Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Dęblin, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00220408/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

41. Baza Lotnictwa Szkolnego

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków czystości, higieny i drobnego sprzętu gospodarczego na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 261518173

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków czystości, higieny i drobnego sprzętu gospodarczego na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fd35fa5-f483-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00220408

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012131/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.20 ŚRODKI CZYSTOŚCI I SPECJALISTYCZNE ŚRODKI CHEMICZNE DO MYCIA I DEZYNFEKCJI SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 344) za
pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl, z zastrzeżeniem, że
oferta musi wpłynąć na wskazaną powyżej Platformę Zakupową, a nie na wskazaną pocztę elektroniczną!
Zamawiający informuje, że poczta elektroniczna nie jest środkiem komunikacji do złożenia oferty, ponieważ istnieje obowiązek jej
zaszyfrowania i uniemożliwienia otwarcia przez wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
Szczegółowo informacje dot. komunikacji zostały opisane w Rozdziale IX SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) - określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
 posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Proces składania oferty lub wniosku przez Wykonawcę na platformie SmartPZP odbywa się w ciągu jednej sesji przeglądarki! Nie
można zapisać wprowadzonych danych lub załączników i powrócić do składania oferty lub wniosku w późniejszym terminie.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest
uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy
zakładaniu profilu Wykonawcy.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu
można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, msg
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja
Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, wezwań i zawiadomień, oświadczeń,
informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
ul. Brygady Pościgowej 5
08 – 521 Dęblin,
NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920,
kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
a) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel. 261 518 821, e-mail: 41blsz.iod@ron.mil.pl ;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa środków czystości i drobnego sprzętu gospodarczego na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” SPRAWA 34/23/P, prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych w związku z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”);
c) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy Pzp – w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 34/23/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - Dostawa środków czystości
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości zawartych w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SWZ w ilościach określonych przez Zamawiającego.
2. Wszystkie dostarczone materiały mają być fabrycznie nowe, i oryginalne opakowania z oryginalnymi etykietkami producenta, szczelnie zamknięte, bez śladów naruszenia.
3. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie:
a) pochodził z bieżącej produkcji, nie może posiadać śladów jego wcześniejszego używania lub uszkodzenia oraz musi być opakowany w szczelnie zamknięte oryginalne opakowaniach. Opakowania winny być nienaruszone, z oryginalnymi etykietami producenta, posiadać znaki lub oznaczenia identyfikujące produkt (znak towarowy lub nazwa producenta), a także dokładnie określony (czytelny) termin ważności lub przydatności do użycia.
b) fabrycznie nowy, kategorii I (pierwszej), wolny od wad fizycznych i prawnych, nieużywany i nieregenerowany;
c) spełniał wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe zawarte w aktualnej dokumentacji do produkcji seryjnej.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu Infrastruktury, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:00 – 13:00 - początek realizacji dostaw nie wcześniej niż o godzinie 8.00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy jednorazowo ( Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych), jedną partią w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy - zgodnie z formularzem ofertowym, własnym transportem lub za pośrednictwem wybranego przewoźnika, do miejsca wskazanego na własny koszt i ryzyko. Do momentu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, niebezpieczeństwo związane z jego utratą lub uszkodzeniem ponosi Wykonawca.
6. Dostarczone środki czystości muszą być dopuszczone do powszechnego obrotu, zgodne z Polskimi Normami, zgodne z ustawą z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1337) oraz spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego.
7. W związku z koniecznością spełnienia wymagań norm wypracowanych w ramach porozumienia NATO (normy STANAG 2494, STANAG 2495, STANAG 4329, NO- 02- A080:2008) wykonawca zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem zamówienia oraz ich opakowań – (dotyczy ZADANIA nr 1 dostawa środków czystości).
Kod kreskowy powinien zawierać informacje zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r. poz. 11). Przedmiot umowy zakwalifikowany jest do grupy materiałowej 4 (czwartej).
8. Wykonawca w terminie 2 (dwóch) dni od podpisania Umowy zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki dla pozycji od 2 do 11 dla Zadania 1 Formularza ofertowego osobie odpowiedzialnej za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego.
Brak dokumentu, o którym mowa powyżej będzie skutkował brakiem Odbioru przedmiotu zamówienia przez Odbiorcę.
9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia posiadający terminy ważności lub przydatności do użycia na okres co najmniej 11 miesięcy (jedenaście miesięcy), liczony od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru środków czystości (dla poz. 2-11 Formularza Ofertowego – Zadanie 1).
10. W przypadku, gdy w okresie trwania terminu ważności lub przydatności środków czystości do użycia, zostaną stwierdzone w środkach czystości wady jakościowe, Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy telefonicznie lub e-mail. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości w terminie 14 dni (czternastu dni) kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych wadach lub nieprawidłowościach.
11. W okresie trwania terminu ważności lub przydatności środków czystości do użycia Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub nieprawidłowości na swój koszt. Gwarancja obejmuje również usługi nabyte w ramach niniejszej umowy u kooperantów Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wyrobów, w tym również materiałów, elementów dostarczonych przez kooperantów lub podwykonawców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33771000-5 - Toaletowe produkty z papieru

24960000-1 - Różne produkty chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy ocenie ofert ważnych i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą)

Cena brutto oferty – waga 100 %

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

X - cena brutto oferty – waga 100%

X = (Cn : Cof) x 100 x 100% (ilość punktów)

Gdzie:

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższe całkowite wynagrodzenie brutto w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 Formularza ofertowego
Cof – całkowite wynagrodzenie brutto w zakresie poszczególnych zadań oferty badanej wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 Formularza ofertowego

Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie całkowite wynagrodzenie wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 w zakresie poszczególnych zadań.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 – Dostawa drobnego sprzętu gospodarczego

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu gospodarczego zawartego w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SWZ w ilościach określonych przez Zamawiającego.
2. Wszystkie dostarczone materiały mają być fabrycznie nowe, i oryginalne opakowania z oryginalnymi etykietkami producenta, szczelnie zamknięte, bez śladów naruszenia
3. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie:
a) pochodził z bieżącej produkcji, nie może posiadać śladów jego wcześniejszego używania lub uszkodzenia oraz musi być opakowany w szczelnie zamknięte oryginalne opakowaniach. Opakowania winny być nienaruszone, z oryginalnymi etykietami producenta, posiadać znaki lub oznaczenia identyfikujące produkt (znak towarowy lub nazwa producenta), a także dokładnie określony (czytelny) termin ważności lub przydatności do użycia.
b) fabrycznie nowy, kategorii I (pierwszej), wolny od wad fizycznych i prawnych, nieużywany i nieregenerowany;
c) spełniał wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe zawarte w aktualnej dokumentacji do produkcji seryjnej.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu Infrastruktury, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:00 – 13:00 - początek realizacji dostaw nie wcześniej niż o godzinie 8.00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
5. Dostawa nastąpi jednorazowo (Zamawiajacy nie dopuszcza dostaw częściowych), jedną partią w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy - zgodnie z formularzem ofertowym.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć drobny sprzęt gospodarczy (Część 2) najwyższej jakości, posiadający gwarancję jakości na okres co najmniej 11 miesięcy (jedenaście miesięcy), liczony od daty dostawy.
7. Dostarczone środki czystości muszą być dopuszczone do powszechnego obrotu, zgodne z Polskimi Normami, zgodne z ustawą z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j.Dz. U. z 2020r., poz. 1337) oraz spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego.
8. W związku z koniecznością spełnienia wymagań norm wypracowanych w ramach porozumienia NATO (normy STANAG 2494, STANAG 2495, STANAG 4329, NO- 02- A080:2008) wykonawca zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem zamówienia oraz ich opakowań – (dotyczy ZADANIA nr 1 dostawa środków czystości).
Kod kreskowy powinien zawierać informacje zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r. poz. 11). Przedmiot umowy zakwalifikowany jest do grupy materiałowej 4 (czwartej).
9. Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu Umowy wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu przyjęcia (odpowiedni protokół) przez Strony.

4.2.6.) Główny kod CPV: 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39224000-8 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy ocenie ofert ważnych i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą)

Cena brutto oferty – waga 100 %

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

X - cena brutto oferty – waga 100%

X = (Cn : Cof) x 100 x 100% (ilość punktów)

Gdzie:

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższe całkowite wynagrodzenie brutto w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 Formularza ofertowego
Cof – całkowite wynagrodzenie brutto w zakresie poszczególnych zadań oferty badanej wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 Formularza ofertowego

Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie całkowite wynagrodzenie wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 w zakresie poszczególnych zadań.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 – Dostawa środków do pielęgnacji ciała

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu środki czystości jednorazowo w ilościach i rodzajach zgodnych z formularzem cenowym oraz w jakości spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu środki czystości we własnym zakresie lub za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie kompleksu Dęblin – Lotnisko - magazyn techniczny .

2. Dostawa winna nastąpić w dniach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1300. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego w kontaktach roboczych, przynajmniej na 2 dni (dwa dni) przed planowaną dostawą.

3. Dostarczony przedmiot zamówienia, fabrycznie nowy, posiadający termin ważności określony w Formularzu Ofertowym liczony od daty dostawy do magazynu Zamawiającego-podpisania protokołu odbioru.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33700000-7 - Produkty do pielęgnacji ciała

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy ocenie ofert ważnych i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą)

Cena brutto oferty – waga 100 %

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

X - cena brutto oferty – waga 100%

X = (Cn : Cof) x 100 x 100% (ilość punktów)

Gdzie:

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższe całkowite wynagrodzenie brutto w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 Formularza ofertowego
Cof – całkowite wynagrodzenie brutto w zakresie poszczególnych zadań oferty badanej wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 Formularza ofertowego

Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie całkowite wynagrodzenie wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 w zakresie poszczególnych zadań.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4- Dostawa środków czystości do obuwia

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu środki czystości jednorazowo w ilościach i rodzajach zgodnych z formularzem cenowym oraz w jakości spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu środki czystości we własnym zakresie lub za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie kompleksu Dęblin – Lotnisko - magazyn techniczny .

2. Dostawa winna nastąpić w dniach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1300. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego w kontaktach roboczych, przynajmniej na 2 dni (dwa dni) przed planowaną dostawą.

3. Dostarczony przedmiot zamówienia, fabrycznie nowy, posiadający termin ważności określony w Formularzu Ofertowym liczony od daty dostawy do magazynu Zamawiającego-podpisania protokołu odbioru.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy ocenie ofert ważnych i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą)

Cena brutto oferty – waga 100 %

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

X - cena brutto oferty – waga 100%

X = (Cn : Cof) x 100 x 100% (ilość punktów)

Gdzie:

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższe całkowite wynagrodzenie brutto w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 Formularza ofertowego
Cof – całkowite wynagrodzenie brutto w zakresie poszczególnych zadań oferty badanej wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 Formularza ofertowego

Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie całkowite wynagrodzenie wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 w zakresie poszczególnych zadań.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Dotyczy wszystkich zadań
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Dotyczy wszystkich zadań
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Dotyczy wszystkich zadań
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku w zakresie zadania 1 i 2.
Zamawiający stawia szczególne wymagania w zakresie spełniania tego warunku w zakresie zadania 3i 4.
Zadanie 3- dostawa środków do pielęgnacji ciała
1) Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: należycie wykonał ( zakończył ) co najmniej 1 (jednej) dostawy obejmującą swoim zakresem dostawę środków czystości o wartości zamówienia (umowy) co najmniej 25 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem jednej dostawy (umowy) na kwotę już zrealizowanej dostawy co najmniej 25 000,00 zł brutto, obejmującej przedmiot wykazany powyżej.

Zadanie nr 4 - dostawa środków czystości do obuwia
2) Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: należycie wykonał ( zakończył ) co najmniej 1 (jednej) dostawy obejmującą swoim zakresem dostawę środków czystości o wartości zamówienia (umowy) co najmniej 16 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem jednej dostawy (umowy) na kwotę już zrealizowanej dostawy co najmniej 16 000,00 zł brutto, obejmującej przedmiot wykazany powyżej.


Jedna dostawa (umowa) oznacza dostawę zrealizowaną na rzecz jednego wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza sumowania umów w celu uzyskania wartości wymaganej przez Zamawiającego.

Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy.

W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Spełnianie wymagań Zamawiającego w postępowaniu nastąpi w myśl zasady spełnia/nie spełnia zgodnie z oświadczeniem złożonym na podstawie art.125 ust. 1 ustawy Pzp oraz pozostałych składanych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów, których mowa w SWZ.
5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.3. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania zamawiający zażąda:
2.3.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp;

Zgodnie z treścią art. 274 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z powyższym, jeżeli Wykonawca oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcja/spółki cywilne – wskaże w oświadczeniu załącznik Nr 2/2a do SWZ bazy, z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową Wykonawcy – to Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do ich złożenia.

2.3.2. oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2.3.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (poz. 835).

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6/6a do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.1. W zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postepowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda (dotyczy Zadania 3 – Służba Mundurowa):
2.1.1. wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: należycie wykonał ( zakończył ) co najmniej 1 (jednej) dostawy obejmującą swoim zakresem dostawę środków czystości o wartości zamówienia (umowy) co najmniej 25 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Z przedłożonego wykazu musi wynikać, że wykonawca należycie wykonał co najmniej jedną dostawę na kwotę minimum 25 000,00 zł brutto (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) obejmującą swoim zakresem dostawę środków czystości/higieny.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać dostawy zrealizowane, mimo iż np. wartość realizowanego kontraktu jest wyższa lub jest dalej realizowana – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 (dla Zadania 3 – Służba Mundurowa) do SWZ.

