Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Radzyń Podlaski, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00222888/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa środków dezynfekcyjnych do magazynu apteki szpitalnej na potrzeby SPZOZ w Radzyniu Podlaskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308407

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wisznicka 111

1.4.2.) Miejscowość: Radzyń Podlaski

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-300

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzozrp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: spzozrp.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00222888

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00211797

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty przedmiotowe, na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania, cechy i kryteria opisane w SWZ, a w szczególności: katalogi, ulotki, opisy, zdjęcia, karty katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające opisy, cechy i kluczowe parametry techniczne wskazane w Załączniku nr 3.1-3.12 do SWZ z oznaczeniem numeru pozycji. Jeżeli katalogi, ulotki, opisy, zdjęcia, karty katalogowe nie będą określały cech i parametrów wskazanych w załączniku nr 3.1-3.12 do SWZ, Zamawiający w odniesieniu do tych cech i parametrów wymaga dostarczenia oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela określającego cechy i parametry oferowanych produktów.
2. Zamawiający wymaga dokumentów (badań) w języku polskim potwierdzające skuteczność działania poszczególnych preparatów dezynfekcyjnych na drobnoustroje w wymaganych normach. Dokumenty szczegółowo wskazane w formularzach asortymentowo-cenowych zał. 3.1-3.12 do SIWZ.

Po zmianie:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty przedmiotowe, na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania, cechy i kryteria opisane w SWZ, a w szczególności: katalogi, ulotki, opisy, zdjęcia, karty katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające opisy, cechy i kluczowe parametry techniczne wskazane w Załączniku nr 3.1-3.12 do SWZ po zmianie z oznaczeniem numeru pozycji. Jeżeli katalogi, ulotki, opisy, zdjęcia, karty katalogowe nie będą określały cech i parametrów wskazanych w załączniku nr 3.1-3.12 do SWZ po zmianie, Zamawiający w odniesieniu do tych cech i parametrów wymaga dostarczenia oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela określającego cechy i parametry oferowanych produktów.
2. Zamawiający wymaga dokumentów (badań) w języku polskim potwierdzające skuteczność działania poszczególnych preparatów dezynfekcyjnych na drobnoustroje w wymaganych normach. Dokumenty szczegółowo wskazane w formularzach asortymentowo-cenowych zał. 3.1-3.12 do SWZ po zmianie.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:
1. Na ofertę składają się:
1) uzupełniony formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
2) uzupełniony formularz asortymentowo-cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 3.1-3.12 do SWZ
2. Wraz z ofertą, Wykonawca ma obowiązek złożyć:
1) Dokumenty oraz oświadczenia wskazane w Rozdziale VI A w zakresie w jakim zostały tam określone jako składane wraz z oferta;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
3) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym: pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo udzielone liderowi - o ile dotyczy;
5) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w VI cz. B ust. 1.
6) potwierdzenie wniesienia wadium, a w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).

Po zmianie:
1. Na ofertę składają się:
1) uzupełniony formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
2) uzupełniony formularz asortymentowo-cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 3.1-3.12 do SWZ po zmianie
2. Wraz z ofertą, Wykonawca ma obowiązek złożyć:
1) Dokumenty oraz oświadczenia wskazane w Rozdziale VI A w zakresie w jakim zostały tam określone jako składane wraz z oferta;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
3) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym: pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo udzielone liderowi - o ile dotyczy;
5) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w VI cz. B ust. 1.
6) potwierdzenie wniesienia wadium, a w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).

Zobacz inne

Prawo