Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Katowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00220628/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Roczne przeglądy kotłów gazowych dwufunkcyjnych w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241031620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Michała Grażyńskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-126

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 416 31 60

1.5.8.) Numer faksu: 32 416 31 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kzgm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roczne przeglądy kotłów gazowych dwufunkcyjnych w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4641d9ec-f48d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00220628

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034790/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Roczne przeglądy kotłów gazowych w zasobach KZGM (lokale mieszkalne)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami,
przekazywania dokumentów oraz udzielania wyjaśnień dotyczących treści SWZ - opisane są w Rozdziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): I. 1. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie wiąże się z powierzeniem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przetwarzania danych osobowych niezbędnych do jego realizacji tj: imion i nazwisk, adresów oraz numerów telefonów osób zajmujących lokale w budynkach objętych umową.
2. Szczegółowy zakres danych, cel i warunki ich przetwarzania określa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, której projektowane postanowienia stanowią załącznik nr 5 do SWZ.
3. Przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia lub najpóźniej w dniu jej podpisania wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym ww umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. Odmowa podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie traktowana jako odmowa podpisania umowy o udzielenie zamówienia.
II. Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, Telefon: 32 258 20 21 do 25 lub 32/416 32 91, Fax: 32/258 20 25;
2. z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod nr tel.: 032 416 32 85, e‑mail: iod@kzgm.katowice.pl lub pisemnie na adres Zamawiającego.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ.231.033.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonania rocznych przeglądów 274 kotłów gazowych dwufunkcyjnych o mocy do 24kW w instalacjach etażowych centralnego ogrzewania w budynkach i lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach (Oddziały Eksploatacji EB1-EB6).
Roczny przegląd kotłów gazowych dwufunkcyjnych o mocy do 24 kW obejmuje następujący zakres czynności:
1) Wyczyszczenie wnętrza urządzenia i obudowy,
2) Wyczyszczenie wymiennika pierwotnego po stronie przepływu gazów spalinowych,
3) Wyczyszczenie palnika głównego,
4) Sprawdzenie wystąpienia uszkodzeń lub korozji czopucha,
5) Sprawdzenie prawidłowego działania zapalacza lub elektronicznego zapłonu,
6) Kontrola właściwego działania palnika w fazie c.o. i c.w.u.,
7) Skuteczność działania elektrycznego głównego wyłącznika umieszczonego na kotle,
8) Skuteczność działania termostatu c.o. i c.w.u.,
9) Sprawdzenie szczelności obiegu gazowego,
10) Sprawdzenie czasu zadziałania zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego,
11) Sprawdzenie szczelności obiegów wody i śladów utleniania na złączkach,
12) Sprawdzenie działania i drożności wypływu z zaworu bezpieczeństwa,
13) Kontrola i czyszczenie syfonów (dotyczy kotłów kondensacyjnych),
14) Kontrola funkcjonowania regulatora pokojowego,
15) Wizualna kontrola przewodów powietrzno-spalinowych (dotyczy kotłów TURBO
i kondensacyjnych),
16) Sprawdzenie działania zaworu trójdrogowego,
17) Przegląd pompy wodnej.
2. Zamawiający przewiduje wykonanie przeglądu 274 kotłów gazowych dwufunkcyjnych w okresie obowiązywania umowy, jednak zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości zamówienia (w szczególności w przypadkach, o których mowa w pkt. 4, lub z innych przyczyn, np. w braku dostępu do lokalu w związku ze stanem epidemii), co wiąże się z odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu. Minimalny zakres zamówienia to przegląd 70% kotłów.
3. Zestawienie adresowe liczby lokali z kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi objętych przedmiotem zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do projektowanych postanowień umowy. W przypadku zmian w liczbie lokali administrowanych przez Zamawiającego oraz dokonanych zmian w ich wyposażeniu po dacie zawarcia umowy Zamawiający jest uprawniony do korygowania liczby lokali objętych umową.
4. Szczegółowy zakres usług, wszelkie obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia i sposób rozliczania zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ.
5. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób, zaangażowanych w realizację zamówienia.
6. Przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.
7. Wymóg spełniania wymagań określonych przez przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2022 poz. 1083 z późn. zm.) został określony w § 7 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 4 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 50531100-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. rocznych przeglądów kotłów gazowych dwufunkcyjnych o mocy do 24kW w instalacjach etażowych centralnego ogrzewania w budynkach i lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach (Oddziały Eksploatacji EB1-EB6). Maksymalna wartość planowanych podobnych zamówień nie przekroczy kwoty 95.900,00 zł netto. Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy na następujących warunkach:.
1) wykonawca realizował dotychczasowe zamówienie w terminie i z najwyższą starannością,
2) wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania nowego zamówienia niż podstawowego,
3) strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie i termin wykonania nowego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta według kryteriów określonych w SWZ (Rozdział
XVIII "Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.:

