Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00223422/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Główny Urząd Statystyczny

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Część I - blok A

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Urząd Statystyczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000331501

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Niepodległości 208

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-925

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.brzychcy@stat.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stat.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Część I - blok A

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18a8d5da-f4b1-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00223422

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041047/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa systemów wod. – kan. w budynku Głównego Urzędu Statystycznego – roboty budowlane w budynku A

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywa się przy użyciu: 1) Platformy, dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl/, 2) poczty elektronicznej osób uprawnionych do kontaktów w sprawie zamówienia: a) Marzena Brzychcy, e-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl, b) Agnieszka Jagoda, e-mail: a.jagoda@stat.gov.pl, c) Bartosz Wielądek, e-mail: b.wieladek@stat.gov.pl. 2. Wymagania tech. i organiz. wysył. i odbier. dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy określa instrukcja dla Wykonawców korzystających z Platformy. W przypadku wątpliwości związanych z korzystaniem z Platformy, zalecany jest kontakt z dostawcą rozwiązania tel. +48 22 576 87 90 (w dni robocze, godz. 9.00-17.00), email: oneplace@marketplanet.pl. 3. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające komunik. pomiędzy Zamaw. a Wykon., w przypadku korzystania z Platformy określono w pkt 10 SWZ. 4. Wykon. na Platformie bez zalogowania może zapoznać się z dok. postęp. oraz zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie SWZ. 5. We wszelkiej korespon. związanej z postęp. należy posługiwać się nr ogłoszenia o zamówieniu lub nr postęp. nadanym przez Zamaw. 6. Warunkiem przystąpienia do postęp. i złożenia oferty jest posiadanie konta na platformie MarketPlanet; Warunkiem założenia konta jest przesłanie wniosku do operatora platformy MarketPlanet poprzez stronę https://oneplace.marketplanet.pl/; Proces akceptacji wniosku z poprawnie wprowadzonymi danymi trwa do 24 godzin w dni robocze. 7. Złożenie oferty możliwe będzie tylko przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl/. 8. Dopuszczalna wielkość plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi do 100 MB. 9. Za datę złożenia oferty, przyjmuje się datę i godzinę jej wczytania na platformie. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny
jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. 10. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formacie danych w txt, .rtf, .pdf, .odt, .ods, .doc, .docx, .xls, .xslx, .xps. 11. Zamaw. wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dopuszczalny format podpisu
elektronicznego, to: 1) dokumenty w formacie "pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 2) dopuszcza się podpisanie
dokumentów w formacie innym niż "pdf", wtedy wymagany jest oddzielny plik z podpisem. W przypadku podpisania pliku podpisem zewnętrznym, konieczne jest wysłanie pary plików: pliku podpisanego i pliku zawierającego podpis. 12. Wykon. składając ofertę powinien oznaczyć dok., czy stanowią one "tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub czy są dokumentami „jawnymi”. 13. Dok. składane wraz z ofertą, w tym oświadczenia, składane są w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 14. W przypadku przekazywania przez Wykon. elektron. kopii dok. lub oświad., opatrzenie jej kwalifik. podpisem elektron., przez Wykon. albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykon. na zasadach określ. w art. 118 ustawy albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 15. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych przez Strony przyjmuje się datę i godzinę ich: 1) przesłania na Platformie, 2) wpływu na adresy e-mail osób wskazanych w pkt. 1.2).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego szczegółowo określone zostały w pkt 1.16 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 17/DB/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1402902,54 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie robót instalacyjnych, w tym:
a) demontaż następujących instalacji funkcjonujących w budynku A:
i. instalacji kanalizacji sanitarnej,
ii. instalacji odprowadzenia wody deszczowej z dachu,
iii. instalacji wody zimnej,
iv. instalacji hydrantowej,
v. instalacji elektrycznych w łazienkach;
b) montaż nowych instalacji, w tym:
i. wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur tworzywowych o połączeniach kielichowych przy czym piony i przewody odpływowe z rur niskoszumowych PP, natomiast podejścia pod przybory z rur PVC. Włączenie wykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejących wyjść przyłączy kanalizacyjnych, zainstalowanie zasuw burzowych przed każdym połączeniem odpływu z wyjściem z budynku. Nową instalację należy prowadzić po śladzie zdemontowanej;
ii. wykonanie nowej instalacji odprowadzającej wodę deszczową z dachu z rur HDPE o połączeniach zgrzewanych. Włączenie nowej instalacji do istniejących odpływów z budynku i montaż rewizji;
iii. wykonanie nowej instalacji wody zimnej z rur polipropylenowych PN20 o połączeniach zgrzewanych. Montaż armatury odcinającej. Wykonanie prób szczelności, dezynfekcji i płukania instalacji oraz badań bakteriologicznych wody z wynikiem spełniającym wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);
iv. wykonanie instalacji hydrantowych z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych wraz z armaturą odcinającą, szafkami hydrantowymi z hydrantami DN25 i DN32, montaż szafek hydrantowych z zaworami hydrantowymi ZH52. Wykonanie prób szczelności, pomiary wydajności;
v. wykonanie nowych instalacji elektrycznych w łazienkach;
2) wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach sanitarnych, w tym:
a) robót demontażowych i rozbiórkowych polegających na:
i. demontażu urządzeń i instalacji, z zastrzeżeniem, że zdemontowane baterie umywalkowe, sterowane fotokomórką zostaną ponownie montowane,
ii. demontażu zabudowy pionów instalacyjnych,
iii. demontażu drzwi łazienkowych i kabinowych z ościeżnicami,
iv. rozkuciu posadzki dla potrzeb demontażu instalacji,
v. skuciu glazury/gresu ze ścian i płytek gresowych posadzek,
vi. wykonaniu bruzd dla potrzeb prowadzenia instalacji,
vii. demontażu sufitów podwieszonych i zabudów z płyt G-K,
viii. pracach zabezpieczających;
b) robót montażowych polegających na:
i. montażu nowych instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej,
ii. montażu nowych instalacji elektrycznych,
iii. montażu nowych przyborów sanitarnych,
iv. montażu nowych przyborów sanitarnych i wyposażenia dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w łazienkach o tym przeznaczeniu - piętro I i VII. Dostosowanie stolarki drzwiowej w łazienkach jw. do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
v. oznakowaniu pomieszczeń łazienek, piktogramami i tabliczkami z zastosowaniem alfabetu Braille’a;
c) robót odtworzeniowych polegających na:
i. uzupełnieniu w miejscach rozkuć elementów ścian, stropów, posadzek,
ii. uzupełnieniu bruzd i tynków po rozkuciach,
iii. uzupełnieniu stropów podwieszonych, zabudów, ekranów pionów i poziomów instalacyjnych,
iv. wykonaniu nowych powłok malarskich z przygotowaniem podłoża (całe pomieszczenia),
v. wykonanie izolacji pionowych i poziomych przeciwwilgociowej w pomieszczeniach mokrych, prysznic, łazienka,
vi. wykonaniu okładzin gresowych/ceramicznych ścian,
vii. uzupełnieniu warstw posadzek z okładziną gresową/ceramiczną, antypoślizgową (w całym pomieszczeniu),
viii. montażu nowych drzwi kabinowych i wejściowych z ościeżnicami,
ix. wykonaniu zabudów z płyty G-K na ruszcie stalowym,
x. wykonaniu okładziny ścian z płyt G-K,
xi. budowie nowych ścian działowych w przypadku demontażu istniejących ścian działowych,
xii. wyposażeniu pomieszczeń łazienek w podajniki papieru toaletowego, szczotki do czyszczenia misek ustępowych, podajniki ręczników papierowych, podajniki mydła w płynie, wieszaki do ubrań i teczek, suszarki do rąk (2 szt.) w łazienkach dostosowanych do potrzeb osób z różnymi potrzebami,
xiii. pracach zabezpieczających i porządkowych,
z zastrzeżeniem, że prace budowlane okładzinowe ścian i posadzek obejmować będą całe pomieszczenia, podobnie sufity podwieszone i roboty malarskie, stolarskie. Przed wmontowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zgody Zamawiającego na zastosowanie proponowanych materiałów wykończeniowych (rodzaj, wielkość, kolorystyka);
3) wykonanie harmonogramu robót, zwanego dalej „Harmonogramem”, sporządzonego w formie wykresu Gantta;
4) sporządzenie Planu BIOZ;
5) wykonanie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną;
6) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami: 1) Kryterium nr 1 – cena brutto oferty „C” – 60 pkt; 2) Kryterium 2 – Wydłużenie okresu gwarancji – „WOG” – 20 pkt; 3) Kryterium 3 - Zastępowalność Kierownika Budowy - „ZKB” – 20 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą, uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą sumaryczną liczbę punktów za wszystkie kryteria według następującego wzoru: P =C + WOG + ZKB. Przyznane punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku albo z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium 2 – Wydłużenie okresu gwarancji – „WOG”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium 3 - Zastępowalność Kierownika Budowy - „ZKB”

