Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Złotoryja, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00226669/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych pn. Modernizacja dachów budynków A, C, D+E Ośrodka Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnica – część II i III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001016173

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 9

1.5.2.) Miejscowość: Złotoryja

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 768779325

1.5.8.) Numer faksu: 768784434

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.wszp@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wszpzlotoryja.ibip.wroc.pl/public/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych pn. Modernizacja dachów budynków A, C, D+E Ośrodka Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnica – część II i III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94783537-f888-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00226669

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00120277/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych pn. Modernizacja dachów budynków A, C i D+E Ośrodka Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Podpis kwalifikowany może zostać złożony bezpośrednio na przesyłanym dokumencie bądź dla całego pakietu dokumentów

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Jeżeli przy realizacji niniejszej umowy zachodzić będzie konieczność przetwarzania danych osobowych którejkolwiek ze stron umowy Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do ich przetwarzania w zakresie i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy, z zachowaniem wymogów prawnych określonych przepisami z ustawy z dnia 18 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.
W szczególności strony umowy zobowiązują się do:
• stosowania właściwych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych i wszelkich innych praw osób, których dane dotyczą, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
• dopuszczeń do przetwarzania danych osobowych (obsługi systemów informatycznych) wyłącznie osób posiadających stosowne upoważnienia,
• zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych,
• zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych były związane do zachowania tajemnicy co do przetwarzanych danych osobowych,
• wzajemnej współpracy w wypełnianiu wszelkich prawnych obowiązków w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych określanych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/ZP/PZN/2023-II-III

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej) modernizacji dachu budynku C Ośrodka Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnicy ul. Chojnowskiej 81

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45261213-0 - Kładzenie dachów metalowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: • Cena brutto
• Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej) modernizacji dachu
budynku D+E Ośrodka Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnicy ul. Chojnowskiej 81

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45261213-0 - Kładzenie dachów metalowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: • Cena brutto
• Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczam/y że Wykonawca spełniania warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego, tj:
• posiadam/y zdolność do występowania w obrocie gospodarczym określone w pkt a działu VIII SWZ;
• posiadam/y uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej określone w pkt b działu VIII SWZ;
• jestem/śmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej określonej w pkt c działu VIII SWZ;
• posiadam/y zdolność techniczną i zawodową określoną w pkt d działu VIII SWZ;
• spełniam/y wymagania określone w pkt e działu VIII SWZ;
• odbyłem/liśmy wizję lokalną określoną w pkt 1d działu X SWZ na co posiadam/y potwierdzenie wystawione przez Zamawiającego;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych określa Dział X Specyfikacja Warunków Zamówienia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych określa Dział X Specyfikacja Warunków Zamówienia

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie wymaga się przedłożenia żadnych środków dowodowym na potwierdzenie kwalifikacji przedmiotowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Kwota i termin wniesienia wadium:
a) umowy muszą być zabezpieczone wadium w wysokości 8.000,00 zł (sł: osiem tysięcy złotych) zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 10 i ust 4 Ustawy PZP.
b) wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, także wówczas gdy termin składania ofert zostanie przedłużony.
c) termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert, o godzinie wyznaczonej na składanie ofert, tj. 6 czerwca 2023r. o godz. 10:00.
d) Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie terminu związania ofertą w sytuacjach wskazanych w ustawie, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania określa Dział XIV SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Zobacz inne

Prawo