Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00223217/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PROJEKT I MODERNIZACJA 16 (szesnastu) ROZDZIELNIC PIĘTROWYCH BUDYNKU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU (formuła"zaprojektuj i wybuduj").

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931082610

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: WARSZAWSKA

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 52-114

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 34 74 100

1.5.8.) Numer faksu: 34 65 172

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@falkiewicza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.falkiewicza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PROJEKT I MODERNIZACJA 16 (szesnastu) ROZDZIELNIC PIĘTROWYCH BUDYNKU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU (formuła"zaprojektuj i wybuduj").

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbc9f2e1-f574-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00223217

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.falkiewicza.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny
im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP-07/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na:
Zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dotyczących "Modernizacji 16 (szesnastu) rozdzielnic piętrowych Budynku Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu".
W zakresie Wykonawcy:
zapoznanie się z obiektem,
ustalenie możliwości wykonania zmian instalacji elektrycznych na funkcjonującym obiekcie. Charmonogram zmian Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji,
demontaż istniejących 16 (szesnastu) rozdzielnic wraz z utylizacją, koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,
dostawa i montaż nowych 16 (szesnastu) rozdzielnic w tych samych miejscach,
Podłączenie istniejących obwodów elektrycznych do nowych rozdzielnic,
Sprawdzenie polegające na poprawnym funkcjonowaniu instalacji po montażu,
Pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej - całego toru (od rozdzielnicy głównej do końcowego odbiornika/gniazdka)
Kable zasilające wymieniane rozdzielnice - nie podlegają wymianie
Kable odbiorcze wraz z instalacją odbiorczą, która zasilana jest obecnie z przedmiotowych rozdzielnic - nie podlegają wymianie.
Instalacja odbiorcza, która zasilana jest z przedmiotowych rozdzilenic jest instalacją w układzie TNC/TNS, często 2 przewodowa. W związku z tym, rozdzielnice muszą być przystosowane do takiego układu zasilania.

Rozdzielnice muszą przewidywać rezerwę miejsca dla potrzeb obwodów, które będą wykorzystane po modernizacji instalacji w pomieszczeniach.

Rozwiązanie techniczne rozdzielnic należy przewidzieć w taki sposób, aby można było je w łatwy sposób dostosować w przyszłości do zasilania odbiorów po modernizacji pomieszczeń szpitalnych. W szczególności docelowy układ TNS.

1.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
1.4. Wymagania podstawowe
Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy.
Rozdzielnice po wymianie muszą zostać dopuszczone do eksploatacji oraz powinny spełniać wymagania Zamawiającego określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, a także ewentualne wymagania dodatkowe przekazane przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


1.5. Ogólne zasady wykonywania robót
Za prawidłowe wykonanie części projektowej oraz budowlano - instalacyjnej odpowiedzialny jest Wykonawca Robót, który podejmuje się kompleksowej realizacji zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj w oparciu o zatwierdzony program funkcjonalno-użytkowy.
Przed przystąpieniem do prac instalacyjno - budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie projektu przez Inwestora.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki, w jakich wykonywane będą roboty.
1.5.1. Dokumentacja projektowa
Przed wykonaniem prac budowlano-instalacyjnych Wykonawca przedstawi dokumentację projektową, która będzie podlegała uzgodnieniu przez Zamawiającego. Dokumentacja musi być opracowana przez osobę uprawnioną.
Za osobę uprawnioną uważa się osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności:
Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń.
Osoba legitymująca się w/w uprawnieniami musi posiadać doświadczenie projektowe min. 5 lat od otrzymania uprawnień oraz posiadać doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych w placówkach służby zdrowia w szczególności w szpitalu z uwzględnieniem bloku operacyjnego.
1.5.2. Rozwiązania techniczne
Zmodernizowane rozdzielnice powinny być funkcjonalnie przystosowane do stanu istniejącego.
Jako obudowę należy stosować obudowę w wykonaniu metalowym, z drzwiami pełnymi zamykanymi na klucz patentowy. Obudowa rozdzielnic powinna być rozwiązaniem systemowym, dostępnym na rynku polskim, jako produkt katalogowy. Nie dopuszcza się stosowania jednostkowych rozwiązań warsztatowych. Obudowa powionna wypełniać możliwie w największym stopniu dostępną przestrzeń. Należy stosować obudowy rozdzielnic o wymiarach (szer/wys) 1200x2200. Dokładne wymiary i dopasowanie typoszeregu zostaną określone na etapie projektowania i przekazane Zamawiającemu do opiniowania.

