Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wola Dębińska, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00223371/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA DĘBNO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont szkolnego boiska sportowego w Sufczynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĘBNO

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Dębno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000540357

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 240

1.5.2.) Miejscowość: Wola Dębińska

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-852

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gminadebno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadebno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont szkolnego boiska sportowego w Sufczynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5979e7b3-f57a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00223371

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005868/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Remont szkolnego boiska sportowego w Sufczynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminadebno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminadebno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: komunikacja odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej na Platformie zakupowej, pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gminadebno;
2) Wykonawca na platformie bez zalogowania może zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz
zadać pytanie do Zamawiającego;
3) złożenie oferty w postępowaniu możliwe jest tylko przez wskazaną platformę;
4) zalecane formaty plików: .pdf, .doc, .jpg, ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W przypadku
niemożności dołączenia plików w innych formatach zaleca się skompresowanie plików do paczki .zip
oraz dołączenie ich do systemu;
5) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę: data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego
Urzędu Miar;
6) w postępowaniu oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane)
składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym
przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis
zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RWI.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z realizacją Remontu szkolnego boiska sportowego w Sufczynie.
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w obrębie dz. ew. nr 761, 763/2 w m. Sufczyn, gmina Dębno, powiat brzeski, województwo małopolskie.

Zakres robót do wykonania obejmuje swoim zakresem w szczególności:

 W ramach projektu zostanie utworzone boisko wielofunkcyjne o pow. 522,28 m2 przeznaczone do siatkówki, koszykówki i badmintona,
 Boisko do siatkówki, koszykówki i badmintona posiadać będzie nawierzchnię sztuczną poliuretanowo – gumową,
 Wykonanie drenażu liniowego,
 Budowę piłkochwytów o wys. 6 m i dł. 36 mb. - profil stalowy, siatka polipropylenowa, 5 x 5cm,
 Wyposażenie boisk do: siatkówki, koszykówki i badmintona - słupki do siatki aluminiowej, stojaki do koszykówki z tablicą i koszem,
 Dodatkowe wyposażenie - siatki do siatkówki, badmintona, przenośne bramki do piłki nożnej wraz z siatką.

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa dokumentacja projektowa, składająca się z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót oraz STWiORB.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki zmiany umowy znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gminadebno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-24

Zobacz inne

Prawo