Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Czarna Białostocka, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00225123/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Czarna Białostocka

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Częściowa modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej” - w formule zaprojektuj – wybuduj. Przedsięwzięcie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czarna Białostocka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Torowa 14 A

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Białostocka

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-020

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857131340

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@czarnabialostocka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-umczarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Częściowa modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej” - w formule zaprojektuj – wybuduj. Przedsięwzięcie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2344cefb-f628-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225123

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026787/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2344cefb-f628-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej przetargi@czarnabialostocka.pl . Adres strony internetowej, na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://bip-um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ (dotyczy składania ofert), oraz pocz elektr: przetargi@czarnabialostocka.pl .
2.Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postęp, zawiadomienia, wezwania, zadawanie pytań oraz ogólne informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się nr ogłoszenia (BZP) lub nr refer postęp tj. Or.271.12.2023. 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postęp o udzielenie zamów publicz, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na P. e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto na P. e-Zamówienia ma dostęp do formu: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komun. 4. Możliwość korzystania w postęp z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na P. e- Zamówienia oraz zalogowania się na P. e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularza do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokum zamów wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na P. e-Zamówieniach. Zamawiający wymaga aby komuni między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświad, wnioski, zawiadomienia oraz inform, przekazywane były w formie elektro. 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w
sposób niezgodny z SWZ. 6. Wymagania techn i organizacyjne wysyłania i odbierania dokum elektron, elektron kopii dokum i oświadczeń oraz inform przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z P. e-Zamówień. 7. Zamawiający przekazuje link do postęp oraz ID postępo jako inform do niniejszej SWZ. Dane postępow można wyszukać również ze
strony głównej P. e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowanie/konkurs”). 8. Za datę i godz przekazania oferty, wniosków,
zawiadomień, dokum elektron, oświad lub elektron kopii dokum lub oświad oraz innych inform przyjmuje się datę ich przekazania na P. e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl lub datę ich przekazania za pomocą pocz elektron z zastrzeżeniem, iż ofertę wraz z załącz określonymi w roz X. SWZ, pod rygorem odrzucenia oferty na podst art 226 ust.1 pkt6 Pzp, można przekazać wyłącznie na P. e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl Dokum składane w formie elektron lub w postaci elektron muszą być opatrzone podp
elektron, podp zaufanym lub podp osob (zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp). Ofertę, oświadczenia o których mowa w art.125 ust.1 Pzp., pśd, pełnomocnictwa sporządza się w postaci elektr, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt,.rtf,.pdf,.doc,.docx,.odt. Zalecany przez Zamawiającego format danych - .pdf. 9. Komuni w postęp, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektro za pośrednictwem “Formularze” („Formularze