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie instalacji wodnokanalizacyjnych o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej
złożeniem; 2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na
celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków
dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70), f) art. 109 ust. 1 pkt 5–8 i pkt 10) ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
dowodów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, określających czy wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ, roboty budowlane zostały wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1) Wykonawca składa wraz z ofertą, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 1) i pkt 9.2 SWZ, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 (wzór 1) do SWZ, przygotowane w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 1) i pkt 9.2 SWZ oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca może pobrać przedmiotowe oświadczenie ze strony internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono ogłoszenie oraz SWZ: a) http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ oraz Platformy dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl. 2) Przygotowane w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wynikających z art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 2) SWZ oraz z art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 129), o których mowa w pkt 9.1 ppkt 3) SWZ, na wzorze stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ (wzór 1). W przypadku, jeżeli ofertę składa Wykonawca występujący wspólnie, oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, składa oddzielnie każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie; 3) Przygotowane w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające, że wobec każdego z podwykonawców, którzy nie są podmiotami udostępniającymi zasoby, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia oraz wobec każdego z dostawców (w tym dostawców oprogramowania lub dostawców systemów IT), na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 2) SWZ, wynikających z art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, z zastrzeżeniem, że w przypadku, jeżeli ofertę składa Wykonawca występujący wspólnie, oświadczenie składa oddzielnie każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie wykazanego przez siebie podwykonawcy lub dostawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ (wzór 1). 4) Przygotowane w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podwykonawcy udostępniającego zasoby, oświadczenie podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na wzorze stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ (wzór 2).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Zamawiający wymaga, aby
wadium wniesione zostało przed upływem terminu składania ofert w kwocie 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy
złotych i 00/100) i utrzymane zostało nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o
których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy. 3. Wadium wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie,
jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. przed
upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się
przelewem na rachunek bankowy Głównego Urzędu Statystycznego wskazany w pkt 12.4 SWZ. 5. Wadium może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080, z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu. 7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta) zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium w okolicznościach skutkujących zatrzymaniem wadium określonych w art. 98 ust. 6 ustawy. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 1) upływu terminu związania ofertą, chyba, że Wykonawca przedłużył termin związania ofertą i jednocześnie przedłużył okresu ważności wadium albo wniósł nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą; 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę zwraca wadium wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2) którego oferta została odrzucona; 3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 11. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 10, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w rozumieniu art. 58 ustawy) są obowiązani do ustanowienia pełnomocnika i złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy. 2. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, do oferty należy dołączyć również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności. 3. Pełnomocnictwa powinny być dołączone do oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy został wystawiony przez upoważniony podmioty inny niż Wykonawca, jako dokument elektroniczny, dołącza się ten dokument do oferty. W przypadku gdy dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy został wystawiony przez upoważniony podmiot jako dokument w postaci papierowej, dołącza się do oferty cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z wyjątkiem zmiany osób wskazanych w § 7 ust. 62 - 64 Umowy, kiedy wystarczające jest poinformowanie pisemnie drugiej strony. 