Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Brzesko, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00222182/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA BRZESKO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZESKO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661139

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Bartosza Głowackiego 51

1.4.2.) Miejscowość: Brzesko

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 14 68 63 100

1.4.8.) Numer faksu: +48 14 66 30 545

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: umbrzesko@brzesko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00222182

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00197216

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieniu na działce nr. 1273/1.
2. Remont będzie polegał na wyznaczeniu powierzchni boiska, wykonaniu podbudowy boiska ograniczonej obrzeżem betonowym oraz wykonaniu nawierzchni boiska ze sztucznej trawy wraz z zasypem. Boisko ma charakter obiektu sportowego przeznaczonego dla młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej. Cała inwestycja położona jest na terenie istniejącego boiska Szkoły Podstawowej w miejscowości Jasień.
3. Na wykonanie przedmiotowego zadania Gminie Brzesko udzielono pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego z projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS w 2023 roku”.
4. Charakterystyczne parametry techniczne:
- Długość boiska – 34 m w tym pole gry 32 m;
- Szerokość boiska 21 m w tym pole gry 19 m;
- Powierzchnia boiska 714,0 m2;
- Długości piłkochwytów: 2 x 21 m = 42 m;
- Wysokość piłkochwytów: 5,0 m.
5. Zakres prac obejmuje w szczególności:
- demontaż części istniejącego ogrodzenia na długości 5 m wraz z demontażem na tej części piłkochwytów w celu umożliwienia dojazdu do terenu prowadzenia robót wraz z wykonaniem tymczasowego wjazdu z drogi gminnej na teren inwestycji oraz odtworzeniem ogrodzenia i piłkochwytów po wykonanych robotach i likwidacji tymczasowego wjazdu.
- demontaż istniejących bramek;
- wykonanie podbudowy pod boisko wraz z korytowaniem i wywiezieniem ziemi;
- wykonanie obrzeży betonowych na ławie betonowej;
- ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z jej przyklejeniem oraz wklejeniem białych linii do piłki nożnej oraz żółtych linii do piłki siatkowej oraz zasypanie powierzchni boiska piaskiem kwarcowym i wypełnieniem korkowym;
- dostawa i montaż dwóch bramek do piłki ręcznej (mini piłki nożnej), bramki mocowane w tulejach w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania, konstrukcja bramki aluminiowa, malowana proszkowo. Bramki wraz z siatkami,
wymiar bramki 3,0 x 2,0 m;
- osadzenie nowych tulei do słupków do siatkówki;
- dostawa słupków do siatkówki (konstrukcja słupków aluminiowa) wraz z osłonami słupków (osłona słupka wykonana z pianki poliuretanowej o grubości min. 5 cm), w zestawie z siatką oraz antenkami;
- dostawa oraz zamocowanie kosza – 1 szt.;
- dostawa oraz zamocowanie ławek – 4 szt.;
- wykonanie ogrodzenia na szerokości boiska wys. 5,0 m;
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz wytyczenie boiska;
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o realizacji zadania z udziałem środków zewnętrznych po wcześniejszym uzgodnieniu treści i wymiarów z Zamawiającym - 1 szt.
6. Podbudowa pod boisko:
- Korytowanie 30 cm, wywóz, utylizacja;
- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm;
- Wykonanie warstwy z tłucznia frakcji 4/31,5 mm grubości 15 cm;
- Wykonanie warstwy wyrównawczej z grysu frakcji 0,1/4 mm grubości 2 cm.
7. Obrzeża betonowe:
- ułożenie obrzeży betonowych 8 x 30 x 100 cm wokół boiska na ławie betonowej.
8. Nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy:
Nawierzchnia ze sztucznej trawy o wysokości 6 cm w kolorze zielonym wypełniona piaskiem kwarcowym oraz wypełnieniem korkowym w ilości zgodnej z rekomendacją producenta trawy. Trawa syntetyczna tuftowana posiadająca cechy jak najbardziej zbliżone do trawy naturalnej w zakresie wizualnym i użytkowym. Nawierzchnia posiadająca dwa rodzaje włókien (monofilowe i fibrylowane), każde o wysokości min. 58 – 60 mm.
Parametry techniczne nawierzchni:
- Wysokość włókna min. 58 – 60 mm;
- Typ włókna: monofil i fibryl;
- Dtex: min. 19 200;
- Grubość włókna monofilowego min. 370 mikronów;
- Grubość włókna fibrylowanego min. 110 mikronów;
- Ciężar włókna: min. 2000 gr/m2;
- Ciężar całkowity: min. 3300 m2;
- Ilość pęczków: min. 8300 m2;
- Ilość włókien: min. 115 000 m2;
- Przepuszczalność trawy: min. 2000 mm/h;
- Przepuszczalność systemu: min. 1100 mm/h;
- Siła wyrywania pęczka po starzeniu wodą: min. 80N;
- Kolorystyka: zielony;
- Linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnię (kolor biały, żółty lub inny);
- Odporność na promienie UV.
Parametry techniczne wypełnienia korkowego:
- frakcja: 1-2 mm;
- odporność na ścieranie min. 79%;
- zawartość metali ciężkich zgodnie z normą EN 71-3 kategoria III;
- wypełnienie nie może posiadać innych domieszek np. w postaci włókien kokoso-wych czy ziaren ryżu itp.
9. Ogrodzenie boiska w formie piłkochwytów.
- W zakresie opracowania znajduje się instalacja piłkochwytów po szerokości boiska. Dwa piłkochwyty o długości 21,0 m i wysokości.
- Piłkochwyty wykonane z słupów 80x80x3mm umieszczonych w tulejach 90x90x3mm. Przy skrajnych słupach znajdują się zastrzały 50x50x2mm. Słupy zamocowane w stopach fundamentowych 50x50x120cm z betonu C16/20 (B20), o poziomie posadowienia 120 cm poniżej gruntu.
- Rozstaw słupów na szerokości boiska:
- słupy skrajne w rozstawie 2,5 m. Natomiast słupy pośrednie w rozstawie 4,0 m.
Pomiędzy słupami rozpięta siatka polipropylenowa o oczku 4,5 x 4,5 cm.
i grubości 4 mm. Kolor piłkochwytów – zielony (dokładny kolor zostanie podany przez zamawiającego przed wykonaniem).
- Ogrodzenie boiska zostało uzgodnione przez właścicieli sieci wodociągowej – Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. oraz przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Należy uwzględnić w kosztach prace określone w uzgodnieniu znak: PSGKR/0049/763b/1151232/01/23/29 z dnia 13.01.2023 roku.
10. Wyposażenie boiska:
- bramki do piłki nożnej 3,0 x 2,0 m aluminiowe;
- zestaw do siatkówki;
- kosz na śmieci;
- ławki.
11. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają:
a) Dokumentacja techniczna (projektowa) - załącznik do SWZ,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik do SWZ,
c) Przedmiary robót z zastrzeżeniem, że mają one jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia - załącznik do SWZ.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieniu na działce nr. 1273/1.
2. Remont będzie polegał na wyznaczeniu powierzchni boiska, wykonaniu podbudowy boiska ograniczonej obrzeżem betonowym oraz wykonaniu nawierzchni boiska ze sztucznej trawy wraz z zasypem. Boisko ma charakter obiektu sportowego przeznaczonego dla młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej. Cała inwestycja położona jest na terenie istniejącego boiska Szkoły Podstawowej w miejscowości Jasień.
Na wykonanie przedmiotowego zadania Gminie Brzesko udzielono pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego z projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS w 2023 roku.”
Charakterystyczne parametry techniczne:
- Długość boiska – 34 m w tym pole gry 32 m;
- Szerokość boiska 21 m w tym pole gry 19 m;
- Powierzchnia boiska 714,0 m2;
- Długości piłkochwytów: 2 x 21 m = 42 m;
- Wysokość piłkochwytów: 5,0 m.

