Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Końskie, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00225737/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ściany oporowej na terenie składowiska odpadów w Końskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290451982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Spacerowa 145

1.5.2.) Miejscowość: Końskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413723497

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pgk.konskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgk.konskie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ściany oporowej na terenie składowiska odpadów w Końskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44d5c919-f865-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225737

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44d5c919-f865-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy: https://ezamowienia.gov.pl/pl/. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy dostępny https://ezamowienia.gov.pl oraz w zakładce „Centrum
Pomocy”. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozp. o którym mowa w pkt 22, przekazywane w
postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako
załącznik), lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np.
w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). 5. Formaty plików powinny być zgodne z rozp. RM z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, min. wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektr oraz min. wymagań dla systemów teleinf. (Dz. U. 2017 poz. 2247). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji: .zip albo .7Z. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dok złożone w takich plikach
zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Jeżeli dokumenty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania ich w poufności, przekazuje je w wydzielonym i oznaczonym pliku: „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się za pośrednictwem formularzy do komunikacji. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczeg przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Umożliwiają one również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Wszystkie wysłane i
odebrane przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Max
rozmiar plików wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do 1 formularza). Min. wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulaminu Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego Platformy e-Zamówienia: tel 32/ 77 88 999 lub https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację za pośrednictwem Platformy, Zamawiający dopuszcza
komunikację za pomocą poczty na adres e-mail: przetargi@pgkkonskie.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektron musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporz. Prezsa RM w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektron w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporz. Ministra Rozwoju... w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o., ul. Spacerowa 145, 26-200 Końskie. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego - znak:
DAP.26.3.2023. Szczegółowe informacje w zakresie RODO zostały wskazane w Rozdz. II SWZ Ochrona danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane w Rozdz. II SWZ Ochrona danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAP.26.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu ściany oporowej żelbetowej
o wysokości 4 m i powierzchni zabudowy 179,22 m2, posadowionej na gruncie, służącej do magazynowania odpadów wielkogabarytowych..
2. Inwestycja na terenie składowiska odpadów, w miejscowości Końskie przy ul. Spacerowej 145, na działkach nr 2705/4, 2706/2, 2707, 2711, 2712, 2713/2, 2714/2, 2715/2, 2716/2, 2722/2 (obręb 0004).
3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Decyzją Starosty Koneckiego nr BP.6740.90.2023.IK z dn. 28.04.2023 r., na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ.
UWAGA: Zamawiający informuje, iż własnym staraniem wykona prace z 1 i 20 Przedmiaru robót, tj.:
- poz. 1 dot. robót rozbiórkowych - polegające na rozebraniu nawierzchni z płyt drogowych betonowych
o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem w ilości 171,08 m2 (podstawa KNR 2-31 0811-02);
- poz. 20 dot. wywozu ziemi z robót ziemnych w ilości 158,620 m3 (podstawa KNR 4-01 0108-02).
Wymienionych wyżej prac nie należy uwzględniać przy ustalaniu ceny oferty.
4. Do zadań Wykonawcy należeć będzie m.in.:
1) wykonanie przedmiotu zamówienia pod nadzorem osoby (kierownika budowy) z uprawnieniami budowlanymi do wykonywania robót budowlano – montażowych,
2) wykonanie przedmiotu zamówienia z materiałów własnych, przy użyciu własnych narzędzi oraz sprzętu,
w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wraz z obowiązującymi przepisami
i aktualnymi normami, przy dołożeniu należytej staranności.
3) umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu na plac budowy,
4) uporządkowanie terenu budowy,
5) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
6) wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego prawidłowego funkcjonowania
5. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 5 lat gwarancji na wykonane roboty objęte zamówieniem, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem prac na czas ich realizacji na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 złotych.
7. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami w miejscu objętym przedmiotem zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z zamawiającym. Wizja lokalna może być przeprowadzona w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie odbycia wizji jest Pan Janusz Owczarek tel. 509 377 080.
Zamawiający nie warunkuje ważności oferty od odbycia wizji lokalnej.
8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym stosowanych do w/w prac oraz zasad BHP i ppoż.
9. Szczegółowy zakres zadań należących do Wykonawcy, zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarty został w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz oferty - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ.
b) Pełnomocnictwo określającego jego zakres - upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz w SWZ, w szczególności:
a) pełnomocnictw, chyba, że w ofercie znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa upoważniające osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy lub w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
b) umów z ewentualnymi aneksami regulujących współpracę między wykonawcami występującymi wspólnie;
c) dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
d) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności;
e) kopii uprawnień Kierownika budowy,
f) wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;
g) harmonogramu rzeczowo - finansowego robót, z podziałem na etapy prac.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
c) Do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy dotyczące wykonawców, tj. każdy z wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
d) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz w zakresie wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

Zobacz inne

Prawo