Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tuchola, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00221754/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Powiat Tucholski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Tucholski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351096

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pocztowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Tuchola

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 5590700

1.5.8.) Numer faksu: 52 5590701

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@tuchola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bippowiat.tuchola.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28a40c13-f494-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221754

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016261/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-28a40c13-f494-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne:
1) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacja zamieszczona w zakładce „Centrum Pomocy”.
3) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożlwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@tuchola.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert oraz załączników składanych wraz z ofertą)
1) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
2) Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
3) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
3. Złożenie oferty
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski” widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.
2) Opis przygotowania i sposobu złożenia oferty zawarty jest w Rozdziale XII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Tucholski z siedzibą w Tucholi przy ul. Pocztowej 7, 89-500 Tuchola; tel. 52 5590700;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: iod@tucholski.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 11

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 pn. Rehabilitacyjne (fizjoterapeutyczne) wsparcie rozwoju motorycznego dzieci
1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć fizjoterapeutycznych oraz konsultacji dla rodziców w zakresie rehabilitacyjnego wsparcia rozwoju motorycznego dzieci. Łączna liczba godzin zajęć - do 192.
Uwaga:
Zajęcia muszą odbywać się sukcesywnie zgodnie z możliwościami psychofizycznymi dziecka i będą odbywać się raz w tygodniu maksymalnie dwie godziny w odniesieniu do jednego dziecka. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania planu zajęć stosownie do potrzeb rodzica. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zajęć w miejscu zamieszkania dziecka.
2) Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z porozumieniem nr MEiN/2022/ DWEW/1116, zawartym w dniu 28 kwietnia 2022 r., pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Tucholskim.
3) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi w zakresie prowadzenia rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ZA ŻYCIEM oraz w oparciu o przepisy dotyczące realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
4) Celem zajęć terapeutycznych jest poprawa stanu psychofizycznego dzieci, mających wskazania diagnostyczne (medyczne oraz psychologiczno – pedagogiczne), związane z deficytami rozwojowymi lub niepełnosprawnościami, powstałymi w okresie przedporodowym lub okołoporodowym, wspomaganie procesów rozwojowych, zwiększanie możliwości fizycznych, w tym w zakresie motoryki, zdolności i możliwości poznawczych, intelektualnych, rozwijanie mowy, usprawnianie działania zmysłów, wspieranie rodzin dzieci w wychowywaniu i kierowaniu rozwojem dzieci.
5) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do wykonania następujących czynności, bądź zapewnienia wykonania następujących czynności przez osoby prowadzące zajęcia:
a) opracowanie indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju danych dzieci (zwanych dalej IPWWR),
b) przeprowadzenia zajęć terapeutycznych, zwanych dalej „Zajęciami”, dla dzieci, zgodnie ze złożoną ofertą, na podstawie IPWWR w terminie 22 grudnia 2023 r. – przy czym godzina zajęć trwa 60 minut,
c) przekazania Zamawiającemu do akceptacji IPWWR - w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy,
d) opracowania i przekazania Zamawiającemu harmonogramu zajęć, na wszystkie miesiące wykonywania zamówienia, w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy. Harmonogram należy ustalić we współpracy z Zamawiającym,
e) przeprowadzania bieżącej diagnozy postępów rozwojowych dziecka,
f) monitorowania udziału dzieci w zajęciach oraz prowadzenia dokumentacji zajęć,
g) zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć, w tym także dbanie o przestrzeganie zasad sanitarnych zgodnie z aktualnymi na dzień przeprowadzenia zajęć wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
h) uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez Koordynatora OK-R-O, z rodzicami dzieci objętych zajęciami,
i) współpracy z rodzicami (opiekunami) dzieci, Koordynatorem OK-R-O, psychologiem i innymi terapeutami realizującymi zajęcia terapeutyczne w ramach programu,
j) rzetelnego sporządzania i prowadzenia dokumentacji, na podstawie wzorów zatwierdzonych przez Zamawiającego, a w szczególności do prowadzenia dziennika z realizacji zajęć,
k) przedkładania Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca, w którym realizowano zajęcia dziennika – karty realizacji zajęć oraz właściwych rachunków.
2. Zakres zajęć terapeutycznych:
1) IPWWR oraz prowadzone zajęcia terapeutyczne muszą uwzględniać specyficzne potrzeby dziecka, które określone zostały na podstawie diagnozy medycznej oraz przeprowadzonej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na etapie kwalifikacji dziecka do udziału w programie, a także na podstawie obserwacji prowadzonej przez osoby realizujące zajęcia terapeutyczne.
2) Z uwzględnieniem powyżej wymienionych założeń, osoba prowadząca zajęcia opracowuje IPWWR według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
3) Szablon IPWWR zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.
4) W okresie trwania umowy dopuszczalne i wskazane jest wprowadzanie w IPWWR przez osoby prowadzące zajęcia zmian prowadzących do skuteczniejszej realizacji wsparcia rozwoju dzieci. O zmianach takich Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej celem uzyskania akceptacji Zamawiającego.
3. Wymagane metody pracy:
W ramach realizacji zajęć Zamawiający oczekuje stosowania możliwie najskuteczniejszych metod terapii wynikających z potwierdzonych naukowo źródeł i najlepszej praktyki terapeutycznej oraz psychologiczno - pedagogicznej.
4. Miejsce realizacji zajęć:
1) Zajęcia odbywać się będą we wskazanych pomieszczeniach ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego (OK-R-O) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tucholi ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zajęć w miejscu zamieszkania dziecka.
2) Zajęcia mają być prowadzone w dni robocze w godzinach od 14:00 do 21:00 oraz ewentualnie w soboty w godzinach od 8:00 do 15:00.
5. W przypadku ewentualnego wystąpienia przesłanek uniemożliwiających prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w związku z ograniczeniem pracy szkoły z powodu zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19), Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenie zajęć w formie zdalnej. Dokumentem potwierdzającym udział w zajęciach przeprowadzonych zdalnie będzie protokół sporządzony przez osobę prowadzącą niniejsze zajęcia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto - „C” – 60 %.
Z tytułu niniejszego kryterium max. ilość punktów: 60
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – „D”– 40%.
Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punków: 40
C/ Kryterium łącznej ceny brutto
Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:
C = Cena oferowana najniższa / Cena oferty badanej x 100 pkt x 60%;
D/ Kryterium Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia
Zamawiający w ramach kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia będzie przyznawał punkty za doświadczenie w pracy z małymi dziećmi (od 0 – 6 r. życia) osoby wskazanej w ofercie do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że wskazana w ofercie osoba posiadająca wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata pracy z małymi dziećmi (od 0 – 6 r. życia);
- 2 lata pracy z małymi dziećmi – nie otrzyma punktów
- od 3 do 5 lat pracy z małymi dziećmi – otrzyma 20 pkt
- od 6 lat do 10 lat pracy z małymi dziećmi – otrzyma 30 pkt
- od 11 lat pracy z małymi dziećmi i powyżej – otrzyma 40 pkt
Uwaga
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia nie może być mniejsze niż 2 lata pracy z małymi dziećmi.
Ocenie podlega doświadczenie w pełnych latach i w formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest je określić w pełnych latach np. 3 lata, 6 lat.
W przypadku nieokreślenia w ofercie doświadczenia Zamawiający uzna, iż osoba posiada co najmniej dwa lata pracy z małymi dziećmi i Wykonawca nie otrzyma punktów.
W przypadku określenia doświadczenia mniejszego niż 2 lata oferta zostanie odrzucona.
W przypadku kiedy Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia na daną część więcej niż jedną osobę, wówczas punkty będą przyznane proporcjonalnie do ilości skierowanych osób oraz wyliczone wg średniej arytmetycznej lat pracy tych osób.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = C + D
We wszystkich kryteriach oferta może uzyskać łącznie max. 100 pkt
P – oznacza sumaryczną ilość punktów,
C – liczbę punktów za kryterium „cena”. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punków wynosi 60 pkt,
D – liczbę punktów uzyskanych za kryterium „doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia”. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów 40 pkt.
W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia, Wykonawca może wykazać się tymi samymi osobami na kilka części zamówienia, jeżeli osoby te spełniają warunki udziału w postępowaniu wymagane dla danej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 pn. Logopedyczne wspieranie rozwoju mowy dzieci – I
1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć terapeutycznych oraz konsultacji dla rodziców w zakresie wsparcia rozwoju mowy dzieci. Łączna liczba godzin zajęć - do 136.
Uwaga:
Zajęcia muszą odbywać się sukcesywnie zgodnie z możliwościami psychofizycznymi dziecka i będą odbywać się raz w tygodniu maksymalnie dwie godziny w odniesieniu do jednego dziecka. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania planu zajęć stosownie do potrzeb rodzica. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zajęć w miejscu zamieszkania dziecka.
2) Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z porozumieniem nr MEiN/2022/ DWEW/1116, zawartym w dniu 28 kwietnia 2022 r., pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Tucholskim.
3) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi w zakresie prowadzenia rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ZA ŻYCIEM oraz w oparciu o przepisy dotyczące realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
4) Celem zajęć terapeutycznych jest poprawa stanu psychofizycznego dzieci, mających wskazania diagnostyczne (medyczne oraz psychologiczno – pedagogiczne), związane z deficytami rozwojowymi lub niepełnosprawnościami, powstałymi w okresie przedporodowym lub okołoporodowym, wspomaganie procesów rozwojowych, zwiększanie możliwości fizycznych, w tym w zakresie motoryki, zdolności i możliwości poznawczych, intelektualnych, rozwijanie mowy, usprawnianie działania zmysłów, wspieranie rodzin dzieci w wychowywaniu i kierowaniu rozwojem dzieci.
5) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do wykonania następujących czynności, bądź zapewnienia wykonania następujących czynności przez osoby prowadzące zajęcia:
a) opracowanie indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju danych dzieci (zwanych dalej IPWWR),
b) przeprowadzenia zajęć terapeutycznych, zwanych dalej „Zajęciami”, dla dzieci, zgodnie ze złożoną ofertą, na podstawie IPWWR w terminie 22 grudnia 2023 r. – przy czym godzina zajęć trwa 60 minut,
c) przekazania Zamawiającemu do akceptacji IPWWR - w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy,
d) opracowania i przekazania Zamawiającemu harmonogramu zajęć, na wszystkie miesiące wykonywania zamówienia, w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy. Harmonogram należy ustalić we współpracy z Zamawiającym,
e) przeprowadzania bieżącej diagnozy postępów rozwojowych dziecka,
f) monitorowania udziału dzieci w zajęciach oraz prowadzenia dokumentacji zajęć,
g) zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć, w tym także dbanie o przestrzeganie zasad sanitarnych zgodnie z aktualnymi na dzień przeprowadzenia zajęć wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
h) uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez Koordynatora OK-R-O, z rodzicami dzieci objętych zajęciami,
i) współpracy z rodzicami (opiekunami) dzieci, Koordynatorem OK-R-O, psychologiem i innymi terapeutami realizującymi zajęcia terapeutyczne w ramach programu,
j) rzetelnego sporządzania i prowadzenia dokumentacji, na podstawie wzorów zatwierdzonych przez Zamawiającego, a w szczególności do prowadzenia dziennika z realizacji zajęć,
k) przedkładania Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca, w którym realizowano zajęcia dziennika – karty realizacji zajęć oraz właściwych rachunków.
