Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00225331/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odzieży ochronnej i serwet chirurgicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW

1.3.) Oddział zamawiającego: WCPiT

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631250369

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Augustyna Szamarzewskiego 62

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-569

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wcpit.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcpit.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odzieży ochronnej i serwet chirurgicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8ce9575-f62f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225331

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006313/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Dostawa odzieży ochronnej i serwet chirurgicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„System kompleksowej diagnostyki nowotworów płuc wspierający nowoczesną terapię, oparty o zaawansowane profilowanie molekularne oraz model centralnego monitorowania pacjentów OIOM w obliczu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19” Działanie 11.2. „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” nr RPWP.11.02.00-30-0004/22 (pakiety 14, 15)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Systemu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „SKE” oraz poczty elektronicznej:
przetargi@wcpit.org.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Systemu Komunikacji
Elektronicznej,zwanego dalej „SKE” oraz poczty elektronicznej: przetargi@wcpit.org.
2. Szczegółowa instrukcja korzystania z SKE stanowi załącznik do SWZ.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na SKE.
4. Zasady udziału wykonawcy w postępowaniu, w szczególności zasady szyfrowania oferty, wysłania oferty, zmiany oferty, wycofania oferty określone zostały w Instrukcji korzystania z SKE.
5. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na SKE.
6. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na SKE. We wszelkiej korespondencji, w tytule i w treści związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub TED lub ID postępowania).
7. Wykonawca chcąc złożyć ofertę za pomocą SKE przygotowuje paczkę dokumentów, która zawiera dokumenty wymagane przez SWZ. Przygotowaną paczkę dokumentów – ofertę zapisuje w postaci pliku skompensowanego (np.: zip) a następnie szyfruje programem zewnętrznym – „Kleopatra” gpg4win udostępnionym na stronie https://www.gpg4win.org/index.html (Windows) (patrz pkt. 7.2.1 instrukcji SKE)
– „GPG Suite” udostępnionym na stronie https://gpgtools.org (MacOS, Linux) (patrz pkt. 7.2.2 instrukcji SKE)
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
9. Wymagania techniczne korzystania z SKE.
W celu poprawnego korzystania z usług SKE konieczne jest spełnienie przez Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
• dostęp do sieci Internet, • posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), • komputer z systemem
operacyjnym Windows7® (lub nowszym), MacOS albo Linux i zainstalowaną przeglądarką internetową z włączoną obsługą JavaScript oraz cookies.
SKE współpracuje z wszystkimi przeglądarkami internetoowymi (Internet Explorer 10+/Microsoft Edge, Mozilla, Firefox, Google Chrome, Opera) zalecane jest jednak Google Chrome.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Próbki należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, lub za pośrednictwem posłańca. Próbki należy dostarczyć w terminie składania ofert określonym w pkt XVI SWZ w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie ich zawartości bez usunięcia tego opakowania, do siedziby Zamawiającego – ul. Szamarzewskiego 62, Poznań - Sekretariat Dyrekcji . Opakowanie winno być zaadresowane na Zamawiającego, opatrzone informacją o nadawcy (firma/nazwa lub imię i nazwisko Wykonawcy, jego adres) oraz winno zawierać nr i nazwę postępowania.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula obowiązku informacyjnego do zastosowania przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: "Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i
JanuszaZeylandów z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, będącym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych,
mgr Martą Wosińską-Wajs poprzez adres e-mail: daneosobowe@wcpit.org.
3. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. W zależności od
przedmiotu zamówienia, zamawiający może zażądać podanie danych osobowych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych i przepisów wykonawczych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP, może
skutkowaćodstąpieniem od udziału w zamówieniu publicznym.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny wynikający m.in. z przepisów zamówień publicznych) w celu związanym z
przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i
aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. w celu ustalenia obrony lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń oraz ochrony osób i mienia należącego do Administratora, a także zapewnienia bezpieczeństwa na terenie
Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (mowa o siedzibie głównej oraz o
ośrodkach zamiejscowych) wykorzystanie wizerunku w ramach monitoringu wizyjnego realizowanego w ramach prawnie
uzasadnionego interesu Administratora.
5. Administrator przetwarza dane zwykłe chronione w zakresie wymaganym danym postępowaniem o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „Ustawa PZP”.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez WCPiT, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy lub na okres przedawnienia/wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z wyłączeniem monitoringu
wizyjnego, o którym mowa w punkcie 12 klauzuli.
8. Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania danych oraz zapewnienie
odpowiedniej organizacji pracy może przekazać dane:
a. osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych, b. podmiotom, z którymi Administrator zawarł oddzielne umowy powierzenia przetwarzania danych, w szczególności podmiotom w
zakresie obsługi prawnej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne w zakresie platformy zakupowej, c. podmiotom kontrolującym, d. lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa..."
Ciąg dalaszy treści "Klauzuli obowiązku informacyjnego" znajduje się w SEKCJI IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WCPIT/EA/381-26/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 424804,62 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 16

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Środki ochrony indywidualnej - kombinezon, kaptur

4.2.5.) Wartość części: 18509,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Środki ochrony indywidualnej - fartuchy, osłona na nogę

4.2.5.) Wartość części: 12875,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Osłona na stolik Mayo, pokrowiec na przewody aparatury medycznej

4.2.5.) Wartość części: 4425,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39518200-8 - Prześcieradła używane na salach operacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Fartuch barierowy

4.2.5.) Wartość części: 97500 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Fartuch niesterylny

4.2.5.) Wartość części: 64000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ochraniacze na obuwie

4.2.5.) Wartość części: 1800,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Osłona na brodę

4.2.5.) Wartość części: 900,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Fartuchy, serwety, podkłady

4.2.5.) Wartość części: 109777,62 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Koszula medyczna

4.2.5.) Wartość części: 1500,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Maseczki chirurgiczne mocowane na gumki

4.2.5.) Wartość części: 9100,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Podkłady, pokrowce, czepki

4.2.5.) Wartość części: 33368,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Czepki typu clip

4.2.5.) Wartość części: 550,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Czepki

4.2.5.) Wartość części: 1200,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Maski ochronne FFP2

4.2.5.) Wartość części: 22500,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Maski ochronne FFP3

4.2.5.) Wartość części: 36000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Półmaski ochronne FFP3 z zaworem oddechowym