Zakres prac obejmuje w szczególności:
1) demontaż części istniejącego ogrodzenia na długości 5 m wraz z demontażem na tej części piłkochwytów w celu umożliwienia dojazdu do terenu prowadzenia robót wraz z wykonaniem tymczasowego wjazdu z drogi gminnej na teren inwestycji oraz odtworzeniem ogrodzenia i piłkochwytów po wykonanych robotach i likwidacji tymczasowego wjazdu.
2) demontaż istniejących bramek;
3) wykonanie podbudowy pod boisko wraz z korytowaniem i wywiezieniem ziemi;
4) wykonanie obrzeży betonowych na ławie betonowej;
5) ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z jej przyklejeniem oraz wklejeniem białych linii do piłki nożnej oraz żółtych linii do piłki siatkowej oraz zasypanie powierzchni boiska piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM;
6) dostawa i montaż dwóch bramek do piłki ręcznej (mini piłki nożnej), bramki mocowane w tulejach w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania, konstrukcja bramki aluminiowa, malowana proszkowo. Bramki wraz z siatkami, wymiar bramki 3,0 x 2,0 m;
7) osadzenie nowych tulei do słupków do siatkówki;
8) dostawa słupków do siatkówki (konstrukcja słupków aluminiowa) wraz z osłonami słupków (osłona słupka wykonana z pianki poliuretanowej o grubości min. 5 cm), w zestawie z siatką oraz antenkami;
9) dostawa oraz zamocowanie kosza – 1 szt.;
10) dostawa oraz zamocowanie ławek – 4 szt.;
11) wykonanie ogrodzenia na szerokości boiska wys. 5,0 m;
12) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz wytyczenie boiska;
13) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o realizacji zadania z udziałem środków zewnętrznych po wcześniejszym uzgodnieniu treści i wymiarów z Zamawiającym - 1 szt.
Podbudowa pod boisko.
- Korytowanie 30 cm, wywóz, utylizacja;
- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm;
- Wykonanie warstwy z tłucznia frakcji 4/31,5 mm grubości 15 cm;
- Wykonanie warstwy wyrównawczej z grysu frakcji 0,1/4 mm grubości 2 cm.
Obrzeża betonowe:
- ułożenie obrzeży betonowych 8 x 30 x 100 cm wokół boiska na ławie betonowej.
Nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy:
Nawierzchnia ze sztucznej trawy w kolorze zielonym wypełniona piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM w kolorze szarym (dopuszcza się zasyp z recyklingu) w ilości zgodnej z rekomendacją producenta trawy. Trawa syntetyczna tuftowana posiadająca cechy jak najbardziej zbliżone do trawy naturalnej w zakresie wizualnym i użytkowym. Nawierzchnia posiadająca dwa rodzaje włókien (monofilowe i fibrylowane).
Parametry techniczne nawierzchni:
- Wysokość włókna min. 58 mm
- Typ włókna: monofil i fibryl;
- Dtex: min. 18 000;
- Grubość włókna monofilowego min. 350 mikronów;
- Grubość włókna fibrylowanego min. 110 mikronów;
- Ciężar włókna: min. 1800 gr/m2;
- Ciężar całkowity: min. 3200 m2;
- Ilość pęczków: min. 7800 m2;
- Ilość włókien: min. 109 000 m2;
- Przepuszczalność trawy: min. 2000 mm/h;
- Przepuszczalność systemu: min. 1100 mm/h;
- Siła wyrywania pęczka po starzeniu wodą: min. 50N;
- Kolorystyka: zielony;
- Linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnię (kolor biały, żółty lub inny);
- Odporność na promienie UV.

Ogrodzenie boiska w formie piłkochwytów.
- W zakresie opracowania znajduje się instalacja piłkochwytów po szerokości boiska. Dwa piłkochwyty o długości 21,0 m i wysokości.
- Piłkochwyty wykonane z słupów 80x80x3mm umieszczonych w tulejach 90x90x3mm. Przy skrajnych słupach znajdują się zastrzały 50x50x2mm. Słupy zamocowane w stopach fundamentowych 50x50x120cm z betonu C16/20 (B20), o poziomie posadowienia 120 cm poniżej gruntu.
- Rozstaw słupów na szerokości boiska:
- Słupy skrajne w rozstawie 2,5 m. Natomiast słupy pośrednie w rozstawie 4,0 m.
Pomiędzy słupami rozpięta siatka polipropylenowa o oczku 4,5 x 4,5 cm.
i grubości 4 mm. Kolor piłkochwytów – zielony (dokładny kolor zostanie podany przez zamawiającego przed wykonaniem).
- Ogrodzenie boiska zostało uzgodnione przez właścicieli sieci wodociągowej – Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. oraz przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Należy uwzględnić w kosztach prace określone w uzgodnieniu znak: PSGKR/0049/763b/1151232/01/23/29 z dnia 13.01.2023 roku.
Wyposażenie boiska:
- bramki do piłki nożnej 3,0 x 2,0 m aluminiowe;
- zestaw do siatkówki;
- kosz na śmieci;
- ławki.
3. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają:
a) Dokumentacja techniczna (projektowa) - załącznik do SWZ,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik do SWZ,
c) Przedmiary robót z zastrzeżeniem, że mają one jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia - załącznik do SWZ.

Zobacz inne

Prawo