do komunikacji”). Za pośred „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komun umożliwiają również dołączenie załączn do przesyłania wiadomoś (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załącz zamawiający dopuszcza również możliwość składania doku elektr za pomocą poczty elektr, na wskazany w pkt. 1 adres e-mail. Sposób sporządzania dok elektr musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozp MRPiT z dn 23.12.2020 r. w sprawie pśd oraz innych dokum lub oświad, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozp PRM z dn 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządz i przekazyw inform oraz wymagań tech dla dokum elektro oraz środ komu elektron w postęp o udzielenie zamó publi lub konkursie. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewn i wewn) dodaje się do przesłanej wiadomości uprzednio podpisane dokum wraz z wygenerowanym plikiem podp (typ zewn) lub dokum z wszytym podp
(typ wewnętrzny). Wszystkie wysłane i odebrane w postępo przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 roz Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprochrony osób fiz w związku z przetwarzaniem dan osob i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz. o ochronie da¬nych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Roz”, informuję, że: 1.Admin Pani/Pana dan oso jest Gmina Cz B reprezentowana przez Burmistrza Cz B z siedzibą: ul. Torowa 14A, 16-020 Cz B, tel.: 85 713 13 40, e-mail: um@czarnabialostocka.pl. 2.W sprawach z zakresu ochrony dan oso może się Pan/i kontaktować się z IOD pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postęp o udzielenie zp. 4.Dane osob będą przechowywane przez okres zg. z art. 78 ust. 1 i 4 ust. z dnia z dnia 11.09.2019 r.– Pzp (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zak postępowania o udzielenie zam, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy. 5.Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Roz w związku z przepisami PZP. 6.Odbiorcami Pan/i danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP. 7.Ob podania przez Pan/i danych osobowych bezpośrednio Pan/i dotyczących jest wymogiem ust określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w post o udzielenie zam publ; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP. 8.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz
możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,w przypadku gdy przetw danych odbywa się z naruszeniem przep Roz służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Wawa,9.Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Roz prawo do usunięcia dan osob; prawo do przenoszenia dan osob, o którym mowa w art. 20 Roz;na podstawie art. 21 Roz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania dan osob. 10.W przypadku gdy wykonanie obow, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Roz, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Admin może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodat inf mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zam publ. 11.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia dan oso, o którym mowa w art. 16 Roz, nie może skutkować zmianą wyniku postę o udzielenie zam publ lub konkursu ani zmianą post. umowy w zakresie niezgodnym z PZP. 12.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Roz, nie ogranicza przetwarzania dan osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zam publ.
13.W przypadku dan osob zamieszczonych przez Admin w BZP, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Roz, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Admin.14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zam, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Roz, spowoduje ograniczenie przetwarzania dan osob zawartych w protok i załą do protok, Admin nie udostępnia tych danych zawartych w protok i w zał do protok, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18
ust. 2 Roz. 15.W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Roz, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Admin może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych inf mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zam. 16.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzup, o którym mowa w art. 16 Roz, nie może naruszać integralności protok oraz jego zał.
17.Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pan/i danych osobowych nie podlega Pan/i decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Roz.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Or.271.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ
1. Zakres prac określony w programie funkcjonalno – użytkowym obejmuje (z wyłączeniem części lekkoatletycznej stadionu, boiska wielofunkcyjnego, drogi wewnętrznej L2 z parkingami, miejsca pod lodowisko sezonowe, wyposażenia do nagłośnienia mobilnego)
a) Projektowanie oraz decyzje administracyjne.