4.2.5.) Wartość części: 10800,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania :
a. materiałów zawierających opis techniczny oferowanych wyrobów (np. katalogów, folderów, metodyków, kart technicznych w języku polskim) na podstawie których Zamawiający oceni zgodność parametrów oferowanych wyrobów z opisanymi w załączniku nr 1,
b. próbek (gotowych do użycia w warunkach szpitalnych) oferowanych wyrobów medycznych, co najmniej po jednej sztuce w odniesieniu do pakietu:
nr 1
nr 3
nr 4
nr 5
nr 6
nr 8 poz.7; 8
nr 10
nr 11 poz. 3; 4;
nr 12
nr 13
nr 14
nr 15
nr 16
Arkusze danych technicznych wystawione przez producenta gotowego wyrobu potwierdzające spełnianie normy PN – EN 13795 dla pakietu 8 poz. 1,2,3,4,5,9.
2. Próbki należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, lub za pośrednictwem posłańca. Próbki należy dostarczyć w terminie składania ofert określonym w pkt XVI SWZ w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie ich zawartości bez usunięcia tego opakowania, do siedziby Zamawiającego – ul. Szamarzewskiego 62, Poznań - Sekretariat Dyrekcji . Opakowanie winno być zaadresowane na Zamawiającego, opatrzone informacją o nadawcy (firma/nazwa lub imię i nazwisko Wykonawcy, jego adres) oraz winno zawierać nr i nazwę postępowania.
3. Za wskazane Zamawiający uznaje zamieszczenie w przedłożonych materiałach zawierających opis techniczny oferowanych wyrobów informacji o numerze pakietu i pozycji, których dany opis dotyczy.
4. Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe określone w ust. 1 wraz z ofertą.
5. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne. Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania :
a. materiały zawierające opis techniczny oferowanych wyrobów (np. katalogi, foldery, metodyki, karty techniczne w języku polskim) na podstawie których Zamawiający oceni zgodność parametrów oferowanych wyrobów z opisanymi w załączniku nr 1,
b. próbki (gotowe do użycia w warunkach szpitalnych) oferowanych wyrobów medycznych, co najmniej po jednej sztuce w odniesieniu do pakietu:
nr 1
nr 3
nr 4
nr 5
nr 6
nr 8 poz.7; 8
nr 10
nr 11 poz. 3; 4;
nr 12
nr 13
nr 14
nr 15
nr 16
Arkusze danych technicznych wystawione przez producenta gotowego wyrobu potwierdzające spełnianie normy PN – EN 13795 dla pakietu 8 poz. 1,2,3,4,5,9.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający
żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów
3) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów,
októrych mowa w pkt 1, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie do reprezentowania wykonawcy
4) Pkt 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 - załącznik nr 3 do SWZ składa każdy z wykonawców.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie, po uprawomocnieniu się decyzji o
wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy:
1) przedłożyć Zamawiającemu umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stwierdzającą
solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego
z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a
także do otrzymywania należnych płatności (o ile nie została przedłożona wraz z ofertą).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 3 projektowanych post. umowy:
"Cena przedmiotu umowy i warunki płatności"...
5. Zamawiający dopuszcza podwyższenie ceny brutto (przy niezmienności ceny netto), jeżeli spowodowane zostanie urzędową podwyżką stawki VAT– o tę wartość, przy zachowaniu niezmienności ceny netto. W takim przypadku podwyżka będzie mogła obowiązywać od początku miesiąca następnego, po tym, w którym Wykonawca wystąpił z propozycją podwyższenia ceny. Zmiany w tym zakresie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
(...)
7. Dopuszczalna jest zmiana produktu wskazanego w ofercie na równoważny o innej nazwie handlowej, spełniający wymogi określone w SWZ – o cenie jednostkowej nie wyższej niż ofertowa, np. w przypadku:
a) wycofanie produktu z rynku,
b) zmiana nazwy produktu,
c) zaprzestania wytwarzania produktu,
d) wstrzymania produktu do obrotu,
e) zmiana producenta,
f) obniżenie ceny
Zmiany w tym zakresie wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.
9. W przypadku niedostarczenia zamówionego asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do przesłania pisemnej informacji o jego braku i do zapłacenia różnicy wartości zakupu tego asortymentu przez Zamawiającego u innego Wykonawcy.
10. Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w wersji elektronicznej na adres poznan@wcpit.orglub platformy:www.efaktura.gov.pl.
11. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy poprzez waloryzację wynagrodzenia o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (kwartał do poprzedniego kwartału) ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „wskaźnik waloryzacji”) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia , przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:
a) strona Umowy może wystąpić z pierwszym wnioskiem o waloryzację po upływie 3 miesięcy od dnia upływu terminu składania ofert
b) strona może wystąpić z wnioskiem, jeżeli wskaźnik waloryzacji zmieni się o co najmniej 10% w stosunku do wskaźnika waloryzacji obowiązującego w dniu otwarcia ofert;
c) w przypadku wzrostu lub obniżenia wskaźnika waloryzacji, waloryzacja będzie polegała odpowiednio na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za usługi realizowane po dniu złożenia wniosku, o wartość procentową wskaźnika waloryzacji, przy czym strona Umowy może wystąpić z wnioskiem o każdą kolejną waloryzację nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od poprzedniej waloryzacji
d) „wskaźnik waloryzacji” nie dotyczy dostaw zrealizowanych przed datą złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia przez którąkolwiek ze Stron umowy, ani dostaw zrealizowanych w warunkach zwłoki, na skutek której dostawa nastąpiła po złożeniu wniosku o waloryzację, (zamiast prawidłowo przed tą datą)
e) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia brutto, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień, nie przekroczy 15% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego w dniu zawarcia Umowy.
12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 11, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy."

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: system SKE - https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-30 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy treści "Klauzuli obowiązku informacyjnego" z SEKCJI III pkt. 3.15.) "RODO (obowiązek informacyjny)":
"...9. Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Ograniczenie dostępu do
danych może wystąpić jedynie w uzasadnionej ochronie prywatności zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i
aktami wykonawczymi, b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników),
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego).
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, którym mowa w art. 20 RODO,
c. na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną. Zapisy RODO stanowią załączniki 5 i 6 do SWZ.

Zobacz inne

Prawo