Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Galewice, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00222542/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Galewice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Galewicach ” – oświetlenie, fotowoltaika .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Galewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855073

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieluńska 5

1.5.2.) Miejscowość: Galewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-405

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 627838618

1.5.8.) Numer faksu: 627838625

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@galewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.galewice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Galewicach ” – oświetlenie, fotowoltaika .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bfcc2335-f562-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00222542

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025723/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Prezdszkolnego w Galewicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/768732

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/galewice
https://platformazakupowa.pl/transakcja/768732
sekretariat@galewice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz.2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
8. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
9. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
1) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
11. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
12. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformy zakupowej, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres sekretariat@galewice.pl, z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności Formularz oferty) wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Szczegóły zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 roz. Parlamentu Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fiz. w związku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp. o ochronie danych) dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osob.jest Urząd Gminy siedzibą w Galewicach reprezentowany przez Wójta Gminy Galewice. Może się Pani/Pan kontaktować z nim w następujący sposób - listownie na adres: ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice lub za pośrednictwem poczty elekt. pod adresem sekretariat@galewice.pl.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osob. proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, w następujący sposób - listownie na adres: ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice lub za pośrednictwem poczty elekt. pod adresem inspektor@myiod.pl.
3. Pani/Pana dane osob. przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postęp. o udzielenie zamówienia publ. oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publ. oraz jej realizacji, a także udokumentowania postęp. o udzielenie zamówienia publ. i jego archiwizacji.
4. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
• ustawa z dnia 11 września 2019 r. Pzp
• rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postęp.o udzielenie zamówienia
• ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Pani/Pana dane osob. w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publ. będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych jest to okres 5 lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postęp. w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
7. Posiada Pan/Pani:
• prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dot.;
• prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osob., przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publ. w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
• w prawo do usunięcia danych osob.
• prawo do przenoszenia danych osob.,
• prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osob., gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Szczegóły zawiera SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIiRG.MB.2.IG.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 640587,04 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 274371,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

a) dostawa, montaż i uruchomienie instalacji elektrycznych i teletechnicznych:
 demontaż istniejących opraw oświetleniowych świetlówkowych w ilości 296 szt. w 44 pomieszczeniach szkolnych różnego przeznaczenia,
 montaż nowych opraw energooszczędnych ledowych w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę projekt oświetlenia pomieszczeń – wstępne założenia to montaż ok. 215 szt.( klasy), 56 szt. (pozostałe pomieszczenia) oraz 2 szt. (oprawy zewnętrznych),
 Oprawy zastosowane w pozostałych pomieszczeniach maja być wyposażone w programowalny zasilacz, sensorykę, detektor ruchu oraz analizę poziomu oświetlenia pozwalająca na dostosowanie się poziomu natężenia światła do warunków panujących w otoczeniu. W przypadku braku ruchu w obszarze oprawy płynna, dwustopniowa redukacja strumienia,
 zasilania urządzeń wraz z doprowadzeniem przewodów,
 montaż opraw oświetlenia awaryjnego – ok. 20 szt.,
 Wykucie i zaprawianie bruzd, gruntowanie podłoża i malowanie powierzchni zaprawionej,
 utylizację zdemontowanych opraw i świetlówek,
 wykonanie dokumentacji powykonawczej oświetlenia i pomiar natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, oprawy winy posiadać deklarację CE oraz certyfikat ENEC oraz spełniać wymagania obowiązującej normy PN-EN.

b) dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z przekazaniem do eksploatacji i potwierdzenia przyjęcia przez właściwy Zakład Energetyczny zgłoszeń przyłączenia do sieci elektroenergetycznej instalacji bez uwag oraz obsługę gwarancyjną i serwisową:
 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej i uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, ekspertyz, decyzji administracyjnych, analiz, opracowań i materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
 montaż konstrukcji pod panele PV,
 montaż paneli PV na konstrukcji specjalnie przeznaczonej do tego celu wymagającej jak najmniejszej ingerencji w pokrycie dachowe. Wszelkie przebicia wierzchniej warstwy dachu muszą być skutecznie naprawione i zabezpieczone przed dostępem wody,
 ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej,
 modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,
 montaż rozdzielnic PV – rozdzielnica AC i DC,
 montaż układu automatyki,
 wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,
 uruchomienie układu i regulacje oraz rozruch całości instalacji z wykonaniem wymaganych pomiarów elektrycznych,
 wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotowej instalacji wraz z załączeniem stosownych certyfikatów i atestów dotyczących zastosowanych rozwiązań i zainstalowanych urządzeń,
 wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,
 zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,
 wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody,
 uszczelnienie przepustów,
 uszczelnienie konstrukcji dachu ( łączeń płyt dachowych przed położeniem instalacji PV),
 wykonanie ekspertyzy nośności dachu z opiniom potwierdzającą możliwość zamontowania paneli fotowoltaicznych na wskazanym dachu w STWiOR.
 zgłoszenie przedmiotowej instalacji do ZE i PSP. Wykonanie procedury przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej oraz doprowadzenie do zainstalowania licznika dwubiegunowego przez dystrybutora energii elektrycznej,
 Instalacja urządzenia monitorującego które zbiera wszystkie dane z falownika po stronie systemu, informującego o statusie instalacji w danym momencie, co oznacza, że powinno ono zawierać rejestrator danych , oferujący opcje archiwizacji i przetwarzania danych . Zapewnić bezpłatny pełny – zdalny i lokalny dostęp dla użytkownika oraz posiadać możliwość powiadamiania z a pomocą sms-a i e-maila o wystąpieniu awarii. Urządzenie powinno posiadać moduł komunikacyjny, który może współpracować z urządzeniami wielu producentów falowników. Powinno ono dawać możliwość zalogowania się w sieci w charakterze administratora lub gościa w celu podglądu bieżących parametrów pracy instalacji,
 szkolenie z obsługi.