2. Zakres zajęć terapeutycznych:
1) IPWWR oraz prowadzone zajęcia terapeutyczne muszą uwzględniać specyficzne potrzeby dziecka, które określone zostały na podstawie diagnozy medycznej oraz przeprowadzonej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na etapie kwalifikacji dziecka do udziału w programie, a także na podstawie obserwacji prowadzonej przez osoby realizujące zajęcia terapeutyczne.
2) Z uwzględnieniem powyżej wymienionych założeń, osoba prowadząca zajęcia opracowuje IPWWR według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
3) Szablon IPWWR zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.
4) W okresie trwania umowy dopuszczalne i wskazane jest wprowadzanie w IPWWR przez osoby prowadzące zajęcia zmian prowadzących do skuteczniejszej realizacji wsparcia rozwoju dzieci. O zmianach takich Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej celem uzyskania akceptacji Zamawiającego.
3. Wymagane metody pracy:
W ramach realizacji zajęć Zamawiający oczekuje stosowania możliwie najskuteczniejszych metod terapii wynikających z potwierdzonych naukowo źródeł i najlepszej praktyki terapeutycznej oraz psychologiczno - pedagogicznej.
4. Miejsce realizacji zajęć:
1) Zajęcia odbywać się będą we wskazanych pomieszczeniach ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego (OK-R-O) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tucholi ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zajęć w miejscu zamieszkania dziecka.
2) Zajęcia mają być prowadzone w dni robocze w godzinach od 14:00 do 21:00 oraz ewentualnie w soboty w godzinach od 8:00 do 15:00.
5. W przypadku ewentualnego wystąpienia przesłanek uniemożliwiających prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w związku z ograniczeniem pracy szkoły z powodu zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19), Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenie zajęć w formie zdalnej. Dokumentem potwierdzającym udział w zajęciach przeprowadzonych zdalnie będzie protokół sporządzony przez osobę prowadzącą niniejsze zajęcia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto - „C” – 60 %.
Z tytułu niniejszego kryterium max. ilość punktów: 60
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – „D”– 40%.
Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punków: 40
C/ Kryterium łącznej ceny brutto
Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:
C = Cena oferowana najniższa / Cena oferty badanej x 100 pkt x 60%;
D/ Kryterium Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia
Zamawiający w ramach kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia będzie przyznawał punkty za doświadczenie w pracy z małymi dziećmi (od 0 – 6 r. życia) osoby wskazanej w ofercie do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że wskazana w ofercie osoba posiadająca wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata pracy z małymi dziećmi (od 0 – 6 r. życia);
- 2 lata pracy z małymi dziećmi – nie otrzyma punktów
- od 3 do 5 lat pracy z małymi dziećmi – otrzyma 20 pkt
- od 6 lat do 10 lat pracy z małymi dziećmi – otrzyma 30 pkt
- od 11 lat pracy z małymi dziećmi i powyżej – otrzyma 40 pkt
Uwaga
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia nie może być mniejsze niż 2 lata pracy z małymi dziećmi.
Ocenie podlega doświadczenie w pełnych latach i w formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest je określić w pełnych latach np. 3 lata, 6 lat.
W przypadku nieokreślenia w ofercie doświadczenia Zamawiający uzna, iż osoba posiada co najmniej dwa lata pracy z małymi dziećmi i Wykonawca nie otrzyma punktów.
W przypadku określenia doświadczenia mniejszego niż 2 lata oferta zostanie odrzucona.
W przypadku kiedy Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia na daną część więcej niż jedną osobę, wówczas punkty będą przyznane proporcjonalnie do ilości skierowanych osób oraz wyliczone wg średniej arytmetycznej lat pracy tych osób.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = C + D
We wszystkich kryteriach oferta może uzyskać łącznie max. 100 pkt
P – oznacza sumaryczną ilość punktów,
C – liczbę punktów za kryterium „cena”. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punków wynosi 60 pkt,
D – liczbę punktów uzyskanych za kryterium „doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia”. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów 40 pkt.
W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia, Wykonawca może wykazać się tymi samymi osobami na kilka części zamówienia, jeżeli osoby te spełniają warunki udziału w postępowaniu wymagane dla danej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 pn. Logopedyczne wspieranie rozwoju mowy dzieci – II
1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć terapeutycznych oraz konsultacji dla rodziców w zakresie wsparcia rozwoju mowy dzieci. Łączna liczba godzin zajęć - do 68.
Uwaga:
Zajęcia muszą odbywać się sukcesywnie zgodnie z możliwościami psychofizycznymi dziecka i będą odbywać się raz w tygodniu maksymalnie dwie godziny w odniesieniu do jednego dziecka. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania planu zajęć stosownie do potrzeb rodzica. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zajęć w miejscu zamieszkania dziecka.
2) Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z porozumieniem nr MEiN/2022/ DWEW/1116, zawartym w dniu 28 kwietnia 2022 r., pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Tucholskim.
3) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi w zakresie prowadzenia rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ZA ŻYCIEM oraz w oparciu o przepisy dotyczące realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
4) Celem zajęć terapeutycznych jest poprawa stanu psychofizycznego dzieci, mających wskazania diagnostyczne (medyczne oraz psychologiczno – pedagogiczne), związane z deficytami rozwojowymi lub niepełnosprawnościami, powstałymi w okresie przedporodowym lub okołoporodowym, wspomaganie procesów rozwojowych, zwiększanie możliwości fizycznych, w tym w zakresie motoryki, zdolności i możliwości poznawczych, intelektualnych, rozwijanie mowy, usprawnianie działania zmysłów, wspieranie rodzin dzieci w wychowywaniu i kierowaniu rozwojem dzieci.
5) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do wykonania następujących czynności, bądź zapewnienia wykonania następujących czynności przez osoby prowadzące zajęcia:
a) opracowanie indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju danych dzieci (zwanych dalej IPWWR),
b) przeprowadzenia zajęć terapeutycznych, zwanych dalej „Zajęciami”, dla dzieci, zgodnie ze złożoną ofertą, na podstawie IPWWR w terminie 22 grudnia 2023 r. – przy czym godzina zajęć trwa 60 minut,
c) przekazania Zamawiającemu do akceptacji IPWWR - w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy,
d) opracowania i przekazania Zamawiającemu harmonogramu zajęć, na wszystkie miesiące wykonywania zamówienia, w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy. Harmonogram należy ustalić we współpracy z Zamawiającym,
e) przeprowadzania bieżącej diagnozy postępów rozwojowych dziecka,
f) monitorowania udziału dzieci w zajęciach oraz prowadzenia dokumentacji zajęć,
g) zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć, w tym także dbanie o przestrzeganie zasad sanitarnych zgodnie z aktualnymi na dzień przeprowadzenia zajęć wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
h) uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez Koordynatora OK-R-O, z rodzicami dzieci objętych zajęciami,
i) współpracy z rodzicami (opiekunami) dzieci, Koordynatorem OK-R-O, psychologiem i innymi terapeutami realizującymi zajęcia terapeutyczne w ramach programu,
j) rzetelnego sporządzania i prowadzenia dokumentacji, na podstawie wzorów zatwierdzonych przez Zamawiającego, a w szczególności do prowadzenia dziennika z realizacji zajęć,
k) przedkładania Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca, w którym realizowano zajęcia dziennika – karty realizacji zajęć oraz właściwych rachunków.
2. Zakres zajęć terapeutycznych:
1) IPWWR oraz prowadzone zajęcia terapeutyczne muszą uwzględniać specyficzne potrzeby dziecka, które określone zostały na podstawie diagnozy medycznej oraz przeprowadzonej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na etapie kwalifikacji dziecka do udziału w programie, a także na podstawie obserwacji prowadzonej przez osoby realizujące zajęcia terapeutyczne.
2) Z uwzględnieniem powyżej wymienionych założeń, osoba prowadząca zajęcia opracowuje IPWWR według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
3) Szablon IPWWR zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.
4) W okresie trwania umowy dopuszczalne i wskazane jest wprowadzanie w IPWWR przez osoby prowadzące zajęcia zmian prowadzących do skuteczniejszej realizacji wsparcia rozwoju dzieci. O zmianach takich Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej celem uzyskania akceptacji Zamawiającego.
3. Wymagane metody pracy:
W ramach realizacji zajęć Zamawiający oczekuje stosowania możliwie najskuteczniejszych metod terapii wynikających z potwierdzonych naukowo źródeł i najlepszej praktyki terapeutycznej oraz psychologiczno - pedagogicznej.
4. Miejsce realizacji zajęć:
1) Zajęcia odbywać się będą we wskazanych pomieszczeniach ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego (OK-R-O) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tucholi ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zajęć w miejscu zamieszkania dziecka.
2) Zajęcia mają być prowadzone w dni robocze w godzinach od 14:00 do 21:00 oraz ewentualnie w soboty w godzinach od 8:00 do 15:00.
5. W przypadku ewentualnego wystąpienia przesłanek uniemożliwiających prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w związku z ograniczeniem pracy szkoły z powodu zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19), Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenie zajęć w formie zdalnej. Dokumentem potwierdzającym udział w zajęciach przeprowadzonych zdalnie będzie protokół sporządzony przez osobę prowadzącą niniejsze zajęcia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto - „C” – 60 %.
Z tytułu niniejszego kryterium max. ilość punktów: 60
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – „D”– 40%.
Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punków: 40
C/ Kryterium łącznej ceny brutto
Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:
C = Cena oferowana najniższa / Cena oferty badanej x 100 pkt x 60%;
D/ Kryterium Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia
Zamawiający w ramach kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia będzie przyznawał punkty za doświadczenie w pracy z małymi dziećmi (od 0 – 6 r. życia) osoby wskazanej w ofercie do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że wskazana w ofercie osoba posiadająca wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata pracy z małymi dziećmi (od 0 – 6 r. życia);
- 2 lata pracy z małymi dziećmi – nie otrzyma punktów
- od 3 do 5 lat pracy z małymi dziećmi – otrzyma 20 pkt
- od 6 lat do 10 lat pracy z małymi dziećmi – otrzyma 30 pkt
- od 11 lat pracy z małymi dziećmi i powyżej – otrzyma 40 pkt
Uwaga
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia nie może być mniejsze niż 2 lata pracy z małymi dziećmi.
Ocenie podlega doświadczenie w pełnych latach i w formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest je określić w pełnych latach np. 3 lata, 6 lat.
W przypadku nieokreślenia w ofercie doświadczenia Zamawiający uzna, iż osoba posiada co najmniej dwa lata pracy z małymi dziećmi i Wykonawca nie otrzyma punktów.
W przypadku określenia doświadczenia mniejszego niż 2 lata oferta zostanie odrzucona.
