Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00226722/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miasto Stołeczne Warszawa

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Analiza trendów rozwojowych oraz identyfikacja wynikających z nich wyzwań dla m.st. W-wy i jego obszaru metropolitalnego w perspektywie do 2050 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Bankowy 3/5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniabzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Analiza trendów rozwojowych oraz identyfikacja wynikających z nich wyzwań dla m.st. W-wy i jego obszaru metropolitalnego w perspektywie do 2050 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56ee2e8b-e58e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00226722

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013398/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.72 Analiza trendów rozwojowych oraz identyfikacja wynikających z nich wyzwań dla m.st. Warszawy i jego obszaru metropolitalnego w perspektywie do 2050 r

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane bezpośrednio z postępowaniem dostępne są pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/113603/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określone zostały w pkt 5.5. SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/JŻE/271/II-73/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Analiza trendów rozwojowych oraz identyfikacja wynikających z nich wyzwań dla m.st. Warszawy i jego obszaru metropolitarnego w perspektywie do 2050 r.”. Celem głównym analizy jest wsparcie zarządzania procesami rozwojowymi w m.st. Warszawie i jego obszarze metropolitalnym (dalej: Warszawa) poprzez poznanie stopnia i zakresu wpływu poszczególnych trendów na jego rozwój. Realizacja tego zamówienia pozwoli na lepsze przygotowanie długofalowej polityki rozwoju miasta i metropolii poprzez przygotowanie się do zmian, maksymalne wykorzystanie silnych stron, minimalizację wpływu słabości, wykorzystanie szans oraz przeciwdziałanie przyszłym zagrożeniom wynikających z prognozowanych trendów, efektów tych trendów i wyzwań z nich wynikających. Analiza zostanie wypracowana w procesie eksperckim przy wsparciu Zamawiającego. Przedmiot zamówienia wraz m.in. z ewaluacją Strategii #Warszawa2030 będą stanowić podstawę do przygotowania przyszłej strategii rozwoju miasta. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został we wzorze umowy (załącznik 1 do SWZ) i opisie przedmiotu zamówienia (załącznik 5 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wstępna koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1.1. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023, poz. 129 ze zm.).
1.2. Warunki udziału w postępowaniu:
Za spełniającego warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna Wykonawcę, który:
1.2.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 analizy trendów, analizy przeprowadzone metodami foresight lub inne opracowania analityczne, diagnostyczne dotyczące miast lub obszarów metropolitalnych o liczbie mieszkańców przekraczającej 200 000 osób, regionów lub krajów, z wyłączeniem zleceń polegających jedynie na realizacji badań, o wartości min. 130 000 zł brutto każda.
Przez foresight rozumiemy analizę prognoz lub hipotez na temat przyszłości w średniej i długiej perspektywie przeprowadzoną w sposób systematyczny i partycypacyjny, z wykorzystaniem odpowiedniego dla tego rodzaju analizy metod i narzędzi. Analizy foresightowe charakteryzują się wykorzystaniem różnorodnego zestawu metod, które można podzielić na kilka podstawowych grup: jakościowe, analityczne, projekcyjne oraz przyczynowe. Do narzędzi wykorzystywanych w foresightcie należą m.in.: badanie Delphi, panele eksperckie, gry, symulacje i modele, metoda scenariusza. Celem foresightu nie jest przewidywanie przyszłości, a pomaganie w jej budowaniu. Foresight ma na celu uświadomienie perspektyw, przygotowanie do zmian, wskazania „odpowiednich” kierunków działania. Foresight opiera się o indywidualne założenia i cele, a wybór metod i narzędzi wykorzystywanych przy jego opracowaniu powinien być dobrany indywidualnie i zawsze będzie kwestią oceny opartej na konkretnym kontekście i charakterze zagadnienia;
1.2.2. dysponuje osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę i kwalifikacje oraz wskaże do realizacji zamówienia co najmniej 6 takich osób, wśród których będą:
a. kierownik projektu – osoba posiadająca wyższe wykształcenie, która w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała co najmniej 2 projektami z zakresu analizy trendów, analiz przeprowadzonych metodami foresight lub innych opracowań analitycznych, diagnostycznych dotyczących miast lub obszarów metropolitalnych o liczbie mieszkańców przekraczającej 200 000 osób, regionów lub krajów, z wyłączeniem zleceń polegających jedynie na realizacji badań, o wartości co najmniej 130 000 zł brutto każda;
b. ekspert kluczowy (ekspert ds. prognozowania trendów, tworzenia scenariuszy przyszłości) – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w charakterze eksperta ds. prognozowania trendów lub tworzenia scenariuszy przyszłości lub foresightu, w co najmniej 2 projektach z zakresu analizy trendów lub analiz przeprowadzonych metodami foresight dotyczących miast, obszarów metropolitalnych, regionów lub krajów.
