Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ostrołęka, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00220440/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH ORAZ NA TERENIE PRZYLEGŁYM – OBIEKT SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I BUDYNEK PRZY UL. KOŚCIUSZKI 28

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Ostrołęce

1.3.) Oddział zamawiającego: Sąd Okręgowy w Ostrołęce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000570648

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gomulickiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Ostrołęka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-410

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: (29)7444161

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.dyrektora@ostroleka.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostroleka.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH ORAZ NA TERENIE PRZYLEGŁYM – OBIEKT SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I BUDYNEK PRZY UL. KOŚCIUSZKI 28

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-271f514c-f49d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00220440

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00112571/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH ORAZ NA TERENIE PRZYLEGŁYM – OBIEKT SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-271f514c-f49d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wymagany podpis elektroniczny

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Strona 2 - 3 w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Strona 2 - 3 w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzątania pomieszczeń i utrzymaniu czystości:
4.4.1.1. w mieszkania będącym własnością Sądu i zlokalizowanym
na 4 (czwartym) piętrze budynku wielorodzinnego w Ostrołęce
przy ul. Psarskiego 14/25;
4.4.1.2. w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych wewnętrznych
w Obiekcie Sądu zlokalizowanym w Ostrołęce przy ul. Gomulickiego 5;
4.4.1.3. na terenie elementów zagospodarowania terenu zlokalizowanych przy/wokół Obiektu,
oraz wykonanie na bieżąco drobnych usług naprawczych i konserwatorskich w/na: Terenach Sprzątania, o których mowa w ust. 6.1.1. poniżej SWZ, strona: 7. SWZ poniżej i w ust. 6.2.1. poniżej SWZ, strona: 16. SWZ poniżej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 60%
Doświadczenie - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzątania pomieszczeń i utrzymaniu czystości:
4.4.2.1. w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych wewnętrznych
w Budynku Sądu zlokalizowanym w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 28;
4.4.2.2. na terenie elementów zagospodarowania terenu zlokalizowanych przy/wokół Budynku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 60%
Doświadczenie - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

