Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00223823/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” na zaprojektowanie i wykonanie remontu schodów wejściowych wraz z podjazdem do budynku WUCS w Poznaniu przy ul. Krańcowej 28

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022972

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dolna Wilda 80A

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-501

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.poznan@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkopolskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” na zaprojektowanie i wykonanie remontu schodów wejściowych wraz z podjazdem do budynku WUCS w Poznaniu przy ul. Krańcowej 28

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5aef91ec-f489-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00223823

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00149384/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Roboty budowlano - wykończeniowe - pozostałe w zakresie remontu schodów WUCS ul. Krańcowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ias-poznan.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) za
pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet pod adresem https://ias-poznan.ezamawiajacy.pl . Korzystanie z Platformy jest
bezpłatne.
2. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, pytań, wniosków,
zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem Platformy. Za datę
wpływu przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
3. Zamawiający informuje, że za pośrednictwem Platformy będzie przesyłać do wykonawców w szczególności wezwania do złożenia
oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów, informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania wykonawcy do Systemu na subdomenie Izby Administracji Skarbowej w
Poznaniu https://ias-poznan.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl;
2) wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta;
3) Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
4) proces rejestracji szczegółowo opisano w instrukcji dla wykonawcy umieszczonej w menu bocznym Platformy w zakładce „Baza
Wiedzy/Plany zamówień publicznych”;
5) rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 6 godzin roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w formie elektronicznej;
6) po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się
datę ich wysłania za pośrednictwem sekcji „Korespondencja”.
2. Oferta oraz składane podmiotowe środki dowodowe wymagają podpisu/-ów osoby/osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy, w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy.
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):
1) przed przystąpieniem do postępowania i bez konieczności logowania na Platformie Wykonawca ma możliwość wysłania do
Zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści SWZ poprzez polecenie „Zadaj pytanie”,
2) po przystąpieniu do postępowania i zalogowaniu się przez Wykonawcę na Platformę w zakładce „Korespondencja”,
3) odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej i będzie widoczna w sekcji „Pytania i odpowiedzi”, z kolei dla
zalogowanych użytkowników, którzy przystąpili do postępowania będzie widoczna w zakładce „Korespondencja”.
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,
doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,
gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcjach dla Wykonawcy zamieszczonych na
Platformie pod adresem https://ias-poznan.ezamawiajacy.pl .
7. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdują się na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem
2016/679”.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80A,
61-501 Poznań, (telefon nr: 61 8586100, adres e-mail: kancelaria.ias.poznan@mf.gov.pl) ;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu można skontaktować się pod numerem
telefonu 61 8586173 lub adres e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl;
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 3001-ILZ.260.9.2023, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
/UODO/SkrytkaESP), gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy
rozporządzenia 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
2. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio.
3. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679 w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już
tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
4. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób
fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z włączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
5. Szczegółowe zasady dot. RODO zostały określone w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3001-ILZ.260.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj” na zaprojektowanie i wykonanie remontu schodów wejściowych wraz z podjazdem do budynku Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu przy ul. Krańcowej 28.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania wskazane w SWZ i przyjmie ją do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli nie podlega ona odrzuceniu.
2. Wybór oferty, zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert oraz ich wagę z zastosowaniem poniższych zapisów:
1) Kryterium „Cena” (C) – 80 (maksymalnie 80 pkt)
Oferta w kryterium cena będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:
Cn
---- X 80 = C
Co
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej
2) Kryterium „Dodatkowa gwarancja” (G) – 20 (maksymalnie 20 pkt)
Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie określonego w ofercie dodatkowego okresu gwarancji na oferowane roboty.
Podstawowy (minimalny) wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy.
Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, dodatkowe 12 lub 24 miesiące – łącznie odpowiednio 48 lub 60 miesięcy gwarancji.
Oferta wykonawcy w kryterium „dodatkowa gwarancja” będzie punktowana zgodnie z poniższym zestawieniem:
a) brak dodatkowej gwarancji (podstawowe 36 miesięcy) lub zaoferowanie dodatkowej gwarancji na okres < 12 miesięcy – 0 pkt
b) 12 miesięcy dodatkowej gwarancji (łącznie 48 miesiące) lub zaoferowanie dodatkowej gwarancji na okres >12 ale <24 miesiące – 10 pkt
c) 24 miesiące dodatkowej gwarancji (łącznie 60 miesięcy) lub zaoferowanie gwarancji na okres >24 miesiące – 20 pkt
Powyższe zasady będą również miały zastosowanie do obliczenia łącznej gwarancji w umowie.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
P = C + G
P – łączna ilość punktów przyznanych ofercie (maksymalnie 100 pkt)
C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena” (maksymalnie 80 pkt)
G – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „dodatkowa gwarancja” (maksymalnie 20 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej (doświadczenia):
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie schodów zewnętrznych lub pochylni dla osób z niepełnosprawnościami lub robotę brukarską polegającą na układaniu płyt lub kostki brukowej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.
UWAGA:
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości wykonanych robót budowlanych realizowanych w ramach kilku (wielu) umów w celu uzyskania wartości wymaganej dla wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (minimum 50 000,00 zł brutto
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
- zobowiązani są wykazać, że wspólnie wykonali lub co najmniej jeden z nich wykonał minimum 1 robotę określoną w pkt 5.2. SWZ,
- mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane,
-w przypadku powoływania się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum, wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani będą wykazać faktyczny wkład w realizację zamówienia, potwierdzający spełnianie warunku w zakresie wymaganego doświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust.1, art. 109 ust.1 pkt 1 i 4 pzp oraz art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie udostępnianych zasobów (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie:
1) oświadczenia wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ,
2) wykazu robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ,
3) dowodów należytego wykonania robót budowlanych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
2. Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7 SWZ, na zasadzie „spełnia” albo „nie spełnia” wymaganych warunków

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (wg wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SWZ).
2. Zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy).
3. Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust.1, art. 109 ust.1 pkt 1 i 4 pzp oraz art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie udostępnianych zasobów (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ).
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe wymagania dotyczące składania oferty zostały określone w pkt 11 SWZ.
Wymagania dot. dokumentów podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały opisane w pkt 7.2
SWZ w rozdziale III tabeli.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ias-poznan.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art.108 ust.1, art.109 ust.1 pkt 1 i 4 pzp oraz art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129). Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca
składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza odbycie wizji lokalnej przed ustaleniem ceny i złożeniem oferty.
Dokonanie wizji lokalnej jest możliwe w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do godz. 13:30 po uprzednim złożeniu wniosku za pośrednictwem Platformy i uzyskaniu potwierdzenia od Zamawiającego. O planowanym terminie wizji Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w godzinach jego urzędowania nie później niż 2 dni robocze przed proponowanym przez Wykonawcę terminem wizji.
Zamawiający informuje, że w trakcie wizji nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia

Zobacz inne

Prawo