Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00224227/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

TEATR NARODOWY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonanie modernizacji urządzeń dźwigowych w Teatrze Narodowym w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013057317

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Teatralny 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-077

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 69 20 884

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@narodowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie modernizacji urządzeń dźwigowych w Teatrze Narodowym w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a065c34-f4ac-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00224227

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043457/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Wykonanie modernizacji urządzeń dźwigowych w Teatrze Narodowym w Warszawie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1a065c34-f4ac-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Określone w SWZ https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określone w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w Umowie

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w Umowie

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ): „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
2) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem prac.
3) Odbycie wizji lokalnej przez każdego Wykonawcę, który złoży swoją ofertę jest obligatoryjnym warunkiem udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy, który nie odbędzie obowiązkowej wizji lokalnej zostanie odrzucona – zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 Pzp.
4) Termin wizji lokalnej wymaga zgłoszenia i uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w wizji lokalnej, zobowiązani są do przesłania zgłoszenia w tej sprawie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, wskazanego w pkt 10.1.1 SWZ.
5) Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Podział zamówienia na części spowodowałby nadmierne trudności techniczne oraz dodatkowe koszty wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, mogłaby zagrozić właściwemu jego wykonaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-19 do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą w systemie punktowym (maksymalna liczba punktów wynosi 100), osobno dla każdej Części nr I lub nr II, wg następujących zasad:
a) oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę punktów: 60
b) oferta z najdłuższym okresem gwarancji uzyska maksymalną liczbę punktów: 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, a dotyczące:
1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający wymaga, by Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadał aktualne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, upoważniające do obsługi, modernizacji i konserwacji dźwigów osobowych, towarowych i urządzeń dźwignicowych.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga by Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Minimalna kwota ubezpieczenia – 150 000,00 pln.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi napraw i konserwacji dźwigów (osobowych i towarowych) oraz urządzeń dźwignicowych (w tym jedną obejmującą usługę konserwacji dużych dźwigów towarowych z drzwiami gilotynowymi, o udźwigu co najmniej 3000 kg), o wartości co najmniej 80 000 zł brutto każda; w przypadku usług w trakcie trwania Wykonawca musi wykazać, że zrealizował już usługę w wymienionym zakresie na kwotę nie niższą niż wymagana przez Zamawiającego.
b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował: osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi aktualne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego oraz SEP („D” i „E”) uprawniającymi do obsługi, napraw i konserwacji dźwigów i urządzeń dźwignicowych określonych w przedmiocie zamówienia oraz posiadającymi znajomość aparatury sterowej opartej na sterowniku MPK411 firmy Kollmorgen, komunikacji transmisji danych opartych na CANopen dla dźwigów CiA417, systemie odwzorowania kabiny
w szybie opartym na APS (Absolut Position System) i systemie komunikacji sterownika z regulatorem (falownikiem) opartym na DCP4 (Drive Control Protocol) oraz odpowiednim potencjałem technicznym, tj. aby urządzenia, narzędzia przeznaczone na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 3 SWZ, gwarantowały jego realizację na najwyższym poziomie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1.3 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 ze zm.); Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ,
2) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – patrz pkt 7.3 SWZ,
3) Wykazu usług wykonanych – wypełniony Załącznik nr 6 do SWZ – a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – w wykazie należy podać usługi, które spełniają wymagania Zamawiającego, określone w pkt 7.4 SWZ,
4) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w wykazie osób należy uwzględnić osoby, o których mowa w pkt 7.4.2 a) SWZ,
5) Dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych osób wchodzących w skład zespołu wyznaczonych do realizacji zamówienia, tj. referencje i/lub certyfikaty i/lub inne dokumenty – dokumenty te muszą potwierdzać posiadanie uprawnień, o których mowa w pkt 7.4.2 a) SWZ.
6) Oświadczenia Wykonawcy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, tj. posiada urządzenia i narzędzia, które będą przeznaczone na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Dokument ten musi potwierdzić wymagania Zamawiającego, o których mowa w pkt 7.4.2 b) SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularza ofertowego Wykonawcy – interaktywny formularz dostępny na Platformie e-Zamówienia,
2) „Zestawienia cen jednostkowych” – Załącznik nr 5 do SWZ,
3) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę, gdy umocowanie nie wynika z informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Pełnomocnictwo do złożenia oferty przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również Notariusz, stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. 2020. 1192 ze zm.), które to poświadczenie Notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Osoby uprawnione do udzielenia pełnomocnictwa, zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców podpisują dokument pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3) Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 8.2.1 a) SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu dołączonym do oferty, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy.
5) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza spełnianie wymogów określonych w pkt 7.4 SWZ – przez jednego z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.
2) Zmiany do Umowy – zgodne z przepisami ustawy Pzp – następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.
3) W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku żądania zmiany Umowy od Wykonawcy, Teatr powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
4) Teatr na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. a w związku z ust.1 pkt 1 tego artykułu ustawy Pzp. przewiduje w niniejszej Umowie możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w ten sposób, że dopuszcza możliwość zastąpienia Wykonawcy, któremu Teatr udzielił zamówienia nowym Wykonawcą w sytuacji, gdy Teatr odstąpił od Umowy z przyczyn określonych w § 6 ust. 5 Umowy leżących po stronie Wykonawcy, z którym zawarto niniejszą Umowę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Oferta musi zostać złożona za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia – na „Formularzu ofertowym” dostępnym w systemie – sekcja „Ogłoszenia i dokumenty postępowania utworzone w systemie” – zamieszczonej w szczegółach postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został na Platformie e-Zamówienia i w SWZ. 2) Otwarcie ofert jest niejawne.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

Zobacz inne

Prawo