Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Margonin, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00225925/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Margonin

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Margonin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791030

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 13

1.5.2.) Miejscowość: Margonin

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-830

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@margonin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.margonin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e766fa96-f86e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225925

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00009892/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Rozbudowa gminnej infrastruktury szanśa na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną (Polski Ład)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://samorzad.gov.pl/web/gmina-margonin/, https://platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-margonin/, https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem:www.bip.margonin.pl, https://platformazakupowa.plW celu
skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.Za datę przekazania
(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu
składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania
komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.Zamawiający, zgodnie z §3ust.3 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych
(Dz.U.z 2017r.poz.1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”),określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7,Mac Os x 10 4,Linux, lub ich nowsze
wersje,zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,włączona obsługa JavaScript,zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf,Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w
komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.Wykonawca, przystępując do niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i
stosuje się do Instrukcji składania
ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z
Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed
upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).Taka oferta zostanie
uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie
został spełniony obowiązek narzucony w art. 221Ustawy Pzp.Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym
postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 1 PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY MARGONIN
a) Przebudowa chodnika w ciągu ul. Witosa w m. Margonin
Projektowana inwestycja przewiduje:
-budowę nawierzchni chodnika z nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm
-budowę nawierzchni zjazdów z nawierzchni z kostki betonowej, kolor grafitowy, gr. 8 cm
-budowa krawężników betonowych, obrzeży.
Szerokość chodnika: stan projektowany nawiązuje do istniejącego krawężnika, szerokość projektowanego chodnika wynosi 2m. Szerokość zjazdów stan projektowany nawiązuje do istniejącej szerokości bram oraz wykonanych już krawężników obniżonych.
b) Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kasprowicza w m. Margonin
Projektowana inwestycja przewiduje:
-budowę nawierzchni chodnika z nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm
-budowę nawierzchni zjazdów z nawierzchni z kostki betonowej, kolor grafitowy, gr. 8 cm
-budowa krawężników betonowych, obrzeży.
Szerokość chodnika: stan projektowany nawiązuje do istniejącego krawężnika, szerokość projektowanego chodnika wynosi 2m. Szerokość zjazdów stan projektowany nawiązuje do istniejącej szerokości bram oraz wykonanych już krawężników obniżonych.
c) Przebudowa chodnika w m. Lipiny wraz z obiektami inżynieryjnymi
W ramach inwestycji wykonany zostanie chodnik z betonowej kostki o szerokości1,5m ograniczony z jednej strony krawężnikiem, a z drugiej opornikiem betonowym 12x25x100cm.
Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 169,05m.
Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:
-rozbiórkę istniejących krawężników i obrzeży,
-rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych,
-wykonanie chodnika z betonowej kostki,
-wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
-wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)
Konstrukcja Chodnika
-kostka brukowa, kolor szary -8cm
-podsypka cementowo -piaskowa (1:4) -3 cm
-podbudowa zasadnicza: kruszywo stabilizowane cementem o Rm=5,0MPa(z wytwórni) -10cm
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych oraz pomocniczo w przedmiarach robót. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4a, 4b.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆNR 2 BUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY MARGONIN
a) Budowa drogi w m. Lipiny (dojazd do nowopowstałej biblioteki w Lipinach)
W ramach inwestycji wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,0m ograniczona z obu stron opornikiem 12x25x100 cm. Całkowita długość przebudowanego odcinka 135,43m.
Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:
-wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
-przestawienie istniejącego ogrodzenia,
-wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
-wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)
Konstrukcja nawierzchni drogi:
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S -3cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W -4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -20cm,
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C3/4-10 cm
b) Rozbudowa drogi w m. Żoń
W ramach inwestycji wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75m z kruszywa łamanego. Istniejące zjazdy gospodarcze zostaną wykonane z betonu asfaltowego. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 427,58 m.
Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:
-wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją,
-rozbiórkę istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego,
-wbudowanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
-budowę zjazdów gospodarczych o nawierzchni asfaltowej,
-wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
-wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)
Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej
-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S-3cm
-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W -4cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -15cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6 -10 cm
Konstrukcja zjazdów
-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S-3cm
-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W -4cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -15cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6 -10 cm
c) Przebudowa drogi na ul. Słonecznej w m. Margonin
W ramach inwestycji wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,0m ograniczona z obu stron opornikiem betonowym 15x25x100 cm. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 267,15m.
Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
- budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)
Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:
-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, -3cm
-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, -4cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanka niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -20cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C3/4 -10cm
Konstrukcja zjazdów:
-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, -3cm
-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, -4cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanka niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -15cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6 – 10cm
d) Rozbudowa drogi na ul. Cmentarnej w m. Margonin
W ramach inwestycji planuje się wykonać chodnik z betonowej kostki oraz frezowanie profilujące z betonu asfaltowego o gr. min 4 cm. W ramach inwestycji planuje się wymianę istniejących krawężników wyniesionych oraz najazdowych. Całkowita długość rozbudowy odcinka wynosi 553,16m
Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:
-frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni,
-wbudowanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
-odtworzenie istniejącej nawierzchni utwardzonej,
-wykonanie chodnika z betonowej kostki,
-wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
-wykonanie zieleni(warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw).
Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S min. 4 cm
- frezowanie profilujące min. 4 cm
- istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi gminnej
Konstrukcja chodnika:
-betonowa kostka brukowa, kolor szary 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) – 3cm
- podbudowa zasadnicza:kruszywo stabilizowane cementem o Rm=5,0MPa (z wytwórni) -10 cm
e) Rozbudowa drogi na ul. Żeromskiego w m. Margonin
W ramach inwestycji planuje się wykonać frezowanie profilujące o gł. min 4 cm a następnie ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. min. 4 cm. W ramach inwestycji planuje się wymianę istniejących krawężników wyniesionych oraz najazdowych oraz na odcinku około 160 m nastąpi wymiana nawierzchni chodnika z starych płyt betonowych o wym. 30X30cm na nową z kostki brukowej. Całkowita długość rozbudowy odcinka wynosi403,04m
Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych
-frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni,
-wbudowanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
-odtworzenie istniejącej nawierzchni utwardzonej,
-wymiana nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki betonowej,
-wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
- wykonanie zieleni (warstwy humusu z obsianiem mieszanką traw),
Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S min. 4 cm
- frezowanie profilujące min. 4 cm
- istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi gminnej
f) Budowa dróg gminnych - ul. Kasztanowa, Modrzewiowa, Akacjowa, Klonowa, Jodłowa, Świerkowa w miejscowości Rutki
Przedmiot zamówienia obejmuje:
-budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej typu”Eko-Domino” oraz z kostki betonowej typu cegiełka.
-budowę /przebudowę zjazdów z kostki betonowej,
-zabezpieczenie wytrzymałościowe uzbrojenia podziemnego, regulacja wysokościowa studni,
-wykonanie zieleni (warstwami humusu z obsianiem mieszanką traw)
Parametry techniczne projektowanej drogi:
-szer. Jezdni 4,5 m,
dł. proj. odcinka:
- ul. Kasztanowa 83,42m
- ul. Modrzewiowa 139,28m
- ul. Akacjowa 128,88m
- ul. Klonowa 95,94m
- ul. Jodłowa 123,55m
- ul. Świerkowa 101,30m
Warstwa konstrukcyjna nawierzchni:-betonowa kostka brukowa typ”Eko-Domino”, kolor szary z
wypełnieniem spoin grysem bazaltowym 2/5 (na ul. Akacjowej na szer. 1,0 m w ciągu jezdni głów-nej oraz na pozostałych ulicach na szer. 0,75m po obu stronach należy zastosować opaskę z kostki betonowej typu „cegiełka”)-8cm
-podsypka piaskowa- piasek gruby-3cm
-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm- 15cm
-warstwa odcinająca z piasku grubego -15cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdów:
-betonowa kostka brukowa typ”cegiełka”, kolor szary -8cm
-podsypka piaskowa- piasek gruby-3cm
-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm- 15cm
-warstwa odcinająca z piasku grubego -15cm

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych oraz pomocniczo w przedmiarach robót. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4a, 4b.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

formularz ofertowy - zał. nr 1, pełnomocnictwo ( o ile dotyczy), Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby
UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zmiany umowy określone zostały w rozdziale XVII SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-margonin/, https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

Zobacz inne

Prawo