Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kwidzyn, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00225964/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

SĄD REJONOWY W KWIDZYNIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie czystości w nieruchomościach Sądu Rejonowego w Kwidzynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W KWIDZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000321856

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Plebiscytowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Kwidzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-500

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@kwidzyn.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kwidzyn.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości w nieruchomościach Sądu Rejonowego w Kwidzynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f53df8c-efff-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225964

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00110917/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utrzymanie czystości w nieruchomościach Sądu Rejonowego w Kwidzynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f53df8c-efff-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f53df8c-efff-11ed-9355-06954b8c6cb9

1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (w
szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-zamówienia określa
Regulamin Platformy e- Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2) Szczegółowe instrukcje interaktywne korzystania z Platformy e-Zamówienia przez Wykonawcę dostępne są pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje-interaktywn_category/dla-wykonawcy/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korespondencja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej możliwa jest w następujący sposób:
1) korespondencja przed upływem terminu składania ofert (w szczególności: wnioski o wyjaśnienie treści SWZ / pytania dotyczące postępowania):
a) za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych na Portalu e- Zamówienia w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). „Formularze do komunikacji” umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj
załącznik”);
b) bezpośrednio na adres poczty elektronicznej: dyrektor@kwidzyn.sr.gov.pl;
2) korespondencja po upływie terminu składania ofert (w szczególności: dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia Wykonawcy
składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, wnioski wykonawcy):
a) za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych na Portalu e- Zamówienia w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). „Formularze do komunikacji” umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj
załącznik”);
b) bezpośrednio na adres poczty elektronicznej: dyrektor@kwidzyn.sr.gov.pl.
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia udostępniony na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu.
12. W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
1) Komputer PC
a) parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD;
b) zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych:
- MS Windows 7 lub nowszy
- OSX/Mac OS 10.10,
- Ubuntu 14.04
c) Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
- Chrome 66.0 lub nowsza
- Firefox 59.0 lub nowszy
- Safari 11.1 lub nowsza
- Edge 14.0 i nowsze
albo
2) Tablet/Telefon
a) Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3
b) Przeglądarka Chrome 61 lub nowa
3) Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji
danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies.
4) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do
sekundy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, jn.:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Kwidzynie, z siedzibą przy ul. Plac Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn, tel.: 55 262-45-43, adres e-mail: iod@kwidzyn.sr.gov.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie jest Pani Agnieszka Strzałkowska , tel. 55 262 45 59, e-mail: iod@kwidzyn.sr.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z:
a) postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie czystości w nieruchomościach Sądu Rejonowego w Kwidzynie; znak sprawy: 01/PZP/SR/2023; Adm. 231-26/2023, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 uPzp;
b) zawarciem umowy w sprawie zamówienia, o którym mowa w lit. a;
4) dane osobowe, o których mowa w pkt 3, należą do kategorii danych zwykłych i są to: imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, nr NIP, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zakres wykonywanych czynności w ramach postępowania, o którym mowa w pkt 3 oraz zakres wykonywanych czynności w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku prowadzonego postępowania;
5) źródłem pochodzenia danych, o których mowa w pkt 3 i 4, są informacje pozyskane od Wykonawcy składającego ofertę w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 oraz informacje pozyskane z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.);
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz podmioty, instytucje i organy publiczne upoważnione na podstawie przepisów lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności podmioty prowadzące działalność kontrolną, audytową i monitorującą wobec Sądu Rejonowego w Kwidzynie;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a w szerszym okresie czasowym – przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia
(w tym także przez okres niezbędny dla celowego dochodzenia roszczeń) oraz po jego zakończeniu archiwizowane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Sądu Rejonowego w Kwidzynie, tj. przez okres 10 lat;
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
2) Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO”.
3) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
4) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2026/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
5) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 01/PZP/SR/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Utrzymanie czystości w nieruchomościach Sądu Rejonowego w Kwidzynie w zakresie kompleksowego utrzymania czystości, w tym świadczenia usług sprzątania powierzchni zewnętrznych w obiektach Zamawiającego, zlokalizowanych w:
1) Kwidzynie przy Placu Plebiscytowym 1;
2) Kwidzynie przy ul. Kościuszki 30 A;
3) Sztumie przy ul. Mickiewicza 17, zgodnie z zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia - zał. 4 do SWZ oraz projektem umowy wraz z załącznikami nr 1-4 (zał. nr 3 do SWZ).
2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:
A. Utrzymanie czystości w obiekcie w Kwidzynie przy Placu Plebiscytowym 1 :
1) Podstawowe dane dotyczące nieruchomości objętej przedmiotem zamówienia:
a) Powierzchnie wewnętrzne:
- powierzchnia użytkowa budynku (2.131,62 m²) w tym: biura i sekretariaty ( w tym pomieszczenia specjalne tj. serwerownia i kancelaria tajna) 892,06 m², sale rozpraw 288,55 m², sanitariaty i pomieszczenia socjalne 56,95 m², archiwa 396,08 m²; komunikacja: powierzchnia korytarzy i klatek schodowych 497,98 m²,
- biura i sale rozpraw – deska lita,
- pomieszczenia sanitarne ( 9 kabin) – płytki,
- pomieszczenia socjalne ( 1 kuchnia) – płytki,
- pomieszczenia specjalne ( serwerownia, kancelaria tajna, pomieszczenie doprowadzeń)- wykładzina winylowa, podłoga drewniana -deska lita,
- komunikacja – płytki, wykładzina winylowa,
- archiwa- beton, wykładzina,
b) Powierzchnie zewnętrzne – 244 m², w tym:
- parking z wjazdem- utwardzony,
- chodniki- utwardzone,
- podjazd dla niepełnosprawnych- utwardzony,
- schody zewnętrzne- utwardzone.
2) Informacje dodatkowe (wskazane ilości mogą ulec zmianie ze względu na potrzeby użytkowników):
a) średnia ilość pracowników - 67 osób,
b) ilość koszy na śmieci: 80 szt. – pojemność worka 35 litrów,
c) ilość niszczarek: 58 szt. – pojemność worka 120 litrów,
d) plastikowe dozowniki do płynu do dezynfekcji rąk,
e) stacje dozujące do płynu dezynfekcyjnego do dezynfekcji rąk,
f) pojemniki na mydło i papier :
- plastikowy dozownik mydła w płynie TORK,
- plastikowy pojemnik na papier toaletowy TORK,
- plastikowy pojemnik na ręczniki typu ZZ TORK,
- plastikowe dozowniki zapachów do odświeżaczy powietrza TORK,
- pojemniki przenośne na płyn do dezynfekcji,
- pojemniki na płyn/ żel do dezynfekcji stacjonarne w wc,
- ilość pojemników może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego,
- ilość pomieszczeń sanitarnych 7 / ilość toalet: 11
3) Okna:
- ilość okien 152 szt.,
- okna drewniane 132 szt., w tym 61 szt. okna dachowe,
- okna aluminiowe – archiwa 20 szt.,
- mycie okien z pracami alpinistycznymi.
4) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług:
a) sprzątania i dezynfekcji powierzchni wewnętrznych:
- pomieszczeń biurowych,
- sal rozpraw,
- archiwum,
- klatek schodowych,
- ciągów komunikacyjnych i wejść,
- pomieszczeń sanitarnych,
- pomieszczeń socjalnych,
- pomieszczeń specjalnych,
- elementów stałych budynku: drzwi, schodów, wind dla niepełnosprawnych
b) sprzątania powierzchni zewnętrznych :
- zamiatanie schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych ,
- okresowe doczyszczanie schodów zewnętrznych wejściowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych
- opróżnianie i czyszczenie popielniczek zewnętrznych,
- odśnieżanie i usuwanie śliskości schodów wejściowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- zamiatanie, odśnieżanie i usuwanie śliskości chodników,
- zamiatanie, odśnieżanie i usuwanie śliskości parkingu, w tym wjazdu na parking.
5) W pomieszczeniach o ograniczonym dostępie, usługa musi być świadczona w obecności użytkownika pomieszczenia w godzinach 7.30- 15.30 – 2 razy w miesiącu. Pomieszczenia o ograniczonym dostępie: kancelaria tajna, serwerownia, warsztat konserwatora, archiwa.

