Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Toruń, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00223884/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Miasta Toruń

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. "Kompleksowy remont kuchni w budynku SP nr 18 przy ul. Wyszyńskiego 1/5 w Toruniu"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Toruń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118856

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.nosewicz-lewandowska@um.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.torun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. "Kompleksowy remont kuchni w budynku SP nr 18 przy ul. Wyszyńskiego 1/5 w Toruniu"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2496c494-f310-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00223884

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028946/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych -dokumentacje (6 postępowań)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umtorun.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umtorun.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Informacje ogólne: 1. 1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiający ma Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy https://umtorun.ezamawiajacy.pl,
1.2.Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami pani Joanna Nosewicz-Lewandowska: https://umtorun.ezamawiajacy.pl
1.3. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia:
https://umtorun.ezamawiajacy.pl,lubhttps://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania”zostanie przekierowany do stronyhttps://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego:podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawców – Regulacje i procedury procesu zakupowego https://umtorun.ezamawiajacy.pl.
1.5.Zamawiający określa, iż formaty przesyłanych danych tj. plików o
wielkości do 100 MB muszą być zgodne z rozporządzeniem Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Wykonawca może złożyć jednorazowo maks. 15 plików. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisanych profilem zaufanym, który
wynosi maksymalnie 10MB oraz na ograniczenia wielkości plików podpisanych w aplikacji eDO App służącej do składania podpisu
osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
1.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,dokumentów
elektronicznych,oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy https://umtorun.ezamawiajacy.pl.
1.7. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zamawiający w zakładce"Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
1.8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
1.9. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości
związanych z zasadami korzystania z Platformy e-Zamawiający, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego pod numerem telefonu: +48 22 257 22 23, email: oneplace.admin@marketplanet.pl.
2. Złożenie oferty:
2.1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim i złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się
i zalogowania na Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem https://umtorun.ezamawiajacy.pl.
2.2.Oferty należy złożyć na platformie pod adresem
https://umtorun.ezamawiajacy.pl., w zakładce „OFERTY” .
2.3. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawnie”. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie. Po zapisaniu, plik jest w Systemie o którym mowa w pkt. 2.1. zaszyfrowany.
2.4. Wykonawca może przed upływem terminu doskładania ofert zmienić lub wycofać ofertę złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce„OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie„wycofaj ofertę”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
b) inspektorem ochrony danych osobowych zamawiającego jest Pan Marcin Kapiwąs, tel.566118802,
email:iod@um.torun.pl;
c)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia11września 20219 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Panadane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informuję, że: 1. Posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 2. Nie przysługuje Pani/Panu:- związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6ust.1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 55/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Kompleksowy remont kuchni w budynku SP nr 18 przy ul. Wyszyńskiego 1/5 w Toruniu”
2. Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia:
- W ramach dokumentacji projektowej należy uwzględnić m.in.:
1) koncepcję architektoniczną aranżacji stołówki i zaplecza kuchennego parteru i I piętra opracowaną przez firmę „ComProjekt Biuro Architektoniczne Cezary Owczarek” – data oprac. 25.01.2023 r. (ograniczenie do 2-ch kondygnacji),
2) kompleksowy remont ogólnobudowlany kuchni i stołówki wraz z instalacjami i urządzeniami wszystkich branż na kondygnacji -1, 0, 1 i na wyższych kondygnacjach oraz na zewnątrz budynku, jeżeli będzie to konieczne celem spełnienia warunków technicznych i prawidłowego funkcjonowania kuchni i stołówki,
3) wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej istniejącego obiektu w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania projektu, łącznie z odkrywkami (jeśli będą wymagane),
4) ocenę stanu technicznego budowlanego oraz wszystkich instalacji i urządzeń wewnętrznych, zewnętrznych i w przypadku złego stanu technicznego zaprojektować ich wymianę (naprawę lub modernizację),
5) remont (przebudowę) zespołu kuchenno-żywieniowego, w tym kuchni, stołówki i innych pomieszczeń stanowiących integralną całość, z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych, sanitarnych, przeciwpożarowych i innych wymaganych,
6) wykonanie projektu technologii kuchni z wymaganym zapleczem (uwzględnić posiadane przez użytkownika wyposażanie kuchenne wg załącznika do SWZ) wraz z pełnym wyposażeniem,
7) projekt kompleksowego wyposażenia w sprzęt (krzesła i stoły) pomieszczeń stołówki,
8) wymianę grzejników c.o. na higieniczne, ocynkowane i malowane - w kuchni i pomieszczeniach „mokrych” (jeśli będą wymagały),
9) dostosowanie pomieszczenia na I piętrze przy wejściu do stołówki dla potrzeb sanitarnych (toaleta) dla uczniów,
10) zaprojektowanie instalacji i urządzeń: wodno-kanalizacyjnej; centralnego ogrzewania; technologicznej z separatorem tłuszczu; gazowej; elektrycznej i teletechnicznej; oświetlenia podstawowego i awaryjnego (jeśli będzie wymagane); sterowania i automatyki; wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej; klimatyzacji; zasilania nagrzewnic wentylacyjnych w ciepło technologiczne lub energię elektryczną; dźwigu towarowego,
11) instalację wody uzdatnionej (jeden uzdatniacz) do wszystkich urządzeń tego wymagających (np. piec konwekcyjno-parowy, zmywarko-wyparzarka) lub indywidualne w przypadku wymogu producenta urządzeń,
12) zaprojektowanie (wykorzystanie) w nowym projekcie istniejącego blatu wydawania posiłków,
13) projekt demontażu zbędnych urządzeń i instalacji w piwnicy,
14) projekt spełniający aktualne warunki sanitarne, bhp, p.poż. i osób ze szczególnymi potrzebami lub należy uzyskać odstępstwo od spełniania warunków,
15) przebudowę budynku istniejącego (jeśli będzie wymagana) w zakresie niezbędnym do zaprojektowania i prawidłowej realizacji zadania podstawowego,
16) inne opracowania wymagane do wykonania zadania i oddania obiektu do użytkowania oraz uzyskania zgodności z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.02.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225, z poźn. zm.).
- Opracowany przedmiot umowy winien uwzględniać wymogi obowiązujących Regionalnych zasad i standardów kształtowania ładu przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego oraz Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030.
- Opracowany przedmiot umowy winien zawierać analizę, o której jest mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).
- W ramach prac projektowych należy przewidzieć udział w ewentualnych spotkaniach dotyczących omówienia i uzgodnienia rozwiązań projektowych lub innych wynikających z zakresu opracowania,
- Do wszystkich projektowanych robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez projektanta powinny mieć określone szczegółowe wymagane parametry techniczne oraz podane warunki, jakie należy spełnić dla zapewnienia równoważności materiałów, bez podawania nazw własnych oraz nazw producenta, z zastrzeżeniem zapisów Uwagi I.
Materiałem wyjściowym do realizacji przedmiotu umowy są dokumenty wymienione w załącznikach do SWZ.

