Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Krobia, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00221802/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA KROBIA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP I DOSTAWA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DLA GMINY KROBIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KROBIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050623

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 1

1.5.2.) Miejscowość: Krobia

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-840

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 65 5711111

1.5.8.) Numer faksu: 65 5711111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@krobia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krobia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP I DOSTAWA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DLA GMINY KROBIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81830137-f548-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221802

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030116/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 ZAKUP I DOSTAWA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DLA GMINY KROBIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, Umowa o powierzenie grantu o numerze 5204/3/2022.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/krobia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/krobia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zam. a Wyk. odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem Platformy Zakupowej.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/krobia.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
Zam. a Wyk., w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane
były za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/krobia i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/krobia. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/krobia do konkretnego Wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości
bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/krobia przesłanych przez Zamawiającego, gdyż
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych ( dalej: “Rozporządzenie w sprawie
środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
https://platformazakupowa.pl/pn/krobia, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Https://platformazakupowa.pl/pn/krobia działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z https://platformazakupowa.pl/pn/krobia określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z https://platformazakupowa.pl/pn/krobia, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający
zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w
przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy
Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Pana Janusza Niezbrzyckiego, z którym
można się kontaktować pod adresem e-mail: jniezbrzycki@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dot.:ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA GMINY KROBIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA” prowadzonym w
trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WO.271.20.2023.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 40678,03 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Gminy Krobia w ramach, w skład której wchodzą;

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE MONO A4 – 1 szt

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE COLOR A4 – 3 szt

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE COLOR A4 – 1 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „CENA” – ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całości zamówienia,
obliczona przez wykonawcę,
podana w „FORMULARZU OFERTOWYM”. Maksymalną liczbę punktów, tj. 60 pkt otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą
cenę brutto (cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia) pozostali natomiast proporcjonalnie mniej.
Oceny pozostałych ofert zostaną przeliczone według następującego wzoru:
Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Ocena = ---------------------------------------------------------------------- x 60
Cena brutto oferty badanej
Kryterium „GWARANCJA” – ocena punktowa w kryterium „GWARANCJA” dokonana zostanie zgodnie z procedurą opisaną poniżej:
Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej
gwarancji zawartego w formularzu oferty. Punkty za kryterium „Gwarancja" zostaną obliczone w następujący sposób:
Gwarancja minimum 12 miesięcy – 0 pkt
Gwarancja 24 miesięcy – 20 pkt
Gwarancja 36 miesięcy – 40 pkt
Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji (w miesiącach). Maksymalny okres gwarancji podlegający
punktacji to 36 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy nie otrzyma więcej
niż 40 punktów.
Jeśli Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym okresu gwarancji zgodnie z wymogami (zostanie zaoferowany przez Wykonawcę
okres gwarancji poniżej 12 miesięcy lub nie zostanie wpisany okres gwarancji), złożona przez niego oferta w kryterium
„GWARANCJA” otrzyma 0 pkt.
Długość okresu gwarancji ma zostać wskazana skokowo, zgodnie z poziomami wskazanymi powyżej. W przypadku wskazania
okresu gwarancji spoza wskazanych wyróżnionych okresów, Zamawiający przyzna punktację zgodną z najbliższym, niższym
poziomem punktacji określonej powyżej.
2. Liczby punktów w poszczególnych kryteriach („CENA”, „GWARANCJA”) zostaną zsumowane. Oferta, która uzyska największą
liczbę punktów w poszczególnych kryteriach będzie ofertą najkorzystniejszą. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień
publicznych oraz wszystkim wymaganiom określonym w swz i który uzyskał najwyższą liczbę punktów w wyżej wymienionych
kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału (art. 112 Pzp) dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną tego ubezpieczenia w wysokości 40 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego, dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (UWAGA: W SYTUACJI, GDY FAKT OPŁACENIA POLISY NIE WYNIKA Z SAMEJ TREŚCI POLISY NALEŻY DOŁĄCZYĆ INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY OPŁACENIE POLISY) jako załącznik nr 4 – (nie należy dołączać do oferty – składa Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2
do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie składane jest przez Wykonawcę wykazującego spełnienie warunku,
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy z Wykonawców,
4) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienie – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określające,
które roboty wykonują poszczególni Wykonawcy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby według wzoru stanowiącego załącznik nr 6
do SWZ - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wraz z zobowiązaniem składa
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu tego podmiotu oraz oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na
jego zasoby,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 Pzp).
2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy
spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4. Przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.
5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty
budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (art. 117 ust. 2 Pzp).
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).
W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 4
do SWZ (art. 117 ust. 4 Pzp).
W odniesieniu do warunków określonych w rozdziale XVI SWZ, wymagania te muszą być
spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę w postępowaniu (nie musi ich
spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie
należy złożyć dokumenty określone w rozdziale XVII SWZ.
Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest do wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku
oświadczenia i/lub dokumenty wymienione w rozdziale XVII SWZ składa każdy z Wykonawców
występujących wspólnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art.125
ust. 4 Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Kierując się zapisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza dokonanie
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w
następujących przypadkach:
a) zmiany rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub
podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i
innych wynikających z oferty (opisu przedmiotu zamówienia / opisu oferowanego towaru), na podstawie której był dokonany
wybór Wykonawcy,
b) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w
tym: zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot umowy oraz podatku akcyzowego – w
takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku od
towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
c) zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze
nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i
których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, w szczególności wojna, nasilenia
zjawisk związanych z pandemią COVID-19 lub pojawienie się nowego zdarzenia o charakterze pandemii lub epidemii; przy
czym ewentualne przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania
siły wyższej - podstawą dokonania zmian, o których mowa wyżej będzie wystąpienie opisanych okoliczności
uzasadniających wstrzymanie dostaw, z określeniem okresu wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu
konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego.
2. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności
wprowadzenia zmian do umowy wraz z niezbędnymi dowodami.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
4. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-26 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/krobia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-26 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-24

Zobacz inne

Prawo