Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gniezno, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00225695/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miasto Gniezno

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Realizacja Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gniezno

1.2.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Gnieźnie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630189018

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Lecha 6

1.4.2.) Miejscowość: Gniezno

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.4.7.) Numer telefonu: 61-4260450, 61-4260454

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sylwia.jablonska@gniezno.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gniezno.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225695

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00220780

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej 2 osoby z minimum półrocznym doświadczeniem każda, które posiadają kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub posiadają doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej opieki osobom niepełnosprawnym.

Osoby wyżej wymienione są niezbędne do realizacji zamówienia.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej 2 osoby z minimum półrocznym doświadczeniem w udzieleniu bezpośredniej opieki osobom niepełnosprawnym każda lub które posiadają kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka.

Osoby wyżej wymienione są niezbędne do realizacji zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-25 08:00

Po zmianie:
2023-05-30 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-25 09:00

Po zmianie:
2023-05-30 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-23

Po zmianie:
2023-06-28

Zobacz inne

Prawo