Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kielce, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00224829/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych dla wybranego obszaru woj. świętokrzyskiego oraz opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej dla wybranego obszaru woj. świętokrzyskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. IX Wieków Kielc 3

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-516

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych dla wybranego obszaru woj. świętokrzyskiego oraz opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej dla wybranego obszaru woj. świętokrzyskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a022eff0-f61a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00224829

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054497/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.89 Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000 na podst. BDOT10k dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego.

1.3.90 Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email,128622,eaf99436d521ef6e39af9d0229c3a3a5.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych zamawiającego
(dalej Platforma), dostępnej pod adresem: https://sejmik-kielce.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy opisane
zostały w instrukcji użytkowników pn. „Wymagania techniczne”, „Rejestracja wykonawcy na platformie” oraz „Udział w trybie
podstawowym bez negocjacji” na stronie: https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
2. Korzystanie z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne.
3. Złożenie oferty przez wykonawcę następuje poprzez prawidłowe jej złożenie na Platformie dostępnej pod adresem:
https://sejmikkielce.
logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
- w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Złożenie oferty na nośniku danych lub
w innej formie niż przewidziana powyżej (np. e-mail) jest niedopuszczalne.
4. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz.
2452), tj. formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych.
5. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu .zip, .7Z.
6. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
7. Wsparcie techniczne dla wykonawców zapewnia dział Helpdesk Logintrade:
tel.: 71 7873534; e-mail: helpdesk@logintrade.net.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (dalej „rozporządzenie”) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
9. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust 4 ustawy, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust 3 ustawy,
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych, o których mowa w pkt 7 i 8, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych. 10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 9, przekazywane
w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych, o których mowa w pkt 4 i 5 lub jako tekst wpisany
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu Platformy.
11. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej,
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
12. Pełna informacja dotycząca wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej zawarta została w rozdz. VI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane w rozdziale II pkt 8 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane w rozdziale II pkt 8 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OK-III.272.1.37.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego”.
a) Przedmiotem zamówienia w części I jest usługa polegająca na aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego powiatu z obszaru województwa świętokrzyskiego - miasto Kielce.
b) W ramach usługi będącej przedmiotem zamówienia w części I zostanie wykonana:
-weryfikacja atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
-weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez Zamawiającego,
-aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.
c) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ – Warunki Techniczne – Część I.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72320000-4 - Usługi bazy danych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72312100-6 - Usługi przygotowywania danych

72316000-3 - Usługi analizy danych

72310000-1 - Usługi przetwarzania danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo określony w Rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w części II jest usługa polegająca na opracowaniu 97 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego
w zamówieniu podstawowym (rozdz. II pkt 2 lit. a) Warunków Technicznych).
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ – Warunki Techniczne – Część II.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22114300-5 - Mapy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie Prawa opcji, zgodnie z art. 441 ustawy, obejmujące dodatkowy zakres tj. opracowanie do 46 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego w zamówieniu objętym prawem opcji (rozdz. II pkt 2 lit. b) Warunków Technicznych), przy czym zakres ten jest zakresem maksymalnym, co oznacza, że zamawiający korzystając z prawa opcji może zlecić opracowanie arkuszy mapy topograficznej w ilości mniejszej niż określona jako maksymalna.
2. Skorzystanie przez zmawiającego z Prawa opcji jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia opcjonalnego, jeśli zamawiający będzie chciał skorzystać z przysługującego mu Prawa opcji.
3. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zależności od swoich potrzeb i możliwości finansowych, przy czym realizacja zamówienia wynikającego z opcji odbędzie się na warunkach i zasadach finansowych obowiązujących dla zamówienia podstawowego, po cenach jednostkowych wskazanych przez wykonawcę w odpowiednim miejscu „Formularza ofertowego” dla Części II zamówienia. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji oraz o jego zakresie najpóźniej na 2 dni robocze przed zawarciem umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo określony w Rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, iż:
DOTYCZY CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA:
1) w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upłynął termin składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej
2 usługi polegające na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) na zamówienie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
2) do wykonania zamówienia skierują Zespół składający się z co najmniej 2 osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie redakcji map, o których mowa w art. 43 pkt 6 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2021 r., poz. 1990 ze zm.).
UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza by w minimalny skład Zespołu wchodziły osoby, które nie spełniają wyżej wymienionego warunku.
DOTYCZY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA:
3) w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upłynął termin składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 10 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000 opracowanych na podstawie BDOT10k,
w zakresie komponentu KARTO, na zamówienie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
(w ramach jednego lub więcej zleceń/umów).
4) do wykonania zamówienia skierują Zespół składający się z co najmniej 3 osób spełniające następujące warunki:
a) co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia zawodowe z zakresu redakcji map,
o których mowa w art. 43 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.),
b) co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienie zawodowe z zakresu fotogrametrii
i teledetekcji, o których mowa w art. 43 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.).
UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza by w minimalny skład Zespołu wchodziły osoby, które nie spełniają wyżej wymienionego warunku.

2. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
UWAGA:
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
8. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału
w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie treści oświadczenia załączonego do oferty, wg wzoru stanowiącego odpowiednio Dodatek nr 2 do SWZ, Dodatek nr 3 do SWZ. Następnie zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, wyszczególnionych w rozdziale XIV niniejszej SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w rozdziale XIII, tj.: podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
A. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi ostały wykonane – wg wzoru wskazanego w wezwaniu oraz SWZ (Dodatek nr 6A i/lub 6B do SWZ) oraz załączenia dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
UWAGA:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
B. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru określonego w Dodatku nr 7A i/lub 7B do SWZ wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
2) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone
w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz oferty - wg wzoru określonego w Dodatku nr 1 do SWZ.
2. Dokumenty, potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba, że wykonawca wskaże w
Formularzu oferty dane, umożliwiające zamawiającemu uzyskanie tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również
spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Pełnomocnictwo określającego jego zakres – w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
5. Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wg wzoru
określonego w Dodatku nr 4 do SWZ – w sytuacji, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
6. Wypełnione i podpisane Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – wg wzoru określonego w Dodatku nr 5 do
SWZ – w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego.
7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (o ile dotyczy), o którym mowa w rozdziale XIV pkt 1. 6.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy
dotyczące wykonawców, tj. każdy z wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. Wykonawcy występujący wspólnie załączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dotyczy Część II:
1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w przypadku:
1) zmiany stanu prawnego regulującego wykonanie przedmiotu umowy – w takich przypadkach strony mogą dokonać niezwłocznie zmiany umowy w zakresie wymaganym zmienionymi przepisami;
2) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć
w momencie jej zawierania, i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania. Zmianie umowy ulec może termin wykonania umowy o czas niezbędny na uwzględnienie powyższych zmian.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca
lub Zamawiający wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony niezwłocznie i w formie papierowej.
3. Zamawiający lub Wykonawca po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego
na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy.
5. Zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email,128622,eaf99436d521ef6e39af9d0229c3a3a5.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-29 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022 r. poz. 835).

Zobacz inne

Prawo