1) co najmniej jedną (1) osobą posiadającą kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy na stanowisku dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci dla urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych - Grupy I zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 Lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
2) co najmniej jedną (1) osobą posiadającą kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy na stanowisku dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci dla urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych - Grupy III zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 Lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
3) co najmniej dwoma (2) osobami posiadającymi kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci dla urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych - Grupy I zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 Lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
4) co najmniej dwoma (2) osobami posiadającymi kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci dla urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych - Grupy III zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 Lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
5) co najmniej jedną (1) osobą posiadająca uprawnienia serwisowe kotłów gazowych firmy RADIANT,
6) co najmniej jedną (1) osobą posiadająca uprawnienia serwisowe kotłów gazowych firmy RAVENHEAT,
7) co najmniej jedną (1) osobą posiadająca uprawnienia serwisowe kotłów gazowych firmy TIFEL,
8) co najmniej jedną (1) osobą posiadająca uprawnienia serwisowe kotłów gazowych firmy VAILLANT,
9) co najmniej jedną (1) osobą posiadająca uprawnienia serwisowe kotłów gazowych firmy De Dietrich,
10) co najmniej jedną (1) osobą posiadająca uprawnienia serwisowe kotłów gazowych firmy BERETTA.

UWAGA:
1) Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
2) Osoby, które Wykonawca wykaże na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu muszą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (Rozdział VIII pkt 2 SWZ) zostanie wezwany do przedłożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:

1) oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdział VIII pkt 3 SWZ) zostanie wezwany do przedłożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:

1) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i uprawnień, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik W
3. ykonawców składających wspólną ofertę.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, przedłożą wraz z ofertą:
1) stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z Rozdziałem XV SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (Rozdział XV pkt 2 ppkt 1 SWZ) i oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 2 ppkt 5) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
a) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.
3) oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi lub dostawy wykonają poszczególni wykonawcy, w sytuacji określonej w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy.
5. Zasady rozliczania prac pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, w tym zasady wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, należy określić w umowie regulującej współpracę tych Wykonawców, przy czym:
1) Zamawiający zaleca, aby podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, przyjmowania płatności i dokonywania rozliczeń był Lider* Konsorcjum**
2) Zamawiający dopuszcza, aby faktury na rzecz Zamawiającego, były wystawiane przez poszczególnych członków Konsorcjum, pod warunkiem, że umowa Konsorcjum będzie zawierać odpowiednie zapisy w tym zakresie i wskazywać zakres prac wykonywanych przez poszczególnych członków Konsorcjum.
6. W przypadku, gdy umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, nie będzie zawierała zasad rozliczania prac pomiędzy tymi Wykonawcami, w tym zasad wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, Zamawiający przyjmie, że jedynym Wykonawcą uprawnionym do wystawiania faktur będzie Lider* Konsorcjum**.

* Wykonawca wskazany jako pełnomocnik lub jeden z Wykonawców (wskazany przez pozostałych) wspólnie ubiegających się o zamówienie
** Wykonawcy występujący wspólnie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, których charakter oraz warunki wprowadzania są określone w projektowanych postanowieniach umowy w szczególności w
§ 13 projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice na stronie dotyczącej niniejszego postępowania. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi zostać podpisana zgodnie z wytycznymi kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-25 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcę wyklucza się w przypadkach określonych w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) zwanej dalej Ustawą Przeciw Agresji.

Zobacz inne

Prawo