Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gubin, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00221713/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Gubin

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Wykonanie zastępczego otworu eksploatacyjnego nr 1 w miejscowości Dzikowo, dz. Nr. 76/3 obręb 0039 Wałowice ” dla zadania pod nazwą „Modernizacja SUW oraz budowa studni głębinowej
w m. Dzikowo”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gubin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770250

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Obrońców Pokoju 20

1.5.2.) Miejscowość: Gubin

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-620

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 68 3591640

1.5.8.) Numer faksu: 683594546

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminagubin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminagubin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Wykonanie zastępczego otworu eksploatacyjnego nr 1 w miejscowości Dzikowo, dz. Nr. 76/3 obręb 0039 Wałowice ” dla zadania pod nazwą „Modernizacja SUW oraz budowa studni głębinowej
w m. Dzikowo”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88cb60bc-f542-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221713

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019245/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja SUW oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-88cb60bc-f542-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz.344).
2. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: urzad@gminagubin.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu »Wykonawca« na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa »Regulamin Platformy e- »Centrum Pomocy«.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularzy do komunikacji” wynosi 150
MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z »Formularzy do komunikacji« w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
»Wykonawcy« na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z »Formularzy do komunikacji« służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (dotyczy w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce »Komunikacja«

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin tel. 68 359 16 40
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole
i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.10.2023.DK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i uruchomienie nowej studni głębinowej nr 1z wraz z dostawą i montażem nadziemnej obudowy studni na ujęciu wody w m. Dzikowo gm. Gubin wraz z niezbędnym opomiarowaniem
i oprzyrządowaniem umożliwiającym m.in. swobodny dostęp pracownikom obsługi stacji. W ramach Etapu I prac przewiduje się wykonanie studni o głębokości ok. 30,0 m p.p.t na podstawie dostępnej dokumentacji
m.in. projektu robót geologicznych o średnicy rur m.in. nadfiltrowej DN 300/330, Qekspl = 36m3/h. Etap 2 obejmuje wyposażenie i uruchomienie pomp, armatury oraz dostawę i montaż nadziemnej obudowy studni
zabezpieczonej przed podmakaniem z termiczną izolacją chroniącą przed m.in. przemarzaniem, zamknięcie studni powinno być szczelne, w konstrukcji zabezpieczonej przed niepowołanym dostępem. Studnię należy wyposażyć w
niezbędną armaturę i opomiarowanie (m.in. wodomierz z podajnikiem impulsów, zawór zwrotny, kran do poboru próbek, manometr, dodatkowe gniazdo serwisowe, lampa oświetleniowa, dogrzewanie w okolicach 0 ºC, zawiasy i materiały użyte do systemu wentylacji ze stali nierdzewnej, dodatkowe wspomaganie otwarcia pokrywy) Konstrukcja umożliwiająca
swobodny dostęp pracownikom obsługi. Wszystkie urządzenia muszą posiadać aktualny atest higieniczny i deklarację zgodności.
Studnię należy wyposażyć w dwie nowe falownikowe pompy (silnik, pompa, korpus i elementy jednego producenta wykonane ze stali nierdzewnej ) z falownikiem umiejscowionym w szafie sterowniczej wraz z niezbędnym okablowaniem i sterowaniem umiejscowionym wewnątrz budynku SUW, całe orurowanie studni, m.in. pion tłoczny wykonane ze stali nierdzewnej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

71331000-7 - Wiertnicze usługi inżynieryjne

45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

45232460-4 - Roboty sanitarne

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny, okresu gwarancji
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Ofertom pozostałych Wykonawców, spełniającym wymagania kryteriów, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Pzp i przedmiotowej SWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. jedno zadanie inwestycyjne polegające na budowie nowej studni na ujęciu wody o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł - potwierdzone dowodem określającym czy
te usługi zostały wykonane należycie.
b) Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5 ppkt 4) lit. a, również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość robót od wymaganych w pkt 5 ppkt 4) lit. a. Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika nr 5 do SWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót lub spełniających wymagania pkt 5 ppkt 4) lit. a), które Wykonawca wykonał w ramach innych
wielozakresowych zadań;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz (sporządzony wg wzoru załącznika nr 5 do SWZ) robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
9.2. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 9.1. – pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także
umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników, jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
9.3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania oraz spełnieniu warunków w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają
poszczególni wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w zakresie zmiany terminu realizacji umowy, jej zakresu rzeczowego oraz umownego wynagrodzenia, w następujących przypadkach:
1) zmiany w trakcie wykonywania Umowy, warunków projektowania w szczególności z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do projektu wykonawczego wykonania wzmocnienia gruntu pod istniejącymi ścianami murowanymi;
2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
3) wystąpienia w trakcie realizacji robót budowlanych niekorzystnych warunków atmosferycznych wiatr, z zastrzeżeniem że okoliczności, o których mowa poniżej występują przez minimum 14 kolejnych dni:
a) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
b) gwałtowne opady deszczu śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi,
4) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp. jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie Umowy, o czas w jakim dane zjawisko uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest niezbędny na naprawę uszkodzeń powstałych
w wyniku działania siły wyższej;
5) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych;
6) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
7) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową terminie;
8) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
9) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w Dokumentacji
projektowej, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
c) możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu
realizacji zadania, kosztów wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
d) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
niż wskazanie w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologicznych skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych, a w szczególności istnienia nie zainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zobacz inne

Prawo