Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kościerzyna, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00222699/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA KOŚCIERZYNA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zadania – Budowa drogi gminnej Niedamowo-Hamerbark

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOŚCIERZYNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675184

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strzelecka 9

1.5.2.) Miejscowość: Kościerzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-400

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 58 6865980

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@koscierzyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://koscierzyna.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administracja publiczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zadania – Budowa drogi gminnej Niedamowo-Hamerbark

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c869273e-f54b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00222699

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007341/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zadania – Budowa drogi gminnej Niedamowo-Hamerbark

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna
8. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest pracownik Zamawiającego pod względem merytorycznym Pan Szymon Malek pod względem proceduralnym P. Katarzyna Wysiecka-Szamocka.
9. Wszelkie informacje, w tym wezwania od zamawiającego zostaną przekazane wykonawcy na adres e-mail wskazany przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści (SWZ).
11. Zamawiający będzie obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, odbierania dokumentów elektronicznych, wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
4. Zalecenia:
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: − .zip − .7Z
3) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
4) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
5) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
6) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
7) Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
8) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 9.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: inspektor25052018@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu dla Zamawiającego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Budowa drogi gminnej Niedamowo-Hamerbark.
Nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową - robót budowlanych: branży drogowej. W szczególności z dokumentacją projektową na roboty budowlane w wersji elektronicznej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/753315
Zamówienie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zgodnie z zapisami art. 91 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że nie dokonuje podziału zamówienia na części.
Dokonanie wymuszonego podziału zamówienia na zbyt małe części mogłoby spowodować niskie zainteresowanie tym zamówieniem nawet wśród wykonawców z sektora MŚP.
Wobec powyższego podział tego zamówienia jest niezasadny.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
4. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez wykonawców,
o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
8. Zatrudnienie.
Zapisy dotyczące wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy – art. 95 ust. 1 ustawy Pzp – nie dotyczy. Podstawą prawną do określenia, czy czynności wykonywane przez pracowników wykonawcy/podwykonawcy polegają na wykonywaniu pracy, stanowi art. 22 paragraf 1 Kodeksu pracy. Wg opinii UZP osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych ani dołączania katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacjach określonych w art. 93 ustawy Pzp.
13. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie zamówienia dokonywane będą w PLN.
14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
15. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób uwzględniający wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

wartość punktowa wagi w %
Cena oferty 60 %
Ilość pobytów na budowie w ciągu 1 tygodnia 40%

Kryteria oceny ofert oparte są na systemie punktowym.

Sposób oceny ofert:
Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z kryteriów, zgodnie z wzorem:

PO = PK1 + PK2

PO – liczba punktów przyznanych ofercie
PK1 – liczba punktów dla kryterium „Cena”
PK2 – liczba punktów dla kryterium „ilość pobytów na budowie w ciągu 1 tygodnia”

Dla kryterium: „Cena”

PK1 = (CN / CR x 60%) x 100

PK1 – liczba punktów dla kryterium „Cena”
CN – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
CR – cena oferty badanej


Ilość pobytów na budowie w ciągu 1 tygodnia 40%

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

Kryterium „ilość pobytów na budowie w ciągu 1 tygodnia „ będzie rozpatrywane na podstawie określenia ilości pobytów inspektora nadzoru branży drogowej na budowie (w trakcie prowadzenia robót budowlanych) w ciągu 1 tygodnia, która zostanie podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Ilość punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym:
1 raz w tygodniu – 0 pkt
2 razy w tygodniu 20 pkt
3 razy w tygodniu 30 pkt
4 razy w tygodniu 40 pkt
Wykonawca może przyjąć następującą ilość pobytów w ciągu 1 tygodnia:1,2,3,4 Minimalna wymagana przez Zamawiającego ilość pobytów na budowie w ciągu 1 tygodnia to 1. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni lub wypełni niewłaściwie formularz ofertowy w zakresie kryterium „ilość pobytów na budowie w ciągu 1 tygodnia” Zamawiający przyjmie 1 i przyzna 0pkt.

Informacje dotyczące ilości pobytów na budowie wykonawca poda w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość pobytów na budowie w ciągu 1 tygodnia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. O udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 112 ustawy Pzp), mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie;

4) zdolności technicznej lub zawodowej


Wykaz osób
Wykonawca musi wykazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobami podając podstawę do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

- inspektor branży drogowej - minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanego doświadczenia kwalifikacji i uprawnień bu-dowlanych, dopuszcza doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia, które zostały wydane na podsta-wie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z uwzględnieniem ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawo-dowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

- wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Załącznik nr 5 SWZ (wykaz osób, kwalifikacje).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale VI ust. 2 i ust. 9 SWZ oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakresie wskazanym w rozdziale VII ust. 2 SWZ – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3) W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu, które zostały przewidziane względem wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

4) W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru).

7) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
8) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
400,00 zł (słownie: czterysta złotych);
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1.pieniądzu;
3.2.gwarancjach bankowych;
3.3.gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
a) 4.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Kościerzynie 36832800072001000755160004;
z podaniem tytułu: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zadania - Budowa drogi gminnej Niedamowo-Hamerbark.”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1.musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 uPzp.
5.2.z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5.3.powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
5.4.termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5.5.w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5.6.beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna;
5.7.w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 uPzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 uPzp. zostanie odrzucona .
7.Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 uPzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa w Rozdziale X ust. 7 pkt 1) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie
o którym mowa w Rozdziale VII ust. 11 SWZ z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy
1. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych.
3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
4. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
5. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiający : Szymon Malek
2) Wykonawca: …………………………………...
Zmiana osób wymienionych wyżej wymaga uprzedniego zgłoszenia tego faktu stronie umowy na piśmie z zachowaniem trzy dniowego terminu przed planowaną zmianą. Przedmiotowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego.
7. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 2. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w niniejszej SWZ za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-24

Zobacz inne

Prawo