Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Jelenia Góra, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00224965/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

TERMY CIEPLICKIE SPÓŁKA Z O. O.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI RATOWNICZEJ W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ TERMY CIEPLICKIE W JELENIEJ GÓRZE”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TERMY CIEPLICKIE SPÓŁKA Z O. O.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021897376

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PARK ZDROJOWY 5

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-560

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 75 75 912

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: termy.no@termycieplickie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: termycieplickie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI RATOWNICZEJ W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ TERMY CIEPLICKIE W JELENIEJ GÓRZE”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bfa9f457-f631-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00224965

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bfa9f457-f631-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe minimalne wymagania
techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji
połączenia, formatu przesyłu danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych określa Regulamin Platformy e-
Zamówienia, dostępny pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/pl/regulamin/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
związanych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz.
UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”), zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest: Termy Cieplickie Sp. z o.o., Park Zdrojowy 5, 58-560 Jelenia Góra;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TC.271.ZP.02.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi ratowniczej z zakresu ratownictwa wodnego oraz zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w pływalni krytej i odkrytej zlokalizowanej w Jeleniej Górze przy ul. Park Zdrojowy 5 oraz ul. Sudeckiej 59.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.3. Wykonawca, w całym okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia winien dysponować w szczególności sprzętem potrzebnym przy prowadzeniu działań ratowniczych, polegających między innymi na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym, w tym także sprzęt specjalistyczny niezbędny do wykonywania ratownictwa wodnego, osobiste wyposażenie ratowników i łączności. Szczegółowy, minimalny, wykaz sprzętu ratowniczego i medycznego określa Załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71317200-5 - Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty – Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium

1.2.
3.


- Umowna Cena ( C )
podana w ofercie łącznie z podatkiem VAT i wyrażona w PLN.

- Koszt jednej roboczogodziny (bez podatku VAT) Ratownika, przyjmowanej do wyliczeń w przypadku udzielania dodatkowych zleceń na świadczenie usługi ratowniczej, wynikających z nieprzewidywanych okoliczności.

- Ilość zaoferowanych przez Wykonawcę pokazów ratownictwa wodnego w trakcie trwania umowy.
60% = 60,00 punktów35% = 35,00 punktów
5%= 5,00 punktówOdpowiednikiem znaczenia 1% jest 1,00 punkt.
Zamawiający przyjmuje sposób obliczania punktacji do dwóch miejsc po przecinku, z zaokrągleniem zgodnie z zasadami przyjętymi w rachunkowości.
15.2. Sposób oceny ofert dla kryterium nr 1 – umowna cena:

Oferta z najniższą umowną ceną otrzymuje 60,00 punktów, pozostałe oferty oceniane zostaną wg wzoru:
Pi (C) = X 60
gdzie:
Pi (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty badanej;
60 maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za kryterium „umowna cena”

15.3 Sposób oceny ofert dla kryterium nr 2 – koszt jednej roboczogodziny (bez podatku VAT) Ratownika, przyjmowanej do wyliczeń w przypadku udzielania dodatkowych zleceń na świadczenie usługi ratowniczej, wynikających z nieprzewidywanych okoliczności

Oferta z najniższym kosztem jednej roboczogodziny (bez VAT) Ratownika otrzymuje 35,00 punktów, pozostałe koszty roboczogodzin (bez VAT) Ratownika oceniane zostaną wg wzoru:
Pi (G) = X 35
gdzie:
Pi(G) ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium koszt jednej roboczogodziny (bez VAT) Ratownika;
Cmin najniższy koszt 1 roboczogodziny (bez VAT) Ratownika spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci koszt 1 roboczogodziny (bez VAT) Ratownika w badanej ofercie;
35 maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za kryterium „koszt 1 roboczogodziny (bez VAT) Ratownika”

15.4. Sposób oceny ofert dla kryterium nr 3 – ilość zaoferowanych przez Wykonawcę
pokazów ratownictwa wodnego w trakcie trwania umowy.
Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 5,00 pkt, Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ i danych zawartych w poniższej Tabeli.

Liczba pokazów ilość punktów do przyznania
1 pokaz 0
2 pokazy 1
3 pokazy 3
4 pokazy i więcej 5

Uwaga:
Ilość zaoferowanych przez Wykonawców pokazów ratownictwa wodnego w trakcie trwania umowy nie może być mniejsza niż 1 raz.

