Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tykocin, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00226066/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Tykocin

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa oświetlenia ulicznego oraz instalacji energetycznej i telekomunikacyjnej na odcinku ulicy 11 Listopada w Tykocinie - Pomniku historii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tykocin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659177

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 8

1.5.2.) Miejscowość: Tykocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-080

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@umtykocin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://umtykocin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa oświetlenia ulicznego oraz instalacji energetycznej i telekomunikacyjnej na odcinku ulicy 11 Listopada w Tykocinie - Pomniku historii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bbc2f842-f640-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00226066

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041081/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa oświetlenia ulicznego oraz instalacji energetycznej i telekomunikacyjnej na odcinku ulicy 11 Listopada w Tykocinie -Pomniku historii.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bbc2f842-f640-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami:
1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami (w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski
o wyjaśnienie treści SWZ, zawiadomienia i informacje) odbywają się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2) Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@umtykocin.pl,(nie dotyczy składania ofert).
3) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami, w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień, pytań, oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego, oferty, oświadczeń i dokumentów składanych z ofertą za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, odbywa się przy użyciu środka komunikacji elektronicznej - poczty elektronicznej. Korespondencja nie może być szyfrowana. Zamawiający i wykonawcy posługują się nazwą lub numerem postępowania we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Korzystanie z Platformy e –Zamówienia jest bezpłatne
4. W celu skrócenia czasu udzielania wyjaśnień treści SWZ zamawiający zwraca się z prośbą o przekazywanie wniosków, pytań do SWZ w formie edytowalnej. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na Platformie e-Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
5. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 i art. 117 ust. 4 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
7. W przypadku wyboru formy elektronicznej zaleca się pliki w formacie .pdf opatrywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES wewnętrzny, a pliki w formacie innym niż .pdf kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES wewnętrzny.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452), rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tykocin, ul. 11 listopada 8, 16-080 Tykocin reprezentowana przez Burmistrza Tykocina;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@umtykocin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego/ dane identyfikujące, np. nazwa, numer postępowania.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy p.z.p.. Dodatkowo Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z administratorem, świadczącym obsługę prawną, organizacyjną oraz innym podmiotom z którymi administrator podpisze umowę powierzenia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 p.z.p.. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres wskazany w dokumentach programów
operacyjnych krajowych, regionalnych, jak i zawieranych umowach o dofinansowanie,
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
konsekwencje niepodania danych wynikają z p.z.p.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać
Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania/ uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania/uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników), zgodnie z art. 75 p.z.p. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z tego uprawnienia nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umownych w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (zgodnie z art. 19 ust. 2 p.z.p.) oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników (zgodnie z art. 76 p.z.p).;Zamawiający prowadzi i udostępnia protokół postępowania na zasadach określonych w ustawie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679 są wykonywane w drodze żądania
skierowanego do zamawiającego
c. na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
11. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia jest zobowiązany do
wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe
Wykonawca bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i których dane przekaże Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 lub 15 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO, osoba fizyczna, której dane dotyczą,
dysponuje informacjami, o których mowa na wstępie, dane osobowe podwykonawców w zakresie: siedziba, adres, PESEL, NIP, email
itp.
12. W światle powyższego Wykonawca, na druku Oferty/Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1do SWZ, zobowiązany
jest złożyć oświadczenie dot. wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.
13. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,
z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do
upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RNZ.271.2.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest m. in. przebudowa istniejących opraw ulicznych na stylowe, przebudowa instalacji energetycznej oraz wykonanie nowych przyłączy energetycznych do posesji na części ul. 11 Listopada
w Tykocinie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji stanowiącej Załączniki nr 9 – obejmujący m. in. dokumentację projektową oraz poszczególne ustalenia z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Zakładem Energetycznym oraz Powiatowym Zarządem Dróg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

34928500-3 - Oświetleniowy sprzęt uliczny

34928510-6 - Uliczne słupy oświetleniowe

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie kierował się następującymi kryteriami, które będą posiadały określone niżej znaczenie:
Cena – 60 % (max. 60 pkt)
Okres gwarancji i rękojmi za wady – 40% (max. 40 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2.2 zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca:
2.2.1 wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego o wartości robót nie mniejszej niż 500 000 zł brutto każda.

