Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ośno Lubuskie, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00223142/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Ośno Lubuskie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim – etap V

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ośno Lubuskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Ośno Lubuskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-220

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 957576029

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@osno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim – etap V

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73877cda-f47a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00223142

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023890/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim – etap V

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/osno/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/osno/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/osno/proceedings
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Zalecenia:
a) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
b) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
c) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
d) dopuszcza się także wykorzystanie formatu .rar.
e) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
f) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
g) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
h) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
i) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
j) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
k) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email (patrz pkt. XVI.3 SWZ).
6. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków.
7. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
8. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
9. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
10. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ośna Lubuskiego, zwany dalej „Administratorem”z siedzibą w Ośnie Lubuskim ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, tel. + 48 95 757 60 29, email: urzad@osno.pl).2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 8) Uprawnienia osób, których dane dotyczą szczegółowo zostały opisane w rozdz. I Postanowienia ogólne SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole lub załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.2) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.3) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZF.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim – etap V”.
2. Zadanie obejmuje konserwację muru kurtynowego z obu stron od baszty Zwinger w kierunku półbaszty Katowskiej na odcinku o długości około 14 mb do wysokości ceglanej nakrywy oraz konserwację dolnej, kamiennej część baszty Zwinger od strony wewnętrznej (od strony ul. Strażniczej), w tym m.in.:
a) ustawienie niezbędnych rusztowań;
b) oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych, usunięcie roślinności z muru;
c) wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapiennej murów z cegły zabytkowej – usunięcie wierzchniej wtórnej spoiny cementowej;
d) czyszczenie ścierne lub chemiczne murów – oczyszczenie muru kamiennego z kurzu, brudu, luźnych fragmentów przy użyciu pary wodnej i sprężonego powietrza;
e) wykonanie zabiegu dezynfekcji muru kamiennego preparatem bioaktywnym;
f) zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) – kamień nieporowaty; wykonanie dezynfekcji preparatem bioaktywnym - granit i podobne;
g) wzmocnienie i konsolidacja spoin w kamiennym wątku muru preparatem krzemoorganicznym;
h) spoinowanie murów z kamienia drobnego o przekroju spoiny do 0.01 m2 bez wykucia spoin – uzupełnienie spoinowania dobraną pod względem fakturalnym i kolorystycznym spoiną trassową z dodatkiem piasku płukanego; (naśladowcze uzupełnienie spoinowania murów);
i) uporządkowanie terenu budowy wraz z wywiezieniem odpadów.
3. Szczegóły rozwiązań projektowych zawiera projekt budowlany. Prace konserwatorskie opisane w programie prac konserwatorskich (załącznik do projektu budowlanego) należy wykonać jedynie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik
nr 10 do SWZ oraz przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ. Poglądowy zakres zaznaczony został na załączonych zdjęciach.
4. Mury obronne zostały wpisane do rejestru zabytków (w tym odcinek muru z basztą Zwinger), KOK-I-33/76. Mur zlokalizowany jest na obszarze Starego Miasta w Ośnie Lubuskim, tj. w obszarze objętym ochroną konserwatorską – historyczny układ urbanistyczny miasta Ośno Lubuskie nr rej. 57 III-19/59, 2163/75, KOK-I-11/76. Na obszarze inwestycji znajduje się stanowisko archeologiczne nr 5 na obszarze AZP 51-08/5.
5. Przy realizacji zamówienia należy bezwzględnie stosować się do zaleceń konserwatorskich zawartych w decyzji ZN-G.5142.1.2018 z dnia 25.01.2018 r. (ze zm.).
6. W przypadku, gdy jakikolwiek element opisu przedmiotu zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym,
a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, wymaganiach normatywnych itp. Powyższe należy rozumieć jako preferowanie typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Elementy równoważne posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w dokumentacji zamówienia standardów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zakres robót obejmuje zabezpieczenie, wzmocnienie, renowację, konserwację muru od strony zewnętrznej na odcinku pomiędzy Basztą Krzaków a basztą Wielką Chyżańską długości ok. 7 mb, w tym: naprawa uszkodzonych murów; odtworzenie wątków kamiennych oraz pierwotnych zapraw; wykonanie nowych spoin na wzór pierwotnych (historycznych); oczyszczenie powierzchni murów; usunięcie wegetacji roślinnej z korony muru oraz lica kurtyny; ręczne rozebranie części muru - uszkodzonych elementów do przemurowania; dezynfekcja miejsc występowania mchów i porostów; wykonanie wysokoalastycznych izolacji powierzchni poziomych z zaprawy uszczelniającej; wykonanie daszku dwuspadowego wraz
z podbudową na koronie muru z cegły ceramicznej pełnej na specjalistycznej zaprawie; usunięcie destruktów, kamienie osadzać na specjalistycznej zaprawie przeznaczonej do murowania ścian w obiektach zabytkowych.
Warunki zamówienia zgodne z projektowanymi postanowieniami umowy. Projektowane postanowienia umowy zostaną uzupełnione o zapisy wynikające ze złożonej oferty i przeprowadzonych negocjacji.
Termin realizacji - trzy miesiące od daty przekazania terenu budowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oferty będą oceniane dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje większa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny. Łączna ilość punktów = C + G.
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów.
3) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
4) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną.
5) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 4), Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6) Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku dotyczącego:

