowość: Strzegom

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-150

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 8560599

1.5.8.) Numer faksu: 74 8560516

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: strzegom@strzegom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – Zadanie Nr 4 – remiza OSP w Kostrzy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb64e125-f48f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00220267

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026131/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - remiza OSP w Kostrzy - dokumentacja projektowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/strzegom

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja w postępowaniu odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Moduł „Wyślij wiadomość” nie służy do składania ofert. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/strzegom

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/strzegom.
2. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie zakupowej) w drugim kroku składania oferty
poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. W przypadku stosowania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich
podpisem kwalifikowanym PAdES, b) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES o typie
zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
5. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
6. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi
„Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
7. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
8. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na pdf.
9. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: a) .zip, b) .7Z. 10. Wśród rozszerzeń powszechnych, a nie występujących w rozporządzeniu, o którym mowa w SWZ występują: .rar .gif .bmp .numbers.pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
11. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w rozdziale 21 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w rozdziale 21 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIiZP.271.11.2023.AJk

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 631907,84 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 60238,48 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – Zadanie Nr 4 – remiza OSP w Kostrzy” dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku remizy ochotniczej straży pożarnej w Kostrzy w gminie Strzegom.
Kostrza, ul. Tadeusza Kościuszki 44, działka nr 144/20 Am-1 Obręb Kostrza.
Powierzchnia całkowita - ok. 600 m2,
Kubatura około 1 400 m3,
Ogrzewanie – grzejniki elektryczne, część pomieszczeń nie posiada żadnego ogrzewania.
2. Zamówienie składa się z trzech etapów:
Etap I obejmuje opracowanie audytu energetycznego i wykonanie inwentaryzacji budynku wraz z zestawieniem kosztów inwestycji niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Etap II obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, kosztorysów, sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, pozyskanie dokumentów niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej, tj.: warunków technicznych, uzgodnień, odstępstw, opinii, badań, ekspertyz, postanowień, pomiarów, decyzji, itp. oraz innych dokumentów, koniecznych do właściwego sporządzenia dokumentacji projektowej i uzyskania dokumentu stanowiącego pozwolenie na wykonanie prac termomodernizacyjnych i remontowych w przedmiotowym zakresie zgodnie z przepisami prawa.
Etap III obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego do dnia zakończenia realizacji zadania objętego projektem, będącym przedmiotem niniejszej umowy i dokonaniu odbioru technicznego inwestycji.
3. Zamówienie obejmuje między innymi zaprojektowanie:
- docieplenia całego budynku,
- ewentualnej wymiana pokrycia dachowego,
- wymiany obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- wymiany instalacji odgromowej,
- zmiany źródła ciepła systemu ogrzewania oraz wymiana instalacji c.o. i c.u.w, w całym budynku,
- ewentualnego wykonania instalacji fotowoltaicznej,
- wymiany instalacji elektrycznej i opraw w niezbędnym zakresie określonym w audycie,
- remontu wszystkich pomieszczeń ,
- dostosowania budynku do obowiązujących warunków technicznych,
- ocenę stanu technicznego budynku wraz z wzmocnieniem konstrukcji jeżeli będzie konieczne
- wykonania odwiertu sondażowego pod głębinowe pompy ciepła ,
- wykonania niezbędnej wentylacji ,
- wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej,
- systemu zarządzania energią, umożliwiającego monitorowanie działania i wydajności systemu grzewczego i elektrycznego oraz sterowanie wybranymi urządzeniami,
- wykonania innych niezbędnych robót towarzyszących oraz wynikających z audytu termomodernizacyjnego i ewentualnych rozwiązań zastępczych wskazanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
- remontu schodów, ewentualnej dobudowy klatki schodowej i wejść zewnętrznych do budynku wraz z zastosowaniem możliwych rozwiązań ułatwiających ruch osobom o trudnościach poruszania się (np. pochylnia).
4. Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w następującej ilości:
1) w wersji:
projekt budowlany- 4 egz.
inwentaryzacja – 2 egz.
audyt energetyczny – 2 egz.
ekspertyza pożarowa (jeżeli będzie wymagana przepisami prawa) – 2 egz.
przedmiar robót- 2 egz.
kosztorys inwestorski- 2 egz.
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- 3 egz.
informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- 5 egz.
pozostałe dokumenty – uzgodnienia, warunki itp. – 1 egz.
2) w wersji elektronicznej (całość dokumentacji) - 2 egz. z rozszerzeniem PDF na płycie CD (kosztorysy dodatkowo z rozszerzeniem ath).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 255 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena - 60 %
2) Czas realizacji etapu II - 20 %
3) Doświadczenie głównego projektanta - 20 %
Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert w oparciu o następujący algorytm:
O = C + T + D, gdzie:
O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za wszystkie kryteria oceny ofert
C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena
T = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium czas realizacji etapu II
D = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium doświadczenie głównego projektanta

