Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Odolanów, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00223237/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA I MIASTO ODOLANÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie projektu budowlanego: Budowa wewnętrznej drogi - w rejonie ul. Wiosennej i ul. Wiatracznej w Odolanowie wraz z odwodnieniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO ODOLANÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855127

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 11

1.4.2.) Miejscowość: Odolanów

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-430

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: 733-15-81

1.4.8.) Numer faksu: 733-38-92

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@odolanow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.odolanow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00223237

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00211819

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą:
Cena:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

Okres gwarancji:
Liczba punktów = ( (Wof-7) /(Wmax-7) ) * 100 * waga
gdzie:
- Wof - ilość dni podana w ofercie
- Wmax - najdłuższy termin spośród wszystkich ofert

Minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin płatności wynosi 7 dni od daty prawidłowo przedłożonej faktury lub rachunku. Maksymalny termin płatności to 30 dni od daty prawidłowo przedłożonej faktury lub rachunku.
Wykonawca, który zaoferuje więcej niż 30-dniowy termin płatności nie otrzyma dodatkowych punktów w niniejszym kryterium.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje krótszy termin płatności niż 7 dni zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy, jako nie odpowiadająca treści SWZ.

Po zmianie:
Cena:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

Warunki płatności:
Liczba punktów = ( (Wof-7) /(Wmax-7) ) * 100 * waga
gdzie:
- Wof - ilość dni podana w ofercie
- Wmax - najdłuższy termin spośród wszystkich ofert

Minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin płatności wynosi 7 dni od daty prawidłowo przedłożonej faktury lub rachunku. Maksymalny termin płatności to 30 dni od daty prawidłowo przedłożonej faktury lub rachunku.
Wykonawca, który zaoferuje więcej niż 30-dniowy termin płatności nie otrzyma dodatkowych punktów w niniejszym kryterium.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje krótszy termin płatności niż 7 dni zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy, jako nie odpowiadająca treści SWZ.

Zobacz inne

Prawo