Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Maniowy, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00221495/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Czorsztyn

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kluszkowce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czorsztyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892179

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gorczańska 3

1.5.2.) Miejscowość: Maniowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-436

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 182750070/71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czorsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czorsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kluszkowce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab3340c1-f543-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221495

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015080/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kluszkowce”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/ug_czorsztyn/aukcje

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ug_czorsztyn.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są
w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA CZORSZTYN UL. GORCZAŃSKA 3, 34-436 MANIOWY;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@iods.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRG.271.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 196209,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kluszkowce, ul. Kamieniarska, nr dz. ewid. 39.
Poniżej znajduje się dokładny opis zakresu zadań, jakie należy ująć w projekcie:
1) Przebudowa istniejącego ujęcia wody powierzchniowej w zakresie:
- rozbudowy złoża filtracyjnego – podwojenie powierzchni złoża,
- zmiany instalacji płukania złoża istniejącego ujęcia wody;
- przebudowy istniejącego budynku technicznego pod kątem zastosowanej technologii wraz z termomodernizacją i wymianą poszycia dachowego
- zaprojektowaniem zagospodarowania terenu wraz infrastrukturą dojścia i dojazdu, ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem wizyjnym terenu.
2) Uzyskanie decyzji wodno-prawnej na rozbudowę ujęcia dennego;
3) Budowa niezależnego rurociągu płucznego złoża filtra dennego, z możliwością płukania wodą i powietrzem;
4) Uzyskanie decyzji wodno-prawnej dla ujęcia wody powierzchniowej i podziemnej;
5) Przebudowa istniejącego zbiornika oraz jego komory zasuw, polegająca na:
- zmianie funkcji istniejącego zbiornika, ze zbiornika wody czystej na zbiornik pośredni przed filtrami pospiesznymi,
- instalacja w istniejącej komorze zasuw: lampy UV;
5) Budowa zbiornika wody czystej o pojemności ok. 1 x 500 m3;
6) Remont oraz uszczelnienie istniejącego zbiornika wody czystej,
7) Budowa komory zasuw nowoprojektowanego zbiornika z funkcją uzdatniania wody na filtrach pospiesznych (dwa filtry , każdy o 100% wydajności), z możliwością dozowania przed filtrami koagulanta i flokulanta;
8) Budowa stacji dozowania podchlorynu sodu, z możliwością dozowania do trzech punktów instalacji;
9) Należy przewidzieć konieczny zakres automatyzacji w zakresie poboru wody surowej, technologii pracy lamp UV, filtrów oraz dezynfekcji wody przed siecią wodociągową;
10) Należy przewidzieć monitoring technologiczny wszystkich elementów instalacji
z możliwością zdalnej reakcji obsługi.
11) W projekcie należy uwzględnić możliwość budowy, wykonania studni głębinowej oraz miejsce na sprzęgnięcie technologii oczyszczania wód podziemnych
z przebudowywaną Stacją Uzdatniania Wody.
10.Proponowany ciąg technologiczny:
a) woda surowa z ujęcia dennego doprowadzona do istniejącego /pośredniego/ zbiornika wody przez instalację lamp UV.
Woda surowa przed zbiornikiem pośrednim podlegać ma kontroli mętności,
z możliwością automatycznego odcięcia napływu po przekroczeniu ustalonej
w trakcie rozruchu wielkości mętności., tak aby nie dochodziło do zamuleń zbiornika pośredniego. Ponowne uruchomienie ujęcia dennego uzależnić od decyzji obsługi stacji, oraz przewidzieć odpowiednie sterowanie w automatyce pracy stacji. Należy uwzględnić istniejącą instalację.
Płukanie złoża dennego należy przewidzieć „ręczne”, to znaczy po decyzji obsługi stacji, oraz okresowo w automatyce.
Instalację płukania złoża dennego, pompownię, proponuje się zlokalizować
w komorze zasuw istniejącego zbiornika.
Nie wyklucza się innej lokalizacji pompowni po zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
b) dozowanie awaryjne podchlorynem sodu do rurociągu zasilającego zbiornik pośredni;
c) filtracja na filtrach pośpiesznych ciśnieniowych – dwa niezależne ciągi filtrów każdy o 100% przepustowości, układ podwójnej filtracji, filtry proponuje się zlokalizować
w odpowiednio zaprojektowanej komorze zasuw nowego zbiornika wody lub
w istniejącym budynku technicznym;
d) dezynfekcja wody podchlorynem sodu na dopływie i odpływie zbiornika,
w zależności od przepływu. Pomiar ilości chloru na odpływie z nowoprojektowanego zbiornika, z automatycznym utrzymaniem ustalonej dawki chloru.
Proponowany ciąg technologiczny pozwoli na wykorzystanie większej ilości wody
z ujmowanych potoków.
Dodatkowo przewiduje się badanie możliwości gruntu oraz możliwość wykonania ujęcia wody podziemnej, studni głębinowej oraz miejsce na sprzęgnięcie technologii oczyszczania wody podziemnej z istniejącym ujęciem w przebudowywanej SUW.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena
2. Termin wykonania

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin Wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełnią
warunki, o których mowa w art. 57 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j., Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późń. zm.)
oraz spełniają poniższe wymagania:

1. Zdolność techniczna lub zawodowa
a) Doświadczenie
Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, opracował co najmniej dwa projekty w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania.
b) Zasoby ludzkie zdolne do realizacji przedmiotu zamówienia:
Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
• 1 osobą przewidzianą mogącą wykonywać samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
• 1 osobą przewidzianą mogącą wykonywać samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych,
• 1 osobą przewidzianą mogącą wykonywać samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
• Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
• Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
• Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j., Dz.U z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającym przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • Oświadczenie Wykonawcy, że spełnienia warunki udziału w postępowaniu. • Oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
• Wykaz wykonanych prac projektowych sporządzonych przez Wykonawcę w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy prace projektowe zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy dokumentacja została wykonana zgodnie z przepisami, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego prace projektowe były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty – wykaz wykonanych dokumentów projektowych stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
• Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Wykaz osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców zostanie wybrana, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmian
w postanowieniach umowy w następujących sytuacjach:
a) zmiana osoby na stanowisku projektanta (pod warunkiem spełnienia przez nowego projektanta minimalnych warunków określonych w SWZ i nie mniejszych od zaoferowanych z ofercie przetargowej),
b) przedłużającego się, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, opiniowania lub uzgadniania dokumentacji przez organy zewnętrzne oraz wydawania decyzji administracyjnych,
c) konieczności wprowadzenia zmian do zakresu dokumentacji na skutek wydanych decyzji administracyjnych,
d) wprowadzenie zmian do zakresu zamówienia korzystnych dla Zamawiającego
i funkcjonowania projektowanych obiektów.
2) Zmiany umowy mogą dotyczyć:
- osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,
- terminu wykonania usługi,
- zakresu przedmiotu zamówienia,
- wynagrodzenia,
- terminu płatności.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez obie strony umowy, w formie aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/ug_czorsztyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo