Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Chorzów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00224753/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miasto Chorzów - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usługi ochrony mienia w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chorzów - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003447902

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Racławicka 19

1.4.2.) Miejscowość: Chorzów

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.7.) Numer telefonu: 032 7716301

1.4.8.) Numer faksu: 032 7716305

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ops@opschorzow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ops.bip.chorzow.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00224753

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00213057

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ochrony mienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie w okresie od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział III SWZ

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ochrony mienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział III SWZ

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie aktualnej na dzień składania oferty koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1995 ze zm.),
b) dysponowanie na dzień składania oferty minimum 4 (czterema) osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia,
c) posiadanie na dzień składania oferty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem usług ochrony mienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100) udzielonego przez ubezpieczyciela z główną siedzibą na terenie Polski,
d) posiadanie własnej grupy interwencyjnej zmotoryzowanej, w skład której wchodzi co najmniej dwóch wykwalifikowanych pracowników ochrony wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego. Grupa interwencyjna będzie przyjeżdżać (maksymalnie do 10 minut od nadania pierwszego sygnału alarmowego) na Teren chroniony na każdy sygnał alarmowy i będzie postępować zgodnie z procedurami.

Po zmianie:
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie aktualnej na dzień składania oferty koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1995 ze zm.),
b) dysponowanie na dzień składania oferty minimum 4 (czterema) osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, z doświadczeniem w ochronie obiektów użyteczności publicznej trwającym powyżej 1 roku
c) posiadanie na dzień składania oferty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem usług ochrony mienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100),
d) posiadanie własnej grupy interwencyjnej zmotoryzowanej, w skład której wchodzi co najmniej dwóch wykwalifikowanych pracowników ochrony wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego. Grupa interwencyjna będzie przyjeżdżać (maksymalnie do 10 minut od nadania pierwszego sygnału alarmowego) na Teren chroniony na każdy sygnał alarmowy i będzie postępować zgodnie z procedurami.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących dokumentów:
a) aktualnej na dzień składania oferty koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług ochrony mienia, której zakres obejmuje niniejszy przedmiot zamówienia;

b) aktualnej na dzień składania oferty polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem usług ochrony mienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100) udzielonego przez ubezpieczyciela z główną siedzibą na terenie Polski.

Po zmianie:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących dokumentów:
a) aktualnej na dzień składania oferty koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług ochrony mienia, której zakres obejmuje niniejszy przedmiot zamówienia;

b) aktualnej na dzień składania oferty polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem usług ochrony mienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100)

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-25 10:00

Po zmianie:
2023-05-31 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-25 12:00

Po zmianie:
2023-05-31 12:00

Zobacz inne

Prawo