c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w STWiOR oraz przedmiarze robót. Oferta powinna obejmować komplet dostaw, prac budowlanych i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia, łącznie ze skutecznym przeprowadzeniem formalności związanych z oddaniem do użytkowania i przekazania Zamawiającemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe i elementy, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania oraz wymaganych prac konserwacyjnych jak również dla uzyskania gwarancji
Szczegóły zawiera SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Nr kryterium Nazwa kryterium Waga kryterium
I Cena brutto (C) 60 %
II Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia (G) 40%

Oferty nieodrzucone oceniane będą wg wzoru:
O = C + G, gdzie:
O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert
C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena oferty brutto
G = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia.


Kryterium I – cena brutto - C


Zamawiający dokona oceny cen ofertowych brutto wskazanych przez Wykonawców w formularzu ofertowym. Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 60 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie poniższego wzoru:

C = (Cn / Cb) x 100 x 60%
Gdzie:
Cn – najniższa cena oferty, Cb – cena oferty badanej

Kryterium II – długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia - G

Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane, dostawy , montaż oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy. Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty.
Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium gwarancja stosując poniższe zasady:
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 84 miesięcy lub więcej, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów. Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 84 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 60 a 84 miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:

G = (Gb / Gm) x 100 x 40%

Gm. - najdłuższy oferowany okres gwarancji, nie więcej niż 60 m/cy,
Gb - okres gwarancji podany w badanej ofercie.

Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż wymagane minimum, czyli 36 miesięcy, zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w formularzu oferty żadnego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje minimalny okres gwarancji, czyli 60 miesięcy i nie przyzna punktów.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia tj.
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ (Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia oświadczenia, w przypadku gdy ofertę w postępowaniu złoży tylko jeden wykonawca).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (formularz oferty - załącznik nr 1 :
a) Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie (wstępne oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP), że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczenia z postępowania - wg wymogu zał. nr 2 do SWZ,
b) potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy,
- Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
- Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w w/w lit b), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
- jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w w/w lit b), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
c) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
d) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wg zał. Nr 3– jeśli dotyczy
e) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy
f) wykaz rozwiązań równoważnych – jeżeli dotyczy
g) dowód wniesienia wadium.
Szczegóły zawiera SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 zł).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Galewicach
97 9256 0004 5500 0257 2000 0010
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: RIiRG.MB.2.IG.2023”.
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe
i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie
z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wstępne oświadczenie (zał. Nr 2) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy robót budowalnych/dostaw/usług wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 3 do SWZ.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
5. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
6. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
2) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
3) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: wstępne oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierająca co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu umowy,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
8. Spółka cywilna traktowana będzie jako wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

umowy.
3. Oprócz przypadków, o których mowa w art.455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp, na podstawie art.455 ust.1 pkt 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności :
1) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:
a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, temperatury +30℃, temperatury -5℃) powodujących wstrzymanie lub przerwanie całości wykonanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie,
b) ujawnienie niezinwentaryzowanych urządzeń obcych i konieczność wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub przełożeniem,
c) wstrzymania przez zamawiającego wykonania robót niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,
-okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu na czas nie dłuższy niż o czas trwania którejkolwiek z w/w przesłanek uzasadniających taką zmianę. Jeżeli ww. okoliczności nastąpiły po przekazaniu placu budowy, muszą zostać udokumentowane wpisem do wewnętrznego dziennika budowy dokonanym przez Inspektora Nadzoru, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Za przedłużenie terminu realizacji zadania Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę.
2) Zmiana podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy może nastąpić za pisemną zgodą Zamawiającego wtedy, gdy Wykonawca wystąpi z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego. W przypadku, gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nowy podwykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca tj. pozwalający spełnić warunki podane w SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku:
a) wprowadzenia nowego podwykonawcy,
b) rezygnacji podwykonawcy,
c) zmiany podwykonawcy,
d) zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców.
– przy czym okoliczności te nie mogą być wywołane zawinionym zachowaniem Wykonawcy.
3) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/galewice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

Zobacz inne

Prawo