Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00222261/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia kulturalnego pn. „Letnie kino plenerowe na Targówku dla dorosłych i dzieci”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ludwika Kondratowicza 20

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-983

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: targowek.zzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.targowek.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia kulturalnego pn. „Letnie kino plenerowe na Targówku dla dorosłych i dzieci”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6abdc748-f559-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00222261

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011417/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Letnie kino plenerowe dla dorosłych i dla dzieci - projekt BO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisane w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Opisane w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P-24/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 195121,95 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa organizacja, w tym: przygotowanie repertuaru, organizacja, koordynacja. 11. Przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca lub Podwykonawca będzie za-trudniać na podstawie umowy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.) o których mowa w art. 95 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, osoby wykonujące następujące czynności: montaż, ob-sługa i demontaż we wskazanych lokalizacjach i w określonym czasie zaplecza technicznego nie-zbędnego do wykonania przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony przez zatrudnienie nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników.
i przeprowadzenie w dniach 24.06.2023 r. – 31.08.2023 r. projektu „Letnie kino plenerowe na Targówku” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Wydarzenie ma na celu tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze poprzez uzupełnienie oferty kulturalnej dzielnicy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92130000-1 - Usługi projekcji filmów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna wykonawcę, który :
1. Wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 usługi polegające na organizacji kina plenerowego, każda o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł brutto
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą
oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w ust. 1) musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego,
do złożenia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
rodzaju, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz, których usługi
zostały wykonane zgodnie z warunkiem określonym w Dziale VI ust. 1 pkt 1 SWZ – wg wzo-ru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
2) dowodów określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

lista tytułów filmów zaproponowanych do emisji – jako przedmiotowy środek dowodowy – załącznik 5 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożone środki dowodowe są niekompletne Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy PZP.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zawartość oferty, oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu:
1) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty;
2) załączenie do oferty oświadczenia wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 3 do SWZ;
3) załączenie do oferty oświadczenia wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ;
4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, załączenie do oferty oświadczeń, o których mowa w pkt. 2) i 3) dotyczących każdego podmiotu;
5) w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załączenie do oferty oświadczeń, o których mowa w pkt. 2) i 3) dotyczących każdego podmiotu wraz z zobowiązaniem każdego podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby (tj. jaki ro-dzaj zasobu jest udostępniony),
b) sposób wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy
wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego przy wykonywaniu zamówienia,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności doty-czą (czy podmiot będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia);
6) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwa) potwierdzającego, że oferta
została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy;
7) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa –
dokument zawierający dowody, o którym mowa w ust. 6 SWZ;
8) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia – oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Opisane w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w paragrafie 8 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-27

Zobacz inne

Prawo