Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Śliwice, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00225549/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Śliwice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej nr 010208C Rosochatka - Zwierzyniec na odcinku od 3+375,15 km do 5+409 km

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Śliwice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351140

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ks. dra St. Sychowskiego 30

1.5.2.) Miejscowość: Śliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-530

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 523340710

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@sliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.sliwice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej nr 010208C Rosochatka - Zwierzyniec na odcinku od 3+375,15 km do 5+409 km

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63dbb168-e669-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225549

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059595/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa drogi gminnej nr 010208C Rosochatka - Zwierzyniec na odcinku od 3+375,15 km do 5+049 km

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sliwice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sliwice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami prowadzona jest pisemnie w języku polskim (w rozumieniu art. 20 i art. 7 pkt. 16 PZP) przy użyciu środka komunikacji elektronicznej -jakim jest- platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sliwice, w zakładce
„POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza awaryjnie np. w
przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania Platformy zakupowej, komunikację z wykonawcami za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
przetargi@sliwice.pl, z zastrzeżeniem, że ofertę (w szczególności Formularz oferty i załączniki do oferty) wykonawca może złożyć
wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje pisemnie (w rozumieniu art. 20 i art. 7 pkt. 16 PZP) przy użyciu środka komunikacji elektronicznej - jakim jest - platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana pisemnie (w rozumieniu art. 20 i art. 7 pkt. 16 PZP) przy użyciu środka komunikacji elektronicznej - jakim jest - platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl obywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
6. Dalsze informacje w rozdziale VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Śliwice reprezentowana przez Wójta Gminy Śliwice, z siedzibą Urzędu
Gminy ul. ks. dra Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej
iod.gmina@sliwice.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust 1 ustawy;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo
do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.271.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi gminnej nr 010208C Rosochatka – Zwierzyniec” na odcinku od 3+375,15 km do 5+409 km.
2. Zamawiający dysponuje dokumentacją na budowę drogi publicznej od km 0+085 do km 5+409 z wyjątkiem odcinka od km 0+650 do km 0+767, który został wyłączony z opracowania. Niniejsze zamówienie nie obejmuje budowy drogi na odcinku od km 0+085 do km 0+766 km oraz od 0+767 do 3+375, zatem nie należy uwzględniać tego zakresu w ofercie.
3. Zamówienie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4. Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
5. Opis zamówienia zamierają załączniki: dokumentacja projektowa stanowiąca Załączniki Nr 7 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące Załączniki Nr 9 do SWZ oraz przedmiary robót stanowiące Załączniki nr 8 do SWZ.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dla zakresu ujętego w dokumentacji projektowej):
1. Stan istniejący.
Teren będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest między miejscowościami Rosochatka a Zwierzyńcem. Położony jest na działkach o nr ewid. 69/14, 69/8, 68 obręb Rosochatka, 528, 619, 598, 599/3, 584, 583/6 obręb Lipowa, 500, 365, 364/7, 472, 502/1, 520/2 obręb Zwierzyniec. W przebiegu projektowanej drogi obecnie jest droga gruntowa utwardzona odcinkowo tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym. Przedmiotowy odcinek dróg pełni funkcję dojazdową do przyległych nieruchomości i pól uprawnych. Odwodnienie drogi istniejącej odbywa się powierzchniowo w przyległy teren w granicach istniejącego pasa drogowego.
2. Projektowany stan zagospodarowania terenu
W ramach opracowania zaprojektowano jezdnię szerokości od 3,5 - 5,0 m o nawierzchni bitumicznej składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej długości 5207 m. Opracowanie obejmuje budowę zjazdów gospodarczych oraz skrzyżowań przyległych do niniejszej drogi w takiej samej technologii jak ciąg główny. Odwodnienie drogi będzie się odbywało powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren jak na dotychczasowych zasadach w granicach pasa drogowego. Budowa dróg gminnych projektowana jest w istniejącym pasie drogowym. Działki objęte opracowaniem są działkami drogowymi oznaczonymi na mapie jako „dr”. Na terenie objętym opracowaniem nie występują użytki rolne, które podlegają szczególnej ochronie zgodnie z art.. 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
3. Zestawienie długości i powierzchni poszczególnych elementów dróg:
a) Jezdnie wraz ze skrzyżowaniami , zjazdami - powierzchnia 20173 m2
b) Pobocza utwardzone – powierzchnia 7619,5 m2
c) Pobocza utwardzone z kostki granitowej – 920 m2
d) Krawężnik betonowy 100x25x12 – długość 1154 mb
e) Tereny zielone - powierzchnia ok. 10414 m2
4. Podstawowe parametry techniczne dróg gminnych
a) długość 5207 m
b) prędkość projektowa Vp: 30 km/h,
c) prędkość miarodajna Vm: 30 km/h,
d) kategoria ruchu: - KR-1,
e) szerokość jezdni: 3,5- 5,0 m
5. Projektowana konstrukcja nawierzchni
Jezdnia drogi gminnej , zjazdy , skrzyżowania
a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 4cm
b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 4 cm
c) podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr 7 cm
d) podbudowa zasadnicza z tłucznia betonowego 0-63mm gr. 15 cm
Zabruki z kostki kamiennej
a) warstwa ścieralna z kostki kamiennej 15/17
b) podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr 6cm
c) podbudowa betonowa C8/10 gr 20 cm
zjazdy z kostki betonowej
a) warstwa ścieralna z kostki betonowej 8cm grafit
b) podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr 6cm
c) podbudowa betonowa C8/10 gr 20 cm
chodnik z kostki betonowej
a) warstwa ścieralna z kostki betonowej 6cm szara
b) podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr 6cm
c) podbudowa z gruntocementu C1,5/2 gr 10 cm
6. Profil podłużny
Projektowane profile podłużne drogi nawiązują do profilów istniejących odcinków drogi i rzędnych zjazdów do posesji oraz urządzeń infrastruktury technicznej umieszczonej w pasie drogowym.
7. Projektowany plan sytuacyjny
Przebieg trasy w planie sytuacyjnym dostosowano do szerokości istniejącego pasa drogowego uwzględniając zlokalizowanie w nim elementy. Szerokość jezdni odcinków drogi dostosowano do warunków technicznych mając na uwadze prognozowaną strukturę rodzajową ruchu. Załamania trasy wyokrąglono łukami kołowymi poziomymi o promieniach R=20m..
8. Urządzenia obce
Na przedmiotowym odcinku drogi brak jest robót rozbiórkowych. Dodatkowymi pracami w pasie drogowym będą roboty zabezpieczające istniejące przewody elektroenergetyczne oraz teletechniczne rurą Arot 110 zgodnie z uzgodnieniem gestorów sieci.
Uzgodnienia z właścicielami urządzeń obcych w pasie drogowym określają warunki prowadzenia prac w pobliżu tych urządzeń. Uzgodnienia należy w przypadku utracenia ważności uaktualnić przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Należy uwzględnić w wycenie likwidację możliwych kolizji z istniejącymi urządzeniami. Projekt drogi nie koliduje z urządzeniami melioracji wodnej. Wszystkie urządzenia melioracyjne znajdują się poza zakresem budowy powyższej drogi ( brak kolizji).
9. Ochrona zabytków
Dla przedsięwzięcia uzyskano pozytywną opinie WUOZ w Toruniu nr WU.OZ.DB.WZN.5152.7.41.2020.WP z dnia 22 grudnia 2020r . Z opinia wynika jednoznacznie, iż planowana inwestycja zlokalizowana jest częściowo w strefie „B” ochrony konserwatorskiej (układ ruralistyczny wsi Rosochatka). W wypadku odkrycia podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu posiadającego cechy zabytku, należy je wstrzymać, a przedmiot i miejsce znalezienia zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, a jeśli nie będzie to możliwe – Wójta gminy Śliwice
10. Organizacja ruchu drogowego
Opracowano wykonano projekt zmian w stałej organizacji ruchu który dostosowano do projektowanego zagospodarowania terenu (odrębne opracowanie zatwierdzone przez Starostę Tucholskiego nr DR.7121.1.6.2021 z dnia 12.05.2021)
11. Wyłączenia
Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową na budowę drogi publicznej od km 0+085 do km 5+409 z wyjątkiem odcinka od km 0+650 do km 0+767, który został wyłączony z opracowania.
Niniejsze zamówienie nie obejmuje budowy drogi na odcinku od km 0+085 do km 0+766 km oraz od 0+767 do 3+375, zatem nie należy uwzględniać tego zakresu w ofercie.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę nr BD.6740.ŚL.37.2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. stanowiącej Załącznik Nr 8 do SWZ , przedmiarze robót stanowiącym Załącznik Nr 9 do SWZ, a także w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącej Załącznik Nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium: A - Cena (waga 60%), B - Okres gwarancji
jakości (waga 40%).
3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria. Zastosowanie będzie miał następujący wzór: P (punkty) = A+B.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych w branży drogowej obejmującą budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi twardej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana z załączeniem dowodu określającego, czy ta robota budowlana została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających, czy ta robota budowlana została wykonana należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego Wykonawca
zobowiązany będzie do złożenia następujących dokumentów:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie zgodnie z
Załącznikiem nr 5 do SWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem Nr 2A do SWZ;
− w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wielu wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców, oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
− w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzającego brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z Załącznikiem Nr 2B do SWZ;
2) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub
informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
3) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy),
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w przypadku polegania
na zdolnościach innych podmiotów (jeżeli dotyczy),
6) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentu, jeżeli zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tego dokumentu.
tego dokumentu.
Dokument potwierdzający wadium należy złożyć do dnia upływu terminu związania ofertą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) gwarancjach bankowych
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Bank
Spółdzielczy Koronowo O/Śliwice 30 8144 0005 2006 0060 4514 0004. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje
się datę i godzinę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie datę wydania dyspozycji przelewu.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3 pkt 2-4, wykonawca przekazuje
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 7, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz
z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi
oświadczenia o zwolnieniu wadium.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub
poręczenia, o których mowa w pkt. 3 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty
wadium zgodnie z art. 98 ust 6 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących usługi.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wielu Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy
nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy.
2. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po jej
zawarciu, wywołujących potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy,.
3. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych przyczynami niezależnymi od stron
umowy …..
4. W przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem i utrzymywaniem się stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii, wpływających lub mogących wpłynąć na należyte wykonanie umowy.
5. W przypadku konieczności zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych,
zastępczych lub równoważnych, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonywania robót - w celu prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy oraz zmianę wynagrodzenia, określonego w umowie, w zakresie uwzględniającym zmienioną
technologię oraz jeżeli w skutek wprowadzenia zmian wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji robót w
zmienionej technologii będzie dłuższy od dotychczasowego …

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sliwice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

Zobacz inne

Prawo