W przypadku, gdy wartość robót budowlanych wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP z daty wszczęcia postępowania.
Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed datą wszczęcia postępowania.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, (wykaz robót budowlanych), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
W przypadku polegania przez wykonawcę na zasobach udostępniających je podmiotów ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z tych podmiotów w całości.

Jedna robota budowlana oznacza robotę wykonaną na podstawie jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości robót zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone Jedna robota oznacza robotę wykonaną na podstawie jednej umowy (zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem 1 roboty - wykonanej na podstawie 1 umowy – obejmującej zakres i wartość wskazaną powyżej). Jako wykonanie (zakończenie) robót należy rozumieć co najmniej podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu. W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia robót.

Jeżeli wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby zrealizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, zamawiający uzna robotę budowlaną za spełniającą warunek, jeżeli robota ta będzie odpowiadała swoim zakresem i wartością wymogom określonym w pkt 2.2.1 .


2.2.2 dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą:
1. uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych do kierowania robotami budowlanymi w budownictwie tj. uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia odpowiednie wydane obywatelom innych państw, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo Budowlane;
oraz
2. doświadczenie przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na co najmniej 2 robotach budowlanych polegających na budowie lub odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie lub przebudowie lub remoncie oświetlenia ulicznego o wartości robót nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
W przypadku polegania przez wykonawcę na zasobach udostępniających je podmiotów ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z tych podmiotów w całości.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby dołącza do oferty dokumenty, wskazane w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.5 oświadczenie wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp – zgodne z załącznikiem nr 2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - zobowiąz. podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) – zgodne z zał. nr 3 do SWZ; Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podm. udostępniającego zasoby.
- oświadcz. wykon. wspólnie ubiegających się o udziel. zamów. (jeżeli dotyczy), w tym prowadzących działalność w formie s. c. , o którym mowa w art. 117 ust.4 pzp, w przypadku braku określenia przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działaln. gospod. lub zawod. lub wykszt. lub kwalifikacji zawod. lub doświadczenia. Zamawiający wymaga dołączenia oświadczenia bowiem uwzględnił jeden z powyższych warunków – zgodnie z zał. nr 4 do SWZ.
Zamaw. wezwie wykon., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
1.1w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
a) oświadcz. wyk. lub podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w odpowiednim zakresie art. 108 ust. 1 Pzp oraz o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodl. wykl. w zakresie okol. - w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04. 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zał. nr 8 do SWZ.
Powyższe oświadczenie składa na wezwanie każdy z wykonawców wsp. ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) odpisu lub informacji wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Powyższy dokument składa na wezwanie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w sytuacji braku zaznaczenia w formularzu oferty wskazanej strony do pobrania odpisu lub informacji
1.2 w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: zamawiający nie wymaga dokumentów podmiotowych.
1.3 w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowl. stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z przyczyny o charakterze obiektywnym wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zał. nr 6 do SWZ.;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają na wezwanie jeden wspólny ww. wykaz.
b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 7 do SWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają na wezwanie jeden wspólny ww. wykaz.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności)
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty – zgodny w treści z załączonym do SWZ wzorem – załącznik nr 1
1.1 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca nie wskazał danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów;
1.2 pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1);
1.3 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków (wstępne) według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ o których mowa w art. 125 ust.1 pzp
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy
z wykonawców.
1.4 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) – zgodne z załącznikami nr 3 do SWZ;
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
1.5 oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 Pzp – zgodne z załącznikiem nr 2 do SWZ
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
1.6 oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), w tym prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, o którym mowa w art. 117 ust.4 pzp, w przypadku braku określenia przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej lub wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego nie muszą dołączyć do oferty ww. oświadczenia. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga dołączenia oświadczenia bowiem uwzględnił jeden z powyższych warunków – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokość odpowiednio: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w formie pieniądza przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Tykocinie nr rachunku 51 8060 0004 0710 1717 2000 0060 z dopiskiem:„Wadium – nr postępowania RNZ. 271.2.6.2023 ”,
Przebudowa oświetlenia ulicznego oraz instalacji energetycznej
i telekomunikacyjnej na odcinku ulicy 11 Listopada
w Tykocinie - Pomniku historii.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia
w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą
(z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: GMINA TYKOCIN.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
7. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej tj. gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez inne podmioty powinno zostać złożone wraz z ofertą (elektronicznie) za pośrednictwem platformy zakupowej w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do wystawienia oryginału dokumentu wadium.
8. Zamawiający informuje, że złożenie kopii dokumentu gwarancji wadialnej lub poręczenia wadialnego nie będzie uważane za skuteczne wniesienie wadium i w konsekwencji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
10. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej, są takimi wykonawcami), sposób składania dokumentów reguluje rozdział VI,VIII, IX, X.
12. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierają co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
14. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
15. Zamawiający informuje, że podwykonawca, który będzie brał udział w realizacji zamówienia powinien posiadać stosowne uprawnienia i zezwolenia określone w rozdziale VIII SWZ, jeżeli realizacja powierzonej mu części zamówienia wymaga zgodnie z przepisami prawa posiadania takich uprawnień. Podwykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia i zezwolenia niezbędne do realizacji powierzonej mu części przedmiotu zamówienia. Formularz ofertowy i pozostałe dokumenty lub oświadczenia wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą podpisuje osoba uprawniona lub osoby uprawnione. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.

Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić
zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 p.z.p. oraz wskazanych w projekcie umowy - rozdział XI. Zmiany umowy § 16 (szczegółowo opisanych):
„Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy
polegających na:
1) zmianie terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu umowy;
2) zmianie wynagrodzenia;
3) zmianie sposobu spełnienia oraz zakresu świadczenia;
4) zmianie osób wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;
5) zmianie końcowego terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 5 niniejszej umowy; zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie będzie możliwa w sytuacji przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy i nastąpi w zakresie odpowiadającym różnicy pomiędzy pierwotnym terminem wykonania przedmiotu umowy a terminem wynikającym ze zmiany umowy.
6) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w przedmiarze robót, czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń – przy czym zaproponowane przez Wykonawcę materiały lub urządzenia posiadają lepsze lub równe cechy, parametry i funkcjonalności, niż te będące przedmiotem oferty, w zakresie cech, parametrów, wymaganych funkcjonalności, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - w takim przypadku, warunki i zasady realizacji umowy, w tym wynagrodzenie, pozostają bez zmian;
2. Zmiana któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy (rozpoczęcia lub zakończenia realizacji przedmiotu umowy) może nastąpić w następujących przypadkach:
1) w sytuacji zlecenia wykonania robót zamiennych, które będą miały wpływ na terminy realizacji przedmiotu umowy;
2) w przypadku konieczności lub zasadności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy;
3) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na terminy realizacji przedmiotu umowy;
4) w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, np. w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
5) w sytuacji, gdy nastąpi odmowa wydania albo opóźnienie w wydaniu przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
6) w sytuacji, gdy wystąpią warunki atmosferyczne, uniemożliwiające lub znacznie utrudniające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z dokumentami zamówienia;
7) w sytuacji, gdy wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej, w następstwie których wykonywane będą dodatkowe działania archeologiczne
8) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej, skutkujące w szczególności:
a) nieobecnością lub ograniczoną dostępnością pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy; … itd.” - c.d w projektowanych postanowieniach umownych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-zamówienia, https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

wizja lokalna: 26, 29, 30.05.2023r.
UWAGA:
a) Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach stanowiących drogę powiatową (ul. 11 Listopada), drogę gminną (ul. Poświętna) oraz działki osób prywatnych. Równolegle prowadzona jest tu przebudowa nawierzchni drogi powiatowej opisana w przetargu zamieszczonym pod linkiem:
https://pzd-bialystok.logintrade.net/zapytania_email,119276,5e8599c2f5a0787c7b3ef4593b4cb891.html
b) Na etapie realizacji inwestycji konieczna będzie współpraca z firmą UAB "Šiauliu Plentas" sp. z o.o., Oddział w Polsce z siedzibą w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 24, wykonawcą przebudowywanej nawierzchni drogi powiatowej.
c) Realizowana inwestycja musi być prowadzona zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w umowie użyczenia zawartej w dniu 06.04.2023r. pomiędzy Powiatem Białostockim a Gminą Tykocin stanowiąca element dokumentacji przetargowej (w zał. 9 do SWZ)
d) Wykonawca nie będzie wykonywał prac związanych z odtworzeniem chodników, wjazdów oraz nawierzchni dróg gdyż prace te są w zakresie inwestycji równoległej.
. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi
i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) zw. dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność
i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zw. dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Zobacz inne

Prawo