Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sanok, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00223020/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

POWIAT SANOCKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji dla inwestycji „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sanoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SANOCKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440703

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Sanok

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-500

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.4.7.) Numer telefonu: 13 46 52 942

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat-sanok.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiat-sanok.pl/bip/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00223020

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00222422

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sanoku o sale sportową” które obejmuje w szczególności:
1.1 sporządzenie mapy do celów projektowych,
1.2 sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia (jeśli dotyczy),
1.3 sporządzenie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego (jeśli dotyczy),
1.4 opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego do pozwolenia na budowę,
1.5 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane)
1.6 sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót,
1.7 opracowanie STWiORB,
1.8 wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne (w tym branżowe w przypadku kolizji z sieciami) wymagane przepisami, niezbędne uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,
1.9 uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
1.10 pełnienie nadzoru autorskiego w wymiarze do 2 pobytów na budowie.
1.11 aktualizację kosztorysów inwestorskich – do 14 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego.
2. Dokumentację należy opracować zgodnie z załączoną koncepcją oraz dokumentacją geologiczno – inżynierską stanowiącymi Załącznik Nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Zabrania się Wykonawcy stosowania w dokumentacji nazw własnych, wskazania marki lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszelkie materiały i urządzenia należy opisać poprzez wskazanie minimalnych wymagań, co do ich parametrów technicznych i eksploatacyjnych, bądź użytkowych jakie winny one spełniać.
4. Dokumentacja projektowa oraz pozostałe opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, należy wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz zgodnie z aktualnymi na dzień ich sporządzania, obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób pozwalający na uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych i umożliwiający ich prawidłowe wykonanie oraz w oparciu o koncepcję uniwersalnego projektowania z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
5. W rozwiązaniach projektowych należy przewidzieć najbardziej współczesne i równocześnie wysoce ekonomiczne oraz funkcjonalne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, zapewniające wieloletnią trwałość oraz wysoką jakość nowo powstałej infrastruktury. Rozwiązania projektowe należy dobierać w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
6. Zamawiający nie wymaga od wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

Po zmianie:
1.1. Przedmiotem zamówienia opracowanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej, w tym projektu architektoniczno - budowlanego, branżowych projektów technicznych (wykonawczych), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót dla inwestycji „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sanoku na działce nr ewid 58/153 w obrębie dzielnicy Olchowce” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Planowana powierzchnia użytkowa nie powinna przekroczyć 3 000m2. Ośrodek dysponuje minibusem do przewozu osób niepełnosprawnych dla którego należy przewidzieć zadaszone miejsce parkingowe. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy to placówka edukacyjno-wychowawcza dla dzieci upośledzonych umysłowo, wobec których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego. Z placówki korzystają dzieci i młodzież w wieku od 1 do 24 roku życia. Teren pod przeznaczony pod planowaną inwestycję to północna połowa działki nr ewid 58/153 w obrębie dzielnicy Olchowce zlokalizowana jest w północno – zachodniej części dzielnicy, w odległości ok. 100 m na zachód od ul. Witkiewicza. Leży w terenach po zlikwidowanej jednostce wojskowej. W otoczeniu przeważają grunty niezabudowane oraz tereny zielone. Działka ma nieregularny kształt w formie wieloboku. Jest nieogrodzona, w przeważającej powierzchni porośnięta samosiewami drzew i krzewów. Na działce posadowionych kilka nieczynnych słupów oświetleniowych oraz fragmenty podmurówek zniszczonych ogrodzeń. Od strony południowo – zachodniej działka sąsiaduje z działką niezabudowaną, za którą znajduje się stadion sportowy, a dalej na zachód budynki Komendy Powiatowej Policji. W razie konieczności istnieje możliwość pozyskania działki o numerze ew. 58/170 należącej do Miasta Sanoka. Wschodnia granica działki biegnie wzdłuż drogi o nawierzchni z płyt betonowych, która stanowi dojazd do działki od strony ul. Witkiewicza. Wzdłuż wschodniej granicy tej drogi biegnie wysoka, stroma skarpa zabezpieczona w południowej części murem oporowym. Powyżej muru na wzniesieniu znajduje się nieruchomość zabudowana pięciokondygnacyjnym budynkiem wielomieszkaniowym. Działka jest nieuzbrojona, wszystkie podstawowe sieci znajdują się na działce, na której posadowiony jest wspomniany wyżej budynek wielomieszkaniowy. Teren planowanej inwestycji objęty jest MPZP dla dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa i oznaczony jako 2U/MW.
1.2. Zamawiający zaleca Wykonawcom sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, przeprowadzenie wizji lokalnej.
1.3. Wykonawca ma obowiązek:
1. na bieżąco konsultowania z Zamawiającym treści przygotowywanych dokumentów do czasu ich ostatecznego przyjęcia przez Zamawiającego,
2. opracowanie, w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy, koncepcji projektowej uwzględniającej planowany program funkcjonalno-użytkowy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, obejmującą rzuty poszczególnych kondygnacji, plan zagospodarowania terenu, widoki elewacji, w co najmniej w 2 wariantach realizacyjnych- w 2 egz. oraz wersji cyfrowej,
3. aktualizacji i podziału kosztorysu inwestorskiego przez okres 3 lat od daty odbioru dokumentacji technicznej, którą należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia,
4. uzyskania w imieniu zamawiającego wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, opracowań technicznych, uzgodnień i decyzji (w tym prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę) w celu realizacji robót budowlanych dotyczących inwestycji,
5. przeprowadzenia badań geologicznych i innych badań, ekspertyz, sprawdzeń etc. niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji,
6. zapewnić nadzór autorski.
1.4. Zamawiający na prawo wglądu w materiały oraz wnoszenia uwag na każdym etapie realizacji umowy.
2. Dokumentację należy opracować zgodnie z założeniami funkcjonalno – użytkowymi nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku zawartymi w Załączniku Nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Zabrania się Wykonawcy stosowania w dokumentacji nazw własnych, wskazania marki lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszelkie materiały i urządzenia należy opisać poprzez wskazanie minimalnych wymagań, co do ich parametrów technicznych i eksploatacyjnych, bądź użytkowych jakie winny one spełniać.
4. Dokumentacja projektowa oraz pozostałe opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, należy wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz zgodnie z aktualnymi na dzień ich sporządzania, obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób pozwalający na uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych i umożliwiający ich prawidłowe wykonanie oraz w oparciu o koncepcję uniwersalnego projektowania z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
5. W rozwiązaniach projektowych należy przewidzieć najbardziej współczesne i równocześnie wysoce ekonomiczne oraz funkcjonalne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, zapewniające wieloletnią trwałość oraz wysoką jakość nowo powstałej infrastruktury. Rozwiązania projektowe należy dobierać w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Zobacz inne

Prawo