Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łaziska Górne, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00225718/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIKOŁOWIE Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIKOŁOWIE Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 277736893

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: CHOPINA 8

1.5.2.) Miejscowość: Łaziska Górne

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-170

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@pzd.mikolowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd.mikolowski.dobrybip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e853c510-f866-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225718

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00002168/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e853c510-f866-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/, za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze do komunikacji”.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na platformie e-Zamówienia.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie Platformy e-Zamówienia dostępny pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/ w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji wynosi 150MB.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania pism nie związanych z ofertą , dokumentami wymaganymi ustawą pzp oraz SWZ za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@pzd.mikolowski.pl .
6. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: kancelaria@pzd.mikolowski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
b) w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z Powiatowym Zarządem Dróg w Mikołowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:
- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz.1710)
- do podmiotów publicznych na zasadach obowiązujących w przepisach prawa
- do podmiotów świadczących usługi prawne oraz informatyczne na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Mikołowie.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z zasadami archiwizacji dokumentów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mikołowie.
5. Informacje o prawach osoby, której dane osobowe dotyczą
a) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania;
b) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do dalszego procedowania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie, określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.ZP.3211.08.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w pasie dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego (dł. 152 km) następujących robót (zgodnie z wymaganiami jakościowymi określonymi w załączniku nr 10 do SWZ):
Remonty cząstkowe, usługi brukarskie, utrzymanie odwodnienia:
 naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – bitumiczną,
 wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową,
 prace rozbiórkowe nawierzchni chodników,
 prace rozbiórkowe krawężników, obrzeży betonowych,
 ułożenie nawierzchni chodników z nowych elementów lub z użyciem materiałów z rozbiórki,
 ułożenie nowych krawężników, obrzeży lub z wykorzystaniem materiału z rozbiórki,
 wykonanie prac towarzyszących ww.
 oczyszczenie elementów odwodnienia (rów przydrożny, przepusty, kratki deszczowe, korytka itp.),
 naprawa uszkodzonych elementów odwodnienia,
 regulacje wysokości kratek deszczowych, studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej,
 wymiana uszkodzonych elementów odwodnienia,
 wykonanie prac towarzyszących ww.

Zadanie ma charakter prac związanych z bieżącym utrzymaniem, których realizacja jest wynikiem występowania zdarzeń nagłych nieprzewidzianych lub zgłoszeń i wniosków dotyczących nieprawidłowości występujących w pasie dróg powiatowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem. Zgodnie z zasadą, że jeden punkt procentowy równa się jednemu punktowi kwalifikacyjnemu.

CENA: 60%
C = 60pkt.
Cn - najniższa cena spośród wszystkich proponowanych przez oferentów
Cx - cena przedstawiona przez badanego oferenta
C = Cn / Cx x 60pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez Wykonawcę wynosi 60pkt

KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBÓT: 40%
K = 40pkt.
Kn – doświadczenie zawodowe najdłuższe spośród wszystkich zaproponowanych przez oferentów (maksymalnie 15 lat)
Kx – doświadczenie zawodowe oferowane przez badanego wykonawcę

K = Kx / Kn x 40pkt.
Doświadczenie zawodowe należy podać w latach.
Minimalny okres doświadczenia zawodowego dla zadania to 1 rok, natomiast maksymalny okres doświadczenie jaki brany będzie pod uwagę przy ocenie przez Zamawiającego badanej oferty to 15 lat.
Ocena oferty w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w pkt 2 formularza oferty (załącznik nr 1 do SWZ)
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez Wykonawcę wynosi 40pkt
W celu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych zadań w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
Wo = C + K
Wo – wskaźnik oceny oferty zadania

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje i doświadczenie kierownika robót

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie opisuje tego warunku.

2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie opisuje tego warunku.

3. Warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Zamawiający nie opisuje tego warunku.

4. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej;
a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty polegające na wykonywaniu bieżących napraw dróg (np: naprawa, remont nawierzchni, remonty cząstkowe, remonty brukarskie) oraz każda o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (brutto)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy przynajmniej jeden z Wykonawców wykaże, że należycie wykonał co najmniej 2 ww. roboty.
Nie dopuszcza się łączenia robót wykonanych przez różnych Wykonawców, aby uzyskać wymaganą liczbę min. 2 robót.
W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada wymaganego doświadczenia, może on polegać na doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118upzp z odpowiednim uwzględnieniem zasad opisanych powyżej.

b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż przy wykonywanych pracach dysponował będzie jednym pracownikiem posiadającym uprawnienia budowlane o specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej z minimum rocznym doświadczeniem.
c) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż przy wykonywanych pracach będzie dysponował minimum dwoma pracownikami przeszkolonymi do kierowania ruchem drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 143 – tekst. jedn.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. pkt.4 upzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – na załączonym druku nr 4 stanowiącym załącznik do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy robót, w których Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na załączonym druku nr 5 stanowiącym załącznik do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art.125 ust.1 upzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 do SWZ.
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art.125 ust.1 upzp, dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SWZ
c) w przypadku ustanowienia pełnomocników do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, należy przedstawić dokument stwierdzający niniejsze pełnomocnictwo, tj.: pełnomocnictwo, umowę lub uchwałę, wskazującą osobę upoważnioną oraz zakres jej pełnomocnictwa;
d) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo/upoważnienie dla pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
e) oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta z tego uprawnienia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 SWZ.
f) oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi będą wykonane przez poszczególnych Wykonawców wchodzących w skład np. konsorcjum, spółki cywilnej – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 SWZ.
g) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art.125 ust.1 upzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia z postępowania, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 i 3 SWZ.
h) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku polegania za zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wchodzący w skład np. konsorcjum, spółki cywilnej

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 upzp
Termin ustalony w mowie może ulec wydłużeniu w przypadku uznanych przez obydwie Strony opóźnień wynikających z:
1) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia, np. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót;
2) wystąpienia okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, przy czym każdorazowo przyczyny opóźnienia muszą być protokolarnie potwierdzone przez Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.ezmowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

Zobacz inne

Prawo