B. Utrzymanie czystości w obiekcie w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 30 A :
1) Podstawowe dane dotyczące nieruchomości objętej przedmiotem zamówienia:
a) Powierzchnie wewnętrzne:
- powierzchnia użytkowa (1.010,50 m²) w tym: biura i sekretariaty ( w tym pomieszczenia specjalne tj. serwerownia ) 250,30 m², sale rozpraw 114,90 m², sanitariaty i pomieszczenia socjalne 49,00 m², archiwa/ kotłownia 309,00 m²; komunikacja: powierzchnia korytarzy i klatek schodowych 287,30 m²;
- biura i sale rozpraw – panel winylowy,
- pomieszczenia sanitarne ( 6 kabin) – płytki,
- pomieszczenia socjalne ( 1 kuchnia) – płytki,
- pomieszczenia specjalne ( serwerownia)- panel winylowy,
- komunikacja, klatka schodowa- płytki, tarket,
- archiwa- panel winylowy, beton,
- kotłownia – płytki,
b) Powierzchnie zewnętrzne – 603 m², w tym:
- parking – utwardzony,
- chodniki- utwardzone,
- podjazd dla niepełnosprawnych- płytka,
- schody i podesty zewnętrzne,
- stanowiska dla rowerów.
2) Informacje dodatkowe (wskazane ilości mogą ulec zmianie ze względu na potrzeby użytkowników):
a) średnia ilość pracowników: 27- 30 osób,
b) ilość koszy na śmieci: 50 szt. – pojemność worka 35 litrów,
c) ilość niszczarek: 18 szt. – pojemność worka 120 litrów,
d) pojemniki na mydło i papier :
- plastikowy dozownik mydła w płynie,
- plastikowy pojemnik na papier toaletowy DABEX,
- plastikowy pojemnik na ręczniki typu ZZ DABEX,
- plastikowe dozowniki zapachów do odświeżaczy powietrza TORK,
- pojemniki przenośne na płyn do dezynfekcji,
- pojemniki na płyn/ żel do dezynfekcji stacjonarne w wc,
- ilość pojemników może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego,
- ilość pomieszczeń sanitarnych 6 / ilość toalet: 6
3) Okna:
a) ilość okien 80 szt.,
b) okna drewniane,
c) mycie okien bez prac alpinistycznych,
4) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług:
a) sprzątania i dezynfekcji powierzchni wewnętrznych:
- pomieszczeń biurowych,
- sal rozpraw,
- archiwum,
- klatek schodowych, schodów,
- ciągów komunikacyjnych i wejść,
- pomieszczeń sanitarnych,
- pomieszczeń socjalnych,
- pomieszczeń specjalnych,
- kotłowni,
- elementów stałych budynku: drzwi, schodów,
b) sprzątania powierzchni zewnętrznych :
- zamiatanie schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- opróżnianie i czyszczenie popielniczek zewnętrznych,
- odśnieżanie i usuwanie śliskości schodów wejściowych i podjazdu dla niepełnosprawnych,
- zamiatanie, odśnieżanie i usuwanie śliskości chodników,
- zamiatanie, odśnieżanie i usuwanie śliskości parkingu,
5) W pomieszczeniach o ograniczonym dostępie, usługa musi być świadczona w obecności użytkownika pomieszczenia w godzinach 7.30- 15.30 – 2 razy w miesiącu. Pomieszczenia o ograniczonym dostępie: serwerownia, archiwum V Wydziału Ksiąg Wieczystych, kotłownia.
C. Utrzymanie czystości w obiekcie w Sztumie przy ul. Mickiewicza 17 :
1) Podstawowe dane dotyczące nieruchomości objętej przedmiotem zamówienia:
a) Powierzchnie wewnętrzne:
- powierzchnia użytkowa (503,16 m²) w tym: biura i sekretariaty (w tym pomieszczenia specjalne tj. serwerownia) 187,50 m², sale rozpraw 82,50 m², sanitariaty 33,44 m², archiwa 80,78 m², kotłownia 18,65 m²,komunikacja: powierzchnia korytarzy i klatek schodowych 100,29 m²,
- biura i sale rozpraw – panel podłogowy,
- pomieszczenia sanitarne ( 5 kabin) – płytki,
- pomieszczenia specjalne ( serwerownia)- panel podłogowy,
- komunikacja, klatka schodowa – płytki, panel podłogowy,
- archiwa- panel podłogowy,
- kotłownia – płytki.
b) Powierzchnie zewnętrzne - 430 m², w tym:
- parking wraz z wjazdem – utwardzony,
- chodniki- utwardzone,
- schody zewnętrzne.
2) Informacje dodatkowe (wskazane ilości mogą ulec zmianie ze względu na potrzeby użytkowników):
a) średnia ilość pracowników – 10 osób,
b) ilość koszy na śmieci: 17 szt. – pojemność worka 35 litrów,
c) ilość niszczarek: 5 szt. – pojemność worka 120 litrów,
d) pojemniki na mydło i papier :
- plastikowy dozownik mydła w płynie TORK,
- plastikowy pojemnik na papier toaletowy TORK,
- pojemniki przenośne na płyn do dezynfekcji,
- pojemniki na płyn/ żel do dezynfekcji stacjonarne w wc,
- ilość pojemników może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego,
- ilość pomieszczeń sanitarnych 3 / ilość toalet: 5
3) Okna:
a) ilość okien 53 szt.,
b) okna drewniane,
c) mycie okien bez prac alpinistycznych,
4) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług:
a) sprzątania i dezynfekcji powierzchni wewnętrznych:
- pomieszczeń biurowych,
- sal rozpraw,
- archiwum,
- klatek schodowych, schodów,
- ciągów komunikacyjnych, schodów i wejść,
- pomieszczeń sanitarnych,
- pomieszczeń specjalnych,
- elementów stałych budynku: drzwi, schodów,
b) sprzątanie powierzchni zewnętrznych :
- zamiatanie oraz okresowe doczyszczanie schodów zewnętrznych,
- opróżnianie i czyszczenie popielniczek zewnętrznych,
- odśnieżanie i usuwanie śliskości schodów wejściowych,
- zamiatanie, odśnieżanie i usuwanie śliskości parkingu wraz z wjazdem,
- zamiatanie, odśnieżanie i usuwanie śliskości chodników.
5) W pomieszczeniach o ograniczonym dostępie, usługa musi być świadczona w obecności użytkownika pomieszczenia w godzinach 7.30- 15.30 – 2 razy w miesiącu. Pomieszczenia o ograniczonym dostępie: serwerownia, kotłownia, archiwa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg kryteriów oceny ofert określonych w paragrafie 14 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;