c. analityk danych ilościowych i jakościowych – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w charakterze analityka lub badacza w co najmniej 2 projektach, w zakresie analiz społeczno-ekonomicznych, obejmujących analizy danych zastanych i danych wywołanych (za taki projekt uznaje się również komponent lub etap analityczno-badawczy większego zlecenia), przy czym dla przynajmniej jednego z powyższych projektów była odpowiedzialna za opracowanie metodologii badania;
d. moderator – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert prowadziła co najmniej 10 spotkań o tematyce społecznej lub gospodarczej w formule warsztatów, seminariów lub moderacji pracy ciał kolegialnych, grup roboczych każdorazowo z udziałem co najmniej 10 osób;
e. ekspert ds. gospodarczych – osoba posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii, finansów i bankowości lub pokrewnym, która w ciągu ostatnich 5 lat opracowała minimum 2 analizy lub prognozy makroekonomiczne lub jest autorem/współautorem co najmniej 2 publikacji o tematyce gospodarczej;
f. ekspert ds. społecznych – osoba posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie socjologii, politologii, psychologii, kulturoznawstwa lub pokrewnym, która w ciągu ostatnich 5 lat opracowała minimum 2 analizy lub prognozy społeczne lub jest autorem/współautorem co najmniej 2 publikacji o tematyce społecznej;
g. ekspert ds. klimatyczno-środowiskowych – osoba posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska, ochrony klimatu, gospodarki wodnej lub pokrewnym, która w ciągu ostatnich 5 lat opracowała minimum 2 analizy lub prognozy środowiskowe lub klimatyczne lub jest autorem/współautorem co najmniej 2 publikacji o tematyce środowiskowej lub klimatycznej;
h. ekspert ds. przestrzennych – osoba posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie geografii, gospodarki przestrzennej, urbanistyki, geodezji, kartografii lub pokrewnym, która w ciągu ostatnich 5 lat opracowała minimum 2 analizy lub prognozy przestrzenne lub jest autorem/współautorem co najmniej 2 publikacji o tematyce przestrzennej;
i. ekspert ds. geopolitycznych – osoba posiadająca wykształcenie wyższe – w zakresie nauk politycznych, administracji, stosunków międzynarodowych, europeistyki, zarządzania w instytucjach publicznych lub pokrewnym, która w ciągu ostatnich 5 lat opracowała minimum 2 analizy lub prognozy polityczne/strategiczne/ uwzględniające czynniki przestrzenne na poziomie międzynarodowym lub jest autorem/współautorem co najmniej 2 publikacji o tematyce politycznej/strategicznej, w których uwzględniono czynniki przestrzenne;
j. ekspert ds. technologicznych – osoba posiadająca wykształcenie wyższe – w zakresie fizyki, robotyki, automatyki, biotechnologii, technologii produkcji lub pokrewnych, która w ciągu ostatnich 5 lat opracowała minimum 2 analizy lub prognozy o tematyce dotyczącej rozwoju technologii lub wpływu technologii na sytuację społeczno-gospodarczą lub jest autorem/współautorem co najmniej 2 publikacji w tym zakresie.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia maksymalnie dwóch funkcji w zespole projektowym z tym, że każdy ekspert tematyczny wymienionych w literach e-j może być przypisany tylko do jednego obszaru tematycznego. Ekspert tematyczny może jednocześnie pełnić dodatkowo jedną z czterech pozostałych funkcji w zespole projektowym. Na przykład kierownik projektu może być jednocześnie ekspertem ds. technologicznych, kierownik projektu może być jednocześnie moderatorem, ale ekspert ds. gospodarczych nie może być jednocześnie ekspertem ds. technologicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku 6 do SWZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu;
b) dowody, że wykazane w oświadczeniu usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane;
• oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty, potwierdzające ich należyte wykonanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) wykaz osób - przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego w postaci „wstępnej koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia”. Wymagania dla opisu wstępnej koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 8 do SWZ. Wstępna koncepcja służy do oceny ofert w kryterium opisanym w pkt 25.2. SWZ.
UWAGA! W przypadku zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji zawartych we „wstępnej koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia” – zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 13.12. oraz pkt 18. SWZ – Zamawiający wymaga dodatkowo złożenia wraz z ofertą jawnej wersji „wstępnej koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia”, obejmującej streszczenie zastrzeżonych informacji poufnych, na potrzeby dostępu do zasadniczej treści tych informacji, tak aby zapewnić poszanowanie do skutecznego środka prawnego .

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jawna wersja „wstępnej koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia”, obejmująca streszczenie zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa informacji poufnych podlega uzupełnieniu na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, pod warunkiem ustanowienia przez nich Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być sporządzony i załączony do oferty, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 13. SWZ.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, który w imieniu Wykonawców występujących wspólnie złoży w systemie ofertę.
3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany treści Umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 455 p.z.p. Szczegółowy zakres zmiany umowy określony został w § 11 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

Zobacz inne

Prawo