Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Radziejów, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00221425/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Miasto Radziejów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie III etap: ul. Słonecznej nr 181843C od km 0+035,00 do km 0+165,32 oraz 0+330,00 do 0+412,00”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Radziejów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8891490316

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 20/22

1.5.2.) Miejscowość: Radziejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-200

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: radziejow@umradziejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umradziejow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie III etap: ul. Słonecznej nr 181843C od km 0+035,00 do km 0+165,32 oraz 0+330,00 do 0+412,00”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63a47df0-f540-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221425

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027106/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie - III etap: ul. Żytniej nr 181066C od km 0+000,00 do km 0+417,63, ul. Słonecznej nr 181843C od km 0+035,00 do km 0+165,32 oraz 0+330,00 do 0+412,00

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-63a47df0-f540-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umradziejow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: Karolina Kaniewska tel. 54 285 7123, w przypadku nieobecności: Anna Koźmińska tel. 54 285 7115.
2. W prowadzonym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Radziejów, dostępnej pod adresem: https://umradziejow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie Przetargowej Urzędu Miasta Radziejów dostępnej pod adresem: https://umradziejow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.
4. Korzystanie z Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Radziejów przez Wykonawcę jest bezpłatne.
5. Instrukcja korzystania z Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Radziejów dostępna jest pod adresem: https://umradziejow.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
6. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Urzędu Miasta Radziejów ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
7. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę Przetargową Urzędu Miasta Radziejów.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" klauzula informacyjna stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: B.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej w Radziejowie- ulicy Słonecznej od km 0+035,00 do km 0+165,32 oraz od 0+330,00 do 0+412,00”, a w szczególności:
• rozbiórkę istniejących elementów drogowych i frezowanie nawierzchni bitumicznej,
• korektę geometrii jezdni,
• wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni,
• przebudowę nawierzchni istniejącego placu manewrowego,
• przebudowę zjazdów i chodników,
• remont oraz przebudowę skarp,
• wykonanie krawężników i obrzeży,
• wykonanie oznakowania pionowego, poziomego,
• regulację urządzeń infrastruktury podziemnej,
• wykonanie odwodnienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, Wykonawcy realizującemu roboty budowlane w ramach przedmiotowego zadania.
Zamawiający zamierza udzielić Wykonawcy, w trybie zamówienia z wolnej ręki, zamówienia polegającego na przebudowie fragmentu ulicy Spacerowej obejmującego odcinek początkowy od skrzyżowania z ulicą Słoneczną, zgodnie z zakresem przedstawionym w załączniku nr 12 do SWZ.
Przebudowa tego fragmentu będzie wymagała rozbiórki istniejącej i wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonanie utwardzonego pobocza oraz zagospodarowanie pasa drogowego poprzez obsianie trawą.
Powyższe prace Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zgodnie z opisem przedstawionym w dokumentacji projektowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia objętego umową podstawową oraz zmian harmonogramu rzeczowo- finansowego z uwagi na konieczność wykonania robót o których mowa w niniejszym pkt.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodne z SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a)zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. budowie, przebudowie dróg (jezdni oraz chodników) o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 Do SWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
• zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
• zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
• odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. budowie, przebudowie dróg (jezdni oraz chodników) o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty sporządzić szczegółowy kosztorys ofertowy, uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże oraz harmonogram rzeczowo- finansowy, a następnie przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu. Kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę, będzie miał charakter pomocniczy i służyć będzie wyłącznie do celów ściśle określonych w umowie.
Kosztorysy ofertowe należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym. W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego uwag oraz zastrzeżeń, dotyczących kosztorysu ofertowego lub harmonogramu rzeczowo- finansowego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego lub harmonogramu rzeczowo- finansowego, uwzględniającego uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, dotyczących w/w dokumentów. Zaakceptowany harmonogram rzeczowo- finansowy, będzie stanowił integralną część umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wybrany wykonawca przed zawarciem umowy obowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3-4 ustawy PZP oraz ust. 2, Zamawiający, działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

1.1. przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może w następujących przypadkach:
• wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności:
- klęski żywiołowe,
- konfliktu zbrojnego,
- wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych, związanych z koniecznością dokonania zmian projektowych bądź zmiany technologii (do wykonania których wystarczy zgoda Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;
• skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploratorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych;
• odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, kanalizacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
• wystąpienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urządzeniami, dla rozwiązania których niezbędne jest opracowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwiązań), jeśli spowoduje to wstrzymanie robót budowlanych na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania robót, o ile to przedłużenie terminu realizacji zamówienia będzie wpływało na przedłużenie terminu końcowego realizacji całego zamówienia;
• zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umradziejow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zgodne z SWZ.

Zobacz inne

Prawo