Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00223489/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy odczynników do detekcji oraz diagnostyki wytwarzanych przez firmę BioLegend

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Warszawski Uniwersytet Medyczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 61

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-091

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aez@wum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy odczynników do detekcji oraz diagnostyki wytwarzanych przez firmę BioLegend

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f14dde8e-f57e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00223489

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00076365/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.42 Sukcesywne dostawy odczynników do detekcji oraz diagnostyki firmy BIOLEGEND

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

10. Z uwagi na charakter niniejszego zamówienia, tj. sukcesywne dostawy odczynników do detekcji oraz diagnostyki wytwarzanych przez firmę BioLegend, zamówienie może być częściowo realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.wum.edu.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wum.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVII SWZ, przy użyciu platformy zakupowej „eZamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet,
ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
reprezentowany przez Rektora WUM;
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować na adres e-mail: iod@wum.edu.pl, tel.: +48 22 57 20 240

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w Rozdziale XXVIII SWZ.

Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i których dane przekaże Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO, osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje informacjami, o których mowa na wstępie.

W świetle powyższego Wykonawca, na druku Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, zobowiązany jest złożyć oświadczenie dot. wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AEZ/S-057/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników do detekcji oraz diagnostyki wytwarzanych przez firmę BioLegend lub równoważnych, wyszczególnionych co do rodzaju i ilości w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, z zastrzeżeniem ust. 2 i następnych.

2. Przedmiot zamówienia określony w Załączniku nr 2, został sporządzony na podstawie analizy dostaw odczynników wytwarzanych przez firmę BioLegend, a wykonanych w okresie ostatnich 24 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych niezbędnych dla realizacji programów naukowych i badawczych, których kontynuacja wymaga bezwzględnego stosowania odczynników tego samego producenta lub producenta odczynników „równoważnych”, o których mowa w ust. 3.

3. Zważywszy na specyfikę przedmiotu zamówienia (odczynniki do detekcji oraz diagnostyki), i wynikającą stąd niemożliwość jednoznacznego opisania kryteriów równoważności, których nie można opisać w sposób wystarczająco precyzyjny, stosownie do art. 99 ust. 5 i 6 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na produkty „równoważne” (innego producenta niż BioLegend) wyszczególnione w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ), zobowiązany jest wykazać poprzez złożenie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Oddziale 5 ustawy, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI SWZ, że oferowane przez niego odczynniki (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację programów naukowych i badawczych bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), konieczności nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych, kalibracji urządzeń (o ile dotyczy), a także przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników „równoważnych”, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696000-5 - Odczynniki i środki kontrastowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SWZ, tj. Cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, sporządzone wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców.

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z dostawami opisanymi w Formularzu asortymentowo-cenowym, Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na produkty „równoważne”, tj. innego producenta niż BioLegend, wyszczególnione w Formularzu asortymentowo-cenowym, w celu wykazania równoważności Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą;
1) w odniesieniu do każdego odczynnika „równoważnego” z osobna - kartę charakterystyki sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006,
2) oświadczenie, że oferowane produkty „równoważne” spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), konieczności nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych, kalibracji urządzeń (o ile dotyczy), a także o przyjęciu na siebie odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników „równoważnych”, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

3. Zamawiający jednocześnie informuje, że w celu wykazania równoważności, o której mowa w ust. 2, Wykonawca może złożyć również inne przedmiotowe środki dowodowe niż wymienione w ust. 2 pkt 1, w szczególności wyników z badań, świadectwa jakości lub inne dokumenty wystawione przez producenta oferowanych odczynników lub jednostkę wykonującą działania z zakresu zgodności akredytowaną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9.07.2008 r.

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli Wykonawca, składając ofertę na produkty równoważne nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe nie potwierdzą równoważności oferowanego produktu. Przedmiotowe środki dowodowe nie podlegają uzupełnieniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty na Platformie należy załączyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, sporządzone wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo jest także wymagane w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XI SWZ, w przypadku zaoferowania odczynników „równoważnych”

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy stanowiące Załącznik
nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców.
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Mając na uwadze postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie określonym w § 11 ust. 1 Projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wum.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129)

Zobacz inne

Prawo