Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Głogów, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00225207/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zapewnienie schronienia i posiłku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie, w okresie od 01.07.2023r. do 30.06.2024r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004043590

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. Władysława Sikorskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Głogów

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 767276500

1.5.8.) Numer faksu: 767276501

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@mops.glogow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.glogow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zapewnienie schronienia i posiłku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie, w okresie od 01.07.2023r. do 30.06.2024r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ef00893-f62f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225207

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034413/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zapewnienie schronienia i posiłku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od 01.07.2023r. do 30.06.2024r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9ef00893-f62f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administrator Pani/Pana danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą
w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów, tel. 0767276500, poczta@mops.glogow.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: iodo@mops.glogow.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610
3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
• Przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) RODO
w związku z Ustawą z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
• Realizacja umowy z wybranym oferentem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której dane dotyczą przez okres trwania umowy
4. Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres 5 lat.
5. Odbiorcy:
• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia,
• osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 18 oraz 74 ustawy z dnia 11 września 2019r – Prawo zamówień Publicznych; Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (tzw. danych wrażliwych / szczególnej kategorii danych)
6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
• Prawo żądania dostępu do danych - (zamawiający może żądać od osoby występującej
z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 75 ustawy PZP)
• Prawo żądania sprostowania danych - (zgodnie z art. 19.2 i art. 76 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników)
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania - (zgodnie z art. 19.3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania)
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego poprzez przyjęcie i rozpatrzenie oferty, a w przypadku wybranej oferty do zawarcia umowy oraz jej realizacji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.DA.261.2.2023.P.Sz.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 472110,72 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zapewnienie schronienia i posiłku dla podopiecznych w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w okresie od 01.07.2023r. do 30.06.2024r.”, zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w:
1) Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2023 poz. 901),
2) Uchwale Nr LVI/495/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

b. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia osobom bezdomnym, skierowanym przez Zamawiającego do schroniska, usług o standardzie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r., poz. 896), z zastrzeżeniem okresu przejściowego z art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 700 ze zm.).

c. Podstawą udzielenia świadczenia, o którym mowa w ppkt a będzie skierowanie wydane przez pracownika MOPS w Głogowie, określające dane podopiecznego oraz termin i miejsce realizacji, usługi schronienia. Skierowanie będzie przekazywane elektronicznie w formie skanu na adres poczty elektronicznej, a następnie przesyłką pocztową lub dostarczane osobiście przez osobę skierowaną lub pracownika socjalnego.

d. Szacunkowa liczba osób wymagających schronienia: 4 bezdomnych mężczyzn w schronisku zwykłym i 6 bezdomnych mężczyzn w schronisku z usługami opiekuńczymi (częściowo niezdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce), z możliwością skorzystania z trzech posiłków dziennie, w tym jednego gorącego oraz zapewnienie usług zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r., poz. 896),z zastrzeżeniem okresu przejściowego z art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 700 ze zm.).

e. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podana przez Zamawiającego liczba osób jest wielkością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób w zależności od faktycznych potrzeb w tym zakresie, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne, wobec Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zwiększenie liczby osób, o której mowa w ppkt d nie więcej niż o 50%.

4.2.5.) Wartość części: 342737,04 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55270000-3 - Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zapewnienie schronienia i posiłku dla podopiecznych w schronisku dla bezdomnych kobiet w okresie od 01.07.2023r. do 30.06.2024r.”, zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w:
1) Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2023 poz. 901),
2) Uchwale Nr LVI/495/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
b. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia osobom bezdomnym, skierowanym przez Zamawiającego do schroniska, usług o standardzie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni,
schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r., poz. 896), z zastrzeżeniem okresu przejściowego z art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 700 ze zm. ).
c. Podstawą udzielenia świadczenia, o którym mowa w ppkt a będzie skierowanie wydane przez pracownika MOPS w Głogowie, określające dane podopiecznego oraz termin i miejsce realizacji usługi schronienia. Skierowanie będzie przekazywane elektronicznie w formie skanu na adres poczty elektronicznej, a następnie przesyłką pocztową lub dostarczane osobiście przez osobę skierowaną lub pracownika socjalnego.
d. Szacunkowa liczba osób wymagających schronienia: 2 bezdomne kobiety
w schronisku zwykłym i 2 bezdomne kobiety w schronisku z usługami opiekuńczymi (częściowo niezdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce), z możliwością skorzystania z trzech posiłków dziennie, w tym jednego gorącego oraz zapewnienie usług zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r., poz. 896),z zastrzeżeniem okresu przejściowego z art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 700 ze zm.).
e. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podana przez Zamawiającego liczba osób jest wielkością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób w zależności od faktycznych potrzeb w tym zakresie, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne, wobec Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zwiększenie liczby osób, o której mowa w ppkt d nie więcej niż o 50%.

4.2.5.) Wartość części: 129373,68 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55270000-3 - Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia wymagane w SWZ w zakresie:
a) spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ
b) niepodlegania wykluczeniu – załącznik nr 3 do SWZ
Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 należy złożyć na wzorach stanowiących załączniki nr 2 i nr 3 do SWZ.
Zamawiający następująco formułuje warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
(Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie),
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi figurować w rejestrze podmiotów udzielających tymczasowego schronienia, o którym mowa w art. 48 a ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, prowadzonym przez właściwego Wojewodę.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż
100 000,00 zł na okres realizacji zamówienia
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca winien udokumentować, że spełnia minimalne standardy obiektu i świadczonych usług w schronisku dla osób bezdomnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896), z zastrzeżeniem okresu przejściowego z art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 700 ze zm. ). Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Posiada zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 8 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275 ze zm. ), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 8 do SWZ,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy pzp, w tym:
a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację,
b) w celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia dokumentów zgodnie zapisami Rozdziału 5 dla każdego wspólnie wnioskującego Wykonawcy oddzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony umowy mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności:
a) zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej – minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
c) wprowadzenia zmian w ilości osób wymagających schronienia (zwiększeniu lub zmniejszeniu),
d) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ze skutkiem z nich wynikającymi,
e) zmiany statusu podatkowego po stronie Zamawiającego w związku z podatkiem VAT,
a w szczególności ze zmianą prawa lub orzecznictwem sądowym,
f) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia lub ustawowej zmiany stawki podatku VAT (zwiększenie lub zmniejszenie). Przewiduje się możliwość zmiany umowy
w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o różnicę między obowiązującą w dniu podpisania umowy stawką podatku VAT a ustawowo wprowadzoną stawką podatku VAT, z dniem jej wprowadzenia w życie.
g) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano
w opisie przedmiotu zamówienia,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia dołącza dokumenty uzasadniające wniosek.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy e - Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U 2022 poz. 835) zwanej dalej „ustawą” w związku z art. 1 pkt. 3) ustawy:
a) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:
- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 lub rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U.
z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
b) wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1 ustawy,
c) w przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1 ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi z takim Wykonawcą negocjacji, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
d) kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z ust. 1 ustawy jest wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
e) przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej,
f) osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej,
g) karę pieniężną, o której mowa w art. 7 ust. 6 ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 złotych,
h) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 6, stanowią dochód budżetu państwa,
i) przepisy pkt 7 ppkt a) – h) stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy”.

Zobacz inne

Prawo