W przypadku kiedy Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia na daną część więcej niż jedną osobę, wówczas punkty będą przyznane proporcjonalnie do ilości skierowanych osób oraz wyliczone wg średniej arytmetycznej lat pracy tych osób.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = C + D
We wszystkich kryteriach oferta może uzyskać łącznie max. 100 pkt
P – oznacza sumaryczną ilość punktów,
C – liczbę punktów za kryterium „cena”. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punków wynosi 60 pkt,
D – liczbę punktów uzyskanych za kryterium „doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia”. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów 40 pkt.
W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia, Wykonawca może wykazać się tymi samymi osobami na kilka części zamówienia, jeżeli osoby te spełniają warunki udziału w postępowaniu wymagane dla danej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 pn. Logopedyczne wspieranie rozwoju mowy dzieci – III
1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć terapeutycznych oraz konsultacji dla rodziców w zakresie wsparcia rozwoju mowy dzieci. Łączna liczba godzin zajęć - do 68.
Uwaga:
Zajęcia muszą odbywać się sukcesywnie zgodnie z możliwościami psychofizycznymi dziecka i będą odbywać się raz w tygodniu maksymalnie dwie godziny w odniesieniu do jednego dziecka. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania planu zajęć stosownie do potrzeb rodzica. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zajęć w miejscu zamieszkania dziecka.
2) Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z porozumieniem nr MEiN/2022/ DWEW/1116, zawartym w dniu 28 kwietnia 2022 r., pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Tucholskim.
3) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi w zakresie prowadzenia rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ZA ŻYCIEM oraz w oparciu o przepisy dotyczące realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
4) Celem zajęć terapeutycznych jest poprawa stanu psychofizycznego dzieci, mających wskazania diagnostyczne (medyczne oraz psychologiczno – pedagogiczne), związane z deficytami rozwojowymi lub niepełnosprawnościami, powstałymi w okresie przedporodowym lub okołoporodowym, wspomaganie procesów rozwojowych, zwiększanie możliwości fizycznych, w tym w zakresie motoryki, zdolności i możliwości poznawczych, intelektualnych, rozwijanie mowy, usprawnianie działania zmysłów, wspieranie rodzin dzieci w wychowywaniu i kierowaniu rozwojem dzieci.
5) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do wykonania następujących czynności, bądź zapewnienia wykonania następujących czynności przez osoby prowadzące zajęcia:
a) opracowanie indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju danych dzieci (zwanych dalej IPWWR),
b) przeprowadzenia zajęć terapeutycznych, zwanych dalej „Zajęciami”, dla dzieci, zgodnie ze złożoną ofertą, na podstawie IPWWR w terminie 22 grudnia 2023 r. – przy czym godzina zajęć trwa 60 minut,
c) przekazania Zamawiającemu do akceptacji IPWWR - w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy,
d) opracowania i przekazania Zamawiającemu harmonogramu zajęć, na wszystkie miesiące wykonywania zamówienia, w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy. Harmonogram należy ustalić we współpracy z Zamawiającym,
e) przeprowadzania bieżącej diagnozy postępów rozwojowych dziecka,
f) monitorowania udziału dzieci w zajęciach oraz prowadzenia dokumentacji zajęć,
g) zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć, w tym także dbanie o przestrzeganie zasad sanitarnych zgodnie z aktualnymi na dzień przeprowadzenia zajęć wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
h) uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez Koordynatora OK-R-O, z rodzicami dzieci objętych zajęciami,
i) współpracy z rodzicami (opiekunami) dzieci, Koordynatorem OK-R-O, psychologiem i innymi terapeutami realizującymi zajęcia terapeutyczne w ramach programu,
j) rzetelnego sporządzania i prowadzenia dokumentacji, na podstawie wzorów zatwierdzonych przez Zamawiającego, a w szczególności do prowadzenia dziennika z realizacji zajęć,
k) przedkładania Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca, w którym realizowano zajęcia dziennika – karty realizacji zajęć oraz właściwych rachunków.
2. Zakres zajęć terapeutycznych:
1) IPWWR oraz prowadzone zajęcia terapeutyczne muszą uwzględniać specyficzne potrzeby dziecka, które określone zostały na podstawie diagnozy medycznej oraz przeprowadzonej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na etapie kwalifikacji dziecka do udziału w programie, a także na podstawie obserwacji prowadzonej przez osoby realizujące zajęcia terapeutyczne.
2) Z uwzględnieniem powyżej wymienionych założeń, osoba prowadząca zajęcia opracowuje IPWWR według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
3) Szablon IPWWR zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.
4) W okresie trwania umowy dopuszczalne i wskazane jest wprowadzanie w IPWWR przez osoby prowadzące zajęcia zmian prowadzących do skuteczniejszej realizacji wsparcia rozwoju dzieci. O zmianach takich Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej celem uzyskania akceptacji Zamawiającego.
3. Wymagane metody pracy:
W ramach realizacji zajęć Zamawiający oczekuje stosowania możliwie najskuteczniejszych metod terapii wynikających z potwierdzonych naukowo źródeł i najlepszej praktyki terapeutycznej oraz psychologiczno - pedagogicznej.
4. Miejsce realizacji zajęć:
1) Zajęcia odbywać się będą we wskazanych pomieszczeniach ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego (OK-R-O) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tucholi ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zajęć w miejscu zamieszkania dziecka.
2) Zajęcia mają być prowadzone w dni robocze w godzinach od 14:00 do 21:00 oraz ewentualnie w soboty w godzinach od 8:00 do 15:00.
5. W przypadku ewentualnego wystąpienia przesłanek uniemożliwiających prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w związku z ograniczeniem pracy szkoły z powodu zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19), Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenie zajęć w formie zdalnej. Dokumentem potwierdzającym udział w zajęciach przeprowadzonych zdalnie będzie protokół sporządzony przez osobę prowadzącą niniejsze zajęcia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto - „C” – 60 %.
Z tytułu niniejszego kryterium max. ilość punktów: 60
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – „D”– 40%.
Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punków: 40
C/ Kryterium łącznej ceny brutto
Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:
C = Cena oferowana najniższa / Cena oferty badanej x 100 pkt x 60%;
D/ Kryterium Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia
Zamawiający w ramach kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia będzie przyznawał punkty za doświadczenie w pracy z małymi dziećmi (od 0 – 6 r. życia) osoby wskazanej w ofercie do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że wskazana w ofercie osoba posiadająca wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata pracy z małymi dziećmi (od 0 – 6 r. życia);
- 2 lata pracy z małymi dziećmi – nie otrzyma punktów
- od 3 do 5 lat pracy z małymi dziećmi – otrzyma 20 pkt
- od 6 lat do 10 lat pracy z małymi dziećmi – otrzyma 30 pkt
- od 11 lat pracy z małymi dziećmi i powyżej – otrzyma 40 pkt
Uwaga
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia nie może być mniejsze niż 2 lata pracy z małymi dziećmi.
Ocenie podlega doświadczenie w pełnych latach i w formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest je określić w pełnych latach np. 3 lata, 6 lat.
W przypadku nieokreślenia w ofercie doświadczenia Zamawiający uzna, iż osoba posiada co najmniej dwa lata pracy z małymi dziećmi i Wykonawca nie otrzyma punktów.
W przypadku określenia doświadczenia mniejszego niż 2 lata oferta zostanie odrzucona.
W przypadku kiedy Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia na daną część więcej niż jedną osobę, wówczas punkty będą przyznane proporcjonalnie do ilości skierowanych osób oraz wyliczone wg średniej arytmetycznej lat pracy tych osób.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = C + D
We wszystkich kryteriach oferta może uzyskać łącznie max. 100 pkt
P – oznacza sumaryczną ilość punktów,
C – liczbę punktów za kryterium „cena”. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punków wynosi 60 pkt,
D – liczbę punktów uzyskanych za kryterium „doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia”. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów 40 pkt.
W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia, Wykonawca może wykazać się tymi samymi osobami na kilka części zamówienia, jeżeli osoby te spełniają warunki udziału w postępowaniu wymagane dla danej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5 pn. Integracja sensoryczna
1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć terapeutycznych z dziećmi oraz konsultacji dla rodziców w zakresie integracji sensorycznej. Łączna liczba godzin zajęć - do 192.
Uwaga:
Zajęcia muszą odbywać się sukcesywnie zgodnie z możliwościami psychofizycznymi dziecka i będą odbywać się raz w tygodniu maksymalnie dwie godziny w odniesieniu do jednego dziecka. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania planu zajęć stosownie do potrzeb rodzica. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zajęć w miejscu zamieszkania dziecka.
2) Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z porozumieniem nr MEiN/2022/ DWEW/1116, zawartym w dniu 28 kwietnia 2022 r., pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Tucholskim.
3) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi w zakresie prowadzenia rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ZA ŻYCIEM oraz w oparciu o przepisy dotyczące realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
4) Celem zajęć terapeutycznych jest poprawa stanu psychofizycznego dzieci, mających wskazania diagnostyczne (medyczne oraz psychologiczno – pedagogiczne), związane z deficytami rozwojowymi lub niepełnosprawnościami, powstałymi w okresie przedporodowym lub okołoporodowym, wspomaganie procesów rozwojowych, zwiększanie możliwości fizycznych, w tym w zakresie motoryki, zdolności i możliwości poznawczych, intelektualnych, rozwijanie mowy, usprawnianie działania zmysłów, wspieranie rodzin dzieci w wychowywaniu i kierowaniu rozwojem dzieci.
5) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do wykonania następujących czynności, bądź zapewnienia wykonania następujących czynności przez osoby prowadzące zajęcia:
a) opracowanie indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju danych dzieci (zwanych dalej IPWWR),
b) przeprowadzenia zajęć terapeutycznych, zwanych dalej „Zajęciami”, dla dzieci, zgodnie ze złożoną ofertą, na podstawie IPWWR w terminie 22 grudnia 2023 r. – przy czym godzina zajęć trwa 60 minut,
c) przekazania Zamawiającemu do akceptacji IPWWR - w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy,
d) opracowania i przekazania Zamawiającemu harmonogramu zajęć, na wszystkie miesiące wykonywania zamówienia, w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy. Harmonogram należy ustalić we współpracy z Zamawiającym,
e) przeprowadzania bieżącej diagnozy postępów rozwojowych dziecka,
f) monitorowania udziału dzieci w zajęciach oraz prowadzenia dokumentacji zajęć,
g) zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć, w tym także dbanie o przestrzeganie zasad sanitarnych zgodnie z aktualnymi na dzień przeprowadzenia zajęć wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
h) uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez Koordynatora OK-R-O, z rodzicami dzieci objętych zajęciami,
i) współpracy z rodzicami (opiekunami) dzieci, Koordynatorem OK-R-O, psychologiem i innymi terapeutami realizującymi zajęcia terapeutyczne w ramach programu,
j) rzetelnego sporządzania i prowadzenia dokumentacji, na podstawie wzorów zatwierdzonych przez Zamawiającego, a w szczególności do prowadzenia dziennika z realizacji zajęć,
k) przedkładania Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca, w którym realizowano zajęcia dziennika – karty realizacji zajęć oraz właściwych rachunków.
2. Zakres zajęć terapeutycznych:
1) IPWWR oraz prowadzone zajęcia terapeutyczne muszą uwzględniać specyficzne potrzeby dziecka, które określone zostały na podstawie diagnozy medycznej oraz przeprowadzonej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na etapie kwalifikacji dziecka do udziału w programie, a także na podstawie obserwacji prowadzonej przez osoby realizujące zajęcia terapeutyczne.
2) Z uwzględnieniem powyżej wymienionych założeń, osoba prowadząca zajęcia opracowuje IPWWR według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
3) Szablon IPWWR zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.
4) W okresie trwania umowy dopuszczalne i wskazane jest wprowadzanie w IPWWR przez osoby prowadzące zajęcia zmian prowadzących do skuteczniejszej realizacji wsparcia rozwoju dzieci. O zmianach takich Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej celem uzyskania akceptacji Zamawiającego.
3. Wymagane metody pracy:
W ramach realizacji zajęć Zamawiający oczekuje stosowania możliwie najskuteczniejszych metod terapii wynikających z potwierdzonych naukowo źródeł i najlepszej praktyki terapeutycznej oraz psychologiczno - pedagogicznej.
4. Miejsce realizacji zajęć:
1) Zajęcia odbywać się będą we wskazanych pomieszczeniach ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego (OK-R-O) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tucholi ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zajęć w miejscu zamieszkania dziecka.
2) Zajęcia mają być prowadzone w dni robocze w godzinach od 14:00 do 21:00 oraz ewentualnie w soboty w godzinach od 8:00 do 15:00.
5. W przypadku ewentualnego wystąpienia przesłanek uniemożliwiających prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w związku z ograniczeniem pracy szkoły z powodu zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19), Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenie zajęć w formie zdalnej. Dokumentem potwierdzającym udział w zajęciach przeprowadzonych zdalnie będzie protokół sporządzony przez osobę prowadzącą niniejsze zajęcia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto - „C” – 60 %.
Z tytułu niniejszego kryterium max. ilość punktów: 60
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – „D”– 40%.
Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punków: 40
C/ Kryterium łącznej ceny brutto
Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:
C = Cena oferowana najniższa / Cena oferty badanej x 100 pkt x 60%;
D/ Kryterium Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia
Zamawiający w ramach kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia będzie przyznawał punkty za doświadczenie w pracy z małymi dziećmi (od 0 – 6 r. życia) osoby wskazanej w ofercie do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że wskazana w ofercie osoba posiadająca wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata pracy z małymi dziećmi (od 0 – 6 r. życia);
- 2 lata pracy z małymi dziećmi – nie otrzyma punktów
- od 3 do 5 lat pracy z małymi dziećmi – otrzyma 20 pkt
- od 6 lat do 10 lat pracy z małymi dziećmi – otrzyma 30 pkt
- od 11 lat pracy z małymi dziećmi i powyżej – otrzyma 40 pkt
Uwaga
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia nie może być mniejsze niż 2 lata pracy z małymi dziećmi.
Ocenie podlega doświadczenie w pełnych latach i w formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest je określić w pełnych latach np. 3 lata, 6 lat.
W przypadku nieokreślenia w ofercie doświadczenia Zamawiający uzna, iż osoba posiada co najmniej dwa lata pracy z małymi dziećmi i Wykonawca nie otrzyma punktów.
W przypadku określenia doświadczenia mniejszego niż 2 lata oferta zostanie odrzucona.
W przypadku kiedy Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia na daną część więcej niż jedną osobę, wówczas punkty będą przyznane proporcjonalnie do ilości skierowanych osób oraz wyliczone wg średniej arytmetycznej lat pracy tych osób.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = C + D
We wszystkich kryteriach oferta może uzyskać łącznie max. 100 pkt
P – oznacza sumaryczną ilość punktów,
C – liczbę punktów za kryterium „cena”. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punków wynosi 60 pkt,
D – liczbę punktów uzyskanych za kryterium „doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia”. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów 40 pkt.
W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia, Wykonawca może wykazać się tymi samymi osobami na kilka części zamówienia, jeżeli osoby te spełniają warunki udziału w postępowaniu wymagane dla danej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 6 pn. Pedagogiczne wspieranie rozwoju poznawczego dzieci - I
1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć terapeutycznych oraz konsultacji dla rodziców w zakresie pedagogicznego wspierania rozwoju poznawczego dzieci. Łączna liczba godzin zajęć - do 148.
Uwaga:
Zajęcia muszą odbywać się sukcesywnie zgodnie z możliwościami psychofizycznymi dziecka i będą odbywać się raz w tygodniu maksymalnie dwie godziny w odniesieniu do jednego dziecka. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania planu zajęć stosownie do potrzeb rodzica. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zajęć w miejscu zamieszkania dziecka.
2) Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z porozumieniem nr MEiN/2022/ DWEW/1116, zawartym w dniu 28 kwietnia 2022 r., pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Tucholskim.
3) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi w zakresie prowadzenia rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ZA ŻYCIEM oraz w oparciu o przepisy dotyczące realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
4) Celem zajęć terapeutycznych jest poprawa stanu psychofizycznego dzieci, mających wskazania diagnostyczne (medyczne oraz psychologiczno – pedagogiczne), związane z deficytami rozwojowymi lub niepełnosprawnościami, powstałymi w okresie przedporodowym lub okołoporodowym, wspomaganie procesów rozwojowych, zwiększanie możliwości fizycznych, w tym w zakresie motoryki, zdolności i możliwości poznawczych, intelektualnych, rozwijanie mowy, usprawnianie działania zmysłów, wspieranie rodzin dzieci w wychowywaniu i kierowaniu rozwojem dzieci.
5) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do wykonania następujących czynności, bądź zapewnienia wykonania następujących czynności przez osoby prowadzące zajęcia:
a) opracowanie indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju danych dzieci (zwanych dalej IPWWR),
b) przeprowadzenia zajęć terapeutycznych, zwanych dalej „Zajęciami”, dla dzieci, zgodnie ze złożoną ofertą, na podstawie IPWWR w terminie 22 grudnia 2023 r. – przy czym godzina zajęć trwa 60 minut,
c) przekazania Zamawiającemu do akceptacji IPWWR - w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy,
d) opracowania i przekazania Zamawiającemu harmonogramu zajęć, na wszystkie miesiące wykonywania zamówienia, w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy. Harmonogram należy ustalić we współpracy z Zamawiającym,
e) przeprowadzania bieżącej diagnozy postępów rozwojowych dziecka,
f) monitorowania udziału dzieci w zajęciach oraz prowadzenia dokumentacji zajęć,
g) zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć, w tym także dbanie o przestrzeganie zasad sanitarnych zgodnie z aktualnymi na dzień przeprowadzenia zajęć wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
h) uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez Koordynatora OK-R-O, z rodzicami dzieci objętych zajęciami,
i) współpracy z rodzicami (opiekunami) dzieci, Koordynatorem OK-R-O, psychologiem i innymi terapeutami realizującymi zajęcia terapeutyczne w ramach programu,
j) rzetelnego sporządzania i prowadzenia dokumentacji, na podstawie wzorów zatwierdzonych przez Zamawiającego, a w szczególności do prowadzenia dziennika z realizacji zajęć,
k) przedkładania Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca, w którym realizowano zajęcia dziennika – karty realizacji zajęć oraz właściwych rachunków.
2. Zakres zajęć terapeutycznych:
1) IPWWR oraz prowadzone zajęcia terapeutyczne muszą uwzględniać specyficzne potrzeby dziecka, które określone zostały na podstawie diagnozy medycznej oraz przeprowadzonej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na etapie kwalifikacji dziecka do udziału w programie, a także na podstawie obserwacji prowadzonej przez osoby realizujące zajęcia terapeutyczne.
2) Z uwzględnieniem powyżej wymienionych założeń, osoba prowadząca zajęcia opracowuje IPWWR według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
3) Szablon IPWWR zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.
4) W okresie trwania umowy dopuszczalne i wskazane jest wprowadzanie w IPWWR przez osoby prowadzące zajęcia zmian prowadzących do skuteczniejszej realizacji wsparcia rozwoju dzieci. O zmianach takich Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej celem uzyskania akceptacji Zamawiającego.
3. Wymagane metody pracy:
W ramach realizacji zajęć Zamawiający oczekuje stosowania możliwie najskuteczniejszych metod terapii wynikających z potwierdzonych naukowo źródeł i najlepszej praktyki terapeutycznej oraz psychologiczno - pedagogicznej.
4. Miejsce realizacji zajęć:
1) Zajęcia odbywać się będą we wskazanych pomieszczeniach ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego (OK-R-O) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tucholi ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zajęć w miejscu zamieszkania dziecka.
2) Zajęcia mają być prowadzone w dni robocze w godzinach od 14:00 do 21:00 oraz ewentualnie w soboty w godzinach od 8:00 do 15:00.
5. W przypadku ewentualnego wystąpienia przesłanek uniemożliwiających prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w związku z ograniczeniem pracy szkoły z powodu zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19), Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenie zajęć w formie zdalnej. Dokumentem potwierdzającym udział w zajęciach przeprowadzonych zdalnie będzie protokół sporządzony przez osobę prowadzącą niniejsze zajęcia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto - „C” – 60 %.
Z tytułu niniejszego kryterium max. ilość punktów: 60
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – „D”– 40%.
Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punków: 40
C/ Kryterium łącznej ceny brutto
Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:
C = Cena oferowana najniższa / Cena oferty badanej x 100 pkt x 60%;
D/ Kryterium Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia
Zamawiający w ramach kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia będzie przyznawał punkty za doświadczenie w pracy z małymi dziećmi (od 0 – 6 r. życia) osoby wskazanej w ofercie do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że wskazana w ofercie osoba posiadająca wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata pracy z małymi dziećmi (od 0 – 6 r. życia);
- 2 lata pracy z małymi dziećmi – nie otrzyma punktów
- od 3 do 5 lat pracy z małymi dziećmi – otrzyma 20 pkt
- od 6 lat do 10 lat pracy z małymi dziećmi – otrzyma 30 pkt
- od 11 lat pracy z małymi dziećmi i powyżej – otrzyma 40 pkt
Uwaga
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia nie może być mniejsze niż 2 lata pracy z małymi dziećmi.
Ocenie podlega doświadczenie w pełnych latach i w formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest je określić w pełnych latach np. 3 lata, 6 lat.
W przypadku nieokreślenia w ofercie doświadczenia Zamawiający uzna, iż osoba posiada co najmniej dwa lata pracy z małymi dziećmi i Wykonawca nie otrzyma punktów.
W przypadku określenia doświadczenia mniejszego niż 2 lata oferta zostanie odrzucona.