W ramach zadania należy między innymi sporządzić wszelkie opracowania, jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Skład dokumentów powinien odpowiadać przepisom prawnym, aktualnym na dzień ich sporządzania, w randze ustaw oraz rozporządzeń, normom oraz swą zawartością obejmować wszelkie aspekty przedmiotu zamówienia. W trakcie opracowania dokumentów należy uwzględnić zapisy Prawa Budowlanego oraz jego aktów wykonawczych, a w szczególności:
• Roz MRiT z dnia 20.122021 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
• Roz ministra rozwoju i technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
• Roz MRiT z dnia 23.11.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Wszystkie obiekty i urządzenia piłkarskie muszą spełniać wymogi przepisów licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej dla IV ligi piłkarskiej, zawarte w „Przepisach licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2019/2020 i następne” z dnia 21 lutego 2020 r. Zamierzeniem inwestycyjnym jest wykonanie i przekazanie do użytkowania infrastruktury sportowej składającej się z boiska piłkarskiego z wyposażeniem, rozbudowy i remontu z przebudową sali gimnastycznej, skateparku a także drogi, dojazdów, dojść i parkingu dla autobusów na terenie kompleksu sportowego tzw. stadionu miejskiego . W tym celu należy przeprowadzić stosowne procedury administracyjne dostosowując do nich kształt i zawartość sporządzanej dokumentacji projektowej. Zakres prac projektowych zlecanych Wykonawcy określony niniejszym programem obejmuje w szczególności, lecz nie wyłącznie:
• Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych;
• Inwentaryzację terenu wraz z inwentaryzacją przyrodniczą;
• Sporządzenie wielobranżowego Projektu Budowlanego:
• Projekt architektoniczno-budowlany;
• Projekt budowlany;
• Projekt techniczny;
• Uzgodnienie projektów w zakresie przyjętych rozwiązań ze stosownymi służbami;
• Sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;
• Sporządzenie wielobranżowego Projektu Wykonawczego;
• Sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;
• Sporządzenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego, w tym operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego (o ile zajdzie taka konieczność);
• Sporządzenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę;
• Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Powyższy zakres dokumentów nie stanowi zamkniętego spisu dokumentów, a Wykonawca jest odpowiedzialny za pozyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na rozpoczęcie prac budowlanych oraz skuteczne przekazanie obiektu do użytkowania.
b) Modernizację infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Czarnej Białostockiej -Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.
Istniejący budynek sali sportowej – remont i przebudowa.
Rozbudowa sali sportowej.
Remont i modernizacja boiska piłkarskiego.
Przebudowa trybun stałych.
Zadaszenia i ławki dla zawodników rezerwowych i punktu pomocy medycznej.
Trybuny systemowa dla zorganizowanej grupy kibiców gości.
Skatepark wraz placem utwardzonym i stojakami na rowery.
Droga lokalna „L1” o dopuszczalnej nośności obciążeniowej na oś – pow. 100 kN.
Dojścia i place utwardzone.
Ogrodzenia.
Szczegółowe wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych (pkt.1.1 – 1.13.):
1.1. Modernizowany budynek sali sportowej.
1.1.1Remont i przebudowa piwnicy.
a/ Rozbiórka ścian sanitariatów
b/ Demontaż urządzeń sanitarnych
c/ Wypełnienie ubytków i zabudowanie otworów po zdemontowanych urządzeniach, w posadzce i w ścianach –
a/Rozbiórki.
b/ Wymiana stolarki okiennej.
c/ Wymiana wszystkich drzwi zewnętrznych ( nowe drzwi wewnętrzne pomiędzy salą sportową a dobudówką sanitarno – szatniową należy traktować jak drzwi zewnętrzne pełne – bez przeszkleń).
d/ Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku łącznie ze ścianami piwnic i ścianami fundamentów do poziomu ław fundamentowych.
e/ Wykonanie podjazdu osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich.
f/ Wykonanie nowej podłogi na sali sportowej.
Wyznaczenie linii boisk należy wykonać wg technologii sportowej farbami poliuretanowymi.
W posadzce wykonać fundamenty betonowe pod osadzenie tulei do montażu słupków do siatkówki i bramek do piłki ręcznej.
UWAGA: podłoga hali sportowej projektowana jako pływająca musi posiadać szczelinę dylatacyjną na całym swoim obwodzie (odsunięcie podłogi od ściany o ok. 3cm z wykończeniem np. listwą MDF z wyfrezowanymi wzdłużnymi kanałami wentylującymi, umożliwiającymi grawitacyjną i mechaniczną cyrkulację powietrza pod konstrukcją podłogi); zaleca się dodatkowo wymusić ruch powietrza w środkowej strefie przestrzeni podpodłogowej poprzez zastosowanie wentylacji mechanicznej, która w całym obszarze pod konstrukcją mogłaby dokonać 1-2 krotnej wymiany powietrza w ciągu godziny. Instalację można wykonać z zastosowaniem ciągów rur wentylacyjnych miękkich typu i wentylatorów osiowych z kratkami maskującymi zlicowanymi z nawierzchnią podłogi. Dla hali o powierzchni ok. 400 m2 przewiduje się system wentylacji 2-punktowej.
g/ Montaż nowych drzwi wewnętrznych
h/ Węzeł cieplny – analiza zapotrzebowania energii cieplnej
i/ Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania
j/ Wykonanie nowej instalacji wod. – kan.
k/ Wykonanie instalacji elektrycznych.
l/ Wykonanie systemu monitoringu.
ł/ System sygnalizacji włamania i napadu.
m/ Wykonanie instalacji alarmowo-przyzywowej.
n/ Ściany działowe, tynki i okładziny ścian i podłóg, drzwi wewnętrzne.
o/ Wyposażenie sali sportowej.
1.2. Dobudowa budynku szatniowo – sanitarnego do budynku sali sportowej.
1.2.1. Rozbiórki.
1.2.2. Wykonanie fundamentów.
1.2.3. Wykonanie słupów i ścian zewnętrznych.
1.2.4. Wykonanie ścian wewnętrznych.
1.2.5. Wykonanie stropodachu.
1.2.6. Wykonanie posadzki na gruncie.
1.2.7. Osadzenie stolarki okiennej.
1.2.8. Osadzenie drzwi zewnętrznych.
1.2.9. Ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych.
Izolacja termiczna ścian nadziemia.
1.2.10. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z podłączeniem do węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku sali sportowej
1.2.11. Wykonanie instalacji wod. – kan.
1.2.12. Wykonanie instalacji elektrycznych – wystąpi konieczność zwiększenia moc zainstalowanej o ok. 120 kW ze względu na konieczność podłączenia agregatu chłodniczego lodowiska.
1.2.13. Wykonanie systemu monitoringu.
1.2.14. System sygnalizacji włamania i napadu.
1.2.15. Wykonanie instalacji alarmowo-przyzywowej.
1.2.16. Wykonanie tynków.
1.2.17. Wentylacja grawitacyjna.
1.2.18. Wykonanie okładzin ścian.
1.2.19.Montaż drzwi wewnętrznych.
1.2.20.Montaż odbojnic na ciągach komunikacyjnych.
1.2.21. Zadaszenia nad wejściami - systemowe- szt. 5.,
1.2.22. Obróbki blacharskie attyk, kominów.
1.2.23. Opaska odwadniająca o szer. 50 cm.
1.2.24. Rynny i rury spustowe.
1.2.25. Wyposażenie szatni zawodników
1.3.8. Trawniki sportowe.
1.4. Remont i modernizacja boiska piłkarskiego.
1.4.1. Przebudowa trybun stałych.
Toalety dla publiczności przewidziano:
1.4.2. Zadaszenia i ławki dla zawodników rezerwowych i punktu pomocy medycznej.
1.4.3. Trybuny systemowe dla zorganizowanej grupy kibiców gości.
1.4.4. Instalacja systemu zraszania płyty boiska.
1.4.5. Mobilny system nagłośnienia
1.5. Skatepark.
1.5.1. Urządzenie skateparku.
1.6. Zabezpieczenie mediów - wystąpi konieczność zwiększenia mocy zainstalowanej o
ok. 120 kW ze względu na konieczność podłączenia agregatu chłodniczego lodowiska.
1.7. Droga lokalna „L1” o dopuszczalnej nośności obciążeniowej na oś – pow. 100 kN.
1.8. Dojścia i place utwardzone kostką betonową.
1.9. Dojścia utwardzone kruszywem naturalnym.
1.10. Parkingi o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych.
1.11. Oświetlenie skateparku.
1.12. Ogrodzenia.
1.12.1. Wykonanie remontu istniejącego ogrodzenia stadionu wykonanego z prętów stalowych
Wykonanie remontu istniejącego ogrodzenia stadionu z prętów stalowych, łącznej długości
1.12.2. Wykonanie nowego ogrodzenia boiska piłkarskiego po zewnętrznej stronie bieżni okrężnej.
1.12.3. Wykonanie nowego ogrodzenia strefy kibiców gości.
c) Dodatkowo do zadań Wykonawcy należy:
- zapewnienie służbom porządkowym i bezpieczeństwa, możliwości wjazdu na teren kompleksu sportowego,
- przedstawienie kosztorysu ofertowego przed zawarciem umowy, a po zakończeni inwestycji kosztorysu powykonawczego,
- zniszczone podczas realizacji punkty graniczne należy na nowo wznowić i trwale za stabilizować, z tej czynności sporządzić protokół wymagany prawem w zakresie podziałów nieruchomości.
- dostawa i montaż 1 szt. tablicy informacyjno – promocyjnej związanej z realizacją zadania wskazującej źródło pochodzenia środków pomocowych na jego realizację o wymiarach 120x180 cm (wzór tablicy informacyjno – promocyjnej zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z Wykonawcą zadania).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45262310-7 - Zbrojenie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262522-6 - Roboty murarskie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45410000-4 - Tynkowanie

