Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Czajków, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00222540/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Czajków

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czajków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czajków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: -

1.5.2.) Miejscowość: Czajków

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-524

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627311006

1.5.8.) Numer faksu: 627311034

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugczajkow@xl.wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czajkow-gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czajków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-858d06c0-f564-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00222540

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00340554/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Czajków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-858d06c0-f564-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Zamawiający wyznacza następujące osoby do
kontaktu z wykonawcami: Pan Marcin Bednarek tel. 627311006, e-mail: gospodpadami.czajkow.gmina@gmail.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako
załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług
Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czajków , Czajków
39, 63-524 Czajków, tel.: (62) 731-10-06, e-mail: ugczajkow@xl.wp.pl . Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można
się z nim skontaktować listowanie na adres: Czajków 39, 63-524 Czajków lub przez e-mail: ugczajkow@xl.wp.pl, Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp,5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z
art. 97 ust. 1Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 6) obowiązek podania
przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z Pzp,7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO,
posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, b) na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *, c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**, d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO, c) na
podstawie art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych
pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na
których powstają odpady komunalne z terenu gminy Czajków tj. szkół i placówek administracji publicznej zlokalizowanych
na terenie Gminy Czajków oraz wyposażenie wszystkich właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady zgodnie z
Regulaminem utrzymania czystości i porządku. 2.15. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i
zagospodarowaniu odpadów komunalnych gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Przedmiotem Zamówienia jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych polegająca
na przejeździe i załadunku odpadów zgodnie z harmonogramem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
wykonawców w zakresie każdego kryterium: cena i dodatkowa gwarancja. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która
uzyska największą ilość punktów procentowych zsumowanych w ramach dwóch kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.1. Warunki udziału w postępowaniu:
5.1.1 O udzielenie niniejszego Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 57 Pzp,
dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli przedstawi: a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 15 kwietnia 2021 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2022 r., poz.
2519), b) Wpis do rejestru BDO,
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał/wykonuje w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej
1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości w ilości nie mniejszej niż 2000 Mg. 3) Dysponowania potencjałem technicznym: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca:
a) będzie dysponował na czas realizacji zadania:
- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
- co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej.
- co najmniej 1 pojazdem z zabudową „hakową” przystosowanego do obsługi kontenerów wyposażonych w urządzenia załadowcze W/w pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz muszą być wyposażone w
system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie,
przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów–całość z możliwością sprawdzenia danych archiwalnych min. 30 dni wstecz.
b) posiada bazę magazynowo – transportową:
- usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy,
- usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny,
- wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,
- wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,
- wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,
- wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, - wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
- na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).
UWAGA: 􀀀 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził spełnianie warunków określonych w w/w Rozporządzeniu na dzień składania ofert .Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym treści oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego dysponowania potencjałem
technicznym. Weryfikacja nastąpi przed wyborem najkorzystniejszej oferty.
4) Osoby zdolne do wykonania Zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, w formie złożonego zaświadczenia, że
osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ważnego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1
000 000 zł.
6) Nie podlega wykluczeniu na podstawie art.109 ust 1 pkt 1,4,5, 7-10 ustawy PZP
5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ppkt. 5.1.1. na podstawie złożonego wraz z ofertą
oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu i na podstawie złożonych dokumentów żądanych przez
Zamawiającego wymienionych w pkt. 7 SWZ.
5.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie Wykonawca spełnia/nie spełnia
poszczególne warunki i będzie oparta na informacjach zawartych w dokumentach złożonych przez Wykonawcę.
5.4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i wymagań określonych przez
Zamawiającego lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba
ze mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone
na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.
5.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5.6. Wykonawca ma bezwzględny zakaz pobierania jakichkolwiek opłat od właścicieli nieruchomości za udostępnianie
pojemników, worków i odbiór odpadów czy też usługi w ramach PSZOK.
5.7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności w zakresie przeładunku odpadów, ich transportu, spraw formalnoprawnych
związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
5.8. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o
pracę osoby zaangażowane bezpośrednio przy wykonywaniu czynności świadczenia usługi odbioru odpadów. Szczegółowy
sposób dokumentowania osób, o których mowa w 95 ustawy PZP, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli
spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych
wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte są w umowie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wpis do rejestru działalności regulowanej,
8.2. Wpis do rejestru BDO,
8.3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych co najmniej 1 usługi tożsamej z
przedmiotem zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie (referencje).
8.4. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji Zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
8.5. Oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
8.6. Opłaconą polisę, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem Zamówienia.
8.7. Informacja o obowiązku podatkowym u Zamawiającego – załącznik nr 8 do SWZ
8.8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 8.9. Aktualne oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zał. nr 9 do SWZ,
8.10. Aktualne oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne - zał. nr 9 do SWZ,
8.11. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) z późn. zm. - zał. nr 9 do SWZ
8.12. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 10 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wg opisu w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych
na podstawie art. 455 Ustawy PZP oraz art. 439 PZP.
2. W zakresie dotyczącym zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, na następujących zasadach:
a) pierwsza waloryzacja wynagrodzenia może być dokonana nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia podpisania umowy, a jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert,
b) Strona umowy składa pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy
w zakresie zmiany wynagrodzenia z uwzględnieniem miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z komunikatem Prezesa GUS za minimum ostatnich 6 zakończonych miesięcy od dnia złożenia wniosku, w przypadku gdy suma tych wskaźników będzie różna od +/- 8%,
c) wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne
i prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy oraz dokumenty potwierdzające konieczność wprowadzenia ww. zmiany, w szczególności Strona będzie zobowiązana wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na kalkulację ceny ofertowej,
d) wniosek powinien obejmować jedynie te analizowane koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,
e) obowiązek wskazania wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia należy do Strony składającej wniosek, pod rygorem odmowy dokonania zmiany przedmiotowej umowy przez Zamawiającego,
f) Strona, której złożono wniosek, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku oceni czy Strona wnioskująca wykazała rzeczywisty wpływ zmiany, na wzrost kosztów realizacji przedmiotowej umowy. Strony zastrzegają sobie możliwość wezwania wnioskodawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń. W przypadku zaakceptowania wniosku, Strony ustalą datę podpisania aneksu do umowy,
g) wprowadzenie zmian wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty, z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian,
h) zmiana umowy skutkować będzie zmianą wynagrodzenia, przy czym nie wcześniej niż od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podpisano aneks do umowy,
i) łącznie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z waloryzacji nie może przekroczyć w okresie obowiązywania niniejszej umowy wartości 3 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
lub łącznie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z waloryzacji nie może przekroczyć w okresie obowiązywania niniejszej umowy kwoty 20.000,00 zł.
3. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy "Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamowienia i zamieszczonego w podglądzie postepowania w zakładce "Informacje Podstawowe". Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki "Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postepowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo