Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00223176/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa DW 949 w m. Osiek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000588890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Głowackiego 56

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-085

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa DW 949 w m. Osiek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c1905ec-f568-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00223176

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064722/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rozbudowa DW 949 w m. Osiek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c1905ec-f568-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert (wraz z załączonymi do niej dokumentami, w tym m.in. oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP) – w ramach modułu składania ofert systemu e-Zamówienia. Komunikacja w pozostałym zakresie – za pośrednictwem poczty e-mail (adres: postepowanie40.23@zdw.krakow.pl).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu wszelka komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej (drogą elektroniczną): a) systemu e-Zamówienia (moduł składania ofert), b) poczty elektronicznej (adres e-mail: postepowanie40.23@zdw.krakow.pl). Szczegółowe informacje na temat trybu komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami zawarte są w cz. IV SWZ. Zamawiający wymaga, aby dokumenty składane w postępowaniu przez Wykonawców były opatrywane wymaganym podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) – zgodnie z informacjami określonymi w SWZ. Nie dopuszcza się złożenia oferty (formularza ofertowego, formularza WWER) w postaci scanów / zdjęć dokumentów papierowych (sporządzonych w formie pisemnej – podpisanych własnoręcznie) – bez względu na ewentualne opatrzenie ich dodatkowo podpisem elektronicznym. Przekazanie scanu dokumentu papierowego (nawet opatrzonego podpisem elektronicznym) nie będzie uznawane za skuteczne złożenie oferty – taka oferta podlegać będzie odrzuceniu jako niespełniająca wymagań wynikających z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w cz. VI SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w cz. VI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-40/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 949 – w podziale na zakres podstawowy zamówienia i zakres opcjonalny zamówienia.
1) Zakres podstawowy zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 949 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (odc. 080 km 1+728 – km 2+486 / długość 758 m) w m. Osiek.
Zadanie obejmuje:
- zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót – wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie, utrzymanie, likwidacja),
- utrzymanie nawierzchni jezdni odcinka drogi wojewódzkiej nr 949 na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy (w zakresie utrzymania należy wykonywać prace związane w szczególności z letnim utrzymaniem),
- wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej, w tym m.in. robót przygotowawczych i rozbiórkowych, wycinki drzew wraz z wykonaniem nasadzeń, robót ziemnych (wykopy, nasypy), przebudowy drogi wojewódzkiej z dostosowaniem do parametrów drogi klasy G, przebudowy zjazdów i skrzyżowań z dostosowaniem do przebiegu drogi, budowy systemu odwodnienia (kanalizacja deszczowa, drenaż wraz z włączeniem do istniejącego systemu odwodnienia, przepusty), budowy zatok autobusowych, przebudowy i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu (teletechniczna, gazowa, energetyczna, wodociągowa – wraz z opłatami za nadzór nad wykonywaniem zabezpieczenia ze strony właścicieli sieci), budowy oświetlenia ulicznego i przejścia dla pieszych, budowy konstrukcji chodnika (zdjęcie warstwy humusu, korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie obrzeży betonowych), robót wykończeniowych i porządkowych,
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem oraz wprowadzenie na jego podstawie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie poziome i oznakowanie pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego),
- wykonanie innych prac wynikających z projektów wykonawczych i projektu stałej / docelowej organizacji ruchu.
Niniejsze stanowi zakres podstawowy zamówienia
2) Zakres opcjonalny zamówienia: Obok wskazanego w ppkt 1 zakresu podstawowego zamówienia Zamawiający przewiduje równocześnie w ramach zastrzeganego prawa opcji dodatkowo wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 949 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (odc. 080 km 1+220 – km 1+728 / długość 508 m) w m. Osiek.
Zadanie obejmuje:
- zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót – wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie, utrzymanie, likwidacja),
- utrzymanie nawierzchni jezdni odcinka drogi wojewódzkiej nr 949 na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy (w zakresie utrzymania należy wykonywać prace związane w szczególności z letnim utrzymaniem),
- wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej, w tym m.in. robót przygotowawczych i rozbiórkowych, wycinki drzew wraz z wykonaniem nasadzeń, robót ziemnych (wykopy, nasypy), przebudowy drogi wojewódzkiej z dostosowaniem do parametrów drogi klasy G, przebudowy zjazdów i skrzyżowań z dostosowaniem do przebiegu drogi, budowy systemu odwodnienia (kanalizacja deszczowa, drenaż wraz z włączeniem do istniejącego systemu odwodnienia, przepusty), przebudowy i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu (teletechniczna, gazowa, energetyczna, wodociągowa – wraz z opłatami za nadzór nad wykonywaniem zabezpieczenia ze strony właścicieli sieci), budowy konstrukcji chodnika (zdjęcie warstwy humusu, korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie obrzeży betonowych), robót wykończeniowych i porządkowych,
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem oraz wprowadzenie na jego podstawie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie poziome i oznakowanie pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego),
- wykonanie innych prac wynikających z projektów wykonawczych i projektu stałej / docelowej organizacji ruchu.
Niniejsze stanowi zakres opcjonalny zamówienia.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje w ramach zastrzeganego prawa opcji wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 949 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (odc. 080 km 1+220 – km 1+728 / długość 508 m) w m. Osiek.
Zadanie obejmuje:
- zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót – wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie, utrzymanie, likwidacja),
- utrzymanie nawierzchni jezdni odcinka drogi wojewódzkiej nr 949 na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy (w zakresie utrzymania należy wykonywać prace związane w szczególności z letnim utrzymaniem),
- wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej, w tym m.in. robót przygotowawczych i rozbiórkowych, wycinki drzew wraz z wykonaniem nasadzeń, robót ziemnych (wykopy, nasypy), przebudowy drogi wojewódzkiej z dostosowaniem do parametrów drogi klasy G, przebudowy zjazdów i skrzyżowań z dostosowaniem do przebiegu drogi, budowy systemu odwodnienia (kanalizacja deszczowa, drenaż wraz z włączeniem do istniejącego systemu odwodnienia, przepusty), przebudowy i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu (teletechniczna, gazowa, energetyczna, wodociągowa – wraz z opłatami za nadzór nad wykonywaniem zabezpieczenia ze strony właścicieli sieci), budowy konstrukcji chodnika (zdjęcie warstwy humusu, korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie obrzeży betonowych), robót wykończeniowych i porządkowych,
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem oraz wprowadzenie na jego podstawie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie poziome i oznakowanie pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego),
- wykonanie innych prac wynikających z projektów wykonawczych i projektu stałej / docelowej organizacji ruchu.
Zastrzega się, iż prawo opcji (zakres opcjonalny zamówienia) nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. Powyżej określony zakres objęty prawem opcji (zakres opcjonalny zamówienia) przewidziany zostaje na okoliczność istnienia stosownych możliwości finansowych po stronie Zamawiającego w kontekście realizacji tego zakresu prac oraz uznania potrzeby ich wykonania. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Prawo opcji może być realizowane przez Zamawiającego etapowo / częściowo / fragmentarycznie w okresie realizacji zamówienia – na warunkach określonych w umowie (zał. nr 8 SWZ – wzór umowy). Wykonawca jest zobowiązany do realizacji prac (robót) w ramach zastrzeżonego prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający zgodnie z treścią złożonego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami określonymi w SWZ (umowie) – w momencie złożenia takiego oświadczenia następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu prac (robót) objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena – 60 % oraz okres gwarancji i rękojmi – 40 %.
W kryterium cena ocenie podlegać będzie zaoferowana łączna cena ofertowa (stanowiąca sumę ceny za zakres podstawowy zamówienia oraz ceny za zakres opcjonalny zamówienia).
W kryterium okres gwarancji i rękojmi ocenie podlegać będzie długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady zaoferowana przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy – w stosunku do długości przedziału określającego dopuszczalne limity okresu gwarancji i rękojmi określone przez Zamawiającego, tj. minimalny okres gwarancji i rękojmi, który może zaoferować Wykonawca, wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, natomiast maksymalny okres gwarancji i rękojmi, który może zaoferować Wykonawca, wynosi 72 miesiące licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;
4. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający w tym zakresie określa następujące minimalne poziomy zdolności:
1) Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, rozbudowę, odbudowę, przebudowę lub remont drogi publicznej klasy co najmniej Z lub drogi równoważnej tej klasie o wartości robót w tym zakresie nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto.
UWAGA! Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku. Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania prac wskazanych w treści tego warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego zadania wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych).
2) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY / ROBÓT, która posiada:
• odpowiednie względem przedmiotu zamówienia wykonawcze uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (lub uprawnienia równoważne),
• doświadczenie polegające na sprawowaniu funkcji Kierownika budowy (lub Kierownika robót) przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych robót budowlanych obejmujących budowę, rozbudowę, odbudowę, przebudowę lub remont dróg publicznych klasy co najmniej Z lub dróg równoważnych tej klasie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP – w zakresie określonym w cz. II pkt 2.1. SWZ. Przedmiotowe oświadczenie winno zostać złożone wraz z ofertą na formularzu udostępnionym w ramach SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP – w zakresie określonym w cz. II pkt 3.1. SWZ. Przedmiotowe oświadczenie winno zostać złożone wraz z ofertą na formularzu udostępnionym w ramach SWZ. 2) WYKAZU ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże roboty budowlane określone w warunku wskazanym w cz. II pkt 3.1.4.1. SWZ oraz złoży dowody, że roboty te zostały wykonane należycie. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, przedmiotowy wykaz winien dotyczyć jedynie robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Przedmiotowy wykaz winien zostać złożony na formularzu udostępnionym w ramach SWZ i w trybie tam wskazanym (na wezwanie Zamawiającego). 3) WYKAZU OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w cz. II pkt 3.1.4.2. SWZ oraz poda informacje ich dotyczące (w zakresie określonym w tym wykazie) niezbędne celem weryfikacji spełniania przez Wykonawcę tego warunku. Przedmiotowy wykaz winien zostać złożony na formularzu udostępnionym w ramach SWZ i w trybie tam wskazanym (na wezwanie Zamawiającego).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą (oprócz dokumentów wskazanych wyżej) - zgodnie z zapisami SWZ: a) oświadczenie wstępne dotyczące podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), b) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), c) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), d) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby (osób) reprezentujących Wykonawcę / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / podmiot trzeci (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarte są w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewiduje się możliwość dokonywania zmian umowy w zakresie dopuszczalnym zgodnie z regulacjami ustawy PZP oraz postanowieniami umownymi zawartymi w zał. nr 8 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c1905ec-f568-11ed-9355-06954b8c6cb9)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W ramach strony postępowania na platformie e-Zamówienia zapewniony jest bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do SWZ i ogłoszenia o zamówieniu, jak również wszelkich ewentualnych zmian i wyjaśnień treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu oraz innych dokumentów zamówienia bezpośrednio związanych z niniejszym postępowaniem – w ramach odesłania za pomocą / poprzez link (adres): https://zp.zdw.krakow.pl/ponizej-progow-unijnych.html?view=przetarg&id=5768.
2. Termin wykonania zamówienia:
• zakres podstawowy zamówienia: 160 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie później niż do dnia 10.12.2023 r. Za obowiązujący Wykonawcę termin realizacji przedmiotu umowy w kontekście zakresu podstawowego zamówienia będzie uważana albo data wyznaczająca upływ okresu 160-dniowego liczonego od daty zawarcia umowy, albo data 10.12.2023 r. – w zależności od faktu, która data zaistnieje wcześniej mając na uwadze moment czasowy zawarcia umowy. Zaznacza się, iż określenie terminu realizacji zakresu podstawowego zamówienia w kontekście wariantu datowego (w postaci wskazanej wyżej daty) jest wymagane i uzasadnione obiektywną przyczyną – koniecznością uwzględnienia uwarunkowań finansowych istniejących po stronie Zamawiającego (determinowanych zapisami planów finansowych Województwa Małopolskiego) implikujących konieczność zrealizowania zadania oraz wydatkowania i rozliczenia przez Zamawiającego środków finansowych w terminie przed końcem 2023 r.
• zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): 180 dni od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji.

Zobacz inne

Prawo