15.5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy (Wykonawców), którego(rych) oferta uzyska najwyższą ilość punktów, wyliczoną według poniższego wzoru:
P(i) = P(i)C + P(i)G + P(i)P
gdzie:
P(i) – łączna ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana (i);
P(i)C – ilość punktów, jakie otrzyma oferta (i) za kryterium nr 1 – „umowna cena”;
P(i)G – ilość punktów, jakie otrzyma oferta (i) za kryterium nr 2– „koszt 1 roboczogodziny (bez VAT) Ratownika”;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: koszt jednej roboczogodziny (bez podatku VAT) Ratownika, przyjmowanej do wyliczeń w przypadku udzielania dodatkowych zleceń na świadczenie usługi ratowniczej

4.3.6.) Waga: 35,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość zaoferowanych przez Wykonawcę pokazów ratownictwa wodnego w trakcie trwania umowy

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie określa szczegółowego ww. warunku udziału w postępowaniu.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada:
- Zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego w myśl ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2020 poz. 350) wydaną
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców dokument składają wszyscy Wykonawcy odrębnie).

- Decyzję o wpisie do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, jeżeli wymóg ten wynika bezpośrednio z treści otrzymanej zgody na
wykonywanie ratownictwa wodnego.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie posiadanego mienia oraz prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) za jedno i wszystkie zdarzenia objęte umową OC. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże ww. ubezpieczenie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

4.1) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni wykonawca, który będzie dysponował:
co najmniej dwunastoma osobami posiadającymi:
- wymagane uprawnienia z zakresu ratownictwa wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz.350),
- odbyty, aktualny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) z orzeczeniem tytułu Ratownika,
- aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku Ratownika.

4.2) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni wykonawca, który wykaże należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień o wartości każdego minimum 100 000 zł (łącznie z podatkiem VAT) w zakresie świadczenia usług związanych z zabezpieczeniem ratownictwa wodnego w parkach wodnych lub pływalniach.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs NBP dla danej waluty z dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli z tego dnia nie będzie publikacji średniego kursu NBP - Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszej publikacji po dniu publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 5.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1. Wykonawca będzie obowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące dowód, że wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.
8.2. W przypadku wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.4 SWZ przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
8.3. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
8.4. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
e) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
f) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
g) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: . Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):

a) Zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego w myśl ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2020, poz. 350) wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców dokument składają wszyscy Wykonawcy odrębnie).
b) Decyzję o wpisie do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, jeżeli wymóg ten wynika bezpośrednio z treści otrzymanej zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego.


c) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości i na warunkach jak w pkt 6.1. ppkt 3,
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu, dopuszcza się złożenie innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie tego warunku.

d) wykaz osób (wszystkich) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,

e) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat (dzień/miesiąc/rok) wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie,
Dowodami są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy, przy czym Wykonawca w takim oświadczeniu jest zobowiązany do podania takiej przyczyny.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, natomiast w Wykazie usług należy podać wartość usług zrealizowanych przed upływem terminu składania ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) umowę konsorcjum w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie,
b) umowę spółki cywilnej w przypadku składania oferty przez podmioty realizującej zadanie w tej formie organizacyjnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku:
Bank Millenium S.A., nr konta bankowego: 74 1160 2202 0000 0005 5002 6429 z dopiskiem:
wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na zadanie: „ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI RATOWNICZEJ W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ TERMY CIEPLICKIE W JELENIEJ GÓRZE”

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 58 ust. 1 ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być
załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 u.p.z.p składają wraz z ofertą
oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegający się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości zmiany zawartej umowy w przypadku:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT:
Zmiana taka może nastąpić z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT. Wykonawca zastosuje nowo obowiązującą stawkę podatku VAT bez konieczności renegocjowania warunków umowy.
b) zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia na osobę(y) spełniającą(e) co najmniej warunki podmiotowe określone w pkt 6 SWZ,
c) zmiany lub konieczności dodatkowego wprowadzenia do realizacji przedmiotu Umowy– podwykonawcy lub dalszych podwykonawców.
2. Zmiany Umowy dokonane z naruszeniem wskazanych przepisów podlegają unieważnieniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo