Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kielce, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00221809/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Kielce

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegających na realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Energetyczny Ogród Doświadczeń – dźwiękowy plac zabaw”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kielce

1.3.) Oddział zamawiającego: Kielecki Park Technologiczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260221840

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Olszewskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-663

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 412787200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@technopark.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.technopark.kielce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność polegająca na wspieraniu przedsiębiorczości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegających na realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Energetyczny Ogród Doświadczeń – dźwiękowy plac zabaw”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe6fc218-f54c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221809

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032158/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" polegających na realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Energetyczny Ogród Doświadczeń - dźwiękowy plac zabaw".

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fe6fc218-f54c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.bip.technopark.kielce.pl/pl/przed/zamowienia_publiczne

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający w SWZ w Rozdziale X Sposób komunikacji, wyjaśnia treść SWZ oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami - określa sposób komunikacji.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://www.bip.technopark.kielce.pl/pl/przed/zamowienia_publiczne

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”) Zamawiający informuje, że:

a) Administratorem danych osobowych jest Kielecki Park Technologiczny, z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce (dalej: KPT), tel. 41 278 72 00, e-mail: biuro@technopark.kielce.pl
b) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dalej: IOD) pod adresem mailowym - email: iod@technopark.kielce.pl lub listownie pod adresem KPT.
c) Dane osobowe gromadzone w trakcie postępowania, przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 130 tys. złotych) jak i na podstawie przepisów ogólnych (np. przepisy archiwalne w zakresie przechowywania dokumentów zebranych w trakcie postępowania).
d) Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art.74 ustawy Pzp, a także w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu przez okres realizacji umowy, okres wymagany przepisami prawa (ustawy Pzp, prawa podatkowego, dotyczącego ochrony roszczeń) czy wynikający z instrukcji kancelaryjnej, która określa okresy przechowywania dokumentacji.
f) W odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
g) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Ich nie podanie uniemożliwi wzięcia udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
h) Prawa, które przysługują:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych Wykonawcy*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych ją dotyczących narusza przepisy RODO;
i) Prawa, które nie przysługują:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w trakcie postępowania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
j) Aby skorzystać ze swoich praw należy przesłać stosowną informację w formie pisemnej do KPT lub Inspektora Ochrony Danych (na adres podany w niniejszej klauzuli).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dodatkowo stosownie do art. 19 ust. 4 pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art.4 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy pzp:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa dziale IX pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
- skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o których mowa w art. 16, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp.
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłaszanie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust.1, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od Wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów, na których zasoby powołują się Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany,
w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KPT-DPiRI.270.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegających na realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Energetyczny Ogród Doświadczeń – dźwiękowy plac zabaw”.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę istniejącego placu zabaw – Ogrodu Doświadczeń na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego 6, w Kielcach.
Zakres robót zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym obejmuje:
a) wykonanie dokumentacji projektowej na cele rozbudowy placu zabaw po dokonaniu wizji lokalnej w terenie oraz po uzgodnieniach z Zamawiającym,
b) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
c) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych oraz dokonanie zgłoszeń warunkujących zrealizowanie prac budowlanych i przekazanie obiektu do użytkowania i jego eksploatacji,
d) realizację Inwestycji zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem,
e) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń,
f) przekazanie Zamawiającemu obiektu do użytkowania.

Szczegółowy zakres robót określa program funkcjonalno – użytkowy wraz z dokumentacją fotograficzną, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1 do SWZ.

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ w Rozdziale IV: Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45000000-7 - Roboty budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, do wysokości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia podstawowego;

Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy będą prace
z zakresu:
a) wykonania dokumentacji projektowej na cele rozbudowy placu zabaw po dokonaniu wizji lokalnej w terenie oraz po uzgodnieniach z Zamawiającym ,
b) wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
c) uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych oraz dokonanie zgłoszeń warunkujących zrealizowanie prac budowlanych i przekazanie obiektu do użytkowania i jego eksploatacji,
d) realizację Inwestycji zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem,
e) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń,
f) przekazanie Zamawiającemu obiektu do użytkowania.
Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa program funkcjonalno-użytkowy.
Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzeniu negocjacji.
Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmian technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian
w dokumentacji oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym.
Zamówienie o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych powyżej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej ofert, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami ofert:
1. Cena brutto - waga 60 pkt.
2. Okres udzielonej rękojmi i gwarancji - waga 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Ocena tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Ocena tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Ocena tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca spełni warunek udziału w postepowaniu dotyczące posiadania odpowiedniej zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że:

- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej:

- jedno zamówienie odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym podobny przedmiot zamówienia tj. polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu placu zabaw
o wartości robót nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto

lub

jedno zamówienie odpowiadające wykonaniu dokumentacji projektowej, stanowiącym podobny przedmiot zamówienia tj. polegające na zaprojektowaniu placu zabaw o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto i jedno zamówienie odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym podobny przedmiot zamówienia tj. polegające na wybudowaniu placu zabaw o wartości robót nie mniejszej niż 140 000,00 zł brutto.

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie Wykazu wykonanych robót będący załącznikiem nr 5 do SWZ wraz z dowodami określającymi, że roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, dla którego dana robota była wykonywana.b) Wykonawca spełni warunek udziału w postepowaniu dotyczące posiadania odpowiedniej zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:

- dysponuje lub będzie dysponował Kierownikiem Budowy - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz min. pięcioletnim doświadczeniem zawodowym.

Zamawiający uznaje:
a) wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone
w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;
b) uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych;
c) zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.
Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta okaże się najkorzystniejsza będzie zobowiązany dostarczyć w odpowiedniej formie:
1) dokumenty potwierdzające aktualne uprawnienia,
2) dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek jest spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:

1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ.

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone o treści Załącznika nr 5 do SWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowalnej bez ograniczeń wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

5) Oświadczenie Wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 1 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ oraz załącznikiem nr 3a do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca do oferty dołącza również:
1) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo gdy oferty nie podpisuje Wykonawca.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
3) Potwierdzenie przelewu wadium.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (zgodnie z informacją zawartą
w Rozdziale IX).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium w wysokości 2.300,00 PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły dotyczące wadium wskazano w SWZ w Rozdziale XI: Wymagania dotyczące wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek jest spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ (§ 13 Wzoru umowy).

Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe’’.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

Zobacz inne

Prawo