W przypadku kiedy Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia na daną część więcej niż jedną osobę, wówczas punkty będą przyznane proporcjonalnie do ilości skierowanych osób oraz wyliczone wg średniej arytmetycznej lat pracy tych osób.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = C + D
We wszystkich kryteriach oferta może uzyskać łącznie max. 100 pkt
P – oznacza sumaryczną ilość punktów,
C – liczbę punktów za kryterium „cena”. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punków wynosi 60 pkt,
D – liczbę punktów uzyskanych za kryterium „doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia”. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów 40 pkt.
W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia, Wykonawca może wykazać się tymi samymi osobami na kilka części zamówienia, jeżeli osoby te spełniają warunki udziału w postępowaniu wymagane dla danej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 7 pn. Pedagogiczne wspieranie rozwoju poznawczego dzieci - II
1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć terapeutycznych oraz konsultacji dla rodziców w zakresie pedagogicznego wspierania rozwoju poznawczego dzieci. Łączna liczba godzin zajęć - do 148.
Uwaga:
Zajęcia muszą odbywać się sukcesywnie zgodnie z możliwościami psychofizycznymi dziecka i będą odbywać się raz w tygodniu maksymalnie dwie godziny w odniesieniu do jednego dziecka. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania planu zajęć stosownie do potrzeb rodzica. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zajęć w miejscu zamieszkania dziecka.
2) Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z porozumieniem nr MEiN/2022/ DWEW/1116, zawartym w dniu 28 kwietnia 2022 r., pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Tucholskim.
3) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi w zakresie prowadzenia rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ZA ŻYCIEM oraz w oparciu o przepisy dotyczące realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
4) Celem zajęć terapeutycznych jest poprawa stanu psychofizycznego dzieci, mających wskazania diagnostyczne (medyczne oraz psychologiczno – pedagogiczne), związane z deficytami rozwojowymi lub niepełnosprawnościami, powstałymi w okresie przedporodowym lub okołoporodowym, wspomaganie procesów rozwojowych, zwiększanie możliwości fizycznych, w tym w zakresie motoryki, zdolności i możliwości poznawczych, intelektualnych, rozwijanie mowy, usprawnianie działania zmysłów, wspieranie rodzin dzieci w wychowywaniu i kierowaniu rozwojem dzieci.
5) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do wykonania następujących czynności, bądź zapewnienia wykonania następujących czynności przez osoby prowadzące zajęcia:
a) opracowanie indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju danych dzieci (zwanych dalej IPWWR),
b) przeprowadzenia zajęć terapeutycznych, zwanych dalej „Zajęciami”, dla dzieci, zgodnie ze złożoną ofertą, na podstawie IPWWR w terminie 22 grudnia 2023 r. – przy czym godzina zajęć trwa 60 minut,
c) przekazania Zamawiającemu do akceptacji IPWWR - w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy,
d) opracowania i przekazania Zamawiającemu harmonogramu zajęć, na wszystkie miesiące wykonywania zamówienia, w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy. Harmonogram należy ustalić we współpracy z Zamawiającym,
e) przeprowadzania bieżącej diagnozy postępów rozwojowych dziecka,
f) monitorowania udziału dzieci w zajęciach oraz prowadzenia dokumentacji zajęć,
g) zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć, w tym także dbanie o przestrzeganie zasad sanitarnych zgodnie z aktualnymi na dzień przeprowadzenia zajęć wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
h) uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez Koordynatora OK-R-O, z rodzicami dzieci objętych zajęciami,
i) współpracy z rodzicami (opiekunami) dzieci, Koordynatorem OK-R-O, psychologiem i innymi terapeutami realizującymi zajęcia terapeutyczne w ramach programu,
j) rzetelnego sporządzania i prowadzenia dokumentacji, na podstawie wzorów zatwierdzonych przez Zamawiającego, a w szczególności do prowadzenia dziennika z realizacji zajęć,
k) przedkładania Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca, w którym realizowano zajęcia dziennika – karty realizacji zajęć oraz właściwych rachunków.
2. Zakres zajęć terapeutycznych:
1) IPWWR oraz prowadzone zajęcia terapeutyczne muszą uwzględniać specyficzne potrzeby dziecka, które określone zostały na podstawie diagnozy medycznej oraz przeprowadzonej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na etapie kwalifikacji dziecka do udziału w programie, a także na podstawie obserwacji prowadzonej przez osoby realizujące zajęcia terapeutyczne.
2) Z uwzględnieniem powyżej wymienionych założeń, osoba prowadząca zajęcia opracowuje IPWWR według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
3) Szablon IPWWR zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.
4) W okresie trwania umowy dopuszczalne i wskazane jest wprowadzanie w IPWWR przez osoby prowadzące zajęcia zmian prowadzących do skuteczniejszej realizacji wsparcia rozwoju dzieci. O zmianach takich Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej celem uzyskania akceptacji Zamawiającego.
3. Wymagane metody pracy:
W ramach realizacji zajęć Zamawiający oczekuje stosowania możliwie najskuteczniejszych metod terapii wynikających z potwierdzonych naukowo źródeł i najlepszej praktyki terapeutycznej oraz psychologiczno - pedagogicznej.
4. Miejsce realizacji zajęć:
1) Zajęcia odbywać się będą we wskazanych pomieszczeniach ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego (OK-R-O) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tucholi ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zajęć w miejscu zamieszkania dziecka.
2) Zajęcia mają być prowadzone w dni robocze w godzinach od 14:00 do 21:00 oraz ewentualnie w soboty w godzinach od 8:00 do 15:00.
5. W przypadku ewentualnego wystąpienia przesłanek uniemożliwiających prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w związku z ograniczeniem pracy szkoły z powodu zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19), Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenie zajęć w formie zdalnej. Dokumentem potwierdzającym udział w zajęciach przeprowadzonych zdalnie będzie protokół sporządzony przez osobę prowadzącą niniejsze zajęcia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto - „C” – 60 %.
Z tytułu niniejszego kryterium max. ilość punktów: 60
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – „D”– 40%.
Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punków: 40
C/ Kryterium łącznej ceny brutto
Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:
C = Cena oferowana najniższa / Cena oferty badanej x 100 pkt x 60%;
D/ Kryterium Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia
Zamawiający w ramach kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia będzie przyznawał punkty za doświadczenie w pracy z małymi dziećmi (od 0 – 6 r. życia) osoby wskazanej w ofercie do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że wskazana w ofercie osoba posiadająca wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata pracy z małymi dziećmi (od 0 – 6 r. życia);
- 2 lata pracy z małymi dziećmi – nie otrzyma punktów
- od 3 do 5 lat pracy z małymi dziećmi – otrzyma 20 pkt
- od 6 lat do 10 lat pracy z małymi dziećmi – otrzyma 30 pkt
- od 11 lat pracy z małymi dziećmi i powyżej – otrzyma 40 pkt
Uwaga
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia nie może być mniejsze niż 2 lata pracy z małymi dziećmi.
Ocenie podlega doświadczenie w pełnych latach i w formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest je określić w pełnych latach np. 3 lata, 6 lat.
W przypadku nieokreślenia w ofercie doświadczenia Zamawiający uzna, iż osoba posiada co najmniej dwa lata pracy z małymi dziećmi i Wykonawca nie otrzyma punktów.
W przypadku określenia doświadczenia mniejszego niż 2 lata oferta zostanie odrzucona.
W przypadku kiedy Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia na daną część więcej niż jedną osobę, wówczas punkty będą przyznane proporcjonalnie do ilości skierowanych osób oraz wyliczone wg średniej arytmetycznej lat pracy tych osób.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = C + D
We wszystkich kryteriach oferta może uzyskać łącznie max. 100 pkt
P – oznacza sumaryczną ilość punktów,
C – liczbę punktów za kryterium „cena”. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punków wynosi 60 pkt,
D – liczbę punktów uzyskanych za kryterium „doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia”. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów 40 pkt.
W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia, Wykonawca może wykazać się tymi samymi osobami na kilka części zamówienia, jeżeli osoby te spełniają warunki udziału w postępowaniu wymagane dla danej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 8 pn. Pedagogiczne wspieranie rozwoju poznawczego dzieci - III
1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć terapeutycznych oraz konsultacji dla rodziców w zakresie pedagogicznego wspierania rozwoju poznawczego dzieci. Łączna liczba godzin zajęć - do 148.
Uwaga:
Zajęcia muszą odbywać się sukcesywnie zgodnie z możliwościami psychofizycznymi dziecka i będą odbywać się raz w tygodniu maksymalnie dwie godziny w odniesieniu do jednego dziecka. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania planu zajęć stosownie do potrzeb rodzica. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zajęć w miejscu zamieszkania dziecka.
2) Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z porozumieniem nr MEiN/2022/ DWEW/1116, zawartym w dniu 28 kwietnia 2022 r., pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Tucholskim.
3) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi w zakresie prowadzenia rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ZA ŻYCIEM oraz w oparciu o przepisy dotyczące realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
4) Celem zajęć terapeutycznych jest poprawa stanu psychofizycznego dzieci, mających wskazania diagnostyczne (medyczne oraz psychologiczno – pedagogiczne), związane z deficytami rozwojowymi lub niepełnosprawnościami, powstałymi w okresie przedporodowym lub okołoporodowym, wspomaganie procesów rozwojowych, zwiększanie możliwości fizycznych, w tym w zakresie motoryki, zdolności i możliwości poznawczych, intelektualnych, rozwijanie mowy, usprawnianie działania zmysłów, wspieranie rodzin dzieci w wychowywaniu i kierowaniu rozwojem dzieci.
5) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do wykonania następujących czynności, bądź zapewnienia wykonania następujących czynności przez osoby prowadzące zajęcia:
a) opracowanie indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju danych dzieci (zwanych dalej IPWWR),
b) przeprowadzenia zajęć terapeutycznych, zwanych dalej „Zajęciami”, dla dzieci, zgodnie ze złożoną ofertą, na podstawie IPWWR w terminie 22 grudnia 2023 r. – przy czym godzina zajęć trwa 60 minut,
c) przekazania Zamawiającemu do akceptacji IPWWR - w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy,
d) opracowania i przekazania Zamawiającemu harmonogramu zajęć, na wszystkie miesiące wykonywania zamówienia, w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy. Harmonogram należy ustalić we współpracy z Zamawiającym,
e) przeprowadzania bieżącej diagnozy postępów rozwojowych dziecka,
f) monitorowania udziału dzieci w zajęciach oraz prowadzenia dokumentacji zajęć,
g) zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć, w tym także dbanie o przestrzeganie zasad sanitarnych zgodnie z aktualnymi na dzień przeprowadzenia zajęć wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
h) uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez Koordynatora OK-R-O, z rodzicami dzieci objętych zajęciami,
i) współpracy z rodzicami (opiekunami) dzieci, Koordynatorem OK-R-O, psychologiem i innymi terapeutami realizującymi zajęcia terapeutyczne w ramach programu,
j) rzetelnego sporządzania i prowadzenia dokumentacji, na podstawie wzorów zatwierdzonych przez Zamawiającego, a w szczególności do prowadzenia dziennika z realizacji zajęć,
k) przedkładania Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca, w którym realizowano zajęcia dziennika – karty realizacji zajęć oraz właściwych rachunków.
2. Zakres zajęć terapeutycznych:
1) IPWWR oraz prowadzone zajęcia terapeutyczne muszą uwzględniać specyficzne potrzeby dziecka, które określone zostały na podstawie diagnozy medycznej oraz przeprowadzonej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na etapie kwalifikacji dziecka do udziału w programie, a także na podstawie obserwacji prowadzonej przez osoby realizujące zajęcia terapeutyczne.
2) Z uwzględnieniem powyżej wymienionych założeń, osoba prowadząca zajęcia opracowuje IPWWR według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
3) Szablon IPWWR zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.
4) W okresie trwania umowy dopuszczalne i wskazane jest wprowadzanie w IPWWR przez osoby prowadzące zajęcia zmian prowadzących do skuteczniejszej realizacji wsparcia rozwoju dzieci. O zmianach takich Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej celem uzyskania akceptacji Zamawiającego.
3. Wymagane metody pracy:
W ramach realizacji zajęć Zamawiający oczekuje stosowania możliwie najskuteczniejszych metod terapii wynikających z potwierdzonych naukowo źródeł i najlepszej praktyki terapeutycznej oraz psychologiczno - pedagogicznej.
4. Miejsce realizacji zajęć:
1) Zajęcia odbywać się będą we wskazanych pomieszczeniach ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego (OK-R-O) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tucholi ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zajęć w miejscu zamieszkania dziecka.
2) Zajęcia mają być prowadzone w dni robocze w godzinach od 14:00 do 21:00 oraz ewentualnie w soboty w godzinach od 8:00 do 15:00.
5. W przypadku ewentualnego wystąpienia przesłanek uniemożliwiających prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w związku z ograniczeniem pracy szkoły z powodu zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19), Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenie zajęć w formie zdalnej. Dokumentem potwierdzającym udział w zajęciach przeprowadzonych zdalnie będzie protokół sporządzony przez osobę prowadzącą niniejsze zajęcia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto - „C” – 60 %.
Z tytułu niniejszego kryterium max. ilość punktów: 60
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – „D”– 40%.
Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punków: 40
C/ Kryterium łącznej ceny brutto
Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:
C = Cena oferowana najniższa / Cena oferty badanej x 100 pkt x 60%;
D/ Kryterium Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia
Zamawiający w ramach kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia będzie przyznawał punkty za doświadczenie w pracy z małymi dziećmi (od 0 – 6 r. życia) osoby wskazanej w ofercie do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że wskazana w ofercie osoba posiadająca wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata pracy z małymi dziećmi (od 0 – 6 r. życia);
- 2 lata pracy z małymi dziećmi – nie otrzyma punktów
- od 3 do 5 lat pracy z małymi dziećmi – otrzyma 20 pkt
- od 6 lat do 10 lat pracy z małymi dziećmi – otrzyma 30 pkt
- od 11 lat pracy z małymi dziećmi i powyżej – otrzyma 40 pkt
Uwaga
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia nie może być mniejsze niż 2 lata pracy z małymi dziećmi.
Ocenie podlega doświadczenie w pełnych latach i w formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest je określić w pełnych latach np. 3 lata, 6 lat.
W przypadku nieokreślenia w ofercie doświadczenia Zamawiający uzna, iż osoba posiada co najmniej dwa lata pracy z małymi dziećmi i Wykonawca nie otrzyma punktów.
W przypadku określenia doświadczenia mniejszego niż 2 lata oferta zostanie odrzucona.
W przypadku kiedy Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia na daną część więcej niż jedną osobę, wówczas punkty będą przyznane proporcjonalnie do ilości skierowanych osób oraz wyliczone wg średniej arytmetycznej lat pracy tych osób.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = C + D
We wszystkich kryteriach oferta może uzyskać łącznie max. 100 pkt
P – oznacza sumaryczną ilość punktów,
C – liczbę punktów za kryterium „cena”. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punków wynosi 60 pkt,
D – liczbę punktów uzyskanych za kryterium „doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia”. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów 40 pkt.
W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia, Wykonawca może wykazać się tymi samymi osobami na kilka części zamówienia, jeżeli osoby te spełniają warunki udziału w postępowaniu wymagane dla danej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 9 pn. Pedagogiczne wspieranie rozwoju poznawczego dzieci - IV
1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć terapeutycznych oraz konsultacji dla rodziców w zakresie pedagogicznego wspierania rozwoju poznawczego dzieci. Łączna liczba godzin zajęć - do 148.
Uwaga:
Zajęcia muszą odbywać się sukcesywnie zgodnie z możliwościami psychofizycznymi dziecka i będą odbywać się raz w tygodniu maksymalnie dwie godziny w odniesieniu do jednego dziecka. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania planu zajęć stosownie do potrzeb rodzica. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zajęć w miejscu zamieszkania dziecka.
2) Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z porozumieniem nr MEiN/2022/ DWEW/1116, zawartym w dniu 28 kwietnia 2022 r., pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Tucholskim.
3) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi w zakresie prowadzenia rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ZA ŻYCIEM oraz w oparciu o przepisy dotyczące realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
4) Celem zajęć terapeutycznych jest poprawa stanu psychofizycznego dzieci, mających wskazania diagnostyczne (medyczne oraz psychologiczno – pedagogiczne), związane z deficytami rozwojowymi lub niepełnosprawnościami, powstałymi w okresie przedporodowym lub okołoporodowym, wspomaganie procesów rozwojowych, zwiększanie możliwości fizycznych, w tym w zakresie motoryki, zdolności i możliwości poznawczych, intelektualnych, rozwijanie mowy, usprawnianie działania zmysłów, wspieranie rodzin dzieci w wychowywaniu i kierowaniu rozwojem dzieci.
5) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do wykonania następujących czynności, bądź zapewnienia wykonania następujących czynności przez osoby prowadzące zajęcia:
a) opracowanie indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju danych dzieci (zwanych dalej IPWWR),
b) przeprowadzenia zajęć terapeutycznych, zwanych dalej „Zajęciami”, dla dzieci, zgodnie ze złożoną ofertą, na podstawie IPWWR w terminie 22 grudnia 2023 r. – przy czym godzina zajęć trwa 60 minut,
c) przekazania Zamawiającemu do akceptacji IPWWR - w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy,
d) opracowania i przekazania Zamawiającemu harmonogramu zajęć, na wszystkie miesiące wykonywania zamówienia, w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy. Harmonogram należy ustalić we współpracy z Zamawiającym,
e) przeprowadzania bieżącej diagnozy postępów rozwojowych dziecka,
f) monitorowania udziału dzieci w zajęciach oraz prowadzenia dokumentacji zajęć,
g) zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć, w tym także dbanie o przestrzeganie zasad sanitarnych zgodnie z aktualnymi na dzień przeprowadzenia zajęć wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
h) uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez Koordynatora OK-R-O, z rodzicami dzieci objętych zajęciami,
i) współpracy z rodzicami (opiekunami) dzieci, Koordynatorem OK-R-O, psychologiem i innymi terapeutami realizującymi zajęcia terapeutyczne w ramach programu,
j) rzetelnego sporządzania i prowadzenia dokumentacji, na podstawie wzorów zatwierdzonych przez Zamawiającego, a w szczególności do prowadzenia dziennika z realizacji zajęć,
k) przedkładania Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca, w którym realizowano zajęcia dziennika – karty realizacji zajęć oraz właściwych rachunków.
2. Zakres zajęć terapeutycznych:
1) IPWWR oraz prowadzone zajęcia terapeutyczne muszą uwzględniać specyficzne potrzeby dziecka, które określone zostały na podstawie diagnozy medycznej oraz przeprowadzonej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na etapie kwalifikacji dziecka do udziału w programie, a także na podstawie obserwacji prowadzonej przez osoby realizujące zajęcia terapeutyczne.
2) Z uwzględnieniem powyżej wymienionych założeń, osoba prowadząca zajęcia opracowuje IPWWR według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
3) Szablon IPWWR zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.
4) W okresie trwania umowy dopuszczalne i wskazane jest wprowadzanie w IPWWR przez osoby prowadzące zajęcia zmian prowadzących do skuteczniejszej realizacji wsparcia rozwoju dzieci. O zmianach takich Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej celem uzyskania akceptacji Zamawiającego.
3. Wymagane metody pracy:
W ramach realizacji zajęć Zamawiający oczekuje stosowania możliwie najskuteczniejszych metod terapii wynikających z potwierdzonych naukowo źródeł i najlepszej praktyki terapeutycznej oraz psychologiczno - pedagogicznej.
4. Miejsce realizacji zajęć:
1) Zajęcia odbywać się będą we wskazanych pomieszczeniach ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego (OK-R-O) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tucholi ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zajęć w miejscu zamieszkania dziecka.
2) Zajęcia mają być prowadzone w dni robocze w godzinach od 14:00 do 21:00 oraz ewentualnie w soboty w godzinach od 8:00 do 15:00.
5. W przypadku ewentualnego wystąpienia przesłanek uniemożliwiających prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w związku z ograniczeniem pracy szkoły z powodu zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19), Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenie zajęć w formie zdalnej. Dokumentem potwierdzającym udział w zajęciach przeprowadzonych zdalnie będzie protokół sporządzony przez osobę prowadzącą niniejsze zajęcia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto - „C” – 60 %.
Z tytułu niniejszego kryterium max. ilość punktów: 60
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – „D”– 40%.
Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punków: 40
C/ Kryterium łącznej ceny brutto
Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:
C = Cena oferowana najniższa / Cena oferty badanej x 100 pkt x 60%;
D/ Kryterium Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia
Zamawiający w ramach kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia będzie przyznawał punkty za doświadczenie w pracy z małymi dziećmi (od 0 – 6 r. życia) osoby wskazanej w ofercie do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że wskazana w ofercie osoba posiadająca wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata pracy z małymi dziećmi (od 0 – 6 r. życia);
- 2 lata pracy z małymi dziećmi – nie otrzyma punktów
- od 3 do 5 lat pracy z małymi dziećmi – otrzyma 20 pkt
- od 6 lat do 10 lat pracy z małymi dziećmi – otrzyma 30 pkt
- od 11 lat pracy z małymi dziećmi i powyżej – otrzyma 40 pkt
Uwaga
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia nie może być mniejsze niż 2 lata pracy z małymi dziećmi.
Ocenie podlega doświadczenie w pełnych latach i w formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest je określić w pełnych latach np. 3 lata, 6 lat.
W przypadku nieokreślenia w ofercie doświadczenia Zamawiający uzna, iż osoba posiada co najmniej dwa lata pracy z małymi dziećmi i Wykonawca nie otrzyma punktów.
W przypadku określenia doświadczenia mniejszego niż 2 lata oferta zostanie odrzucona.
W przypadku kiedy Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia na daną część więcej niż jedną osobę, wówczas punkty będą przyznane proporcjonalnie do ilości skierowanych osób oraz wyliczone wg średniej arytmetycznej lat pracy tych osób.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = C + D
We wszystkich kryteriach oferta może uzyskać łącznie max. 100 pkt
P – oznacza sumaryczną ilość punktów,
C – liczbę punktów za kryterium „cena”. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punków wynosi 60 pkt,
D – liczbę punktów uzyskanych za kryterium „doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia”. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów 40 pkt.
