Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Paczków, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00221485/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Paczków

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Paczków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412906

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Paczków

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-370

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774316772

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@paczkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.paczkow.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-187cb435-f539-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221485

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041106/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-187cb435-f539-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 8 SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na: Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/)
5. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza także komunikację za pomocą poczty elektronicznej w szczególności przekazywania wezwań i zawiadomień, zadawania pytań i udzielanie odpowiedzi wyjaśnień treści oferty i rażąco niskiej ceny.
Adres e-mail: wzp@paczkow.pl (nie dotyczy składania ofert).
6. Poprzez środki komunikacji elektronicznej – należy rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
7. Dokumenty i oświadczenia elektroniczne wykonawcy sporządzają zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Pzp oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 poz. 2452) tj: - w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087) tj.
- opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- podpisem zaufanym lub
- podpisem osobistym.
Formaty danych, o których mowa powyżej oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych – zawarty jest w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający rekomenduje, ażeby ofertę sporządzić w formacie danych pdf. Dopuszcza się także złożenie oferty skompresowanej w formacie .RAR, który to format nie jest wymieniony w powyższym załączniku nr 2 Rozporządzenia w sprawie KRI.
Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 8 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 39 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 39 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 4 do SWZ – wykaz punktów odbioru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne;
2) Gmina Paczków oraz jednostki wymienione w zał. nr 4 do SWZ będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY PACZKÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNCYH. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej, a w przypadku umów kompleksowych również świadczenia usług dystrybucji oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (załącznik nr 5 do SWZ);
3) Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu niżej wymienionych jednostek:
 Biblioteka Publiczna im. Jana Brzechwy w Paczkowie;
 Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie;
 Ośrodek Pomocy Społecznej;
 Przedszkole Publiczne nr 1 w Paczkowie;
 Przedszkole Publiczne nr 2 w Paczkowie;
 Przedszkole Publiczne nr 3 w Paczkowie;
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Paczkowie;
 Zespół Szkolono-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Kamienicy;
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach;
 Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o.;
 Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie;
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie;
 Gminne Centrum Usług Wspólnych w Paczkowie
4) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.07.2023r. do 31.12.2023r. wynosi 814 797,34 kWh;
5) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (dotyczy umów kompleksowych), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji;
6) Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się dla większości punktów poboru odbywa się po raz kolejny. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Załączniku nr 4 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami oceny ofert przyjętymi w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: odpowiednie zezwolenie, licencję, koncesje lub potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) formularz oferty (formularz interaktywny),
2) tabela ceny (załącznik do oferty)
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - (zał. 1 SWZ),
4) oświadczenie składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 117 ust.4. (jeżeli dotyczy zał. 2)
5) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
6) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
7) dowód wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 9 000,00 (słownie: dziewięć tysięcy złotych),
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 97 9588 0004 1720 0000 2000 0030 z dopiskiem: „Wadium – Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych”. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa regulująca współpracę musi być zawarta, co najmniej na czas realizacji zamówienia publicznego z uwzględnieniem okresu rękojmi i gwarancji.
4. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają 3) oświadczenie na podstawie art. 117 ust.4
6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (partnerzy spółki cywilnej) - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegóły projektowanych postanowień zawarte są w III części SWZ pn. - „wzór umowy”.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-30 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. 2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-30 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-28

Zobacz inne

Prawo