Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sokółka, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00225798/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Sokółka

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce – Nowowola (do granicy gminy Sokółka)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sokółka

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659125

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Pl. Kościuszki 1

1.4.2.) Miejscowość: Sokółka

1.4.3.) Kod pocztowy: 16-100

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.4.7.) Numer telefonu: +48 85 711 09 00

1.4.8.) Numer faksu: +48 85 711 09 11

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@sokolka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225798

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00212746

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
a. Zdolność techniczna. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowej remontu, przebudowy, budowy dróg o wartości opracowanej dokumentacji minimum: 100 000,00 zł brutto każda
b. Zdolność zawodowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować: osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, 1333 j.t.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji, na podstawie odrębnych przepisów prawa z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku projektanta w specjalności: drogowej, minimum 1 osoba.

Po zmianie:
a. Zdolność techniczna. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowej remontu, przebudowy, budowy dróg o wartości opracowanej dokumentacji minimum: 50 000,00 zł brutto każda
b. Zdolność zawodowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować: osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, 1333 j.t.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji, na podstawie odrębnych przepisów prawa z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku projektanta w specjalności: drogowej, minimum 1 osoba.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-24 10:00

Po zmianie:
2023-05-31 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-24 10:05

Po zmianie:
2023-05-31 10:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-22

Po zmianie:
2023-06-29

Zobacz inne

Prawo