W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia, Wykonawca może wykazać się tymi samymi osobami na kilka części zamówienia, jeżeli osoby te spełniają warunki udziału w postępowaniu wymagane dla danej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 10 pn. Pedagogiczne wspieranie rozwoju poznawczego dzieci - V
1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć terapeutycznych oraz konsultacji dla rodziców w zakresie pedagogicznego wspierania rozwoju poznawczego dzieci. Łączna liczba godzin zajęć - do 148.
Uwaga:
Zajęcia muszą odbywać się sukcesywnie zgodnie z możliwościami psychofizycznymi dziecka i będą odbywać się raz w tygodniu maksymalnie dwie godziny w odniesieniu do jednego dziecka. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania planu zajęć stosownie do potrzeb rodzica. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zajęć w miejscu zamieszkania dziecka.
2) Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z porozumieniem nr MEiN/2022/ DWEW/1116, zawartym w dniu 28 kwietnia 2022 r., pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Tucholskim.
3) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi w zakresie prowadzenia rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ZA ŻYCIEM oraz w oparciu o przepisy dotyczące realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
4) Celem zajęć terapeutycznych jest poprawa stanu psychofizycznego dzieci, mających wskazania diagnostyczne (medyczne oraz psychologiczno – pedagogiczne), związane z deficytami rozwojowymi lub niepełnosprawnościami, powstałymi w okresie przedporodowym lub okołoporodowym, wspomaganie procesów rozwojowych, zwiększanie możliwości fizycznych, w tym w zakresie motoryki, zdolności i możliwości poznawczych, intelektualnych, rozwijanie mowy, usprawnianie działania zmysłów, wspieranie rodzin dzieci w wychowywaniu i kierowaniu rozwojem dzieci.
5) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do wykonania następujących czynności, bądź zapewnienia wykonania następujących czynności przez osoby prowadzące zajęcia:
a) opracowanie indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju danych dzieci (zwanych dalej IPWWR),
b) przeprowadzenia zajęć terapeutycznych, zwanych dalej „Zajęciami”, dla dzieci, zgodnie ze złożoną ofertą, na podstawie IPWWR w terminie 22 grudnia 2023 r. – przy czym godzina zajęć trwa 60 minut,
c) przekazania Zamawiającemu do akceptacji IPWWR - w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy,
d) opracowania i przekazania Zamawiającemu harmonogramu zajęć, na wszystkie miesiące wykonywania zamówienia, w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy. Harmonogram należy ustalić we współpracy z Zamawiającym,
e) przeprowadzania bieżącej diagnozy postępów rozwojowych dziecka,
f) monitorowania udziału dzieci w zajęciach oraz prowadzenia dokumentacji zajęć,
g) zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć, w tym także dbanie o przestrzeganie zasad sanitarnych zgodnie z aktualnymi na dzień przeprowadzenia zajęć wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
h) uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez Koordynatora OK-R-O, z rodzicami dzieci objętych zajęciami,
i) współpracy z rodzicami (opiekunami) dzieci, Koordynatorem OK-R-O, psychologiem i innymi terapeutami realizującymi zajęcia terapeutyczne w ramach programu,
j) rzetelnego sporządzania i prowadzenia dokumentacji, na podstawie wzorów zatwierdzonych przez Zamawiającego, a w szczególności do prowadzenia dziennika z realizacji zajęć,
k) przedkładania Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca, w którym realizowano zajęcia dziennika – karty realizacji zajęć oraz właściwych rachunków.
2. Zakres zajęć terapeutycznych:
1) IPWWR oraz prowadzone zajęcia terapeutyczne muszą uwzględniać specyficzne potrzeby dziecka, które określone zostały na podstawie diagnozy medycznej oraz przeprowadzonej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na etapie kwalifikacji dziecka do udziału w programie, a także na podstawie obserwacji prowadzonej przez osoby realizujące zajęcia terapeutyczne.
2) Z uwzględnieniem powyżej wymienionych założeń, osoba prowadząca zajęcia opracowuje IPWWR według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
3) Szablon IPWWR zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.
4) W okresie trwania umowy dopuszczalne i wskazane jest wprowadzanie w IPWWR przez osoby prowadzące zajęcia zmian prowadzących do skuteczniejszej realizacji wsparcia rozwoju dzieci. O zmianach takich Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej celem uzyskania akceptacji Zamawiającego.
3. Wymagane metody pracy:
W ramach realizacji zajęć Zamawiający oczekuje stosowania możliwie najskuteczniejszych metod terapii wynikających z potwierdzonych naukowo źródeł i najlepszej praktyki terapeutycznej oraz psychologiczno - pedagogicznej.
4. Miejsce realizacji zajęć:
1) Zajęcia odbywać się będą we wskazanych pomieszczeniach ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego (OK-R-O) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tucholi ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zajęć w miejscu zamieszkania dziecka.
2) Zajęcia mają być prowadzone w dni robocze w godzinach od 14:00 do 21:00 oraz ewentualnie w soboty w godzinach od 8:00 do 15:00.
5. W przypadku ewentualnego wystąpienia przesłanek uniemożliwiających prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w związku z ograniczeniem pracy szkoły z powodu zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19), Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenie zajęć w formie zdalnej. Dokumentem potwierdzającym udział w zajęciach przeprowadzonych zdalnie będzie protokół sporządzony przez osobę prowadzącą niniejsze zajęcia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto - „C” – 60 %.
Z tytułu niniejszego kryterium max. ilość punktów: 60
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – „D”– 40%.
Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punków: 40
C/ Kryterium łącznej ceny brutto
Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:
C = Cena oferowana najniższa / Cena oferty badanej x 100 pkt x 60%;
D/ Kryterium Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia
Zamawiający w ramach kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia będzie przyznawał punkty za doświadczenie w pracy z małymi dziećmi (od 0 – 6 r. życia) osoby wskazanej w ofercie do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że wskazana w ofercie osoba posiadająca wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata pracy z małymi dziećmi (od 0 – 6 r. życia);
- 2 lata pracy z małymi dziećmi – nie otrzyma punktów
- od 3 do 5 lat pracy z małymi dziećmi – otrzyma 20 pkt
- od 6 lat do 10 lat pracy z małymi dziećmi – otrzyma 30 pkt
- od 11 lat pracy z małymi dziećmi i powyżej – otrzyma 40 pkt
Uwaga
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia nie może być mniejsze niż 2 lata pracy z małymi dziećmi.
Ocenie podlega doświadczenie w pełnych latach i w formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest je określić w pełnych latach np. 3 lata, 6 lat.
W przypadku nieokreślenia w ofercie doświadczenia Zamawiający uzna, iż osoba posiada co najmniej dwa lata pracy z małymi dziećmi i Wykonawca nie otrzyma punktów.
W przypadku określenia doświadczenia mniejszego niż 2 lata oferta zostanie odrzucona.
W przypadku kiedy Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia na daną część więcej niż jedną osobę, wówczas punkty będą przyznane proporcjonalnie do ilości skierowanych osób oraz wyliczone wg średniej arytmetycznej lat pracy tych osób.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = C + D
We wszystkich kryteriach oferta może uzyskać łącznie max. 100 pkt
P – oznacza sumaryczną ilość punktów,
C – liczbę punktów za kryterium „cena”. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punków wynosi 60 pkt,
D – liczbę punktów uzyskanych za kryterium „doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia”. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów 40 pkt.
W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia, Wykonawca może wykazać się tymi samymi osobami na kilka części zamówienia, jeżeli osoby te spełniają warunki udziału w postępowaniu wymagane dla danej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 11 pn. Analizy i porady psychologiczne
1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu analiz oraz konsultacji dla rodziców w zakresie psychologicznego wspierania rozwoju dzieci. Łączna liczba godzin zajęć - do 80.
Uwaga:
Zajęcia muszą odbywać się sukcesywnie zgodnie z możliwościami psychofizycznymi dziecka i będą odbywać się raz w tygodniu maksymalnie dwie godziny w odniesieniu do jednego dziecka. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania planu zajęć stosownie do potrzeb rodzica. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zajęć w miejscu zamieszkania dziecka.
2) Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z porozumieniem nr MEiN/2022/ DWEW/1116, zawartym w dniu 28 kwietnia 2022 r., pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Tucholskim.
3) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi w zakresie prowadzenia rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ZA ŻYCIEM oraz w oparciu o przepisy dotyczące realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
4) Celem zajęć terapeutycznych jest poprawa stanu psychofizycznego dzieci, mających wskazania diagnostyczne (medyczne oraz psychologiczno – pedagogiczne), związane z deficytami rozwojowymi lub niepełnosprawnościami, powstałymi w okresie przedporodowym lub okołoporodowym, wspomaganie procesów rozwojowych, zwiększanie możliwości fizycznych, w tym w zakresie motoryki, zdolności i możliwości poznawczych, intelektualnych, rozwijanie mowy, usprawnianie działania zmysłów, wspieranie rodzin dzieci w wychowywaniu i kierowaniu rozwojem dzieci.
5) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do wykonania następujących czynności, bądź zapewnienia wykonania następujących czynności przez osoby prowadzące zajęcia:
a) opracowanie indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju danych dzieci (zwanych dalej IPWWR),
b) przeprowadzenia zajęć terapeutycznych, zwanych dalej „Zajęciami”, dla dzieci, zgodnie ze złożoną ofertą, na podstawie IPWWR w terminie 22 grudnia 2023 r. – przy czym godzina zajęć trwa 60 minut,
c) przekazania Zamawiającemu do akceptacji IPWWR - w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy,
d) opracowania i przekazania Zamawiającemu harmonogramu zajęć, na wszystkie miesiące wykonywania zamówienia, w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy. Harmonogram należy ustalić we współpracy z Zamawiającym,
e) przeprowadzania bieżącej diagnozy postępów rozwojowych dziecka,
f) monitorowania udziału dzieci w zajęciach oraz prowadzenia dokumentacji zajęć,
g) zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć, w tym także dbanie o przestrzeganie zasad sanitarnych zgodnie z aktualnymi na dzień przeprowadzenia zajęć wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
h) uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez Koordynatora OK-R-O, z rodzicami dzieci objętych zajęciami,
i) współpracy z rodzicami (opiekunami) dzieci, Koordynatorem OK-R-O, psychologiem i innymi terapeutami realizującymi zajęcia terapeutyczne w ramach programu,
j) rzetelnego sporządzania i prowadzenia dokumentacji, na podstawie wzorów zatwierdzonych przez Zamawiającego, a w szczególności do prowadzenia dziennika z realizacji zajęć,
k) przedkładania Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca, w którym realizowano zajęcia dziennika – karty realizacji zajęć oraz właściwych rachunków.