1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej należy wykazać, że wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie ich łącznej sytuacji finansowej, co oznacza, iż sumowaniu podlegać będą kwoty każdego z wykonawców.

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. W takim przypadku zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie łącznej sytuacji finansowej wykonawcy i podmiotów udostępniających zasoby, co oznacza, iż sumowaniu podlegać będą środki finansowe wykonawcy oraz każdego z innych podmiotów.

Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
1) należy wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, które polegały na wykonaniu prac renowacyjnych i/lub konserwatorskich związanych z zabezpieczeniem i/lub odnowieniem i/lub odrestaurowaniem zabytku nieruchomego.

Ocenie podlegać będzie fakt wykonania określonej w pkt. 2.1) roboty niezależnie od jej wartości. Warunek zostanie uznany za spełniony gdy wykonawca wykaże co najmniej dwukrotne wykonanie powyższych robót.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że posiada wymagane powyżej doświadczenie. Niedopuszczalne jest łączenie liczby robót wykonanych przez różnych wykonawców w ramach wymaganego powyżej doświadczenia, aby uzyskać wymaganą liczbę min. 2 wykonanych robót.
W przypadku, gdy żaden z wykonawców nie posiada wymaganego doświadczenia, może on polegać na doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, z uwzględnieniem zasad opisanych w zdaniu poprzednim.

2) należy wykazać dysponowanie przynajmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy i wykaże się posiadaniem uprawnień do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej
18-miesięczną praktyką na budowie przy zabytkach nieruchomych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź są uznawane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień budowlanych, dopuszcza się odpowiadające im uprawienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z uwzględnieniem art. 12a ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 220, ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie ich łącznego potencjału kadrowego.
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 118 ustawy Pzp. W takim przypadku zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie łącznego potencjału kadrowego wykonawcy i podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
4) Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie
z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt. XIII.1) SWZ, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego w pkt. XIII.3) SWZ może złożyć inne podmiotowe środki dowodowe, które
w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.
6) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji finansowej, o którym mowa
w pkt XIII.3) SWZ polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 118 ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
7) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
8) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

XVIII. PLIKI DO ZŁOŻENIA W TERMINIE SKŁADANIA OFERTY.
1) Oferta na wykonanie zamówienia - załącznik nr 1 SWZ.
2) Wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. XI SWZ.
3) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Każdy z wykonawców występujący wspólnie, musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu
z postępowania.
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
3) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą (jeżeli ofertę składa pełnomocnik).
4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zostały zawarte w projektowanych warunkach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/osno/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

Zobacz inne

Prawo