3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy;

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jest wykazanie, że:

- Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na utrzymaniu czystości i porządku w obiektach biurowych, każda usługa obejmująca łączną powierzchnię biurową podlegającą sprzątaniu minimum 2 000,00 m2, w systemie pracy ciągłej przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych.

U W A G A:
1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 4 – musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wskazane przez niego usługi muszą dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

2. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 4 SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
1) Oświadczenie w trybie art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w § 12 i § 17 SWZ.
1.1) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert - tymczasowo zastępując wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
2.1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie § 12 ust. 1 pkt 5 SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2.2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie § 12 ust. 2 SWZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – z zastrzeżeniem postanowienia § 18 ust. 5 pkt 1 SWZ;
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 18 ust. 3 pkt 1 ppkt 1.2) SWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Dokument lub dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je w całości dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 2 stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
1) Oświadczenie w trybie art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w § 12 i § 17 SWZ.
1.1) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert - tymczasowo zastępując wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, zgodnie z § 17 ust. 2 SWZ – jeśli dotyczy.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (wzór wykazu usług – zał. nr 5 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Wykaz innych dokumentów składanych w ramach oferty:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do SWZ).
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców:
a) pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zał. nr 2 do SWZ).
3) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika – Wykonawca winien do oferty dołączyć pełnomocnictwo, z treści którego musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca, który składa ofertę, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 30 maja 2023 r. do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 24 SWZ ust. 10 pkt 2 i 3 oraz ust. 11.
Za wadium wniesione w terminie uważa się:
1) dla wadium wnoszonego w pieniądzu - datę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego;
2) w przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2- 4 - data zapisania dokumentu na serwerach Platformy e-Zamówienia.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGK nr 98 1130 1017 0021 1001 0090 0004.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w § 24 SWZ ust. 3 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na nazwę postępowania.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców:
a) pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zał. nr 2 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej umowy:
1) zmiany, o których mowa w projekcie umowy (zał. nr 3 do SWZ) w § 7; § 8; § 9 ust. 6; & 12 ust. 3
2) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów uPzp,
3) zmiany dotyczą realizacji przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych usług, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą koleją zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
4) jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą koleją zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy,
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest niższa niż 10 % wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Zamawiający:
1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów uPzp;
2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:
1) wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;
2) narusza równowagę ekonomiczną Stron umowy na korzyść Wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;
3) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;
4) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 uPzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f53df8c-efff-11ed-9355-06954b8c6cb9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-30 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835; dalej ustawa sankcyjna) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp
wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listęrozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
2. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest:
1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 33 SWZ, tj. w wysokości stanowiącej 5 % ceny
całkowitej podanej w ofercie;
2) przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
3) przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej, aktualnej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum
100.000,- PLN.
5. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia.
6. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w art.
131 ust. 2 uPzp.

Zobacz inne

Prawo