45422100-2 - Stolarka drewniana

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45432210-9 - Wykładanie ścian

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu:
1) W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu.
2) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1.000.000,00 zł.
3) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub
modernizacji obiektów użyteczności publicznej w szczególności obiektów sportowych w postaci boisk piłkarskich,
lekkoatletycznych, sal gimnastycznych i/lub pełnowymiarowych hal sportowych, boisk wielofunkcyjnych, terenów skatepark
wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci dróg, parkingów, dojazdów i dojść,
b) dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia, wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) do projektowania w specjalności właściwej do realizacji przedmiotu
zamówienia oraz posiadającym aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Jeżeli potwierdzenie przynależności traci ważność w okresie obowiązywania umowy,
Wykonawca zobowiązuje się przedstawić nowe potwierdzenie, ważne na czas trwania umowy lub wskaże inną osobę
posiadającą przynajmniej takie same uprawnienia (aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa).. Na
potwierdzenie zdolności zawodowej Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie, że dysponuje osobą posiadającą
wymagane uprawnienia, wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
2351) do projektowania w specjalności właściwej do realizacji przedmiotu zamówienia która będzie kierownikiem zespołu
projektowego.
c) dysponują kierownikiem budowy branży budowlanej posiadającym uprawnienie do kierowania robotami konstrukcyjno-
budowlanymi bez ograniczeń oraz posiadającym aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów i Techników
Budownictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli potwierdzenie przynależności traci ważność w okresie
obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić nowe potwierdzenie, ważne na czas trwania umowy lub
wskaże inną osobę posiadającą przynajmniej takie same uprawnienia (aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa). Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia wydane
na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 poz.1309,
1524, 1696,1712) jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów oraz równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.
12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz.
394 z późn. zm.),
d) zapewnią uprawnionego geodetę do geodezyjnej obsługi inwestycji (tyczenie obiektów, prowadzenie budowy obiektów
oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów) posiadającego uprawnienia klasy 4 do obsługi
inwestycji budowlanej.
UWAGA
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. (art. 117
pzp)
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 i 4 do SWZ. Oświadczenia te składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
2) W celu potwierdzania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ;
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 6 do SWZ;
d) dokument/y potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego na sumę gwarancyjną minimum
1.000.000,00 zł

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100
PLN)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 35
1020 1332 0000 1102 0280 9606.
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym
zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) kwotę gwarancji,
3) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ..........................r. – do dnia ..............................r.”,
4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w
art. 98 ust. 6 p.z.p.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia)
w postaci elektronicznej należy dołączyć do oferty.
7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
8. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu poniżej.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust 1 p.z.p., oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust.2 pkt 3 p.z.p co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w rozdziale X pkt. 1 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenia, z których wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swojej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy.
2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez strony. 3) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują
należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień
składania ofert warunki określone w specyfikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku zamawiającego,
4) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy a także z np. wystąpienia zwłoki w
wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń,
5) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),
c) zmiany danych teleadresowych,
d) zmiana obowiązującej stawki VAT,
6. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt.5 termin realizacji przedmiotu umowy może
ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie
dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie powierzenia części lub całości wykonania przedmiotu
zamówienia podwykonawcom, poprzez:
1) w przypadku nie przewidzenia podwykonawców w momencie składania oferty, wprowadzenie ich podczas realizacji
zamówienia,
2) rozszerzenie kręgu podwykonawców,
3) zmianę lub wykreślenie podwykonawcy,
4) zmianę zakresu prac powierzonych podwykonawcy,
8. Warunki zmian:
1) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,
2) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy,
3) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
2. Dla przedmiotowego postępowania nie ma zastosowania żadna z sytuacji określonych w art. 65 ust 1, art. 66 i art. 69 pzp. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność komunikowania się z Wykonawcą w sposób inny niż przewidziany w niniejszej SWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.
4. Stosownie do treści art. 95 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm), osób wykonujących niezbędne czynności dla realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, które wskazano SWZ oraz załącznikach do SWZ tj. osoby wykonujące prace fizyczne związane z robotami budowlanymi w szczególności związane z obsługą maszyn budowlanych, układaniem nawierzchni, wykonywaniem prac ziemnych, robotami nie wymagającymi kwalifikacji, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), osób wykonujących czynności wymagających posiadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052) oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Pozostałe wymogi wynikające z art. 95 ustawy zostały określone w istotnych postanowieniach przyszłej umowy, które stanowią załącznik do SWZ. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.
1) Sposób weryfikacji zatrudnienia osób:
a) Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu, ujęte w formie wykazu informacje o osobach zatrudnionych. Wykaz powinien zawierać imię i nazwisko pracownika, wymiar zatrudnienia oraz informację o wykonywanych czynnościach/stanowisko pracy. Wraz z wykazem Wykonawca przekazuje oświadczenie, że wymienione osoby zatrudnione są na podstawie umowy o pracę.
2) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osób:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia, przez cały okres realizacji wykonywanych przez Wykonawcę czynności, w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę Zamawiający na podstawie art. 438 ust. 2 ustawy Pzp może żądać przedłożenia :
- oświadczenia zatrudnionego pracownika
- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
- innych dokumentów zawierających informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w tym zawierających dane osobowe- w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
3) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 95 ust 1 pzp:
a) Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości 0,1% ceny ofertowej brutto w każdym przypadku stwierdzenia uchybienia;
b) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach żądanych dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących pracę przy realizacji zamówienia.

Zobacz inne

Prawo