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji etapu II

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie głównego projektanta

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) do realizacji niniejszego zamówienia dysponuje:
- minimum jedną osobą projektanta w branży architektonicznej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń z doświadczeniem min. 6 lat, który wykonał min. 2 dokumentacje projektowe na budowę, rozbudowę lub przebudowę budynku usługowego bądź mieszkalnego, w których wykorzystano rozwiązania z zakresu OZE,
- minimum jedną osobą projektanta w branży konstrukcyjnej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania z doświadczeniem min. 6 lat,
- minimum jedną osobą projektanta branży sanitarnej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń z doświadczeniem min. 6 lat, który wykonał minimum 3 projekty obejmujące swoim zakresem wykonanie systemu ogrzewania opartego na pompach ciepła,
- minimum jedną osobą projektanta branży elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń z doświadczeniem min. 6 lat,
- minimum jedną osobą audytora, który w okresie ostatnich 5 lat wykonał minimum 10 audytów energetycznych, które stanowiły podstawę do sporządzenia wniosku o dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnej.
b) w okresie ostatnich 5 lat wykonał min. 2 dokumentacje projektowe o wartości minimum 60 000,00 zł (słownie zł: sześćdziesiąt tysięcy, 00/100) każda na budowę, przebudowę lub termomodernizację budynków usługowych lub mieszkalnych, w których wykorzystano rozwiązania z zakresu OZE.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w tym w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców, z zastrzeżeniem, że co najmniej jeden wykonawca spełni warunek określony w pkt. 4 b) w pełnym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ,
c) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ (oświadczenie składa także podmiot udostępniający zasoby, jeśli występuje).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ,
b) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
3) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności finansowej , wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą je spełniać łącznie. W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców, z zastrzeżeniem, że co najmniej jeden wykonawca spełni warunek określony w pkt. 4.3.4 b) SWZ w pełnym zakresie.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 3 do SWZ.
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w pkt 5.1 1) SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/strzegom

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-25 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż: 75.000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100). Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od zawarcia umowy kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem jej opłacenia i oświadczeniem o braku roszczeń osób trzecich, które mogą być zaspokojone z polisy ubezpieczeniowej.
2. Okres realizacji etapu II wynoszący 150 dni, 180 dni lub 210 dni liczone od daty zakończenia II etapu Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty. Maksymalny i nieprzekraczalny termin wykonania etapu I i etapu II to 255 dni.
3. Ze względu na planowane uzyskanie dofinansowania Zamawiający podzielił wykonanie prac projektowych na 2 etapy. Pierwszy etap obejmuje wykonanie inwentaryzacji oraz audytu termomodernizacyjnego wraz z oszacowaniem kosztów prac niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie , po wykonaniu, którego Zamawiający podejmie decyzję o możliwości sfinansowania inwestycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy po wykonaniu I etapu. Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie jedynie za wykonaną część dokumentacji.

Zobacz inne

Prawo