Uwaga I:
W przypadku, gdy projektant w wyjątkowej sytuacji musi użyć znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to w każdym takim przypadku musi uzupełnić o dodatkowy zwrot "lub równoważne", z podaniem parametrów technicznych i warunków równoważności. Nie dopuszcza się jedynie ogólnego sformułowania dotyczącego równoważności zawartego na początku dokumentacji. Do przekazanej dokumentacji projektowej Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie, że nie przywoływał i nie używał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a jeżeli użył - to należy wyszczególnić, w których miejscach dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem zdania pierwszego i drugiego.

3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:
1) koncepcja architektoniczna (opis z założeniami technicznymi, rzuty i przekroje),
2) projekt budowlany składający się z następujących elementów:
a) projekt zagospodarowania działki lub terenu (jeśli będzie wymagany),
b) projekt architektoniczno-budowlany,
c) projekt techniczny ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego, w tym:
- projekt konstrukcji z obliczeniami statycznymi (jeśli będzie wymagany),
- projekt instalacji sanitarnych uwzględniający m.in.: wod.-kan.; c.o.; ciepłej wody; wody uzdatnionej; technologicznej; gazowej; wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej; klimatyzacji,
- projekt instalacji elektrycznych uwzględniający m.in. oświetlenie podstawowe oraz awaryjne (jeśli będzie wymagane); gniazda wtyczkowe 230V i 400V; rozdzielnicę główną (jeśli będzie wymagane) i piętrową (kuchni); zabezpieczenie: przeciwporażeniowe, przepięciowe, przeciwpożarowe, piorunochronne; połączenia wyrównawcze i uziomy oraz inne wymagane przepisami technicznymi i normami,
- projekty instalacji teletechnicznych uwzględniające m.in. system sygnalizacji włamania i napadu (jeśli będzie wymagany); monitoring wizyjny (jeśli będzie wymagany); system monitorowania obecności gazu; system sterowania centralami wentylacyjnymi (jeśli będzie wymagany),
- inne opracowania w zakresie zapewniającym spełnienie wszystkich zakładanych funkcji obiektu oraz przyłączenia do infrastruktury zewnętrznej, w tym rozwiązanie kolizji z sieciami poszczególnych gestorów,
d) opinie, uzgodnienia i inne dokumenty, o których mowa w § 5 ust.1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),
3) inwentaryzacja obiektu do celów projektowych (w niezbędnym zakresie),
4) ekspertyza techniczna budowlana i zabezpieczenia pożarowego (jeśli będą wymagane),
5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże),
6) przedmiar robót,
7) kosztorys inwestorski,
8) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji („ZZK”), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych,
9) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji w budynku i uzyskania pozwolenia na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych (jeżeli jest wymagane) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu,
10) całość opracowań przedmiotu umowy także w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz formatach edytowalnych: doc, dwg (zapisane w wersji AutoCAD 2008) oraz ath (przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie).

4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
1) pozyskanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych (jeśli będzie wymagana),
2) dostarczenie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów,
3) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej i/lub przebudowy od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego),
4) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana), decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli będzie wymagana), decyzję o pozwoleniu na przesadzenie bądź usunięcie drzew i/ lub krzewów wraz z nasadzeniami zastępczymi (jeśli będzie wymagana), decyzję o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych (jeżeli jest wymagane), zgody na odprowadzanie nadwyżki wody na teren nieutwardzony i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego),
5) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanych opracowań objętych przedmiotem umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp tj.: wykonanie projektów zamiennych do opracowań wskazanych w pkt 1.3. ppkt 1-2) SWZ albo zmiany i aktualizacji opracowań o których mowa w pkt.1.3. ppkt od 3 do 9 SWZ.
Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż 14 tygodni od zawarcia umowy na wykonanie zadania powtórzonego, a cena nie może przekroczyć: 9 756, 10 zł netto. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości usług wykonanych w ramach zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora projektu odpowiedzialnego za koordynowanie międzybranżowych prac projektowych- min. 1 realizacja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania, wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy -załącznik nr 2

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy
2. Pełnomocnictwo ( o ile dotyczy)
3. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy)
5. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (o ile dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem - wykonawca
składa wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o którym mowa w pkt 14.1. a) SWZ składają odrębnie każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący doświadczenia, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 4. Informacje zawarte w pkt 2 i 3 dotyczą też spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy.
2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
1) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie:
a) zmiany zaprojektowanej technologii wykonawstwa robót,
b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej,
2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie uszczegółowienia przedmiotu umowy, dotyczącego np. wielkości, rozmieszczenia, zastępujących rozwiązań itp., rezygnacji z niektórych opracowań lub zastąpienia ich innymi,
3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia:
a) z przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze Stron, które w szczególności dotyczyć będą uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie projektowania zadania,
b) w przypadku, gdy nastąpi uszczegółowienie przedmiotu umowy dotyczące np. wielkości, rozmieszczenia, zastępujących rozwiązań itp., rezygnacji z niektórych opracowań lub zastąpienia ich innymi,
c) w przypadku, gdy nastąpi przerwanie prac objętych przedmiotem umowy na czas realizacji prac dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach odrębnych zamówień dodatkowych lub uzupełniających,
d) w przypadku wydłużających się nie z winy Wykonawcy procedur uzgadniania dokumentacji z podmiotami bądź osobami fizycznymi uczestniczącymi w procesie projektowania (np. z organami administracji, gestorami mediów),
e) w przypadku przedłużającej się procedury odbioru lub zaakceptowania przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej, w tym w związku ze zgłoszeniem przez Za-mawiającego uwag i propozycji zmian do koncepcji architektonicznej, w której nie stwierdzono wad,

4) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zakresu przedmiotu umowy, w szczególności jego ograniczenia i wynikać będzie z konieczności wprowadzenia ewentualnych opracowań dodatkowych lub zamiennych, wskazanych do wykonania na podstawie odrębnych umów, z ewentualną korektą wynagrodzenia ustaloną na podstawie negocjacji Stron,

5) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany (wydłużenia) terminu określonego w § 9 ust. 3 oraz § 10 ust. 1 wzoru umowy, z przyczyn niezależnych od obu Stron,

6) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany osób wymienionych w § 1 ust. 9 i w § 6 ust. 1-2 wzoru umowy, na osoby o niegorszym doświadczeniu zawodowym,

7) jeżeli zmiana umowy spowodowana będzie siłą wyższą, w tym epidemią, stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii, pandemii, wojną, mobilizacją, działaniami wojennymi wroga, rekwizycją, embargiem, zarządzeniem władz, powodzią, trzęsieniem ziemi, huraganem i podobnymi zjawiskami pogodowymi, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ i obejmować będzie zmianę umowy w szczególności w zakresie przed-miotu, terminu wykonania, wysokości wynagrodzenia lub terminu przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy.

4. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:
- opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,
- uzasadnienie zmiany,
- obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zobacz inne

Prawo