2. Zakres zajęć terapeutycznych:
1) IPWWR oraz prowadzone zajęcia terapeutyczne muszą uwzględniać specyficzne potrzeby dziecka, które określone zostały na podstawie diagnozy medycznej oraz przeprowadzonej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na etapie kwalifikacji dziecka do udziału w programie, a także na podstawie obserwacji prowadzonej przez osoby realizujące zajęcia terapeutyczne.
2) Z uwzględnieniem powyżej wymienionych założeń, osoba prowadząca zajęcia opracowuje IPWWR według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
3) Szablon IPWWR zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.
4) W okresie trwania umowy dopuszczalne i wskazane jest wprowadzanie w IPWWR przez osoby prowadzące zajęcia zmian prowadzących do skuteczniejszej realizacji wsparcia rozwoju dzieci. O zmianach takich Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej celem uzyskania akceptacji Zamawiającego.
3. Wymagane metody pracy:
W ramach realizacji zajęć Zamawiający oczekuje stosowania możliwie najskuteczniejszych metod terapii wynikających z potwierdzonych naukowo źródeł i najlepszej praktyki terapeutycznej oraz psychologiczno - pedagogicznej.
4. Miejsce realizacji zajęć:
1) Zajęcia odbywać się będą we wskazanych pomieszczeniach ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego (OK-R-O) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tucholi ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zajęć w miejscu zamieszkania dziecka.
2) Zajęcia mają być prowadzone w dni robocze w godzinach od 14:00 do 21:00 oraz ewentualnie w soboty w godzinach od 8:00 do 15:00.
5. W przypadku ewentualnego wystąpienia przesłanek uniemożliwiających prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w związku z ograniczeniem pracy szkoły z powodu zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19), Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenie zajęć w formie zdalnej. Dokumentem potwierdzającym udział w zajęciach przeprowadzonych zdalnie będzie protokół sporządzony przez osobę prowadzącą niniejsze zajęcia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto - „C” – 60 %.
Z tytułu niniejszego kryterium max. ilość punktów: 60
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – „D”– 40%.
Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punków: 40
C/ Kryterium łącznej ceny brutto
Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:
C = Cena oferowana najniższa / Cena oferty badanej x 100 pkt x 60%;
D/ Kryterium Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia
Zamawiający w ramach kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia będzie przyznawał punkty za doświadczenie w pracy z małymi dziećmi (od 0 – 6 r. życia) osoby wskazanej w ofercie do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że wskazana w ofercie osoba posiadająca wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata pracy z małymi dziećmi (od 0 – 6 r. życia);
- 2 lata pracy z małymi dziećmi – nie otrzyma punktów
- od 3 do 5 lat pracy z małymi dziećmi – otrzyma 20 pkt
- od 6 lat do 10 lat pracy z małymi dziećmi – otrzyma 30 pkt
- od 11 lat pracy z małymi dziećmi i powyżej – otrzyma 40 pkt
Uwaga
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia nie może być mniejsze niż 2 lata pracy z małymi dziećmi.
Ocenie podlega doświadczenie w pełnych latach i w formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest je określić w pełnych latach np. 3 lata, 6 lat.
W przypadku nieokreślenia w ofercie doświadczenia Zamawiający uzna, iż osoba posiada co najmniej dwa lata pracy z małymi dziećmi i Wykonawca nie otrzyma punktów.
W przypadku określenia doświadczenia mniejszego niż 2 lata oferta zostanie odrzucona.
W przypadku kiedy Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia na daną część więcej niż jedną osobę, wówczas punkty będą przyznane proporcjonalnie do ilości skierowanych osób oraz wyliczone wg średniej arytmetycznej lat pracy tych osób.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = C + D
We wszystkich kryteriach oferta może uzyskać łącznie max. 100 pkt
P – oznacza sumaryczną ilość punktów,
C – liczbę punktów za kryterium „cena”. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punków wynosi 60 pkt,
D – liczbę punktów uzyskanych za kryterium „doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia”. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów 40 pkt.
W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia, Wykonawca może wykazać się tymi samymi osobami na kilka części zamówienia, jeżeli osoby te spełniają warunki udziału w postępowaniu wymagane dla danej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
A. Dla Część nr 1 pn. Rehabilitacyjne (fizjoterapeutyczne) wsparcie rozwoju motorycznego dzieci
skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej jedną osobę spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 oraz z 2022 r. poz. 1769) i posiadającą:
1) wykształcenie wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej oraz pedagogiczne, w tym pedagogika specjalna (np. oligofrenopedagogika) zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa oświatowego do pracy z dziećmi,
(tj. studia co najmniej pierwszego stopnia na kierunku rehabilitacja ruchowa / fizjoterapia albo studia co najmniej pierwszego stopnia oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie fizjoterapii; przygotowanie pedagogiczne, w tym pedagogika specjalna),
2) co najmniej 3 letni staż pracy, w tym doświadczenie w pracy z małymi dziećmi (w wieku przedszkolnym lub młodszymi) umożliwiające efektywne przeprowadzenie zajęć terapeutycznych i konsultacji, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata.
B. Dla Części nr 2 pn. Logopedyczne wspieranie rozwoju mowy dzieci – I
Dla Części nr 3 pn. Logopedyczne wspieranie rozwoju mowy dzieci – II
Dla Części nr 4 pn. Logopedyczne wspieranie rozwoju mowy dzieci – II
skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej jedną osobę spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 oraz z 2022 r. poz. 1769) i posiadającą:
1) wykształcenie wyższe w zakresie logopedii, neurologopedii (surdologopedii) oraz pedagogiczne, w tym pedagogika specjalna (np. oligofrenopedagogika) zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa oświatowego do pracy z dziećmi,
(tj. studia co najmniej pierwszego stopnia na kierunku logopedia albo studia co najmniej pierwszego stopnia oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie logopedii; przygotowanie pedagogiczne, w tym pedagogika specjalna),
2) co najmniej 3 letni staż pracy, w tym doświadczenie w pracy z małymi dziećmi (w wieku przedszkolnym lub młodszymi) umożliwiające efektywne przeprowadzenie zajęć terapeutycznych i konsultacji, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata.
C. Dla Części nr 5 pn. Integracja sensoryczna
skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej jedną osobę spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 oraz z 2022 r. poz. 1769) i posiadającą:
1) wykształcenie wyższe pedagogiczne, w tym pedagogika specjalna (np. oligofrenopedagogika) zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa oświatowego do pracy z dziećmi, (tj. studia co najmniej pierwszego stopnia na kierunku integracja sensoryczna albo studia co najmniej pierwszego stopnia oraz ukończone studia podyplomowe lub inne formy (min. 250 godz. zajęć) nadające uprawnienia w zakresie integracji sensorycznej; przygotowanie pedagogiczne, w tym pedagogika specjalna),
2) co najmniej 3 letni staż pracy, w tym doświadczenie w pracy z małymi dziećmi (w wieku przedszkolnym lub młodszymi) umożliwiające efektywne przeprowadzenie zajęć terapeutycznych i konsultacji, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata.
D. Dla Części nr 6 pn. Pedagogiczne wspieranie rozwoju poznawczego dzieci – I
Dla Części nr 7pn. Pedagogiczne wspieranie rozwoju poznawczego dzieci - II
Dla Części nr 8 pn. Pedagogiczne wspieranie rozwoju poznawczego dzieci - III
Dla Części nr 9 pn. Pedagogiczne wspieranie rozwoju poznawczego dzieci – IV
Dla Części nr 10 pn. Pedagogiczne wspieranie rozwoju poznawczego dzieci – V
skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej jedną osobę spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 oraz z 2022 r. poz. 1769) i posiadającą:
1) wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku pedagogika specjalna albo studia co najmniej pierwszego stopnia oraz ukończone studia podyplomowe nadające uprawnienia w zakresie pracy z małymi dziećmi (0 – 6 r. życia) np. wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (tj. studia co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna (oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika) albo studia co najmniej pierwszego stopnia oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie pedagogika specjalna (oligofreno-pedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika) bądź wczesne wspomaganie rozwoju dzieci; przygotowanie pedagogiczne);
2) co najmniej 3 letni staż pracy, w tym doświadczenie w pracy z małymi dziećmi (w wieku przedszkolnym lub młodszymi) umożliwiające efektywne przeprowadzenie zajęć terapeutycznych i konsultacji, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata.
E. Dla Części nr 11 pn. Analizy i porady psychologiczne
skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej jedną osobę spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 oraz z 2022 r. poz. 1769) i posiadającą:
1) wykształcenie wyższe na kierunku psychologia oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci lub oligofrenopedagogiki i przygotowanie pedagogiczne;
2) co najmniej 3 letni staż pracy, w tym doświadczenie w pracy z małymi dziećmi (w wieku przedszkolnym lub młodszymi) umożliwiające efektywne przeprowadzenie zajęć terapeutycznych i konsultacji, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata.

W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia, Wykonawca może wykazać się tymi samymi osobami na kilka części zamówienia, jeżeli osoby te spełniają warunki udziału w postępowaniu wymagane dla danej części.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących dokumentów:
1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (zgodnie z Załącznikiem nr 2.1 do SWZ);
w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wielu wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców, oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzającego brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z Załącznikiem nr 2.2 do SWZ
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentu, jeżeli zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tego dokumentu;
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
4) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy);
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy),
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących usług.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wielu Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
1) wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego zmianą umowy od dofinansowanie zamówienia,
2) konieczności zmiany osoby prowadzącej zajęcia, pod warunkiem, że osoby te będą posiadały takie same kwalifikacje i doświadczenie jak osoby wskazane w ofercie Wykonawcy,
3) z przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
4) waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych. w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 wnioskujący o zmianę treści umowy, przedłoży pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
3. W przypadku, o którym mowaw w ust. 1 pkt 4 Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
1) Wykonawca może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją umowy, po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy;
2) Wykonawca może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy po 6 miesiącach od zawarcia niniejszej umowy zmianie ulegnie współczynnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem, że wzrost w/w współczynnika wynosić będzie co najmniej 20 % - tj. różnica między współczynnikiem z daty zawarcia umowy oraz współczynnikiem po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy – wynosić będzie co najmniej 20 %”;
3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do różnicy w/w wskaźnika, lecz łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść do 20 % wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w dacie zawarcia niniejszej Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy;
4) Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez Wykonawcę, w sposób wskazany poniżej, że zmiana kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy;
5) Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni, liczonych odpowiednio po upływie 6 miesięcy obowiązywania niniejszej umowy - może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia;
6) Wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie przedstawić szczegółową kalkulację uzasadniającą odpowiednio wzrost kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy. Do wniosku powinien być dołączony projekt Aneksu do Umowy;
7) Zamawiający w terminie 5 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy, o którym mowa w pkt 6 powyżej, oceni zasadność tego wniosku;
8) W wypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy potwierdzona zostanie zawarciem Aneksu do Umowy i obowiązywać będzie od daty zawarcia Aneksu i obejmować wyłącznie usługę w części niezrealizowanej do daty zawarcia Aneksu.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-26 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.).

Zobacz inne

Prawo