Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wyszatyce, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00224565/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i nadbudowa budynku hydroforni w Arboretum w Bolestraszycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650967049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bolestraszyce 130

1.5.2.) Miejscowość: Wyszatyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-722

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: arboretum@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bolestraszyce.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i nadbudowa budynku hydroforni w Arboretum w Bolestraszycach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42a16abe-f61e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00224565

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00112038/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa i nadbudowa budynku hydroforni w Arboretum w Bolestraszycach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-42a16abe-f61e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (zadawanie pytań, składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie
informacji) odbywa się elektronicznie się przy użyciu: Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl za pośrednictwem formularzy do komunikacji lub poczty elektronicznej dostępnej pod adresem: arboretum@poczta.onet.pl (z wyłączeniem składania oferty, która może zostać złożona tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamówienia )
Z uwagi na limit znaków szczegółowe wymagania zawarte są w Rozdz. XII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 w/w rozporządzenia , sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. Informacje,
oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 w/w rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych
(i przekazuje się jako załącznik) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”). Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulaminu Platformy e-Zamówienia. Z uwagi na limit znaków szczegółowe wymagania zawarte są w Rozdz. XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej RODO, informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Bolestraszyce 130, 37 – 722 Wyszatyce; administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: arboretum@poczta.onet.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p.; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat, liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego bezpośrednio od osób fizycznych w przedmiotowym postępowaniu), dotyczących tych osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p. i związane są z niemożnością uczestnictwa w postępowaniu; W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu posiadają: na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do własnych danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania własnych danych osobowych (skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników); na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw); prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu, nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG 226/9/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i nadbudowa budynku hydroforni w Arboretum w Bolestraszycach”. Przedmiotem realizacji zadania jest wykonanie robot budowlanych związanych z rozbudową, nadbudową istniejącego budynku hydroforni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek socjalno-biurowy parterowy z możliwością użytkowania poddasza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną położonego na działce nr 69 obręb 0003 Cisowa gm. Krasiczyn. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony i opisany w Załączniku nr 9 do SWZ, tj. w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi przedmiar robót wraz z dokumentacją projektową oraz STWiOR.
Wymagany minimalny okres gwarancji na całość wykonanych robót budowlanych wynosi 36 miesięcy. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca ma możliwość zaoferowania dłuższego terminu gwarancji, zgodnie z Rozdziałem XVIII pkt 2 SWZ oraz zgodnie z deklaracją Wykonawcy określoną w pkt. 4 Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Jeżeli dokumenty opisujące przedmiot zamówienia, wskazują znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, pod warunkiem, że nie obniżą one określonych w dokumentacji zamówienia standardów oraz będą o parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz zastosowanych materiałów równoważnych wraz z ich opisem, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ. W celu dokonania oceny spełniania wymagań opisu przedmiotu zamówienia przez zaproponowane w ofercie Wykonawcy rozwiązania równoważne, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: charakterystyka materiałowa (rodzaj i jakość materiałów), parametry techniczne materiałów (dane techniczne).
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznej i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy p.z.p., Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w zakresie norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych jest obowiązany udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia równoważności, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz zastosowanych norm równoważnych, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy p.z.p. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. W celu oceny zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
Warunek 1: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wymaganą przez Zamawiającego sumę gwarancyjną ubezpieczenia.
Warunek 2: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub nadbudowie budynku o wartości min. 450.000,00 zł brutto.
Warunek 3: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponować, osobą posiadającą niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, a osoba ta zostanie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wraz z aktualnym zaświadczeniem o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa.
Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania, wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. X pkt. 2 SWZ.
Ww. oświadczenie składają odrębnie: każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale IX pkt. 2 ppkt. 2.1. SWZ: dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie mniejszej niż 500.000,00 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten Wykonawca, który spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale IX pkt. 2 ppkt. 2.2. i 2.3. SWZ oraz Sekcji V pkt. 5.4. niniejszego ogłoszenia :
a. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykazy składa pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną.
Wzór wykazu robót budowlanych oraz wykazu osób zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych z wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą nw. przedmiotowych środków dowodowych:
a. wykazu zastosowanych materiałów równoważnych – jeżeli Wykonawca je zastosuje – w formie tabeli, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
b. wykazu zastosowanych norm równoważnych – jeżeli Wykonawca je zastosuje – w formie tabeli, której wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Wykaz materiałów równoważnych
2. Wykaz norm równoważnych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ;
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy: Wykonawca dokonuje czynności w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z wpisu do rejestru przedsiębiorców; Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. X pkt. 2 SWZ, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert.
Ww. oświadczenie składają odrębnie: każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale IX pkt. 2 SWZ, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, stanowiące dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe
środki dowodowe. Ww. oświadczenie składają odrębnie: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Wykonawca, który potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu; podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów w celu wykazania spełniania postawionych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu – wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
7. Oświadczenie – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2020 r., poz. 299).
3. Wadium wnosi się przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p., a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 5 do SWZ). Sposób złożenia dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale XI SWZ. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców, tworzących konsorcjum w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy na realizację przedmiotu zamówienia będą mieli obowiązek złożyć Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę, zawierającą co najmniej: zobowiązanie do wspólnej realizacji przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych Stron
umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wspólników spółki cywilnej, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy na realizację przedmiotu zamówienia, przedstawienia kopii umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu umowy, a także terminów realizacji poszczególnych etapów/elementów przedmiotu umowy; zmiany zakresu rzeczowego lub sposobu spełnienia świadczenia; zmiany wysokości wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy; zmiany osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robót ze strony Wykonawcy, o której mowa w § 4 ust. 2 projektowanych postanowień umowy; zmiany lub rezygnacji z podwykonawców.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w razie wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19, mogącymi mieć wpływ na należyte wykonanie umowy na zasadach i w trybie odrębnie uregulowanym w przepisach prawa.
3. Z uwagi na limit znaków szczegółowe warunki zmian umowy zawarte zostały w Rozdz. XXI SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pomocą Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj.
1.1 wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
1.2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
1.3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przeprowadzi wizję lokalną terenu, na którym mają być prowadzone roboty budowlane, pod warunkiem, że wniosek Wykonawcy wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wyznaczonym terminem składania ofert.
Wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arboretum@poczta.onet.pl lub poprzez Platformę e-Zamówienia. Informację o terminie wizji lokalnej Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. Termin realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia wynosi do 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 30.11.2023 r.

Zobacz inne

Prawo