Jako aparatutra rozdzielcza i zabezpieczająca należy stosować:
wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe,
wyłączniki różnicowo-prądowe (dopuszacza się stosowanie wyłączników kombinowanych)
rozłączniki bezpiecznikowe,
rozłączniki izolacyjne

Jako elementy sygnalizacyjne i pomiarowe należy stosować
lampki sygnalizacyjne 230V
mierniki tablicowe (przy czym dopuszcza się woltomierze tablicowe z przełącznikiem zmiany fazy pomiarowej: L1-L2, L1-L3, L2-L3, L1-N, L2-N, L3-N),
analizatory sieciowe z wielowierszowym wyświetlaczem

Rozwiązania projektowe przed realizacją podlegać będą akceptacji przez przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez Zamawiającego przedstawiciela.
1.5.3. Przygotowanie terenu Inwestycji

Wykonawca przed przystąpieniem do prac remontowo - budowlanych wystapi do Zamawiającego o możliwości wejścia na teren Szpitala celem realizacji praca budowlanych.
Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, wskaże miejsce magazynowania materiałów budowlanych.

Wykonawca bezwględnie będzie wykonywał polecenia Zamawiającego, jeśli chodzi o możliwości realizacyjne w danym czasie, w szczególności odłączenia napięcia na poszczególnych oddziałach.
Zaznacza się, że szpital musi funkcjonować i prace remontowe nie mogą w znacznym stopniu utrudniać planowanych zabiegów, operacji, lub innych czynności.

1.5.4. Stan istniejący
Modernizacji podlega 16 szt elektrycznych rozdzielnic oddziałowych zlokalizowanych na oddziałach mieszczących się na poszczególnych piętrach od I do VI oraz parterze i kondygnacji podziemnej.
Stan techniczny rozdzielnic odbiega od obecnie obowiązujących standardów, co grodzi awarią zasilania oraz ryzykiem porażenia osób obsługujących, konserwujących przedmiotowe rozdzielnice.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przewiadziany jest w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (zał. nr 1 do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71314100-3 - Usługi elektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje:
1. Co najmniej jedną osobą, kierującą zespołem, posiadającą niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy - świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i siecią na stanowisku dozoru "D" w zakresie kontrolno-pomiarowym, oraz co najmniej czterema pracownikami posiadającymi uprawnienia kwalifikacyjne "E" powyżej 1kV,
2. Co najmniej jedną osobą legitymującą się uprawnieniami do kierowania robotami elektrycznymi w myśl Ustawy "Prawo Budowlane", posiadającą ważne Zaświadczenie o członkostwie do zgodnej z miejscem zamieszkania Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. Co najmniej jedną osobą legitymującą się uprawnieniami do projektowania instalacji elektrycznych w myśl Ustawy "Prawo Budowlane", posiadającą ważne Zaświadczenie o członkostwie do zgodnej z miejscem zamieszkania Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Osoba legitymująca się w/w uprawnieniami musi posiadać doświadczenie projektowe min. 5 lat od otrzymania uprawnień.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o posiadaniu stosownych uprawnień na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże realizację w okresie ostatnich pięciu lat licząc od daty wszczęcia postępowania (tj. zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 robót budowlanych połączonych z ich jednoczesnym zaprojektowaniem, polegających na modernizacji, wymianie lub przebudowie elektrycznych rozdzielnic piętrowych - wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca :
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia i przedstawi opłaconą polisę OC, przy czym kwota ubezpieczenia (suma gwarancyjna) jest nie mniejsza niż 200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.; Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.; Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.; Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.; Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

Zobacz inne

Prawo