2. Zmiana Umowy musi być zgodna z ustawą Pzp. 3. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 podlega unieważnieniu. 4. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w przypadku gdy: 1) nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin lub zakres realizacji przedmiotu Umowy; 2) niezbędne jest zmniejszenie zakresu Umowy z uwagi na decyzje podjęte przez organ nadzorujący Zamawiającego, w tym w szczególności zmniejszenie finansowania działalności Zamawiającego; 3) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;
4) niezbędne jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 2 Umowy lub zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu przedmiotu Umowy określonego w pkt 1 – 2; 5) nastąpi zmiana podwykonawcy lub podwykonawców w wykonaniu przedmiotu Umowy, o których o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy; 6) nastąpi zmiana: stawki podatku od towarów i usług - jeżeli zmiana ta będzie miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 7) wystąpi Siła Wyższa, o której mowa w § 15 Umowy; 8) niezbędna jest zmiana terminu wykonania Umowy z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej; 9) zachodzą inne przesłanki określone w art. 455 i art. 458 ustawy Pzp. 5. Strona wnosząca o zmianę Umowy, o której mowa w ust. 4 pkt 1) – 9), zobowiązana jest do przekazania na piśmie warunków zmiany wraz z uzasadnieniem w terminie 5 dni od daty zaistnienia okoliczności i proponowanego terminu wprowadzenia zmiany. 6. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 6), Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wprowadzenia zmiany z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 7. W terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 6, Strony podejmują negocjacje w zakresie zmiany wynagrodzenia. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 8. Zmiana wysokości wynagrodzenia ustalona w negocjacjach obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 6). 9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 6), wynegocjowana wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 10. Jeżeli w terminie 30 dni od daty wszczęcia negocjacji Strony nie osiągną porozumienia, potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem z negocjacji, Wykonawca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu. 11. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 8), wprowadzenie zmiany możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego wymiarze.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Przedmiotowe zamówienie stanowi część zamówienia udzielanego w częściach pn.: „Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208”, o łącznej wartości szacunkowej: 5.386.199,01 zł netto, w tym wartość szacunkowa zamówienia, polegającego na przebudowie systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Część I - blok A, wynosi 1.402.902,54 zł. II. W dniu 25 maja 2023 r. o godzinie 12:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie Wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. UWAGA: Z uwagi na konieczność wejścia do strefy objętej kontrolą dostępu, wykonawcy przybywający na wizję powinni mieć ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się nie później niż na 15 minut przed terminem przeprowadzenia wizji w recepcji znajdującej się w holu głównym GUS przy al. Niepodległości 208. W czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień, a wszelkie zapytania należy kierować do Zamawiającego w trybie przewidzianym ustawą. III. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia w terminie 22 tygodni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 11 grudnia 2023 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy. IV. Klauzula społeczna – pkt 4.6 SWZ, klauzula środowiskowa – pkt 4.7 SWZ, zatrudnienie na umowę o pracę – 4.8. SWZ. 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pkt 1. 16 SWZ). Zasady zachowania poufności danych i informacji zostały określone w pkt 1.17 SWZ. V. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem (http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl). VI. W przedmiotowym post komu. między zam. a wykon., szczegółowo określona w pkt 11 SWZ, odbywać się będzie języku polskim, przy użyciu: 1) plat. zakup. zam., zwanej dalej „platformą”, dostępnej pod adresem (http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl); 2) poczty elektronicznej. VII. Dokumenty podmiotów zagranicznych, wspólnych (pkt 10.9 i 10.10 SWZ). VIII. 1.18. Zamawiający stosuje rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z dnia 8 kwietnia 2022 r.).

Zobacz inne

Prawo