Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00221169/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie raportu na temat stanu prac w zakresie elektrolizerów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006746410

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Nowy Świat 6/12

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-400

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@arp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.arp.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221169

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00198777

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości oraz wykazał, że:
2.1. posiada zdolność techniczną, tj. zrealizował w okresie 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
2.1.1. co najmniej 2 różne usługi spośród wymienionych poniżej (w celu potwierdzenia 2 usług Wykonawca nie może wskazać dwóch usług potwierdzających doświadczenie opisane w tej samej literze. Należy wskazać usługi potwierdzające doświadczenie opisane w dwóch różnych literach):
a) posiada doświadczenie w zakresie wsparcia firm w obszarze wyboru technologii wodorowych, doboru właściwego elektrolizera,
b) posiada doświadczenie w zakresie przygotowania badań lub analiz lub opracowań dotyczących zastosowania biznesowego wodoru w gospodarce,
c) posiada doświadczenie w zakresie przygotowania studium wykonalności rozwiązań w zakresie zastosowania wodoru,
d) posiada doświadczenie w zakresie przygotowania projektów koncepcyjnych z obszaru gospodarki opartej na wodorze,
e) posiada doświadczenie w zakresie usług eksperckich lub doradztwa technicznego lub polegających na przygotowaniu przeglądu technologii w obszarze gospodarki opartej na wodorze na rzecz podmiotów trzecich.
2.1.2. co najmniej 2 różne usługi spośród wymienionych poniżej (w celu potwierdzenia 2 usług Wykonawca nie może wskazać dwóch usług potwierdzających doświadczenie opisane w tej samej literze. Należy wskazać usługi potwierdzające doświadczenie opisane w dwóch różnych literach):
a) posiada doświadczenie w doradztwie na etapie budowy przemysłowych instalacji energetycznych wykorzystujących gaz palny,
b) posiada doświadczenie w zakresie wsparcia w obszarze wyboru technologii dla energetyki przemysłowej,
c) posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie wprowadzania nowych produktów lub usług w branżach: energetyka lub OZE lub infrastruktura na rzecz zrównoważonej energii,
d) posiada doświadczenie w doradztwie dotyczące licencjonowania technologii energetycznych,
e) posiada doświadczenie w ocenie i przygotowaniu modeli biznesowych opartych na technologiach energetycznych.
2.2. dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej 4 osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, spełniającymi następujące wymagania:
2.2.1. 1 (jednego) kierownika projektu:
1) posiada wykształcenie wyższe co najmniej II stopnia i co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze energetyki przemysłowej oraz kierował co najmniej jednym projektem polegającym na przygotowaniu opracowania lub raportu lub innego dokumentu zawierającego analizę techniczno – ekonomiczną z obszaru energetyki przemysłowej,
2) posiada doświadczenie w prowadzeniu usług eksperckich lub doradztwie technicznym z dokonywaniem przeglądu technologii oraz przygotował minimum:
a) 1 (jedno) studium wykonalności lub projekt koncepcyjny z obszaru przemysłowych instalacji energetycznych wykorzystujących gaz palny;
b) 2 techniczne raporty analityczne, w tym 1 z obszaru gospodarki opartej na wodorze.
2.2.2. co najmniej 2 ekspertów, z których każdy spełnia następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe II stopnia,
2) posiada doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert polegające na udziale w przeprowadzeniu min. 2 projektów (tj. studium wykonalności zawierające analizy techniczno - ekonomiczne) w sektorze energetyki przemysłowej lub OZE.
2.2.3. co najmniej 1 eksperta z zakresu prawa, który spełnia następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe prawnicze,
2) posiada doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert polegające na doradztwie prawnym i regulacyjnym sektora energetyki z zakresu ustawy prawo energetyczne lub ustawy o odnawialnych źródłach energii lub ustawy o efektywności energetycznej, tj. przy licencjonowaniu technologii energetycznych.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia ról wskazanych powyżej, tzn. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania co najmniej 4 różnymi osobami.
3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” na podstawie odpowiednich oświadczeń lub dokumentów.
4. Wykonawca może - zgodnie z art. 118 ustawy Pzp - w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu.
Uwaga! Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości oraz wykazał, że:
2.1. posiada zdolność techniczną, tj. zrealizował w okresie 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
2.1.1. co najmniej 2 różne usługi spośród wymienionych poniżej (w celu potwierdzenia 2 usług Wykonawca nie może wskazać dwóch usług potwierdzających doświadczenie opisane w tej samej literze. Należy wskazać usługi potwierdzające doświadczenie opisane w dwóch różnych literach):
a) posiada doświadczenie w zakresie wsparcia firm w obszarze wyboru technologii wodorowych, doboru właściwego elektrolizera,
b) posiada doświadczenie w zakresie przygotowania badań lub analiz lub opracowań dotyczących zastosowania biznesowego wodoru w gospodarce,
c) posiada doświadczenie w zakresie przygotowania studium wykonalności rozwiązań w zakresie zastosowania wodoru,
d) posiada doświadczenie w zakresie przygotowania projektów koncepcyjnych z obszaru gospodarki opartej na wodorze,
e) posiada doświadczenie w zakresie usług eksperckich lub doradztwa technicznego lub polegających na przygotowaniu przeglądu technologii w obszarze gospodarki opartej na wodorze na rzecz podmiotów trzecich.
2.1.2. co najmniej 2 różne usługi spośród wymienionych poniżej (w celu potwierdzenia 2 usług Wykonawca nie może wskazać dwóch usług potwierdzających doświadczenie opisane w tej samej literze. Należy wskazać usługi potwierdzające doświadczenie opisane w dwóch różnych literach):
a) posiada doświadczenie w doradztwie na etapie budowy przemysłowych instalacji energetycznych wykorzystujących gaz palny,
b) posiada doświadczenie w zakresie wsparcia w obszarze wyboru technologii dla energetyki przemysłowej,
c) posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie wprowadzania nowych produktów lub usług w branżach: energetyka lub OZE lub infrastruktura na rzecz zrównoważonej energii,
d) posiada doświadczenie w doradztwie dotyczące licencjonowania technologii energetycznych,
e) posiada doświadczenie w ocenie i przygotowaniu modeli biznesowych opartych na technologiach energetycznych.
2.2. dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej 4 osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, spełniającymi następujące wymagania:
2.2.1. 1 (jednego) kierownika projektu:
1) posiada wykształcenie wyższe co najmniej II stopnia i co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze energetyki przemysłowej oraz kierował co najmniej jednym projektem polegającym na przygotowaniu opracowania lub raportu lub innego dokumentu zawierającego analizę techniczno – ekonomiczną z obszaru energetyki przemysłowej,
2) posiada doświadczenie w prowadzeniu usług eksperckich lub doradztwie technicznym z dokonywaniem przeglądu technologii oraz przygotował minimum:
a) 1 (jedno) studium wykonalności lub projekt koncepcyjny z obszaru przemysłowych instalacji energetycznych wykorzystujących gaz palny;
b) 2 techniczne raporty analityczne, w tym 1 z obszaru gospodarki opartej na wodorze.
2.2.2. co najmniej 2 ekspertów, z których każdy spełnia następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe II stopnia,
2) posiada doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert polegające na udziale w przeprowadzeniu min. 2 projektów (tj. studium wykonalności zawierające analizy techniczno - ekonomiczne) w sektorze energetyki przemysłowej lub OZE.
2.2.3. co najmniej 1 eksperta z zakresu prawa, który spełnia następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe prawnicze;
2) posiada doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert polegające na doradztwie prawnym z zakresu ustawy prawo energetyczne lub ustawy o odnawialnych źródłach energii lub ustawy o efektywności energetycznej;
Zamawiający nie dopuszcza łączenia ról wskazanych powyżej, tzn. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania co najmniej 4 różnymi osobami.
Zamawiający wymaga, aby chociaż jedna z osób skierowanych do realizacji zamówienia, co do których określono warunki w pkt 2.2.1. 2.2.2 lub 2.2.3, posiadała aktualną wiedzę w zakresie kosztów i procesu licencjonowania technologii energetycznych.
3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” na podstawie odpowiednich oświadczeń lub dokumentów.
4. Wykonawca może - zgodnie z art. 118 ustawy Pzp - w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu.
Uwaga! Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-22 10:30

Po zmianie:
2023-05-23 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-22 11:00

Po zmianie:
2023-05-23 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-20

Po zmianie:
2023-06-21

Zobacz inne

Prawo