Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Żydowo, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00224578/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Zakład Karny w Gębarzewie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP POJAZDU
CIĘŻAROWO OSOBOWEGO
o DMC do 3,5 tony
DLA ZAKŁADU KARNEGO
W GĘBARZEWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Gębarzewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000791131

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gębarzewo

1.5.2.) Miejscowość: Żydowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-241

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 429-23-00

1.5.8.) Numer faksu: 61 426-24-53

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_gebarzewo@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zakład Karny

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP POJAZDU
CIĘŻAROWO OSOBOWEGO
o DMC do 3,5 tony
DLA ZAKŁADU KARNEGO
W GĘBARZEWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71951f8f-f623-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00224578

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00123906/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Zakup samochodu ciężarowo osobowego o DMC do 3,5 tony

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-71951f8f-f623-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zmówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce "Centrum Pomocy".

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Zakład Karny w Gębarzewie.
b) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Zakładzie Karnym w Gębarzewie, e-mail: zk_gebarzewo@sw.gov.pl, tel. 61 429 23 09.
c) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup samochodu ciężarowo osobowego o DMC do 3,5T dla Zakładu Karnego w Gębarzewie”, nr sprawy: D/Kw.2232.4.2023, prowadzonym w na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
2. Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwo danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
5. W odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
6. Posiada Pani/Pan/Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwo dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwo
danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwo dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwo
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Zakład Karny w Gębarzewie.
b) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Zakładzie Karnym w Gębarzewie, e-mail: zk_gebarzewo@sw.gov.pl, tel. 61 429 23 09.
c) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup samochodu ciężarowo osobowego o DMC do 3,5T dla Zakładu Karnego w Gębarzewie”, nr sprawy: D/Kw.2232.4.2023, prowadzonym w na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
2. Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwo danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
5. W odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
6. Posiada Pani/Pan/Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwo dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwo
danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwo dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwo
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia zakup samochodu ciężarowo osobowego o DMC do 3,5T dla Zamawiającego tj. Zakładu Karnego w Gębarzewie, 62-241 Żydowo; zgodnie z następującymi parametrami:

Wymagania dotyczące parametrów pojazdu:
Typ nadwozia Cięzarowo osobowy N1
VAN
6 miejsc
Drzwi boczne 2 rząd siedzeń odsuwane
maksymalna wysokość 2050mm
Drzwi tylne dwuskrzydłowe
Długość L2 minimum 5300mm

Przedział ładunkowy Przegroda stała
Wykładzina podłogi przestrzeni ładunkowej zgodnia z normą DIN 75410
Minimum 4 zaczepy do mocowania ładunku zgodne z powyższą normą
Pojemność przestrzeni ładunkowej >= 4,3m3
Minimalna długość przestrzeni ładunkowej za drugim rzędem foteli 1940mm
Minimalna szerokość przestrzeni ładunkowej 1770mm
Minimalna szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami 1390mm
Oświetlenie przedziału ładunkowego
Wyłożenie tylnych ścian bocznych przestrzeni ładunkowej
Przegroda formowana z oknem
Bezpieczeństwo Pasy Bezpieczeństwa 3 punktowe
Poduszka powietrzna kierowcy
Sygnalizacja hamowania awaryjnego
System ABS
z elektronicznym podziałem siły hamowania EBD
z elektronicznym układem stablilizacji toru jazdy
Układ wspomagania awaryjnego hamowania
Lusterka boczne – elektrycznie sterowane i podgrzewane
Klimatyzacja Manualna lub automatyczna przynajmniej z przodu pojazdu

Systemy audio Radio z:
Bluetooth
USB
MP3
sterowanie z kierownicy
Technologia Komputer pokładowy – podstawowe funkcje – zasięg na paliwie w zbiorniku, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia prędkość, temperatura zewnętrzna
Układ Auto Start Stop
Silnik Paliwo – diesel
Pojemność >= 1990cm3
Moc >= 130KM
Pojemność zbiornika >= 70L
AdBlue (spełnia normę EURO6)
Bezkorkowy wlew paliwa
Manualna skrzynia 6 biegowa
Światła zewnętrzne Reflektory halogenowe
Reflektory światła do jazdy dziennej LED
Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów
Siedzenia Fotel kierowcy z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją przesuwu, pochylenia i wysokości
Podłokietnik kierowcy
Dwa siedzenia pasażera obok kierowcy
Trzy siedzenia pasażera w drugim rzędzie
Wspomaganie kierowcy Elektryczny układ wspomagania kierownicy
System ułatwiający ruszanie pod górę
System zabezpieczający przed przewróceniem pojazdu
Przyrządy i elementy sterowania Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Lusterka boczne – sterowane i podgrzewane elektrycznie
Szyby – przednie, sterowane elektryczne, z opuszczaniem za jednym przyciśnięciem po stronie kierowcy

Podgrzewana szyba przednia
Zabezpieczenia 2 kluczyki z czego przynajmniej 1 kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
Immobilizer
Centralny zamek drzwi uruchamiany również z pilota
Opcje dodatkowe Asystent bocznego wiatru
System poprawiający stabilność w zakrętach
Ciemna tapicerka materiałowa
Ciemne szyby w tylnej części pojazdu
Poduszka czołowa pasażera z funkcją deaktywacji
Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości
Czujniki parkowania z tyłu pojazdu
Automatyczne światła mijania
Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu
Przednie lampy przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów
Felgi stalowe wraz z kompletem opon letnich (odbierany pojazd na oponach letnich)
Opony zimowe na felgach stalowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 34136000-9 - Samochody półciężarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,
3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego,
2. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:
NAZWA KRYTERIUM
WAGA KRYTERIUM

CENA
100 %

4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialnie przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

5. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

1) Nazwa kryterium: CENA

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 60 pkt. Pozostali
Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniej punktów, stosownie do wzoru:

O = (Cmin/Cof) x 100

Sposób oceny:
Ze wszystkich złożonych ofert wybiera się ofertę, której cena jest najniższa.
Stanowi ona Cmin w podanym wyżej wzorze. Cof to cena oferty dla której
dokonuje się obliczeń. Do obliczeń Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko
cenę brutto ofert – zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy.


Zamawiający określa minimalny termin płatności, jako 21 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.


6. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej ofert spośród ofert uznanych za ważne.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII pkt. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VII. pkt. 1 SWZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VII. pkt.1 SWZ. Zobowiązanie w/w wykonawców do oddania własnych zasobów winno być sporządzone na piśmie.
5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca przedłoży dokumenty w odpowiedzi na skierowane przed udzieleniem zamówienia, podczas toczącego się postępowania, wezwanie Zamawiającego z oznaczonym terminem złożenia dokumentów, nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania wezwania.

UWAGA: niżej wymienione dokumenty składa wyłącznie Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najkorzystniejsza:

1) aktualny odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tego dokumentu, jeżeli Zamawiający może ten dokument uzyskać z pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców);
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) aktualne zaświadczenie
właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Spo-łecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
doku-mentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 mie-siące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w przypadku Wyko-nawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy
z Wykonawców);
6. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast
dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 5 składa:
1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP. Dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
2) dokument, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł
porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert w postępowaniu.
3) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7. Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – składa tylko Wykonawca
najwyżej oceniony – wzór oświadczenia załącznik nr 4 do SWZ;
Oświadczenie nie będzie wymagane jedynie w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie tylko jedna oferta.
(w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia).
8. W zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2016 r. poz.1126).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak pod-staw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w
jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Postanowienia umowy zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP oraz wskazanym we Wzorze umowy , stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-29 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-zamówienia. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo