Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00224826/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
dostawa i montaż specjalistycznych urządzeń warsztatowych do budynku SCK AGH przy ul. Kawiory 42 w Krakowie: stanowisko spawalnicze - KC-zp.272-277/23

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001577

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Al. Mickiewicza 30

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@agh.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00224826

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00224774

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.6. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej

Przed zmianą:
W
niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem
https://e-propublico.pl oraz poczty elektronicznej dzp@agh.edu.pl.1. Korzystanie z Platformy przez
Wykonawcę jest bezpłatne. 2. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. 3. Wykonawca zamierzający
wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. 4. Zamawiający określa następujące
wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: a) stały dostęp do sieci
Internet; b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), c) komputer z
zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, d) zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami
wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla
Firefox, Google Chrome, Opera), e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. 5. Zamawiający
dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf,.doc,
.docx., .xlsx, .xml. 6. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru
danych:
a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; b)oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”; c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania
transakcji pliku na Platformie. 7. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”) lub poczty elektronicznej. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za
pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie. 8. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za
pośrednictwem Platformy.

Po zmianie:
W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl oraz poczty elektronicznej dzp@agh.edu.pl. 1. Korzystanie z
Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 2. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. 4. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: a) stały dostęp do sieci Internet; b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla
Firefox, Google Chrome, Opera),e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. 5. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 80 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. 6. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty
wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym
dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”; c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie. 7. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”) lub poczty elektronicznej. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie. 8. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej
integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
6.1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw określonymi w opisie przedmiotu zamówienia wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia tj. :
• karty katalogowe dla szafy na gazy niepalne zawierające co najmniej:
o rysunki/fotografie oferowanego modelu,
o parametry tj. wymiary, odporność ogniowa,
o opis materiałów z jakich jest wykonana
o opis rodzaju zamknięcia
o potwierdzenie zgodności z normą EN 14470-2 lub równoważną
• karty katalogowe dla wózka transportowego zawierające co najmniej:
o rysunki/fotografie oferowanego modelu,
o parametry tj. wymiary, nośność, masa własna, rodzaj kół,
o opis materiałów z jakich jest wykonany
• karty katalogowe dla stołu spawalniczego zawierające co najmniej:
o rysunki/fotografie oferowanego modelu,
o parametry tj. wymiary blatu, wymiary stołu, grubość płyty stołu,
o opis materiałów, z których jest wykonany blat i jaką ma twardość
o opis dokładności wykonania
o opis rodzaju otworów w płycie
o opis i rodzaj akcesoriów
• karty katalogowe dla mobilnego systemu odciągowego zawierające co najmniej:
o rysunki/fotografie oferowanego modelu,
o parametry tj. długość ramion, ciśnienie statyczne, powierzchnia filtracyjna, masa bez ramion
o opis sposobu filtracji i rodzajów filtrów
o potwierdzenie zgodności z normą PN-EN ISO 21904-2 lub równoważną
• karty katalogowe dla parawanu spawalniczego zawierające co najmniej:
o rysunki/fotografie oferowanego modelu,
o parametry tj. wymiary parawanu i lamel
o potwierdzenie zgodności z normą EN ISO 25980 lub równoważną
Przez kartę katalogową rozumie się gotowe materiały producentów zawierające materiał zdjęciowo-opisowo-techniczny i wymagane informacje.

Po zmianie:
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw określonymi w opisie przedmiotu zamówienia wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia tj. :
• karty katalogowe dla szafy na gazy niepalne zawierające co najmniej:
o rysunki/fotografie oferowanego modelu,
o parametry tj. wymiary, odporność ogniowa,
o opis materiałów z jakich jest wykonana
o opis rodzaju zamknięcia
o potwierdzenie zgodności z normą EN 14470-2 lub równoważną
• karty katalogowe dla wózka transportowego zawierające co najmniej:
o rysunki/fotografie oferowanego modelu,
o parametry tj. wymiary, nośność, masa własna, rodzaj kół,
o opis materiałów z jakich jest wykonany
• karty katalogowe dla stołu spawalniczego zawierające co najmniej:
o rysunki/fotografie oferowanego modelu,
o parametry tj. wymiary blatu, wymiary stołu, grubość płyty stołu,
o opis materiałów, z których jest wykonany blat i jaką ma twardość
o opis dokładności wykonania
o opis rodzaju otworów w płycie
o opis i rodzaj akcesoriów
• karty katalogowe dla mobilnego systemu odciągowego zawierające co najmniej:
o rysunki/fotografie oferowanego modelu,
o parametry tj. długość ramion, ciśnienie statyczne, powierzchnia filtracyjna, masa bez ramion
o opis sposobu filtracji i rodzajów filtrów
o potwierdzenie zgodności z normą PN-EN ISO 21904-2 lub równoważną
• karty katalogowe dla parawanu spawalniczego zawierające co najmniej:
o rysunki/fotografie oferowanego modelu,
o parametry tj. wymiary parawanu i lamel
o potwierdzenie zgodności z normą EN ISO 25980 lub równoważną
Przez kartę katalogową rozumie się gotowe materiały producentów zawierające materiał zdjęciowo-opisowo-techniczny i wymagane informacje.

Zobacz inne

Prawo