Jedna dostawa (umowa) oznacza dostawę zrealizowaną na rzecz jednego wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza sumowania umów w celu uzyskania wartości wymaganej przez Zamawiającego.
Zadanie nr 4 - dostawa środków czystości do obuwia
2) Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: należycie wykonał ( zakończył ) co najmniej 1 (jednej) dostawy obejmującą swoim zakresem dostawę środków czystości o wartości zamówienia (umowy) co najmniej 16 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Jedna dostawa (umowa) oznacza dostawę zrealizowaną na rzecz jednego wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza sumowania umów w celu uzyskania wartości wymaganej przez Zamawiającego.

Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy.

W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, potwierdzających, że oferowane przez Wykonawcę produkty równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (dotyczy wyłącznie Wykonawców, którzy oferują produkty równoważne).

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego przedkładając do oferty:
 Opis produktu równoważnego w postaci np.: szczegółowej karty produktu, deklaracji zgodności, certyfikatu lub świadectwa producenta, certyfikatu wydanego przez Jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę potwierdzającego zgodności danego produktu z podanymi w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
W celu umożliwienia identyfikacji przedmiotu zamówienia Zamawiajacy wymaga wypełnienia kolumny Nr 9 w załączniku nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.

Opis produktu równoważnego w postaci np.: szczegółowej karty produktu, deklaracji zgodności, certyfikatu lub świadectwa producenta, certyfikatu wydanego przez Jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę potwierdzającego zgodności danego produktu załącza wraz z ofertą TYLKO TEN WYKONAWCA, KTÓRY OFERUJE PRODUKTY RÓWNOWAŻNE.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (Konsorcjum/ wspólnicy spółki cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy
Pzp:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
b) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp – fakt ustanowienia
pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie
z pełnomocnikiem;
c) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy,
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie dotyczące braku podstaw do
wykluczenia oraz oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa odrębnie każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie stanowiące załącznik nr 5
do SWZ, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
6) Wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
7) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8)W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy Pzp, natomiast spełnianie
warunków udziału w postępowaniu wykazują zgodnie z pkt. 10).
9) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców (na wezwanie Zamawiającego).
10) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie
Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przy czym
dokumenty te składa odpowiednio. Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na
zasadach opisanych w niniejszej SWZ.
11) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12) Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy:
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa wart.125 ust.1 ustawy Pzp, lub podmiotowego
środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.
Wymagania szczegółowo opisano w Rozdziale V SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową i jej realizacją są określone przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022 poz. 1710) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowią załącznik nr 9/9a do SWZ.
3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ, danych zawartych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, o których mowa w pkt. 2.
4. Zamawiający wymaga, aby wybrany w danym zadaniu wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych umów w przypadkach i na warunkach określonych w §11 projektowanych postanowień umowy (stanowiących załącznik Nr 9 do SWZ) oraz w §10 projektowanych postanowień umowy (stanowiących załącznik Nr 9a do SWZ)
6. W przypadku okoliczności wymienionych w art. 456 ustawy Pzp Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wskazanych okolicznościach.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami określonymi w rozdziale XII pkt. 2 i 3 należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem SMART PZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan, na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-26 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, w wariancie, o którym
mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) Prawo zamówień publicznych,
zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do
wykluczenia o których mowa w :
• 108 ust. 1 ustawy Pzp;
• oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.
• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. (D. U. 2022 ,poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
2. Kryteria oceny ofert zostały określone w Rozdziale XV SWZ.
Dodatkowe informacje:
a) Zamawiający nie przewiduje:
• udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę;
• zawarcia umowy ramowej;
• ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
• wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej (art. 281 ust. 2 pkt. 17) ustawy Pzp);
• zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 281 ust. 2 pkt. 14) ustawy Pzp);
• rozliczeń w walutach obcych (art. 281 ust. 2 pkt. 13) ustawy Pzp);
• możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy dodatkowych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 11) ustawy Pzp);
• prowadzenia negocjacji;
b) Zamawiający nie dopuszcza:
• możliwości składania ofert wariantowych (art. 281 ust. 2 pkt. 6 Pzp);
• składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty (art. 281 ust. 2 pkt.
18 ustawy Pzp);
c) Zamawiający nie zastrzega:
• obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 281 ust. 2 pkt. 15) ustawy Pzp);
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym
na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
• możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 9) ustawy Pzp);
d) postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim;
e) każdy Wykonawca może złożyć tylko po jednej ofercie w zakresie danego zadania;
f) Unieważnienie postępowania (fakultatywne): Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 256 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 310 pkt 1)
ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Zobacz inne

Prawo