Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rząska, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00222868/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Prace konserwacyjno – naprawcze na terenie kompleksu wojskowego przy
ul. Ułanów w KRAKOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121506645

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 2

1.5.2.) Miejscowość: Rząska

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-199

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 35wog.szp1@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: 35wog.wp.mil.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace konserwacyjno – naprawcze na terenie kompleksu wojskowego przy
ul. Ułanów w KRAKOWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4626802c-f56a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00222868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017709/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Prace konserwacyjno – naprawcze na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów w KRAKOWIE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/35wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/35wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: z wymaganiami zawartymi w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 24/INFR/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 169729,32 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy nawierzchni dróg wewnętrznych znajdujących się na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów w Krakowie.

Stan istniejący:
Istniejące nawierzchnie dróg wewnętrznych z asfaltu lanego, utwardzone z kruszyw naturalnych lub betonowe w złym stanie technicznym; duże ubytki, dziury, spękania
i zapadnięcia, gromadzące wodę lub błoto, krawężniki i obrzeża uszkodzone, skorodowane lub brakujące w dużej ilości krawężniki betonowe.

Zakres prac remontowych obejmował będzie:
 roboty w zakresie parkingów;
 roboty budowlane w zakresie budowy dróg;
 roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

UWAGA:
a) Prace remontowe będą się odbywały w kompleksie czynnym.
b) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia jest terenem zamkniętym w rozumieniu
art. 4, ust. 2a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021, poz. 1990 z późn. zmianami).
c) Realizacja robót remontowych może odbywać się w dni robocze w godzinach od godz. 7.00 do 15.00 lub w terminach uzgodnionych z Użytkownikiem tj. Dowódcą Jednostki Wojskowej oraz przedstawicielami Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zawiera dokumentacja obejmująca:

a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWIORB).
b) Przedmiary inwestorskie.

4.2.5.) Wartość części: 125897,76 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium gwarancji jakości wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi zewnętrznych, wejściowych, w budynkach
nr 1, nr 2 i biura przepustek w kompleksie wojskowym przy ul. Ułanów w Krakowie.

Stan istniejący:
Istniejące drzwi metalowe są wyeksploatowane, niedomykające się z powodu odspojenia zawiasów od ościeżnic i zdeformowanej konstrukcji skrzydeł drzwiowych. W stanie wizualnym niezadowalającym; odpryski lakieru, wgięcia i zadrapania. Niewystarczające docieplenie stref nie oszklonych.

Zakres prac remontowych obejmował będzie:
 roboty budowlane
 roboty rozbiórkowe
 roboty murarskie i murowe
 montaż konstrukcji metalowych
 instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
 instalowanie wyrobów metalowych
 tynkowanie
 pokrywanie podłóg i ścian
 roboty malarskie


UWAGA:
a) Prace remontowe będą się odbywały w kompleksie czynnym.
b) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia jest terenem zamkniętym w rozumieniu
art. 4, ust. 2a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021, poz. 1990 z późn. zmianami).
c) Realizacja robót remontowych może odbywać się w dni robocze w godzinach od godz. 7.00 do 15.00 lub w terminach uzgodnionych z Użytkownikiem tj. Dowódcą Jednostki Wojskowej oraz przedstawicielami Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zawiera dokumentacja obejmująca:

a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWIORB).
b) Przedmiar inwestorskie.

4.2.5.) Wartość części: 43831,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium gwarancji jakości wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Posiadania zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia:
Zamawiający wymaga wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

dla części nr 1:

 co najmniej dwie realizacje umów na roboty remontowo – budowlane, o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto;

dla części nr 2:

 co najmniej dwie realizacje umów na roboty remontowo – budowlane, o łącznej wartości nie mniejszej niż 53 000,00 zł brutto;

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty.

Na etapie składania ofert Wykonawca w Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia „JO” (zał. nr 6 do SWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia.
Wykaz wykonanych robót budowlanych (zgodnie z zał. nr 5 do SWZ) oraz dowody określające czy wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane zostały wykonane należycie, lub inne dokumenty określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy Pzp.


b) Posiadania zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami:

a. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedmiotu zamówienia oświadczył, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi i niezbędnymi do wykonania zamówienia posiadającymi wymagane prawem uprawnienia do wykonania zamówienia tj.:

dla części nr 1:

 Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń;

dla części nr 2:

 Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń;


Na etapie składania ofert Wykonawca w Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia „JO” (zał. nr 6 do SWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami.

Wykaz ww. osób (tj. zał. nr 4 do SWZ) Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy Pzp.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy oryginałów lub kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia z właściwego Oddziału Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej.

3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp (rozdział VIII pkt 2 ppkt 2), jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjantów) posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane – jeżeli jest wymagany,
4. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania osobami – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjantów).
5. Zamawiający wymaga aby zdolnością zawodową w zakresie doświadczenia wykazał się co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjantów). Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia przez dwóch lub więcej członków konsorcjum.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3) Oświadczenie o aktualności informacji zwartych w oświadczeniu JO – (zał. nr 7),o których mowa w art 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
Wykaz wykonanych robót budowlanych o którym mowa z Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4 lit. a – załącznik nr 5 do SWZ;
2) Wykaz osób o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4 lit. b - załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemne

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/35wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30

Zobacz inne

Prawo