11.2. Zamawiający wymaga spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczące:
11.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w wyżej wymienionym zakresie.
11.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w wyżej wymienionym zakresie.
11.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Celem potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał opłacone/ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia na nie niższą niż
300 000,00 zł. Przez użycie sformułowania opłaconego/ważnego należy rozumieć posiadanie przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej ważnej
i opłaconej przez cały okres trwania/obowiązywania Umowy/Usługi.
11.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Celem potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga dokumentów – wykazu usług:
CZĘŚĆ Pierwsza Zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich
3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie usługę Sprzątania w ilości minimum w 2 (dwóch) i maksimum
w 5 (pięciu) obiektach użyteczności publicznej (np.: sądy, prokuratury, urzędy, banki), z których każda realizowana była/jest na podstawie jednej umowy/zamówienia w sposób ciągły przez minimum
12 (dwanaście) miesięcy oraz każda z nich jest o wartości co najmniej:
200 000,00 zł brutto licząc w skali 12 (dwunastu) miesięcy, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający informuje, że przy ocenie tego warunku będzie uwzględniał tylko takie usługi, z których każda spełnia następujące warunki:
• świadczenie usług na podstawie umowy przez okres minimum następujących po sobie 12 (dwunastu) miesięcy. Sumowaniu nie podlegają wartości poszczególnych usług – każda z wykazanych usług musi mieć wartość minimum określoną powyżej, osiągniętą w skali
12 (dwunastu) miesięcy;
• usługi realizowane w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej każdego z obiektów co najmniej: 2 000,00 m2.
Jeżeli Wykonawca zamiast referencji lub innych dokumentów, o których mowa powyżej złoży/załączy oświadczenie, że usługa została przez niego wykonana lub jest wykonywana należycie wówczas Wykonawca zobowiązany będzie/jest do podania/przedstawienia Zamawiającemu wyczerpującego uzasadnienia przyczyny braku uzyskania referencji lub innych dokumentów od podmiotu, na rzecz którego usługa/usługi była/ły wykonywana/ne.
CZĘŚĆ Druga Zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich
3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie usługę Sprzątania w ilości minimum w 2 (dwóch) i maksimum
w 5 (pięciu) obiektach użyteczności publicznej (np.: sądy, prokuratury, urzędy, banki), z których każda realizowana była/jest na podstawie jednej umowy/zamówienia w sposób ciągły przez minimum
12 (dwanaście) miesięcy oraz każda z nich jest o wartości co najmniej: 150 000,00 zł brutto licząc w skali 12 (dwunastu) miesięcy, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający informuje, że przy ocenie tego warunku będzie uwzględniał tylko takie usługi, z których każda spełnia następujące warunki:
• świadczenie usług na podstawie umowy przez okres minimum następujących po sobie 12 (dwunastu) miesięcy. Sumowaniu nie podlegają wartości poszczególnych usług – każda z wykazanych usług musi mieć wartość minimum określoną powyżej, osiągniętą w skali
12 (dwunastu) miesięcy;
• usługi realizowane w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej każdego z obiektów co najmniej: 1 000,00 m2.
Jeżeli Wykonawca zamiast referencji lub innych dokumentów, o których mowa powyżej złoży/załączy oświadczenie, że usługa została przez niego wykonana lub jest wykonywana należycie wówczas Wykonawca zobowiązany będzie/jest do podania/przedstawienia Zamawiającemu wyczerpującego uzasadnienia przyczyny braku uzyskania referencji lub innych dokumentów od podmiotu, na rzecz którego usługa/usługi była/ły wykonywana/ne.
11.2.5. Zdolności technicznej lub zawodowej – dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania Zamówienia:
Celem potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – dysponowanie osobami/pracownikami zdolnymi
do wykonania Zamówienia, Zamawiający wymaga aby Wykonawca.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108. ust. 1. pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: z dnia 22 stycznia 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późniejszymi zmianami), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
– Załącznik Nr 8 do SWZ;
• kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” lub oryginał aktualnego Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109. ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
• kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” lub oryginał aktualnego Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109. ust. 1. pkt 1) ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
• kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” lub oryginał aktualnego Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109. ust. 1. pkt 1) ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
• kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” lub oryginał aktualnej Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108. ust. 1. pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 3 (trzy) miesięcy przed jej złożeniem;
• oświadczenie każdego z pracowników wyszczególnionych
w/na Liście ILP, że nie występuje w ewidencji Krajowego Rejestru Karnego – powyższe nie dotyczy Koordynatora;
• kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” aktualnych zaświadczeń lekarskich, lekarza medycyny pracy wydanych dla pracowników wyszczególnionych w/na Liście ILP o braku przeciwwskazań do pracy/wykonywania usług Sprzątania
i/lub Konserwatora – powyższe nie dotyczy Koordynatora;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 12.1.1. Imienna Lista Pracowników (zwana: „Lista ILP”) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia. Pracownicy wyszczególnieni
w ust. 11.2.5. powyżej SWZ, strona: 26. SWZ powyżej.
Imienna Lista Pracowników stanowi Załącznik Nr 10 do SWZ.
• kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” opłaconego/ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia na nie niższą niż 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych). Przez użycie sformułowania opłaconego/ważnego należy rozumieć posiadanie przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej ważnej i opłaconej przez cały okres trwania/obowiązywania Umowy;
• oświadczenie każdego z pracowników wyszczególnionych
w/na Liście ILP o zatrudnieniu u Wykonawcy na podstawie umowy
o pracę w wymiarze godzin/czasu pracy zgodnym z ustaleniami SWZ – w ust. 11.2.5. powyżej SWZ strona 26. SWZ powyżej, przez cały okres realizowania Umowy/Usługi – powyższe nie dotyczy Koordynatora;
• oświadczenie, że Wykonawca będzie posiadał/zatrudniał przez cały okres trwania/obowiązywania Umowy dodatkowo minimum 3 (trzech) pracowników będącymi rezerwowymi w sytuacji zaistnienia okoliczności/powodu zmiany pracownika/ków, o której mowa
w ust. 6.7. powyżej SWZ, strona: 19. SWZ powyżej.
Imienna Lista Pracowników Rezerwowych (zwana: „Lista ILPR”) łącznie z dokumentami i oświadczeniami

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

23.1.1. CZĘŚĆ PIERWSZA Zamówienia w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 groszy);
23.1.2. CZĘŚĆ DRUGA Zamówienia w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy),
w sytuacji składania oferty na dwie części Usługi: należy zsumować powyższe kwoty.
23.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
23.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
23.3.1. pieniądzu;
23.3.2. gwarancjach bankowych;
23.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

23.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b. ust. 5. pkt 2) ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: z dnia 14 września 2022 r.
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z późniejszymi zmianami).
23.4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BGK numer rachunku: 42 1130 1017 0021 1002 0290 0004 z dopiskiem „Wadium – ZP/3/2023”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.

11.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w ust. 13. poniżej SWZ, strona: 34. 35, 36 i 37. SWZ poniżej, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu.
11.11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika Nr 6 do SWZ.
11.12. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postepowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie – zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i rodzaj obejmuje załączony Wzór Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-25 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-25 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo